Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0335.pdf

9.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/6


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 30 maj 2011

om bemyndigande för Republiken Litauen att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(2011/335/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) (momsdirektivet), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 19 november 2010 ansökte Litauen om bemyndigande att införa en åtgärd som avviker från artikel 287.11 i momsdirektivet och syftar till att befria från mervärdesskatt beskattningsbara personer vars årsomsättning inte överstiger 45 000 EUR (åtgärden). Åtgärden skulle befria dessa beskattningsbara personer från vissa av eller alla de mervärdesskatteskyldigheter som anges i avdelning XI kapitel 2–6 i momsdirektivet.

(2)

I enlighet med artikel 395.2 andra stycket i momsdirektivet har kommissionen underrättat övriga medlemsstater om Litauens ansökan genom en skrivelse av den 21 januari 2011. Kommissionen underrättade Litauen om att den hade alla uppgifter som krävdes för att behandla ärendet i en skrivelse av den 25 januari 2011.

(3)

I enlighet med avdelning XII i momsdirektivet har medlemsstaterna redan en möjlighet att tillämpa en särskild ordning för små företag. Åtgärden avviker från avdelning XII i momsdirektivet endast så till vida att tröskelvärdet för årsomsättning för en beskattningsbar person enligt den särskilda ordningen är högre än det som för närvarande gäller för Litauen enligt artikel 287.11 i momsdirektivet, det vill säga 29 000 EUR.

(4)

Ett högre tröskelvärde för den särskilda ordningen är en förenklingsåtgärd eftersom det i betydande utsträckning kan minska mervärdesskatteskyldigheterna för de minsta företagen, samtidigt som den särskilda ordningen är frivillig för beskattningsbara personer och tillåter företagen att välja att tillämpa de normala mervärdesskattereglerna.

(5)

Enligt kommissionens förslag till direktiv om förenkling av skyldigheter i fråga om mervärdesskatt av den 29 oktober 2004 (2) ska medlemsstaterna få ange en övre gräns för den årsomsättning som berättigar till skattebefrielse på upp till 100 000 EUR eller motvärdet av detta i nationell valuta, varvid detta belopp kan anpassas årligen. Litauens ansökan är förenlig med detta förslag.

(6)

Avvikelsen har ingen inverkan på unionens egna medel från mervärdesskatt och kommer endast att i ringa utsträckning påverka Litauens totala mervärdesskatteinkomster i det sista konsumtionsledet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avvikelse från artikel 287.11 i direktiv 2006/112/EG får Republiken Litauen bevilja befrielse från skatteplikt för beskattningsbara personer vars årsomsättning inte överstiger motvärdet i nationell valuta av 45 000 EUR enligt omräkningskursen på dagen för landets anslutning till Europeiska unionen.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Det ska gälla från den 1 januari 2012 och fram till och med dagen för ikraftträdandet av ett direktiv om ändring av de övre gränser för årsomsättning som berättigar beskattningsbara personer till skattebefrielse, eller till och med den 31 december 2014, beroende på vilken dag som infaller först.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Litauen.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2011.

På rådets vägnar

CSÉFALVAY Z.

Ordförande


(1)  EGT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  EUT C 24, 29.1.2005, s. 8.