Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0138.pdf

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/92


RÅDETS DIREKTIV 2006/138/EG

av den 19 december 2006

om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad beträffar tillämpningsperioden för mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

av följande skäl:

(1)

Den tillfälliga mervärdesskatteordningen i direktiv 77/388/EEG (1) för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg förlängdes till och med den 31 december 2006 genom rådets direktiv 2006/58/EG av den 27 juni 2006 om ändring av rådets direktiv 2002/38/EG vad gäller tillämpningsperioden för mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg (2).

(2)

Det har ännu inte varit möjligt att anta bestämmelser om platsen för tillhandahållande av tjänster och om ett mer allmänt system för elektroniska tjänster. Med hänsyn till att det rättsliga läget och att de sakförhållanden som motiverade förlängningen till och med den 31 december 2006 inte har ändrats och för att undvika en tillfällig lucka i mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg bör den ordningen fortsätta att gälla fram till och med den 31 december 2008.

(3)

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, som har ändrat direktiv 77/388/EEG, bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Med hänsyn till hur brådskande frågan är och för att undvika ett rättsligt vakuum är det absolut nödvändigt att bevilja ett undantag från den sexveckorsperiod som anges i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, vilket åtföljer/utgör en bilaga till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 56.3 skall ersättas med följande:

”3.   Punkt 1 j och k samt punkt 2 skall tillämpas till och med den 31 december 2008.”

2.

Artikel 57.2 skall ersättas med följande:

”2.   Punkt 1 skall tillämpas till och med den 31 december 2008.”

3.

Artikel 59.2 skall ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna skall till och med den 31 december 2008 tillämpa artikel 58 b på sådana radio- och televisionssändningar som avses i artikel 56.1 j när de tillhandahålls icke beskattningsbara personer som är etablerade, är bosatta eller stadigvarande vistas i en medlemsstat av en beskattningsbar person som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast etableringsställe från vilket tjänsterna tillhandahålls utanför gemenskapen, eller i avsaknad av ett sådant säte eller fast etableringsställe, är bosatt eller stadigvarande vistas utanför gemenskapen.”

4.

Artikel 357 skall ersättas med följande:

”Artikel 357

Detta kapitel skall tillämpas till och med den 31 december 2008.”

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv med verkan från och med den 1 januari 2007. De skall genast till kommissionen överlämna texterna till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, 13.6.1977, s. 1). Direktivet upphävt genom direktiv 2006/112/EG (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 174, 28.6.2006, s. 5.