Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002L0093.pdf

32002L0093

Rådets direktiv 2002/93/EG av den 3 december 2002 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förlänga möjligheten att tillåta medlemsstaterna att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på vissa arbetsintensiva tjänsterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 331 , 07/12/2002 s. 0027 - 0027Rådets direktiv 2002/92/EG

av den 3 december 2002

om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förlänga möjligheten att tillåta medlemsstaterna att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på vissa arbetsintensiva tjänster

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 28.6 i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund(3), får reducerade mervärdesskattesatser enligt artikel 12.3 a tredje stycket även tillämpas på de arbetsintensiva tjänster som räknas upp i de kategorier som återfinns i bilaga K till det direktivet under en period på högst tre år från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2002.

(2) Genom rådets beslut 2000/185/EG av den 28 februari 2000 om att tillåta medlemsstaterna att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på vissa arbetsintensiva tjänster i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 28.6 i direktiv 77/388/EEG(4) tillåts vissa medlemsstater att till och med den 31 december 2002 tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på de arbetsintensiva tjänster för vilka de lämnat in en ansökan.

(3) Kommissionen skall, på grundval av de rapporter som de medlemsstater som tillämpar dessa reducerade skattesatser skall upprätta före den 1 oktober 2002, för Europaparlamentet och rådet lägga fram en övergripande utvärdering före den 31 december 2002, vilken vid behov skall åtföljas av ett förslag till ett slutgiltigt beslut om vilken skattesats som skall tillämpas på arbetsintensiva tjänster.

(4) Med tanke på den tid som krävs för en övergripande och ingående utvärdering av de nationella rapporterna, är det nödvändigt att förlänga den maximala tillämpningsperiod som för den berörda åtgärden fastställs i direktiv 77/388/EEG.

(5) Direktiv 77/388/EEG bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 28.6 första stycket i direktiv 77/388/EEG skall orden "tre år mellan den 1 januari 2000 och den 31 december 2002" ersättas med orden "fyra år mellan den 1 januari 2000 och den 31 december 2003".

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 2002.

På rådets vägnar

T. Pedersen

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 20.11.2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) Yttrande avgivet den 20.10.2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/38/EG (EGT L 128, 15.5.2002, s. 41).

(4) EGT L 59, 4.3.2000, s. 10.