Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000L0017.pdf

32000L0017

Rådets direktiv 2000/17/EG av den 30 mars 2000 om att ändra direktiv 77/388/EEG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt - övergångsbestämmelser för Republiken Österrike och Portugisiska republikenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 084 , 05/04/2000 s. 0024 - 0025Rådets direktiv 2000/17/EG

av den 30 mars 2000

om att ändra direktiv 77/388/EEG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt - övergångsbestämmelser för Republiken Österrike och Portugisiska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) I punkt 2 e del IX "Beskattning" i bilaga XV till 1994 års anslutningsakt beviljades Österrike tillstånd att avvika från artikel 28.2 i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund(3), (nedan kallat sjätte momsdirektivet), och att till och med den 31 december 1998 tillämpa en reducerad skattesats på uthyrning av fast egendom avsedd som bostad, förutsatt att skattesatsen inte var lägre än 10 %.

(2) I enlighet med artikel 13 B b i sjätte momsdirektivet har uthyrning av fast egendom avsedd som bostad i Österrike varit undantagen från mervärdesskatt sedan den 1 januari 1999 utan avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten. Österrike får dock, i enlighet med artikel 13 C a i det direktivet, medge skattskyldiga en rätt till valfrihet för beskattning. I detta fall skall den normala mervärdesskattesatsen samt de normala reglerna om avdragsrätt tillämpas.

(3) Republiken Österrike anser att åtgärden fortfarande är nödvändig, särskilt eftersom övergångsordningen för mervärdesskatt fortfarande är i kraft och situationen faktiskt inte har ändrats sedan förhandlingen om 1994 års anslutningsakt.

(4) Republiken Österrike anser dessutom att avskaffandet av den reducerade skattesatsen på 10 % oundvikligen skulle medföra högre priser för slutkonsumenterna när det gäller uthyrning av fast egendom.

(5) Portugisiska republiken tillämpade en reducerad skattesats på 8 % på restaurangtjänster den 1 januari 1991. I enlighet med artikel 28.2 d i sjätte momsdirektivet, har Portugal kunnat fortsätta att tillämpa denna skattesats. Sedan 1992 omfattas emellertid restaurangtjänster dock av den normala skattesatsen efter en omfattande ändring av skattesatserna och av politiska och budgetära skäl.

(6) Portugisiska republiken önskar återinföra en reducerad skattesats för dessa tjänster, eftersom bibehållandet av den normala skattesatsen hade skadliga konsekvenser, särskilt förlust av arbetstillfällen och ökning av svart arbete och att tillämpningen av den normala skattesatsen ökade priserna för slutkonsumenterna av restaurangtjänster.

(7) Eftersom de aktuella undantagen rör tjänster inom en enda medlemsstat kan risken för snedvridning av konkurrensen betraktas som obefintlig.

(8) Under dessa förhållanden kan en återgång till den tidigare situationen övervägas både för Republiken Österrike och Portugisiska republiken, för så vitt tillämpningen av undantagen begränsas till den övergångsperiod som anges i artikel 28 l i sjätte momsdirektivet. Det är dock nödvändigt att Republiken Österrike vidtar de åtgärder som krävs för att den reducerade skattesatsen inte skall få skadliga konsekvenser på gemenskapens egna medel som härrör från mervärdesskatt, vars underlag skall fastställas i enlighet med förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter skall läggas till i artikel 28.2 i sjätte momsdirektivet:

"j) Republiken Österrike får på uthyrning av fast egendom avsedd som bostad tillämpa en av de två reducerade skattesatser som anges i artikel 12.3 a tredje stycket, förutsatt att denna skattesats inte är lägre än 10 %.

k) Portugisiska republiken får på restaurangtjänster tillämpa en av de två reducerade skattesatser som anges i artikel 12.3 a tredje stycket, förutsatt att denna skattesats inte är lägre än 12 %."

Artikel 2

1. De medlemsstater som anges i artikel 1 skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. De medlemsstater som anges i artikel 1 skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 1999 och fram till utgången av den övergångsperiod som anges i artikel 28 l i sjätte momsdirektivet.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2000.

På rådets vägnar

J. Sócrates

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 15 mars 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT C 75, 15.3.2000, s. 21.

(3) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/85/EG (EGT L 277, 28.10.1999, s. 34).

(4) EGT L 155, 7.6.1989, s. 9.