Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999L0085.pdf

31999L0085

Rådets direktiv 1999/85/EG av den 22 oktober 1999 om ändring av direktiv 77/388/EEG beträffande möjlighet att på försök tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på arbetsintensiva tjänsterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 277 , 28/10/1999 s. 0034 - 0036RÅDETS DIREKTIV 1999/85/EG

av den 22 oktober 1999

om ändring av direktiv 77/388/EEG beträffande möjlighet att på försök tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på arbetsintensiva tjänster

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

1. I artikel 12.3 a i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund(4) anges att medlemsstaterna får tillämpa en eller två reducerade skattesatser, som endast får avse tillhandahållande av sådana varor och tjänster som anges i bilaga H i direktiv 77/388/EEG.

2. Arbetslösheten är dock ett så allvarligt problem att de medlemsstater som så önskar bör få göra ett försök med en reducerad mervärdesskattesats på arbetsintensiva tjänster som för närvärande inte anges i bilaga H för att se hur en sådan nedsättning skulle fungera och vilka effekter på skapandet av sysselsättning den skulle få.

3. En reducerad mervärdesskattesats kan också göra de berörda företagen mindre benägna att ansluta sig till eller stanna kvar i den svarta ekonomin.

4. Införandet av en sådan reducerad skattesats skulle emellertid kunna leda till negativa konsekvenser för skatteneutraliteten och en väl fungerande inre marknad. Det är därför nödvändigt att införa ett tillståndsförfarande för en väl avgränsad treårsperiod och att väl avgränsa räckvidden för denna åtgärd, så att den förblir kontrollerbar och begränsad.

5. Eftersom det är fråga om ett försök är det nödvändigt att de deltagande medlemsstaterna och kommissionen noggrant utvärderar åtgärdens sysselsättningseffekt och verkningsfullhet.

6. Åtgärden bör vara tydligt tidsbegränsad och avslutas senast den 31 december 2002.

7. Genomförandet av detta direktiv medför inga ändringar i medlemsstaternas lagstiftning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande punkt 6 skall läggas till i artikel 28:

"6. Rådet får genom enhälligt beslut på kommissionens förslag tillåta en medlemsstat att, för en period på högst tre år mellan den 1 januari 2000 och den 31 december 2002, tillämpa reducerade skattesatser enligt artikel 12.3 a tredje stycket på tjänster som är förtecknade i högst två av de kategorier som anges i bilaga K. I undantagsfall får en medlemsstat tillåtas att tillämpa de reducerade skattesatserna på tjänster inom tre av de ovan nämnda kategorierna.

De berörda tjänsterna skall uppfylla följande villkor:

a) De skall vara arbetsintensiva.

b) De skall till stor del tillhandahållas slutkonsumenten direkt.

c) De skall i huvudsak vara lokala och inte kunna leda till att konkurrensen snedvrids.

d) Det måste finnas ett nära samband mellan de lägre priser som den reducerade skattesatsen leder till och den ökning av efterfrågan och sysselsättning som kan förutses.

Tillämpningen av en reducerad skattesats får inte inverka menligt på en samidigt fungerande inre marknad.

En medlemsstat som önskar införa den åtgärd som föreskrivs i första stycket skall underrätta kommissionen om detta före den 1 november 1999 och före detta datum lämna till kommissionen alla relevanta uppgifter, särskilt följande:

a) Åtgärdens räckvidd och en noggrann beskrivning av de berörda tjänsterna.

b) Uppgifter som visar att villkoren i andra och tredje stycket är uppfyllda.

c) Uppgifter som visar budgetkostnaden för den planerade åtgärden.

De medlemsstater som tillåts tillämpa den reducerade skattesats som avses i första stycket skall före den 1 oktober 2002 utarbeta en detaljerad rapport med en övergripande bedömning av åtgärdens effektivitet när det gäller skapandet av sysselsättning och verkningsfullhet.

Före den 31 december 2002 skall kommissionen lägga fram en övergripande utvärdering för rådet och Europaparlamentet, vilken vid behov skall åtföljas av ett förslag till lämpliga åtgärder för ett slutgiltigt beslut om den mervärdesskattesats som skall tillämpas på arbetsintensiva tjänster."

2. En ny bilaga K skall läggas till i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 22 oktober 1999.

På rådets vägnar

S. MÖNKÄRE

Ordförande

(1) EGT C 102, 13.4.1999, s. 10.

(2) EGT C 279, 1.10.1999, s. 105.

(3) EGT C 209, 22.7.1999, s. 20.

(4) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/59/EG (EGT L 162, 26.6.1999, s. 63).

BILAGA

"BILAGA K

Förteckning över tjänster som avses i artikel 28.6

1. Små reparationstjänster:

- Cyklar

- Skor och lädervaror

- Kläder och hushållslinne (inbegripet lagning och ändring)

2. Renovering och reparation av privata bostäder, dock ej material som utgör en betydande del av tjänstens värde

3. Fönsterputsning och städning i privata hushåll

4. Hemtjänster (t.ex. hemhjälp och vård av barn, gamla, sjuka eller personer med funktionshinder)

5. Frisörverksamhet"