Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002R0792.pdf

32002R0792

Rådets förordning (EG) nr 792/2002 av den 7 maj 2002 om ändring för en begränsad tid av förordning (EEG) nr 218/92 om administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning (mervärdesskatt) när det gäller ytterligare åtgärder för elektronisk handelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 128 , 15/05/2002 s. 0001 - 0003Rådets förordning (EG) nr 792/2002

av den 7 maj 2002

om ändring för en begränsad tid av förordning (EEG) nr 218/92 om administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning (mervärdesskatt) när det gäller ytterligare åtgärder för elektronisk handel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 2002/38/EG(4) av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för en begränsad tid av direktiv 77/388/EEG när det gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg anger ramen för beskattning av tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg i gemenskapen av skattskyldiga personer som varken är etablerade eller måste registreras för skatteändamål inom gemenskapen.

(2) Konsumtionsmedlemsstaten har det grundläggande ansvaret för att säkerställa att de som inte är etablerade inom gemenskapen uppfyller sina åligganden. Därför måste sådan information som är nödvändig för att den särskilda ordningen för tjänster som tillhandahålls elektroniskt som anges i artikel 26 c i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt - enhetlig beräkningsgrund(5) skall fungera, överföras till dessa medlemsstater.

(3) Det är nödvändigt att föreskriva att mervärdesskatt som skall betalas för sådana tillhandahållanden skall överföras till konton som anges av konsumtionsmedlemsstaterna.

(4) Enligt bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG skall en icke-etablerad skattskyldig person som tillhandahåller sådana tjänster som avses i artikel 9.2 e sista strecksatsen i direktivet påföra en kund som är etablerad eller bosatt inom gemenskapen mervärdesskatt, såvida han inte är övertygad om att hans kund är en skattskyldig person. Den särskilda ordning som avses i artikel 26c i direktivet gäller endast tjänster som tillhandahålls icke-skattskyldiga personer som är etablerade eller bosatta inom gemenskapen. Det framgår således klart att en icke-etablerad skattskyldig person behöver vissa uppgifter om sin kund.

(5) För detta syfte är det oftast möjligt att använda de resurser som finns i medlemsstaterna i form av elektroniska databaser som innehåller ett register över de personer för vilka ett registreringsnummer för mervärdesskatt har utfärdats i medlemsstaterna i fråga.

(6) Det är således nödvändigt att utvidga det gemensamma system för utbyte av viss information om transaktioner inom gemenskapen som föreskrivs i artikel 6 i förordning (EEG) nr 218/92(6).

(7) Bestämmelserna i förordningen skall gälla för en begränsad tidsperiod på tre år som kan förlängas av praktiska skäl, och förordning (EEG) nr 218/92 bör därför ändras i enlighet därmed för en begränsad tid.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 218/92 ändras för en begränsad tid på följande sätt:

1. Artikel 1 andra stycket skall ersättas med följande: "I detta syfte fastställer den förfaranden för utbyte av information på elektronisk väg om mervärdesskatt vid transaktioner inom gemenskapen och vid tillhandahållanden av tjänster på elektronisk väg enligt den särskilda ordning som anges i artikel 26c i direktiv 77/388/EEG samt för allt ytterligare informationsutbyte samt, när det gäller tjänster som omfattas av den särskilda ordningen, för överföring av pengar mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter."

2. Artikel 2.1 nionde strecksatsen skall ersättas med följande: "- tillhandahållande av tjänster inom gemenskapen: varje tillhandahållande av tjänster som omfattas av artikel 28b C, D, E eller F i direktiv 77/388/EEG."

3. Artikel 6.4 skall ersättas med följande: "4. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat skall se till att personer som berörs av tillhandahållanden av varor eller tjänster inom gemenskapen samt personer som tillhandahåller sådana tjänster som avses i artikel 9.2 e sista strecksatsen i direktiv 77/388/EEG har möjlighet att få bekräftelse på giltigheten av registreringsnumret för mervärdesskatt för varje angiven person. I enlighet med förfarandet i artikel 10 skall medlemsstaterna särskilt lämna denna information på elektronisk väg."

4. Följande avdelning skall läggas till: "AVDELNING III A

Bestämmelser om den särskilda ordningen i artikel 26c i direktiv 77/388/EEG

Artikel 9a

Följande bestämmelser skall gälla för den särskilda ordning som anges i artikel 26c i direktiv 77/388/EEG. Definitionerna under A i den artikeln skall också gälla för den här avdelningen.

Artikel 9b

1. Den information från icke-etablerade skattskyldiga personer till registreringsmedlemsstaten om när deras verksamhet inleds enligt artikel 26c B.2 andra stycket i direktiv 77/388/EEG, skall lämnas på elektronisk väg. De tekniska detaljerna, inbegripet ett gemensamt elektroniskt meddelande, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 10.

2. Registreringsmedlemsstaten skall överföra informationen på elektronisk väg till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna inom tio dagar från utgången av den månad då informationen mottagits från den icke-etablerade skattskyldiga personen. På samma sätt skall de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna informeras om tilldelade registreringsnummer. De tekniska detaljerna, inbegripet ett gemensamt elektroniskt meddelande genom vilket denna information skall överföras, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 10.

3. Registreringsmedlemsstaten skall utan dröjsmål på elektronisk väg informera de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna om en icke-etablerad skattskyldig person stryks ur registret.

Artikel 9c

1. Deklarationen med de upplysningar som anges i andra stycket i artikel 26c B.5 i direktiv 77/388/EEG skall inges på elektronisk väg. De tekniska detaljerna, inbegripet ett gemensamt elektroniskt meddelande, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 10.

2. Registreringsmedlemsstaten skall överföra denna information på elektronisk väg till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten senast tio dagar efter utgången av den månad då deklarationen mottogs. De medlemsstater som har begärt att deklarationer skall göras i en annan nationell valuta än euron skall omvandla beloppen till euro efter den växelkurs som gällde för rapporteringsperiodens sista dag. Omvandlingen skall göras efter de växelkurser som offentliggörs av Europeiska centralbanken den dagen, eller, om inget offentliggörande sker den dagen, nästa dag som växelkurserna offentliggörs. De tekniska detaljerna för hur denna information skall överföras skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 10.

3. Registreringsmedlemsstaten skall på elektronisk väg till konsumtionsmedlemsstaten överföra den information som krävs för att kvartalsvis koppla varje inbetalning till den relevanta deklarationen.

Artikel 9d

Bestämmelserna i artikel 4.1 skall även gälla information som har samlats in av registreringsmedlemsstaten i enlighet med artikel 26c B.2 och 26c B.5 i direktiv 77/388/EEG.

Artikel 9e

Registreringsmedlemsstaten skall se till att det belopp som de icke-etablerade skattskyldiga personerna har betalat överförs till de bankkonton i euro som har angetts av de konsumtionsmedlemsstater som skall erhålla betalningen. De medlemsstater som har begärt att betalningen skall göras i nationell valuta annan än euron skall omvandla beloppen till euro efter den växelkurs som gällde för rapporteringsperiodens sista dag. Omvandlingen skall göras efter de växelkurser som offentliggörs av Europeiska centralbanken den dagen, eller, om inget offentliggörande sker den dagen, nästa dag som växelkurserna offentliggörs. Överföringen skall ske senast tio dagar efter utgången av den månad då betalningen mottogs.

Om den icke-etablerade skattskyldige personen inte betalar hela sin skatt, skall registreringsmedlemsstaten se till att betalningen överförs till konsumtionsmedlemsstaterna i proportion till hur mycket skatt som skall betalas i varje medlemsstat. Registreringsmedlemsstaten skall på elektronisk väg informera de behöriga myndigheterna i konsumtionsmedlemsstaterna om detta.

Artikel 9f

1. Medlemsstaterna skall på elektronisk väg underrätta de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna om relevanta bankkontonummer för att ta emot betalningar i enlighet med artikel 9e.

2. Medlemsstaterna skall utan dröjsmål på elektronisk väg underrätta de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen om ändringar av standardskattesatsen."

5. I artikel 13 skall den nuvarande texten bli punkt 2, och en ny punkt 1 skall införas med följande lydelse: "1. Kommissionen och medlemsstaterna skall se till att de befintliga eller nya kommunikations- och informationsutbytessystem som behövs för det informationsutbyte som anges i artikel 9b och 9c fungerar senast den dag som anges i artiklarna 3.1 i direktiv 2002/38/EG. Kommissionen skall ansvara för den eventuella utveckling av Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet (CCN/CSI) som behövs för att denna information skall kunna utbytas mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall ansvara för den eventuella utveckling av deras system som behövs för att denna information skall kunna utbytas med hjälp av CCN/CSI."

Artikel 2

Artikel 1 skall tillämpas under den period som anges i artikel 4 i direktiv 2002/38/EG.

Det skall inte förekomma något informationsutbyte enligt denna förordning före den 1 juli 2003.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2002.

På rådets vägnar

R. De Rato Y Figaredo

Ordförande

(1) EGT C 337 E, 28.11.2000, s. 63.

(2) EGT C 232, 17.8.2001, s. 202 och yttrandet av den 25 april 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 116, 20.4.2001, s. 59.

(4) Se sidan 41 i detta nummer av EGT.

(5) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/38/EG.

(6) EGT L 24, 1.2.1992, s. 1.