Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999L0081.pdf

31999L0081

Rådets direktiv 1999/81/EG av den 29 juli 1999 om ändring av direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av skatt på cigaretter, direktiv 92/80/EEG om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter och direktiv 95/59/EG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 211 , 11/08/1999 s. 0047 - 0049RÅDETS DIREKTIV 1999/81/EG

av den 29 juli 1999

om ändring av direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av skatt på cigaretter, direktiv 92/80/EEG om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter och direktiv 95/59/EG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kornmitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

1. I sin första rapport om punktbeskattningens struktur och skattesatser, som utarbetats enligt bestämmelserna i direktiv 92/79/EEG(4) och direktiv 92/80/EEG(5), begränsade sig kommissionen till att påvisa vissa svårigheter när det gäller tillämpningen av direktiven utan att föreslå några preciserade lösningar.

2. Därefter har ett samrådsförfarande genomförts med nationella myndigheter, branschföreträdare och intressegrupper.

3. Den första etappen av detta samrådsförfarande utgjordes av Lissabonkonferensen, vars syfte var att utvärdera resultaten av gällande gemenskapsordning och bistå kommissionen i dess uppgift att utforma den framtida politiken i fråga om punktbeskattning.

4. Detta samrådsförfarande utmynnade i en andra rapport från kommissionen.

5. Under samrådsförfarandet konstaterade man att regeln om minimiskatt på 57 % är svår att tillämpa.

6. Reglerna bör tolkas och tillämpas på ett mera enhetligt sätt i alla medlemsstater om den inre marknaden skall kunna fungera smidigt.

7. Dessutom bör sådana regler fastställas som lättare kan tillämpas i praktiken om den inre marknaden skall kunna fungera smidigt.

8. Medlemsstaterna bör dock medges nödvändig flexibilitet för att kunna utforma och genomföra en politik som är anpassad till nationella förhållanden.

9. Av praktiska skäl bör medlemsstaterna medges en viss flexibilitet när det gäller att justera den sammanlagda minimipunktskatten till följd av vissa förändringar, inklusive ändringar av mervärdesskattesatserna.

10. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att neutralisera konsekvenserna av ändringar av mervärdesskattesatsen för den sammanlagda minimibeskattningen.

11. Denna möjlighet bör inte leda till snedvridning av konkurrensen eller till att den inre marknadens funktion försämras.

12. De valmöjligheter som medges medlemsstaterna när det gäller att tillämpa direktiven skall vara begränsade i tiden.

13. Den situation som motiverade det undantag från den sammanlagda minimipunktskattesatsen på 57 % som beviljades Konungariket Sverige genom anslutningsakten 1994 föreligger fortfarande. Det är därför nödvändigt att bevilja Konungariket Sverige en förlängning av undantaget till och med den 31 december 2002.

14. Det är lämpligt att ge Frankrike en ytterligare period fram till och med den 31 december 2002 för cigaretter och tobaksprodukter som säljs på ön Korsika.

15. Det är lämpligt att bevilja Tyskland en ytterligare period så att dess nationella skattesatser för rullar av finskuren tobak kan anpassas till gemenskapslagstiftningen.

16. Inget talar mot att medlemsstaterna skall ha rätt att tillämpa en minimipunktskatt på cigarrer, cigariller och röktobak, när denna möjlighet redan finns för cigaretter och rulltobak.

17. Det är nödvändigt att införa ett förfarande som innebär översyn med jämna mellanrum.

18. Den nuvarande tvåårsperioden är alltför kort för att man på ett korrekt sätt skall kunna utvärdera förändringar i medlemsstaternas lagstiftning.

19. Av denna anledning bör översynen äga rum minst vart tredje år med början senast den 31 december 2000.

20. För att undvika att realvärdet på gemenskapens minimiskattesatser på cigarrer, cigariller, rulltobak och annan röktobak minskar är det nödvändigt att införa en tidsplan för höjningar av dessa skatter.

21. Följaktligen bör rådets direktiv 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG(6) ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 92/79/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall införas: "Artikel 2a

1. När det i en medlemsstat sker en förändring av detaljhandelspriset för cigaretter av den mest efterfrågade priskategorin, och denna förändring leder till att omfattningen av den sammanlagda minimipunktskatten sjunker under den nivå som fastställs i artikel 2 första stycket, får den medlemsstaten skjuta upp justeringen av omfattningen av den sammanlagda minimipunktskatten till senast den 1 januari det andra året som följer på det år under vilket förändringen inträffade.

2. När en medlemsstat höjer den mervärdesskattesats som är tillämplig på cigaretter, får denna medlemsstat reducera den sammanlagda minimipunktskatten upp till ett belopp som, uttryckt i en procentuell andel av detaljhandelspriset, motsvarar omfattningen av höjningen av mervärdeskatten, också uttryckt som en procentuell andel av detaljhandelspriset, även om denna justering medför att omfattningen av den sammanlagda minimipunktskatten sjunker under den nivå som fastställs i artikel 2.

3. Om en medlemsstat i enlighet med punkt 2 reducerar omfattningen av den sammanlagda minimipunktskatten till en nivå som understiger den som fastställs i artikel 2 första stycket, skall denna medlemsstat åter höja den omfattningen så att den når upp åtminstone till föreskriven nivå senast den 1 januari det andra året som följer på det år under vilket sänkningen gjordes."

2. Följande punkter skall läggas till i artikel 3: "3. Utan hinder av artikel 2 får Konungariket Sverige till och med den 31 december 2002 skjuta upp tillämpningen av en sammanlagd minimipunktskatt som motsvarar 57 % av detaljhandelspriset inklusive samtliga skatter för cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. Dessutom får Konungariket Sverige inte minska den sammanlagda punktskatten under den nivå som tillämpades den 1 augusti 1998.

4. Franska Republiken får till och med den 31 december 2002 för cigaretter som säljs på ön Korsika tillämpa samma skattesatser som de som var i kraft den 31 december 1997."

3. Artikel 4 skall ersättas med följande: "Artikel 4

Minst vart tredje år med början senast den 31 december 2000 skall rådet på grundval av en rapport och, vid behov, ett förslag från kommissionen granska den sammanlagda minimipunktskatt som fastställs i artiklarna 2 och 3.2 samt punktskattestrukturerna såsom de definieras i artikel 16 i rådets direktiv 95/59/EG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror(7) och därpå, efter samråd med Europaparlamentet, enhälligt anta nödvändiga bestämmelser. Kommissionens rapport och rådets granskning skall ta hänsyn till den inre marknadens korrekta funktion och fördragets vidare syften."

Artikel 2

Direktiv 92/80/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande: "1. Medlemsstaterna skall tillämpa en punktskatt, som får vara antingen

a) en värdeskatt, beräknad på grundval av det högsta detaljhandelspriset för varje produkt, som fritt bestäms av inom gemenskapen etablerade tillverkare och av importörer från icke medlemsländer i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 95/59/EG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror(8), eller

b) en särskild skatt uttryckt som ett belopp per kilogram eller när det gäller cigarrer och cigariller alternativt för ett visst antal enheter eller

c) en kombinerad skatt, som innehåller en värdedel och en särskild del.

Medlemsstaterna får fastställa ett minimibelopp för punktskatten, i de fall då denna punktskatt är en värderelaterad skatt eller en kombinerad skatt.

Den sammanlagda punktskatten uttryckt som en procentsats, ett belopp per kilogram eller ett belopp per ett visst antal enheter skall åtminstone motsvara de skattesatser eller minimibelopp som fastställts för

- cigarrer och cigariller: 5 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 9 euro per 1000 stycken eller per kilogram,

- finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter: 30 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 24 euro per kilogram,

- andra slag av röktobak: 20 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 18 euro per kilogram.

Från och med den 1 januari 2001 skall beloppen 9 euro, 24 euro respektive 18 euro ersättas med beloppen 10 euro, 25 euro respektive 19 euro."

b) Följande punkt skall läggas till: "4. Franska Republiken får till och med den 31 december 2002 för tobaksprodukter som omfattas av detta direktiv och säljs på ön Korsika tillämpa samma skattesatser som de som var i kraft den 31 december 1997."

2. Artikel 4 skall ersättas med följande: "Artikel 4

Minst vart tredje år med början senast den 31 december 2000 skall rådet på grundval av en rapport och, vid behov, ett förslag från kommissionen granska de punktskattesatser som fastställs i detta direktiv och diärpå, efter samråd med Europaparlamentet, enhälligt anta nödvändiga bestämmelser. Kommissionens rapport och rådets granskning skall ta hänsyn till den inre marknadens korrekta funktion, punktskattesatsernas realvärde och fördragets vidare syften."

Artikel 3

Direktiv 95/59/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 4.1 andra stycket skall texten "31 december 1998" ersättas med "31 december 2001".

2. Artikel 16 skall ändras på följande sätt:

a) Följande punkt skall införas: "2 bis. När det i en medlemsstat sker en förändring av detaljhandelspriset för cigaretter av den mest efterfrågade priskategorin, och denna förändring leder till att punktskattens särskilda komponent, uttryckt som en procentuell andel av den totala skattebelastningen, sjunker under 5 % eller stiger över 55 % av den totala skattebelastningen, får den medlemsstaten, som ett undantag från punkt 2, skjuta upp justeringen av beloppet av den särskilda punktskatten till senast den 1 januari det andra året som följer på det år under vilket förändringen inträffade."

b) I punkt 3 skall orden "Om den punktskatt eller omsättningsskatt som belastar" ersättas med "Om den punktskatt som belastar".

c) Punkt 5 skall ersättas med följande: "5. Medlemsstaterna får ta ut en minimipunktskatt på cigaretter, förutsatt att denna inte medför en höjning av den totala skattebelastningen till mer än 90 % av den totala skattebelastningen på den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter."

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 1999.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juli 1999.

På rådets vägnar

S. HASSI

Ordförande

(1) EGT C 203, 30.6.1998, s. 16.

(2) EGT C 153, 1.6.1999

(3) EGT C 410, 31.12.1998, s. 1.

(4) EGT L 316, 31.10.1992, s. 8.

(5) EGT L 316, 31.10.1992, s. 10.

(6) EGT L 291, 6.12.1995, s. 40.

(7) EGT L 291, 6.12.1995, s. 40.

(8) EGT L 291, 6.12.1995, s. 40.