Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 2004/7/EG av den 20 januari 2004 om ändring av direktiv 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdesskatt beträffande förfarandet för antagande av avvikelser samt tilldelning av genomförandebefogenheterEuropeiska unionens officiella tidning nr L 027 , 30/01/2004 s. 0044 - 0045Rådets direktiv 2004/7/EG

av den 20 januari 2004

om ändring av direktiv 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdesskatt beträffande förfarandet för antagande av avvikelser samt tilldelning av genomförandebefogenheter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Artiklarna 27 och 30 i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter, Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund(3), innehåller bestämmelser om förfaranden som kan leda till rådets tysta godkännande av avvikelser.

(2) Det bör av öppenhetsskäl och i rättssäkerhetens intresse tillses att varje avvikelse som bemyndigas med stöd av artikel 27 eller 30 i direktiv 77/388/EEG blir föremål för ett uttryckligt beslut som rådet antar på förslag från kommissionen.

(3) Möjligheten att rådet ger sitt godkännande i tysthet efter en viss tidsfrist bör således utgå.

(4) I syfte att undvika att en medlemsstat hamnar i ovisshet om hur kommissionen avser att ställa sig till medlemsstatens ansökan om avvikelse bör en tidsfrist införas inom vilken kommissionen för rådet skall lägga fram antingen ett förslag om tillstånd eller ett meddelande där eventuella invändningar redovisas.

(5) I syfte att göra det möjligt för den ansökande medlemsstaten att bättre följa handläggningen av ansökan bör det införas en skyldighet för kommissionen att meddela den ansökande medlemsstaten när kommissionen har alla nödvändiga uppgifter för behandling av ärendet och att överlämna ansökan, på originalspråket, till de andra medlemsstaterna.

(6) I den andra meningen i artikel 27.1 i direktiv 77/388/EEG understryks det att den ringa utsträckning i vilken förenklingsåtgärden påverkar det skattebelopp som skall betalas i sista konsumtionsledet beräknas på ett övergripande sätt genom hänvisning till makroekonomiska prognoser för åtgärdens troliga inverkan på gemenskapens egna resurser som härrör från mervärdesskatten.

(7) Eftersom det inte finns något förfarande för antagande av tvingande åtgärder för genomförandet av direktiv 77/388/EEG tillämpar medlemsstaterna bestämmelserna i direktivet på olika sätt.

(8) För att den inre marknaden skall fungera bättre krävs att det gällande mervärdesskattesystemet tillämpas mer enhetligt. Införande av ett förfarande genom vilket det blir möjligt att anta åtgärder i syfte att se till att de gällande bestämmelserna genomförs korrekt skulle utgöra ett stort framsteg i detta avseende.

(9) Dessa åtgärder bör i synnerhet åtgärda problemet med dubbelbeskattning av gränsöverskridande transaktioner, vilken kan ske till följd av att medlemsstaterna tillämpar bestämmelserna om platsen för tillhandahållande i direktiv 77/388/EEG på olika sätt.

(10) Tillämpningsområdet för varje genomförandeåtgärd bör emellertid fortsätta att vara begränsat, och syftet med sådana åtgärder skulle vara att klargöra innehållet i en bestämmelse i direktiv 77/388/EEG utan möjlighet att besluta om avvikelser från detta.

(11) Även om tillämpningsområdet för en genomförandeåtgärd kommer att vara begränsat, kommer en sådan åtgärd att ha budgetkonsekvenser som för en eller flera medlemsstater kan vara betydande.

(12) Budgetkonsekvenserna av sådana åtgärder för medlemsstaterna utgör skäl för att rådet förbehåller sig rätten att utöva genomförandebefogenheterna avseende direktiv 77/388/EEG.

(13) Med tanke på det begränsade tillämpningsområdet bör det fastställas att genomförandeåtgärderna för direktiv 77/388/EEG skall antas av rådet, som skall fatta sitt beslut enhälligt på förslag från kommissionen.

(14) Eftersom målen för detta direktiv av ovan nämnda skäl inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(15) Följaktligen bör direktiv 77/388/EEG ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 27 skall punkterna 1, 2, 3 och 4 ersättas med följande:

"1. Rådet får enhälligt på förslag av kommissionen bemyndiga varje medlemsstat att genomföra särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i detta direktiv, för att förenkla skatteuttaget eller för att hindra vissa typer av skatteflykt eller skatteundandragande. Åtgärder avsedda att förenkla skatteuttaget får inte mer än i ringa utsträckning påverka medlemsstatens totala skatteinkomster som uppbärs i det sista konsumtionsledet.

2. En medlemsstat som önskar genomföra de åtgärder som avses i punkt 1 skall skicka en ansökan till kommissionen och förse den med alla nödvändiga uppgifter. Om kommissionen anser att den inte har alla nödvändiga uppgifter skall den kontakta den berörda medlemsstaten inom två månader efter det att ansökan mottagits och ange vilka ytterligare uppgifter den behöver. Så snart kommissionen har erhållit alla nödvändiga uppgifter för behandlingen av ärendet skall den inom en månad underrätta den ansökande medlemsstaten om detta och överlämna ansökan, på originalspråket, till de andra medlemsstaterna.

3. Kommissionen skall inom tre månader efter översändandet av den underrättelse som avses i sista meningen i punkt 2 för rådet lägga fram ett förslag till lämpliga åtgärder eller, om kommissionen har invändningar mot ansökan om avvikelse, ett meddelande där den redovisar sina invändningar.

4. Under alla omständigheter skall förfarandet enligt punkterna 2 och 3 avslutas inom åtta månader efter det att kommissionen mottagit ansökan."

2. I avdelning XVII skall följande artikel läggas till:

"Artikel 29a

Genomförandeåtgärder

Rådet skall enhälligt på förslag av kommissionen besluta om nödvändiga åtgärder för genomförandet av detta direktiv."

3. Artikel 30 skall ersättas med följande:

"Artikel 30

Internationella avtal

1. Rådet får enhälligt på förslag av kommissionen bemyndiga varje medlemsstat att ingå avtal med ett tredje land eller en internationell organisation vilket kan innehålla avvikelser från detta direktiv.

2. En medlemsstat som önskar ingå ett sådant avtal skall skicka en ansökan till kommissionen och förse den med alla nödvändiga uppgifter. Om kommissionen anser att den inte har alla nödvändiga uppgifter skall den kontakta den berörda medlemsstaten inom två månader efter att ansökan mottagits och ange vilka ytterligare uppgifter den behöver. Så snart kommissionen har erhållit alla nödvändiga uppgifter för behandlingen av ärendet skall den inom en månad underrätta den ansökande medlemsstaten om detta och överlämna ansökan, på originalspråket, till de andra medlemsstaterna.

3. Kommissionen skall inom tre månader efter översändandet av den underrättelse som avses i sista meningen i punkt 2 för rådet lägga fram ett förslag till lämpliga åtgärder eller, om kommissionen har invändningar mot ansökan om avvikelse, ett meddelande där den redovisar sina invändningar.

4. Under alla omständigheter skall förfarandet enligt punkterna 2 och 3 avslutas inom åtta månader efter det att kommissionen mottagit ansökan."

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 januari 2004.

På rådets vägnar

C. McCreevy

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 16 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Yttrande avgivet den 30 oktober 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/92/EG (EUT L 260, 11.10.2003, s. 8).