Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008D0084.pdf

31.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 27/17


RÅDETS BESLUT

av den 22 januari 2008

om bemyndigande för Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 5 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(Endast de polska och tyska versionerna är giltiga)

(2008/84/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom skrivelser som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 22 oktober 2007 och den 27 juli 2007 begärde Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen bemyndigande att tillämpa särskilda skatteåtgärder i samband med uppförande och underhåll av vissa gränsbroar mellan de två länderna.

(2)

I enlighet med artikel 395.2 i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen övriga medlemsstater genom en skrivelse av den 24 oktober 2007 om Förbundsrepubliken Tysklands och Republiken Polens begäran. Genom en skrivelse av den 25 oktober 2007 underrättade kommissionen Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen om att den hade alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ärendet.

(3)

Syftet med den särskilda åtgärden är att broarna och byggarbetsplatserna, om broarna är under uppförande, bör anses vara helt och hållet på en av medlemsstaternas territorium i samband med tillhandahållande av varor och tjänster och gemenskapsinterna förvärv av varor som är avsedda för uppförande och underhåll av de gränsbroarna, i enlighet med ett avtal som medlemsstaterna ingått om ansvarsfördelningen i samband med upprättande eller underhåll av dessa gränsöverskridande broar.

(4)

Utan en särskild åtgärd måste det vid varje tillhandahållande av varor och tjänster eller gemenskapsinternt förvärv fastställas om beskattningsorten är Förbundsrepubliken Tyskland eller Republiken Polen. Arbete på en gränsbro som genomförs på tyskt territorium skulle omfattas av mervärdesskatt i Förbundsrepubliken Tyskland medan det arbete som utförs på polskt territorium skulle omfattas av mervärdesskatt i Republiken Polen.

(5)

Syftet med denna avvikelse är således att förenkla skatteuttaget vid uppförande och underhåll av de broar som avses.

(6)

Avvikelsen kommer inte att ha någon negativ inverkan på gemenskapens egna medel från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen bemyndigas härmed att i enlighet med villkoren i artiklarna 2 och 3 tillämpa åtgärder som avviker från direktiv 2006/112/EG i fråga om uppförande och underhåll av en gränsbro över floden Oder (Odra) och en gränsbro över floden Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), och underhåll av två befintliga gränsbroar över floden Oder (Odra) och nio befintliga gränsbroar över floden Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), som alla ligger delvis på Förbundsrepubliken Tysklands territorium och delvis på Republiken Polens territorium. Närmare detaljer om broarna i fråga ges i bilagan till detta beslut. Detta bemyndigande ska också tillämpas på eventuella ytterligare broar som tas in under tillämpningsområdet för det avtal som har ingåtts mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen om ansvarsfördelningen i samband med upprättande eller underhåll av dessa gränsöverskridande broar.

Artikel 2

Med avvikelse från artikel 5 i direktiv 2006/112/EG ska de gränsbroar för vilka Förbundsrepubliken Tyskland är ansvarig för uppförande och underhåll och de gränsbroar för vilka Förbundsrepubliken Tyskland enbart är ansvarig för underhåll, och i tillämpliga fall byggarbetsplatsen i den mån den ligger på Polens territorium, anses utgöra en del av Tysklands territorium när det gäller tillhandahållande av varor och tjänster och gemenskapsinterna förvärv av varor avsedda att användas i samband med uppförandet och underhållet av dessa broar.

Artikel 3

Med avvikelse från artikel 5 i direktiv 2006/112/EG ska de gränsbroar för vilka Republiken Polen är ansvarig för uppförande och underhåll och de gränsbroar för vilka Republiken Polen enbart är ansvarig för underhåll, och i tillämpliga fall byggarbetsplatsen i den mån den ligger på Tysklands territorium, anses utgöra en del av Polens territorium när det gäller tillhandahållande av varor och tjänster och gemenskapsinterna förvärv av varor avsedda att användas i samband med uppförandet och underhållet av dessa broar.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den 22 januari 2008.

På rådets vägnar

A. BAJUK

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/75/EG (EUT L 346, 29.12.2007, s. 13).


BILAGA

Broar som avses i artikel 1:

1.

Tyskland ska ansvara för uppförandet av följande gränsbro:

a)

Gränsbron över Oder (Odra) mellan Frankfurt (Oder) och Kunowice vid markering 580,640.

2.

Polen ska ansvara för uppförandet av följande gränsbro:

a)

Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Horka och Węgliniec vid markering 130,470.

3.

Tyskland ska ansvara för underhållet av följande gränsbroar:

a)

Gränsbron över Oder (Odra) mellan Neurüdnitz och Siekierki vid markering 653,903.

b)

Gränsbron över Oder (Odra) mellan Küstrin Kietz och Küstrin Kostrzyn vid markering 615,102.

c)

Gränsbron över Oder (Odra) mellan Frankfurt (Oder) och Kunowice vid markering 580,640.

d)

Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Hagenwerder och Ręczyn vid markering 169,611.

e)

Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Hirschfelde och Trzciniec Zgorzeleckivid vid markering 186,281.

4.

Polen ska ansvara för underhållet av följande gränsbroar:

a)

Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Guben och Gubin vid markering 13,375.

b)

Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Guben och Gubinek vid markering 17,625.

c)

Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Forst och Tuplice vid markering 51,935.

d)

Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Bad Muskau och Łęknica vid markering 80,530.

e)

Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Horka och Węgliniec vid markering 130,470.

f)

Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Görlitz och Zgorzelec vid markering 153,885.

g)

Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Krzewina Zgorzelecka och Trzciniec Zgorzelecki vid markering 184,220.

h)

Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Krzewina Zgorzelecka och Trzciniec Zgorzelecki vid markering 184,780.