Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0018.pdf

22.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 51/12


RÅDETS DIREKTIV 2006/18/EG

av den 14 februari 2006

om ändring av direktiv 77/388/EEG med avseende på reducerade mervärdesskattesatser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Möjligheten att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats bör medges för leveranser av fjärrvärme liksom för leveranser av naturgas och elektricitet, för vilka det redan föreskrivs en möjlighet att tillämpa en reducerad skattesats i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (3).

(2)

För att klarlägga effekterna av reducerade skattesatser är det nödvändigt att kommissionen lägger fram en utvärderingsrapport om effekterna av de reducerade skattesatser som tillämpas på tjänster som tillhandahålls lokalt, särskilt när det gäller nya arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och en väl fungerande inre marknad.

(3)

Försöket med reducerade skattesatser för arbetsintensiva tjänster bör därför förlängas till och med den 31 december 2010 och alla medlemsstater bör ges möjlighet att delta i det på samma villkor.

(4)

Medlemsstater som för första gången vill utnyttja den möjlighet som fastställs i artikel 28.6 i direktiv 77/388/EEG och medlemsstater som vill ändra förteckningen över tjänster för vilka de tidigare har tillämpat denna bestämmelse bör därför lämna en begäran till kommissionen tillsammans med relevanta uppgifter för en bedömning. Det förefaller inte nödvändigt att kommissionen gör en sådan förhandsbedömning om medlemsstaterna tidigare har omfattats av en tillåtelse och överlämnat en rapport om detta till kommissionen.

(5)

För att garantera den rättsliga kontinuiteten bör detta direktiv vara tillämpligt från och med den 1 januari 2006.

(6)

Genomförandet av detta direktiv medför inte någon ändring av medlemsstaternas lagstiftning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 skall led b ersättas med följande:

”b)

Medlemsstaterna får tillämpa en reducerad skattesats på tillhandahållande av naturgas, elektricitet och fjärrvärme, under förutsättning att ingen risk för snedvridande verkningar på konkurrensen föreligger. En medlemsstat som avser att tillämpa en sådan skattesats skall underrätta kommissionen innan så sker. Kommissionen skall fatta beslut beträffande förekomsten av risk för snedvridning av konkurrensen. Om kommissionen inte har gjort detta inom tre månader efter mottagandet av sådan underrättelse, anses någon risk för snedvridning av konkurrensen inte föreligga.”

b)

I punkt 4 skall följande stycke läggas till:

”Senast den 30 juni 2007 skall kommissionen på grundval av en undersökning som skall genomföras av en oberoende ekonomisk tankesmedja förelägga Europaparlamentet och rådet en allmän utvärderingsrapport om effekterna av reducerade skattesatser som tillämpas på tjänster som tillhandahålls lokalt, inbegripet restaurangtjänster, särskilt när det gäller nya arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och en väl fungerande inre marknad.”

2.

Artikel 28.6 skall ändras på följande sätt:

a)

Första stycket skall ersättas med följande:

”Rådet får genom enhälligt beslut på kommissionens förslag tillåta en medlemsstat att, senast till och med den 31 december 2010, tillämpa reducerade skattesatser enligt artikel 12.3 a tredje stycket på tjänster som är förtecknade i högst två av de kategorier som anges i bilaga K. I undantagsfall får en medlemsstat tillåtas att tillämpa de reducerade skattesatserna på tjänster inom tre av de ovan nämnda kategorierna.”

b)

Fjärde stycket skall ersättas med följande:

”En medlemsstat som, i enlighet med denna bestämmelse, för första gången efter den 31 december 2005 önskar tillämpa en reducerad skattesats på en eller flera av de tjänster som avses i första stycket skall underrätta kommissionen om detta senast den 31 mars 2006. Medlemsstaten skall före detta datum till kommissionen överlämna alla relevanta uppgifter om de nya åtgärder som den önskar införa, särskilt följande:

a)

Åtgärdens räckvidd och en noggrann beskrivning av de berörda tjänsterna.

b)

Uppgifter som visar att villkoren i andra och tredje styckena är uppfyllda.

c)

Uppgifter som visar budgetkostnaden för den planerade åtgärden.”

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2006.

På rådets vägnar

K.-H. GRASSER

Ordförande


(1)  EUT C 89 E, 14.4.2004, s. 138.

(2)  EUT C 32, 5.2.2004, s. 113.

(3)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/92/EG (EUT L 345, 28.12.2005, s. 19).