Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999L0049.pdf

31999L0049

Rådets direktiv 1999/49/EG av den 25 maj 1999 om att ändra direktiv 77/388/EEG, - gemensamt system för mervärdesskatt med avseende på grundskattesatsen för mervärdesskattEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 139 , 02/06/1999 s. 0027 - 0028RÅDETS DIREKTIV 1999/49/EG

av den 25 maj 1999

om att ändra direktiv 77/388/EEG, - gemensamt system för mervärdesskatt med avseende på grundskattesatsen för mervärdesskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Genom artikel 12.3 a i direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund(4), skall rådet fatta beslut om den nivå för grundskattesatsen som skall tillämpas efter den 31 december 1998. Grundskattesatsen för mervärdesskatt skall fastställas av varje medlemsstat som en procentsats av beskattningsunderlaget och skall vara densamma för varor och tjänster. Från och med den 1 januari 1993 till och med den 31 december 1998 får denna procentsats inte vara lägre än 15 %.

(2) Det har visat sig att de grundskattesatser för mervärdesskatt som för närvarande gäller i medlemsstaterna i kombination med mekanismerna för övergångsbestämmelserna säkerställer att dessa övergångsbestämmelser fungerar tillfredsställande. Med avseende på grundskattesatsen verkar det därför lämpligt att behålla den nuvarande lägsta procentsatsen ytterligare en tid.

(3) Av kommissionens rapport om mervärdesskattesatser framgår det emellertid att det fortfarande förekommer snedvridningar av konkurrensen och att dessa skulle kunna öka till följd av införandet av den gemensamma valutan. Därför bör tiden för tillämpning av grundskattesatsen inskränkas till två år så att rådet därefter kan fatta beslut om nivån på grundskattesatsen och den eller de reducerade skattesatserna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 12.3 a i direktiv 77/388/EG skall ersättas med följande:

"a) Grundskattesatsen för mervärdesskatt skall fastställas av varje medlemsstat som en viss procentsats av beskattningsunderlaget och skall vara densamma för tillhandahållande av varor och tjänster. Från och med den 1 januari 1999 till och med den 31 december 2000 får denna procentsats inte vara lägre än 15 %.

På förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén skall rådet enhälligt besluta om nivån på den grundskattesats som skall tillämpas efter den 31 december 2000.

Medlemsstaterna får dessutom tillämpa en eller två reducerade skattesatser. Dessa skall fastställas som en procentsats av beskattningsunderlaget, vilken inte får vara lägre än 5 %, och de skall endast tillämpas på tillhandahållande av sådana varor och tjänster som anges i bilaga H."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1999 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1999.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 1999.

På rådets vägnar

H. EICHEL

Ordförande

(1) EGT C 409, 30.12.1998, s. 13.

(2) Yttrande av den 23 mars 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 101, 12.4.1999, s. 73.

(4) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/80/EG (EGT L 281, 17.10.1998, s. 31).