Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002L0038.pdf

32002L0038

Rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk vägEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 128 , 15/05/2002 s. 0041 - 0044Rådets direktiv 2002/38/EG

av den 7 maj 2002

om ändring och ändring för begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) De bestämmelser som för närvarande är tillämpliga på mervärdesskatt på radio- och televisionssändningar samt tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg enligt artikel 9 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund(4) är otillräckliga när det gäller att beskatta sådana tjänster i de fall de konsumeras inom gemenskapen och för att förhindra snedvridning av konkurrensen på detta område.

(2) För att den inre marknaden skall fungera väl bör en sådan snedvridning undanröjas och nya harmoniserade bestämmelser införas för denna typ av verksamhet. Åtgärder bör vidtas för att särskilt sörja för att ovannämnda typ av tjänster som utförs mot ersättning och konsumeras av kunder som är etablerade i gemenskapen beskattas i gemenskapen och att de inte beskattas om de konsumeras utanför gemenskapen.

(3) Radio- och televisionssändningar samt tjänster som på elektronisk väg tillhandahålls personer som är etablerade i gemenskapen från tredje land eller mottagare som är etablerade i tredje land från gemenskapen bör beskattas på den plats där mottagaren av tjänsterna befinner sig.

(4) För att definiera tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg bör exempel på sådana tjänster tas upp i en bilaga till direktivet.

(5) För att göra det lättare för aktörer som tillhandahåller tjänster på elektronisk väg och som varken är etablerade eller måste registreras för skatteändamål inom gemenskapen, att fullgöra sina skattemässiga skyldigheter bör en särskild ordning inrättas. Genom att tillämpa denna ordning får varje aktör som tillhandahåller icke skattskyldiga personer inom gemenskapen sådana tjänster på elektronisk väg, välja att registreras i en enda medlemsstat, om han inte på annat sätt har registrerats för skatteändamål inom gemenskapen.

(6) Icke-etablerade aktörer som vill omfattas av den särskilda ordningen bör uppfylla dess krav och varje relevant befintlig bestämmelse i den medlemsstat där tjänsterna konsumeras.

(7) Registreringsmedlemsstaten måste under vissa omständigheter kunna utesluta en icke-etablerad aktör från den särskilda ordningen.

(8) Om den icke-etablerade aktören väljer den särskilda ordningen, bör all ingående mervärdesskatt som han har betalt för varor och tjänster som han använder i sin beskattade verksamhet och som omfattas av den särskilda ordningen, återbetalas av den medlemsstat där den ingående mervärdesskatten har betalts i enlighet med bestämmelserna i rådets trettonde direktiv 86/560/EEG av den 17 november 1986 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Regler om återbetalning av mervärdesskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium(5). De frivilliga restriktionerna för återbetalning i artikel 2.2 och 2.3 samt artikel 4.2 i samma direktiv bör inte tillämpas.

(9) Medlemsstaterna bör, på av dem fastställda villkor, tillåta att vissa redovisningar och deklarationer görs på elektronisk väg och kan också begära att elektroniska medel används.

(10) De bestämmelser som gäller införande av deklarationer och redovisningar på elektronisk väg bör slutgiltigt antas. Alla övriga bestämmelser bör antas för en begränsad tid av tre år som kan förlängas av praktiska skäl men vilka under alla omständigheter utifrån vunna erfarenheter bör ses över inom tre år från och med den 1 juli 2003.

(11) Direktiv 77/388/EEG bör ändras i enlighet med ovanstående.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG ändras för en begränsad tid på följande sätt:

1. I artikel 9:

a) I punkt 2 e skall ett kommatecken ersätta den sista punkten och följande strecksatser läggas till: "- radio- och televisionssändningar,

- sådana tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg, bland annat de som beskrivs i bilaga L."

b) I punkt 2 skall följande led läggas till: "f) Platsen för tillhandahållande av de tjänster som avses i punkt e sista strecksatsen när de tillhandahålls en icke-skattskyldig person som är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i en medlemsstat av en skattskyldig person som har etablerat sin rörelse eller har ett fast driftställe från vilket tjänsterna tillhandahålls utanför gemenskapen eller, i avsaknad av en sådan plats för verksamheten eller fast driftställe, är bosatt eller stadigvarande vistas utanför gemenskapen, skall vara den plats där den icke skattskyldige personen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas."

c) I punkt 3 skall den inledande meningen ersättas med följande: "3. För att undvika dubbelbeskattning, utebliven beskattning eller snedvridning av konkurrensen får medlemsstaterna med hänsyn till sådant tillhandahållande av tjänster som avses i punkt 2 e, med undantag av de tjänster som avses i sista strecksatsen när de tillhandahålls en icke skattskyldig person och även med hänsyn till uthyrning av transportmedel betrakta:"

d) Punkt 4 skall ändras på följande sätt: "4. När sådana telekommunikationstjänster och radio- och televisionssändningar som avses i punkt 2 e tillhandahålls icke skattskyldiga personer som är etablerade, är bosatta eller stadigvarande vistas i en medlemsstat, av en skattskyldig person som har etablerat sin rörelse eller har ett fast driftställe från vilket tjänsterna tillhandahålls utanför gemenskapen, eller i avsaknad av en sådan plats för verksamheten eller fast driftställe, är bosatt eller stadigvarande vistas utanför gemenskapen, skall medlemsstaterna tillämpa punkt 3 b."

2. I artikel 12.3 a skall följande fjärde stycke läggas till: "Tredje stycket skall inte tillämpas på de tjänster som avses i sista strecksatsen i artikel 9.2 e."

3. Följande artikel skall läggas till: "Artikel 26c

Särskild ordning för icke-etablerade skattskyldiga personer som tillhandahåller elektroniska tjänster till icke skattskyldiga personer

A. Definitioner

I denna artikel används följande beteckningar med de betydelser som här anges, utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser:

a) icke-etablerad skattskyldig person: en skattskyldig person som varken har etablerat sin rörelse eller har något fast driftställe inom gemenskapens territorium, och som inte på annat sätt måste registreras för skatteändamål enligt artikel 22.

b) elektroniska tjänster och tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg: sådana tjänster som avses i artikel 9.2 e sista strecksatsen.

c) registreringsmedlemsstat: den medlemsstat som den icke-etablerade skattskyldiga personen väljer att kontakta för att anmäla när dennes verksamhet i egenskap av skattskyldig person inom gemenskapens territorium inleds i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

d) konsumtionsmedlemsstat: den medlemsstat där tillhandahållandet av de elektroniska tjänsterna anses äga rum enligt artikel 9.2 f.

e) mervärdesskattedeklaration: en redogörelse som innehåller den information som behövs för att fastställa vilket skattebelopp som skall betalas i varje medlemsstat.

B. Särskild ordning för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg

1. Medlemsstaterna skall tillåta att icke-etablerade skattskyldiga personer som tillhandahåller elektroniska tjänster till icke skattskyldiga personer, som är etablerade, är bosatta eller stadigvarande vistas i en medlemsstat, utnyttjar en särskild ordning i enlighet med följande bestämmelser. Den särskilda ordningen skall tillämpas för alla sådana tillhandahållanden inom gemenskapen.

2. Icke-etablerade skattskyldiga personer skall anmäla till registreringsmedlemsstaten när deras verksamhet som skattskyldiga personer inleds, upphör eller förändras på ett sådant sätt att de inte längre omfattas av den särskilda ordningen. Denna anmälan skall göras på elektronisk väg.

Informationen från icke-etablerade skattskyldiga personer till registreringsmedlemsstaten om när deras skattepliktiga verksamhet börjar skall innehålla följande detaljer för registreringen: namn, postadress, elektroniska adresser, inbegripet webbplatser, nationellt skattenummer, om ett sådant finns, och en anmälan om att personen inte är registrerad för mervärdesskatteändamål inom gemenskapen. Icke-etablerade skattskyldiga personer skall till registreringsmedlemsstaten anmäla eventuella ändringar av den information som har lämnats.

3. Registreringsmedlemsstaten skall registrera de icke-etablerade skattskyldiga personerna med hjälp av ett individuellt nummer. På grundval av den information som används för denna registrering får konsumtionsmedlemsstaterna upprätta sina egna registreringssystem.

Registreringsmedlemsstaten skall på elektronisk väg underrätta de icke-etablerade skattskyldiga personerna om tilldelade registreringsnummer.

4. Registreringsmedlemsstaten skall stryka den icke-etablerade skattskyldiga personen ur registret om

a) han anmäler att han inte längre tillhandahåller elektroniska tjänster eller

b) det på annat sätt kan antas att hans skattepliktiga verksamhet har avslutats eller

c) han inte längre uppfyller de nödvändiga kraven för att få använda den särskilda ordningen eller

d) han ständigt bryter mot reglerna i den särskilda ordningen.

5. De icke-etablerade skattskyldiga personerna skall på elektronisk väg till registreringsmedlemsstaten inge en mervärdesskattedeklaration för varje kalenderkvartal oberoende av om en elektronisk tjänst har tillhandahållits eller ej. Deklarationen skall inges inom 20 dagar efter utgången av den rapporteringsperiod som deklarationen avser.

Mervärdesskattedeklarationen skall innehålla registreringsnumret och, för varje konsumtionsmedlemsstat där skatt skall betalas, det totala värdet, minus mervärdesskatt, på de tillhandahållna elektroniska tjänsterna under rapporteringsperioden och det totala beloppet på motsvarande skatt. Tillämpliga skattesatser och den totala skatten skall också anges.

6. Mervärdesskattedeklarationen skall göras i euro. De medlemsstater som inte har antagit euron får begära att deklarationen görs i deras nationella valuta. Om tillhandahållandena har skett i andra valutor skall växelkursen för den sista dagen i rapporteringsperioden användas, när mervärdesskattedeklarationen upprättas. Växlingen skall göras efter de växelkurser som offentliggörs av Europeiska centralbanken den dagen, eller, om inget offentliggörande sker den dagen, nästa dag som växelkurserna offentliggörs.

7. De icke-etablerade skattskyldiga personerna skall betala mervärdesskatten samtidigt som deklarationen inges. Betalningen skall göras till ett bankkonto i euro, som har angetts av registreringsmedlemsstaten. De medlemsstater som inte har antagit euron får begära att betalningen görs till ett bankkonto i deras egen valuta.

8. Trots vad som sägs i artikel 1.1 i direktiv 86/560/EEG skall de icke-etablerade skattskyldiga personer som utnyttjar denna särskilda ordning, i stället för att göra avdrag i enlighet med artikel 17.2 i det här direktivet, beviljas återbetalning i enlighet med direktiv 86/560/EEG. Artikel 2.2 och 2.3 samt artikel 4.2 i direktiv 86/560/EEG gäller inte återbetalning avseende de elektroniska tjänster som omfattas av denna särskilda ordning.

9. De icke-etablerade skattskyldiga personerna skall föra så detaljerade räkenskaper över de transaktioner som omfattas av denna särskilda ordning att konsumtionsmedlemsstatens skatteförvaltning kan avgöra om den mervärdesskattedeklaration som avses i punkt 5 är korrekt. Dessa räkenskaper skall på begäran göras tillgängliga på elektronisk väg för registreringsmedlemsstaten och för konsumtionsmedlemsstaten. Räkenskaperna skall bevaras i tio år efter utgången av det år då transaktionen genomfördes.

10. Artikel 21.2 b skall inte tillämpas på en icke-etablerad skattskyldig person som har valt att följa den särskilda ordningen."

Artikel 2

Artikel 22 som finns i artikel 28 h i direktiv 77/388/EEG ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 a skall ersättas med följande: "a) Varje skattskyldig person skall uppge när hans verksamhet som skattskyldig person inleds, förändras eller upphör. Medlemsstaterna skall, i enlighet med villkor som de själva fastställer, tillåta att skattskyldiga personer lämnar sådana anmälningar på elektronisk väg och får också kräva att elektroniska medel används."

2. Punkt 4 a skall ersättas med följande: "a) Varje skattskyldig person skall inge en deklaration inom en av medlemsstaterna fastställd tidsperiod. Denna får inte vara längre än två månader efter utgången av varje beskattningsperiod. Beskattningsperioden skall av medlemsstaterna bestämmas till en månad, två månader eller tre månader. Medlemsstaterna får dock fastställa andra perioder, så länge dessa inte överstiger ett år. Medlemsstaterna skall, i enlighet med villkor som de själva fastställer, tillåta att skattskyldiga personer lämnar sådana deklarationer på elektronisk väg och får också kräva att elektroniska medel används."

3. Punkt 6 a skall ersättas med följande: "a) Medlemsstaterna får kräva att en skattskyldig person inger en sammanställning, som inbegriper alla de uppgifter som anges i punkt 4, rörande samtliga transaktioner som har utförts under föregående år. Denna sammanställning skall även innehålla alla uppgifter som behövs för eventuella justeringar. Medlemsstaterna skall, i enlighet med villkor som de själva fastställer, tillåta att skattskyldiga personer lämnar sådana sammanställningar på elektronisk väg och får också kräva att elektroniska medel används."

4. Punkt 6 b andra stycket skall ersättas med följande: "Förteckningen skall upprättas för varje kvartal inom en tidsperiod och i enlighet med de förfaranden som fastställs av medlemsstaterna, som skall vidta nödvändiga åtgärder för att de bestämmelser som gäller administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning skall respekteras fullt ut. Medlemsstaterna skall, i enlighet med villkor som de själva fastställer, tillåta att skattskyldiga personer lämnar sådana förteckningar på elektronisk väg och får också kräva att elektroniska medel används."

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv från och med den 1 juli 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Artikel 1 skall tillämpas under en period på tre år från och med den 1 juli 2003.

Artikel 5

Rådet skall på grundval av en rapport från kommissionen se över bestämmelserna i artikel 1 i detta direktiv före den 30 juni 2006 och skall antingen i enlighet med artikel 93 i fördraget besluta om åtgärder för en lämplig elektronisk mekanism på icke-diskriminerande grund för att påföra, deklarera, uppbära och fördela skatteintäkter på elektroniska tjänster med beskattning på konsumtionsplatsen, eller om så anses nödvändigt av praktiska skäl, på grundval av ett förslag från kommissionen genom enhälligt beslut förlänga den period som nämns i artikel 4.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 maj 2002.

På rådets vägnar

R. De Rato Y Figaredo

Ordförande

(1) EGT C 337 E, 28.11.2000, s. 65.

(2) EGT C 232, 17.8.2001, s. 202.

(3) EGT C 116, 20.4.2001, s. 59.

(4) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2001/115/EG (EGT L 15, 17.1.2002, s. 24).

(5) EGT L 326, 21.11.1986, s. 40.

BILAGA

""

BILAGA L

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELEKTRONISK VÄG I ENLIGHET MED ARTIKEL 9.2 e

1. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning.

2. Tillhandahållande av programvara och uppdatering av denna.

3. Tillhandahållande av bilder, texter och uppgifter samt av databasåtkomst.

4. Tillhandahållande av musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt av politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar eller tilldragelser.

5. Tillhandahållande av distansundervisning.

Om en person som tillhandahåller en tjänst och hans kund kommunicerar via e-post skall detta inte i sig betyda att den utförda tjänsten är en elektronisk tjänst i den mening som avses i sista strecksatsen i artikel 9.2 e.