Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002D2235.pdf

32002D2235

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2235/2002/EG av den 3 december 2002 om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden (Fiscalisprogrammet 2003–2007)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 17/12/2002 s. 0001 - 0005Europaparlamentets och rådets beslut nr 2235/2002/EG

av den 3 december 2002

om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden (Fiscalisprogrammet 2003-2007)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) På den inre marknaden är en faktisk, enhetlig och effektiv tillämpning av gemenskapslagstiftningen nödvändig för att beskattningssystemen skall fungera, särskilt när det gäller att skydda medlemsstaternas och gemenskapens finansiella intressen genom bekämpning av skattefusk och skatteundandragande, undvikande av snedvridning av konkurrensen samt underlättande för myndigheter och skattebetalare. Gemenskapen, i samverkan med medlemsstaterna, har ansvaret för att denna faktiska, enhetliga och effektiva tillämpning uppnås.

(2) Europaparlamentets och rådets beslut nr 888/98/EG av den 30 mars 1998 om antagande av gemenskapens åtgärdsprogram för att förbättra systemen för indirekt beskattning på den inre marknaden (Fiscalisprogrammet)(4) har väsentligt bidragit till uppnåendet av dessa övergripande mål för perioden 1998-2002. Det anses därför önskvärt att Fiscalisprogrammet fortsätter under ytterligare en femårsperiod.

(3) Ett effektivt, faktiskt och omfattande samarbete mellan nuvarande och framtida medlemsstater och mellan dessa och kommissionen är viktigt för att beskattningssystemen på den inre marknaden skall fungera.

(4) Gemenskapens erfarenheter av Fiscalis visar att programmets mål kan uppnås genom utbyten, seminarier och multilaterala kontroller där tjänstemän från olika nationella myndigheter deltar i yrkesverksamhet. Dessa verksamheter bör därför fortsätta men utökas till att omfatta inkomstskatt, kapitalskatt och skatt på försäkringspremier.

(5) Upprättandet av en infrastruktur för kommunikation och informationsutbyte och att denna fungerar spelar en viktig roll när det gäller att förstärka beskattningssystemen inom gemenskapen. I synnerhet systemet för utbyte av information om mervärdesskatt (VIES), som avses i rådets förordning (EEG) nr 218/92 av den 27 januari 1992 om administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning(5), har visat vilken betydelse informationstekniken har när det gäller att skydda intäkter och samtidigt såvitt möjligt underlätta administrationen.

(6) För att säkerställa en enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen är det nödvändigt att de tjänstemän som ansvarar för beskattning har en hög generell kunskapsnivå när det gäller gemenskapsrätten och dess genomförande i nuvarande och framtida medlemsstater. Denna nivå kan endast uppnås genom effektiv grundutbildning och vidareutbildning i nuvarande och framtida medlemsstaters regi. Kompletterande gemenskapsåtgärder kan fungera som verktyg för samordning och främjande av sådan utbildning.

(7) Erfarenheterna från Fiscalisprogrammet har visat att ett samordnat utarbetande och genomförande av ett gemensamt utbildningsprogram kan leda till att programmets mål uppnås, särskilt genom att en djupare allmän förståelse av gemenskapslagstiftningen uppnås.

(8) Tillräckliga språkkunskaper hos de tjänstemän som ansvarar för beskattning har visat sig vara nödvändiga för att underlätta samarbetet. De länder som deltar bör därför tillhandahålla nödvändig språkutbildning för sina tjänstemän.

(9) Även om huvudansvaret för att dessa mål uppnås ligger på de länder som deltar, behövs kompletterande gemenskapsåtgärder för att samordna verksamheterna samt tillhandahålla en infrastruktur och den nödvändiga stimulansen. Eftersom målen för den föreslagna åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(10) I detta beslut fastställs, för hela den tid som programmet pågår, en finansieringsram som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(6).

(11) De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

RÄCKVIDD OCH MÅL

Artikel 1

Fiscalisprogrammet

1. Ett flerårigt åtgärdsprogram på gemenskapsnivå (Fiscalis 2003-2007), nedan kallat "programmet", för förbättring av beskattningssystemens funktion på den inre marknaden fastställs härmed för perioden 1 januari 2003-31 december 2007.

2. Programmets verksamhet skall bestå av följande:

a) System för kommunikation och informationsutbyte.

b) Multilaterala kontroller som inbegriper medlemsstaterna och de kandidatländer som har bilaterala eller multilaterala avtal antingen med varandra eller med de medlemsstater som tillåter sådan verksamhet.

c) Seminarier.

d) Utbyten.

e) Utbildningsverksamhet.

f) Andra arbetsmöten, besök eller liknande verksamheter inom ramen för målen för programmet enligt artikel 3 vilka skall beslutas från fall till fall i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) beskattning: följande skatter i de länder som deltar:

i) Mervärdesskatt.

ii) Punktskatter på alkohol och tobaksvaror samt mineraloljor.

iii) Inkomstskatt och kapitalskatt enligt artikel 1.2 i rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område(8).

iv) Skatt på försäkringspremier så som de definieras i artikel 3 i rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder(9).

b) myndighet: de offentliga myndigheter som ansvarar för skatteförvaltning i de länder som deltar.

c) länder som deltar: medlemsstater och de länder som avses i artikel 4, vilka de facto deltar i programmet.

d) tjänsteman: en tjänsteman vid en myndighet.

e) utbyte: ett arbetsbesök av en tjänsteman vid en myndighet i ett annat land som deltar, organiserat inom ramen för programmet.

f) multilateral kontroll: en samordnad kontroll av skattemyndigheten hos en eller flera skattskyldiga personer som har förbindelser med varandra, vilken organiseras av flera länder som deltar och som har ett gemensamt eller kompletterande intresse.

Artikel 3

Mål

1. Programmets övergripande mål skall vara att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden genom ett utökat samarbete mellan de länder som deltar och deras myndigheter och tjänstemän.

2. Programmets särskilda mål skall vara följande:

a) För mervärdesskatt och punktskatter:

i) Att ge tjänstemän möjlighet att uppnå en hög gemensam kunskapsnivå när det gäller gemenskapsrätten och dess genomförande i medlemsstaterna.

ii) Att säkerställa ett effektivt, reellt och omfattande samarbete mellan medlemsstaterna.

iii) Att se till att myndigheternas administrativa förfaranden kontinuerligt förbättras i syfte att beakta myndigheters och skattebetalares behov genom utveckling och spridning av god förvaltningssed.

b) För direkt beskattning:

Att stödja informationsutbyte inom ramen för ömsesidigt bistånd och öka kunskapen om den gemenskapslagstiftning som skall tillämpas på direkta skatter.

c) För skatt på försäkringspremier:

Att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna för att säkerställa en bättre tillämpning av befintliga regler.

d) För kandidatländerna:

Att tillmötesgå kandidatländernas särskilda behov så att de vidtar nödvändiga åtgärder för anslutningen när det gäller skattelagstiftning och administrativ kapacitet.

3. Programmets operativa mål skall fastställas årligen i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 4

Kandidatländernas deltagande

Programmet skall vara öppet för följande länders deltagande:

a) De associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med de villkor som anges i Europaavtalen, i tilläggsprotokollen till dessa och i besluten av respektive associeringsråd.

b) Cypern, Malta och Turkiet på grundval av bilaterala avtal i denna fråga som slutits med dessa länder.

KAPITEL II

PROGRAMMETS VERKSAMHET

Artikel 5

System för kommunikation och informationsutbyte

1. Kommissionen och de länder som deltar skall säkerställa att följande system för kommunikation och informationsutbyte fungerar till den del det krävs enligt gemenskapslagstiftningen:

a) Det gemensamma kommunikationsnätet/systemgränssnittet (CCN/CSI) i den utsträckning som det är nödvändigt för att stödja de andra system som avses i denna punkt.

b) Systemet för utbyte av information om mervärdesskatt (VIES) och dess meddelandesystem.

c) Systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor.

d) Systemet för tidig varning i fråga om punktskatter.

e) Systemet för punktskattetabeller.

f) Andra nya system för kommunikation och informationsutbyte som fastställs enligt förfarandet i artikel 14.2 när det i gemenskapslagstiftningen krävs att de införs.

2. Gemenskapsdelarna av systemen för kommunikation och informationsutbyte skall omfatta utrustning, programvara och nätverkslänkar, vilka skall vara gemensamma för alla länder som deltar så att systemens sammanlänkning och driftskompatibilitet säkerställs, oberoende av om de installeras i kommissionens (eller utsedd underleverantörs) eller i de deltagande ländernas (eller utsedd underleverantörs) lokaler. Kommissionen skall ingå nödvändiga avtal för gemenskapens räkning för att säkerställa driften av dessa delar.

3. De delar av systemen för kommunikation och informationsutbyte som inte är gemenskapsdelar skall omfatta de nationella databaser som ingår i dessa system, nätverkslänkarna mellan gemenskapsdelarna och icke-gemenskapsdelarna och sådan programvara och utrustning som varje land som deltar bedömer lämplig för att systemen skall fungera till fullo inom det landets förvaltning. De länder som deltar skall säkerställa att de delar som inte är gemenskapsdelar fungerar och se till att dessa delar är driftskompatibla med gemenskapsdelarna.

4. Kommissionen skall i samarbete med de länder som deltar samordna de aspekter av införandet av och funktionssättet hos gemenskapsdelarna och icke-gemenskapsdelarna av de system och den infrastruktur som avses i punkt 1.

Artikel 6

Multilaterala kontroller

De länder som deltar skall bland de multilaterala kontroller som de organiserar välja ut dem som skall bekostas av gemenskapen enligt artikel 11. Dessa kontroller skall i varje fall omfatta kontroll av skattskyldighet som rör mervärdesskatt och/eller punktskatter.

De länder som deltar skall sända årliga rapporter och utvärderingar rörande kontrollerna till kommissionen.

Artikel 7

Seminarier

Kommissionen och de länder som deltar skall tillsammans organisera seminarier med deltagande av tjänstemän från myndigheter, företrädare från kommissionen och vid behov andra experter.

Artikel 8

Utbyten av tjänstemän

1. Kommissionen och de länder som deltar skall organisera utbyten av tjänstemän. Dessa utbyten får inte avse en längre tid än en månad. Varje utbyte skall vara inriktat på en viss yrkesverksamhet och vara tillräckligt förberett och skall efter utbytets slut utvärderas av de berörda tjänstemännen och värdmyndigheten. Värdmyndigheten kan, om den motiverar detta, begränsa deltagarantalet i utbytet om mängden ansökningar hindrar förberedelserna och genomförandet av detta.

2. De länder som deltar skall vidta nödvändiga åtgärder för att utbytestjänstemännen på ett effektivt sätt skall kunna delta i verksamheten vid värdmyndigheten. I detta syfte skall dessa tjänstemän bemyndigas att i enlighet med de rättssystem som gäller för värdmyndigheten utföra uppgifter som sammanhänger med de åligganden som värdmyndigheten har anförtrott dem.

3. Under utbytet skall utbytestjänstemannens civilrättsliga ansvar vid utförandet av arbetsuppgifterna behandlas på samma sätt som när det gäller tjänstemän vid värdmyndigheten. Utbytestjänstemän skall omfattas av samma sekretessregler som nationella tjänstemän.

4. De länder som deltar får inskränka omfattningen av dessa utbyten till tjänstemän som är ansvariga för frågor som rör mervärdesskatt och/eller punktskatter.

Artikel 9

Utbildningsverksamhet

1. I syfte att uppmuntra ett strukturerat samarbete mellan nationella utbildningsorgan och tjänstemän som ansvarar för utbildning i beskattningsfrågor vid myndigheterna skall de länder som deltar i samarbete med kommissionen

a) utveckla existerande utbildningsprogram och vid behov utarbeta nya program för att skapa en gemensam grundläggande utbildning för tjänstemännen, så att de kan uppnå den gemensamma yrkeskompetens och fackkunskap som krävs,

b) när så är lämpligt, öppna de utbildningskurser i beskattning som varje land som deltar tillhandahåller sina egna tjänstemän för tjänstemän från de övriga länder som deltar,

c) utveckla nödvändiga gemensamma verktyg för utbildning i beskattningsfrågor.

2. De länder som deltar skall också se till att deras tjänstemän får den grundutbildning och vidareutbildning som krävs för att uppnå den gemensamma yrkeskompetens och fackkunskap som anges i de gemensamma utbildningsprogrammen samt den språkutbildning som är nödvändig för att tjänstemännen skall få tillräckliga språkkunskaper.

KAPITEL III

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 10

Finansiell ram

Den finansiella ramen för genomförandet av programmet för perioden 1 januari 2003-31 december 2007 skall vara 44 miljoner euro. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 11

Kostnader

1. De kostnader som är nödvändiga för genomförandet av programmet skall delas mellan gemenskapen och de länder som deltar i enlighet med punkterna 2, 3, 4 och 5.

2. Gemenskapen skall stå för följande kostnader:

a) Kostnader för utveckling, inköp, installation, underhåll och den dagliga driften av gemenskapsdelarna av de system för kommunikation och informationsutbyte som anges i artikel 5.

b) Kostnader för resor och uppehälle i samband med multilaterala kontroller, seminarier, utbyten av tjänstemän och utbildningsverksamhet.

c) Kostnader i samband med organiserandet av seminarier och utvecklingen av läromedel.

d) Kostnader för utvärderingar av effekten av programmet utförda av utomstående med bibehållande av uppgifternas konfidentialitet.

e) Kostnader för de andra verksamheter som avses i artikel 1.2 f.

3. Kommissionen skall, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), fastställa regler om betalning av kostnaderna och skall underrätta de länder som deltar om dessa regler.

4. Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för förvaltningen av programmets budget i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

5. De länder som deltar skall stå för följande kostnader:

a) Kostnader för utveckling, inköp, installation, underhåll och den dagliga driften av de delar som inte är gemenskapsdelar av de system för kommunikation och informationsutbyte som anges i artikel 5.

b) Kostnader för grundutbildning och vidareutbildning av landets egna tjänstemän samt för språkutbildning för dessa.

Artikel 12

Finansiell kontroll

Finansieringsbeslut och avtal eller kontrakt som följer av detta beslut skall omfattas av finansiell kontroll i enlighet med gemenskapslagstiftning som rör finans- och budgetkontroll.

KAPITEL IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 13

Genomförande

De åtgärder som krävs för att genomföra artikel 1.2.f, artikel 3.3, artikel 5.1.f och artikel 11.4 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 14

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad "Fiscaliskommittén".

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 15

Uppföljning och utvärdering

1. Kommissionen skall årligen till den kommitté som avses i artikel 14.1 överlämna en uppföljningsrapport av vilken det framgår hur verksamheterna inom ramen för det samlade programmet utvecklats i fråga om genomförande och resultat i förhållande till den årliga handlingsplanen. Denna rapport skall även översändas till Europaparlamentet.

Myndigheterna skall till kommissionen överlämna alla uppgifter som är nödvändiga för att uppföljningsrapporterna skall kunna utarbetas på ett så effektivt sätt som möjligt.

2. Programmet skall bli föremål för en utvärdering efter halva tiden och en utvärdering sedan programmet avslutats, för vilka kommissionen skall ansvara, på grundval av uppföljningsrapporterna samt de rapporter som utarbetats av de länder som deltar. Programmets verkningsfullhet och effektivitet skall utvärderas i förhållande till de mål som anges i artikel 3. Utvärderingarna skall grunda sig på de rapporter som avses i punkt 3.

- Vid utvärderingen efter halva tiden skall de första resultaten och effekterna av programverksamheterna utvärderas. Dessutom skall en bedömning göras av anslagsutnyttjandet, uppföljningens förlopp och genomförandet.

- Syftet med utvärderingen sedan programmet avslutats skall vara att bedöma programverksamhetens verkningsfullhet och effektivitet.

3. De länder som deltar skall till kommissionen

a) senast den 31 mars 2005 överlämna en utvärderingsrapport efter halva tiden om programmets verkningsfullhet och effektivitet,

b) senast den 31 mars 2008 överlämna en utvärderingsrapport sedan programmet avslutats om dess verkningsfullhet och effektivitet.

4. Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet

a) senast den 30 juni 2005 överlämna en utvärderingsrapport efter halva tiden om programmets verkningsfullhet och effektivitet samt ett meddelande om huruvida det är önskvärt att fortsätta med programmet, i förekommande fall tillsammans med ett lämpligt förslag,

b) senast den 30 juni 2008 överlämna en slutlig utvärderingsrapport om programmets verkningsfullhet och effektivitet.

De rapporter som avses i a och b skall även överlämnas till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén för kännedom.

5. De utvärderingsrapporter som avses i punkt 4 skall huvudsakligen grunda sig på de rapporter som avses i punkt 3 och på de uppföljningsrapporter som avses i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Artikel 17

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

T. Pedersen

Ordförande

(1) EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 361.

(2) EGT C 241, 7.10.2002, s. 81.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 13 juni 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 26 juli 2002 (EGT C 228 E, 25.9.2002, s. 34.) och Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 126, 28.4.1998, s. 1.

(5) EGT L 24, 1.2.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 792/2002 (EGT L 128, 15.5.2002, s. 1).

(6) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EGT L 336, 27.12.1977, s. 15. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(9) EGT L 73, 19.3.1976, s. 18. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/44/EG (EGT L 175, 28.6.2001, s. 17).

(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.