Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003L0117.pdf

32003L0117

Rådets direktiv 2003/117/EG av den 5 december 2003 om ändring av direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG i syfte att tillåta Republiken Frankrike att förlänga tillämpningen av nedsatt punktskatt på tobaksprodukter som övergår till fri konsumtion på KorsikaEuropeiska unionens officiella tidning nr L 333 , 20/12/2003 s. 0049 - 0050Rådets direktiv 2003/117/EG

av den 5 december 2003

om ändring av direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG i syfte att tillåta Republiken Frankrike att förlänga tillämpningen av nedsatt punktskatt på tobaksprodukter som övergår till fri konsumtion på Korsika

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1) Frankrike har i enlighet med rådets direktiv 92/79/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatt på cigaretter(3) och rådets direktiv 92/80/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter(4) tillåtits att till och med den 31 december 2002 på cigaretter och tobaksprodukter som säljs på Korsika tillämpa samma undantagsskattesatser som de som var i kraft den 31 december 1997.

(2) Enligt Frankrikes bedömning behöver landet ytterligare en förlängning för att kunna anpassa den beskattning av tobaksvaror som tillämpas på Korsika till den beskattning som gäller på den franska fastlandet. I detta syfte har Frankrike, bl.a. genom ett memorandum av den 26 juli 2000 för erkännande av Korsikas specifika karaktär som ö i Europeiska unionen (Pour une reconnaissance de la spécificité insulaire de la Corse dans l'Union européenne) ansökt om att till och med den 31 december 2009 få tillämpa en skatteordning som avviker från gemenskapsbestämmelserna om beskattning av tobaksprodukter.

(3) Den ekonomiska verksamheten i anknytning till tobaksvaror bidrar till upprätthållandet av den ekonomiska och sociala jämvikten på Korsika. Denna verksamhet sysselsätter t.ex. cirka 350 detaljhandlare, som i sin tur har ungefär samma antal anställda. Många av dessa handlare är etablerade i glesbefolkade bergsområden, där de sörjer för närtjänster och således indirekt bidrar till att motverka avfolkningen.

(4) En omedelbar och fullständig anpassning till den gällande tobaksbeskattningen på det franska fastlandet skulle på Korsika få negativa följder för den ekonomiska verksamheten i anknytning till tobaksvaror, vilken bl.a. sörjer för att de ovannämnda arbetstillfällena består.

(5) Det är således i syfte att inte skada den ekonomiska och sociala jämvikten på ön nödvändigt och motiverat att för perioden 1 januari 2003-31 december 2009 bevilja ett undantag i enlighet med vilket Frankrike på cigaretter och andra tobaksvaror som övergår till fri konsumtion på Korsika får tillämpa en lägre punktskattesats än den nationella skattesatsen.

(6) Med beaktande av att beskattningen av tobaksvaror som övergår till fri konsumtion på Korsika bör vara fullständigt anpassad till den gällande beskattningen på det franska fastlandet efter undantagsperiodens utgång, bör punktskatten på cigaretter på Korsika höjas stegvis i syfte att undvika en alltför brysk övergång till samma beskattning som på det franska fastlandet.

(7) För att inte hindra den inre marknaden från att fungera väl bör den mängd cigaretter som kan omfattas av den aktuella undantagsåtgärden begränsas till en årlig kvot på 1200 ton.

(8) Direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3.4 i direktiv 92/79/EEG skall ersättas med följande:

"4. Genom undantag från artikel 2 får Republiken Frankrike under perioden 1 januari 2003-31 december 2009 fortsätta att tillämpa en nedsatt punktskattesats på cigaretter som övergår till fri konsumtion på Korsika. Tillämpningen av den nedsatta skattesatsen skall vara begränsad till en årlig kvot på 1200 ton.

Under perioden 1 januari 2003-31 december 2007 skall den nedsatta skattesatsen vara minst 35 % av cigarettpriset i den mest efterfrågade priskategorin på Korsika.

Under perioden 1 januari 2008-31 december 2009 skall den nedsatta skattesatsen vara minst 44 % av cigarettpriset i den mest efterfrågade priskategorin på Korsika."

Artikel 2

Artikel 3.4 i direktiv 92/80/EEG skall ersättas med följande:

"4. Genom undantag från artikel 3.1 får Republiken Frankrike under perioden 1 januari 2003-31 december 2009 fortsätta att tillämpa en nedsatt punktskattesats på andra tobaksvaror än cigaretter, när dessa tobaksvaror övergår till fri konsumtion på Korsika. Denna skattesats skall

a) för cigarrer och cigariller vara minst 10 % av detaljhandelspriset på Korsika, inklusive alla skatter,

b) för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter vara minst 25 % av detaljhandelspriset på Korsika, inklusive alla skatter, och

c) för andra slag av röktobak vara minst 22 % av detaljhandelspriset på Korsika, inklusive alla skatter."

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2003.

På rådets vägnar

P. Lunardi

Ordförande

(1) Yttrande av den 21.10.2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) EUT C 234, 30.9.2003, s. 49.

(3) EGT L 316, 31.10.1992, s. 8. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/10/EG (EGT L 46, 16.2.2002, s. 26).

(4) EGT L 316, 31.10.1992, s. 10. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/10/EG.