Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

4.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 359/30


RÅDETS DIREKTIV 2004/106/EG

av den 16 november 2004

om ändring av direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning, vissa punktskatter och skatter på försäkringspremier samt direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

För kampen mot fusk med punktskatter krävs ett förstärkt samarbete på grundval av gemensamma principer mellan skatteförvaltningarna i gemenskapen och mellan dessa och kommissionen.

(2)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter (3) sammanförs alla bestämmelser som syftar till att underlätta det administrativa samarbetet i fråga om punktskatter och som ingår i direktiven 77/799/EEG (4) och 92/12/EEG (5), med undantag för det ömsesidiga bistånd som avses i rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (6).

(3)

Enligt direktiv 2004/56/EG om ändring av direktiv 77/799/EEG (7) skall medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det direktivet före den 1 januari 2005. Dessa bestämmelser är tillämpliga i fråga om direkt beskattning, viss punktbeskattning och beskattning av försäkringspremier. Eftersom direktiv 77/799/EEG enligt det här direktivet inte kommer att vara tillämpligt på punktskatter från och med den 1 juli 2005 är det inte lämpligt att medlemsstaterna är skyldiga anta bestämmelser som inom kort skall upphöra att gälla. Det är därför nödvändigt att tillåta medlemsstaterna att inte anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktiv 2004/56/EG när det gäller punktskatter utan att det påverkar skyldigheten att anta sådana bestämmelser för andra skatter för vilka direktiv 77/799/EG är tillämpligt.

(4)

Direktiven 77/799/EEG och 92/12/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/799/EEG ändras härmed på följande sätt:

1.

Titeln skall ersättas med följande:

2.

Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

”1.   I enlighet med bestämmelserna i detta direktiv skall medlemsstaternas behöriga myndigheter utbyta all information som kan göra det möjligt för dem att korrekt fastställa skatt på inkomst och kapital samt all information som avser fastställande av skatt på försäkringspremier enligt artikel 3 sjätte strecksatsen i rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (8).”

Artikel 2

Direktiv 92/12/EEG ändras härmed på följande sätt:

1.

Artikel 15a skall utgå.

2.

Artikel 15b skall utgå.

3.

Artikel 19.6 skall utgå.

Artikel 3

Hänvisningar till direktiv 77/799/EEG när det gäller punktskatter skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 2073/2004.

Hänvisningar till direktiv 92/12/EEG när det gäller administrativt samarbete i fråga om punktskatter skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 2073/2004.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 30 juni 2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.   Med avvikelse från artikel 2 i direktiv 2004/56/EG är medlemsstaterna inte skyldiga att anta och tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktiv 2004/56/EG när det gäller punktskatter.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 november 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 1 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 31 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(4)  EGT L 336, 27.12.1977, s. 15. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/56/EG (EUT L 127, 29.4.2004, s. 70).

(5)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6)  EGT L 73, 19.3.1976, s. 18. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(7)  EUT L 127, 29.4.2004, s. 70.

(8)  EGT L 73, 19.3.1976, s. 18. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.