Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001L0004.pdf

32001L0004

Rådets direktiv 2001/4/EG av den 19 januari 2001 om ändring, vad gäller den tidsperiod som grundskattesatsen för mervärdeskatt skall tillämpas, av sjätte direktivet (77/388/EEG) beträffande det gemensamma systemet för mervärdeskatt (Se rättelse i EGT L 26, 27.1.2001, s.40)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 022 , 24/01/2001 s. 0017 - 0017Rådets direktiv 2001/41/EG

av den 19 januari 2001

om ändring, vad gäller den tidsperiod som grundskattesatsen för mervärdeskatt skall tillämpas, av sjätte direktivet (77/388/EEG) beträffande det gemensamma systemet för mervärdeskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 12.3 a i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund(3), nedan kallat sjätte direktivet, skall rådet besluta om den nivå på grundskattesatsen som skall tillämpas efter den 31 december 2000.

(2) Den grundskattesats för mervärdeskatt som nu gäller i medlemsstaterna säkerställer, i förening med bestämmelserna om övergångssystemet, att detta system fungerar på ett acceptabelt sätt. Det bör dock undvikas att en allt större skillnad mellan medlemsstaternas grundskattesatser leder till strukturell ojämlikhet inom gemenskapen och snedvridning av konkurrensen mellan vissa näringsgrenar, åtminstone under den tid då den nya strategi för förenkling och modernisering av den nu gällande gemenskapslagstiftningen om mervärdeskatt som framgår av kommissionens meddelande av den 7 juni 2000 genomförs.

(3) Det är därför lämpligt att bibehålla den nuvarande lägsta grundskattesatsen på 15 % under ytterligare en period som är tillräckligt lång för att denna förenklings- och moderniseringsstrategi skall kunna genomföras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 12.3 a första och andra styckena i sjätte direktivet skall ersättas med följande:

"3. a) Grundskattesatsen för mervärdeskatt skall fastställas av varje medlemsstat som en viss procentsats av beskattningsunderlaget och skall vara densamma för leverans av varor och tillhandahållande av tjänster. Från och med den 1 januari 2001 till och med den 31 december 2005 får denna procentsats inte vara lägre än 15 %.

På förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén skall rådet enhälligt besluta om nivån på den grundskattesats som skall tillämpas efter den 31 december 2005."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 2001 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2001.

På rådets vägnar

B. Ringholm

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 14 december 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) Yttrandet avgivet den 29 november 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/65/EG (EGT L 269, 21.10.2000, s. 44).