Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004L0015.pdf

32004L0015

Rådets direktiv 2004/15/EG av den 10 februari 2004 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förlänga möjligheten att tillåta medlemsstaterna att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på vissa arbetsintensiva tjänsterEuropeiska unionens officiella tidning nr L 052 , 21/02/2004 s. 0061 - 0061Rådets direktiv 2004/15/EG

av den 10 februari 2004

om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förlänga möjligheten att tillåta medlemsstaterna att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på vissa arbetsintensiva tjänster

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 28.6 i rådets direktiv 77/388/EG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund(3) får de reducerade skattesatser som anges i artikel 12.3 a tredje stycket även tillämpas på de arbetsintensiva tjänster som anges i bilaga K till det direktivet under en period av högst fyra år från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2003.

(2) Genom rådets beslut 2000/185/EG av den 28 februari 2000 om att tillåta medlemsstaterna att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på vissa arbetsintensiva tjänster i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 28.6 i direktiv 77/388/EEG(4) tillåts vissa medlemsstater tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på de arbetsintensiva tjänster för vilka de lämnat in en ansökan senast den 31 december 2003.

(3) På grundval av de bedömningsrapporter som upprättats av de medlemsstater som deltagit i försöket framlade kommissionen den 2 juni 2003 en rapport med en övergripande bedömning av försöket.

(4) I enlighet med sitt meddelande om en strategi för förbättring av mervärdesskattesystemets funktion inom ramen för den inre marknaden har kommissionen antagit ett förslag rörande en övergripande översyn av de reducerade mervärdesskattesatserna i syfte att förenkla och rationalisera dessa.

(5) Rådet har inte enats om innehållet i detta förslag, och för att undvika ett oklart rättsligt läge från och med den 1 januari 2004 bör rådet ges tillräcklig tid för att fatta beslut om förslaget till en övergripande översyn av de reducerade mervärdesskattesatserna. Den maximala tillämpningsperiod som fastställs för åtgärden i direktiv 77/388/EEG bör således förlängas.

(6) För att säkerställa en kontinuerlig tillämpning av de tillstånd som avses i det nämnda direktivet bör det föreskrivas om retroaktiv tillämpning av det här direktivet.

(7) Verkställigheten av detta direktiv medför inte någon ändring i bestämmelserna i medlemsstaternas lagstiftning.

(8) Följaktligen bör direktiv 77/388/EEG ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 28.6 första stycket i direktiv 77/388/EEG skall orden "fyra år mellan den 1 januari 2000 och den 31 december 2003" ersättas med orden "sex år från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2005".

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det antas.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 februari 2004.

På rådets vägnar

C. McCreevy

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 15 januari 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Yttrandet avgivet den 28 januari 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/7/EG (EUT L 27, 30.1.2004, s. 44).

(4) EGT L 59, 4.3.2000, s. 10. Beslutet ändrat genom beslut 2002/954/EG (EGT L 331, 7.12.2002, s. 28).