Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0058.pdf

28.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/5


RÅDETS DIREKTIV 2006/58/EG

av den 27 juni 2006

om ändring av rådets direktiv 2002/38/EG vad gäller tillämpningsperioden för mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg (1), särskilt artikel 5,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den översyn som föreskrivs i artikel 5 i direktiv 2002/38/EG har genomförts.

(2)

Av översynen framgår att bestämmelserna i artikel 1 i direktiv 2002/38/EG har fungerat på ett tillfredsställande sätt och att deras mål har uppnåtts.

(3)

Den 29 december 2003 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om platsen för tillhandahållande av tjänster mellan beskattningsbara personer, vilket ändrades genom kommissionens förslag av den 22 juli 2005 för att inbegripa tillhandahållande från beskattningsbara personer till icke-beskattningsbara kunder. Enligt det ändrade förslaget skall alla radio- och televisionssändningar och tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg beskattas på konsumtionsorten.

(4)

Den 4 november 2004 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om förenkling av skyldigheterna på mervärdesskatteområdet som kommer att sörja för en mer allmän elektronisk mekanism än vad som föreskrivs i direktiv 2002/38/EG i syfte att underlätta uppfyllandet av skatteskyldigheterna vid gränsöverskridande tjänster.

(5)

Även om betydande framsteg har gjorts inför antagandet, på grundval av ovan nämnda lagstiftningsförslag, av de nödvändiga mer omfattande bestämmelser som skall ersätta bestämmelserna i artikel 1 i direktiv 2002/38/EG, har det inte varit möjligt att anta de förstnämnda bestämmelserna innan de sistnämnda bestämmelserna löper ut den 30 juni 2006.

(6)

Mot bakgrund av antagandet av sådana mer omfattande bestämmelser på kort eller medellång sikt och med beaktande av resultaten av ovan nämnda översynsförfarande är det lämpligt, med hänsyn till att den inre marknaden skall fungera väl och i syfte att garantera att snedvridning även i fortsättningen elimineras, att de bestämmelser som tillämpas på radio- och televisionssändningar och vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg i enlighet med artikel 1 i direktiv 2002/38/EG fortsätter att gälla till och med den 31 december 2006.

(7)

I artikel 5 i direktiv 2002/38/EG föreskrivs en sådan förlängning av praktiska skäl, som skall beslutas enhälligt av rådet på grundval av ett förslag från kommissionen.

(8)

Direktiv 2002/38/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Med hänsyn till hur brådskande frågan är och för att undvika ett rättsligt vakuum är det absolut nödvändigt att bevilja ett undantag från den sexveckorsperiod som anges i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i direktiv 2002/38/EG skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Artikel 1 skall tillämpas till och med den 31 december 2006.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv med verkan från och med den 1 juli 2006. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 27 juni 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EGT L 128, 15.5.2002, s. 41.