Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012D0232.pdf

1.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/7


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 26 april 2012

om bemyndigande för Rumänien att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 26.1 a och artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt

(2012/232/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 27 september 2011 begärde Rumänien tillstånd att införa specialåtgärder för vissa motordrivna vägfordon som avviker från bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG som styr en beskattningsbar persons rätt att dra av mervärdesskatt vid köp av varor och tjänster och från de bestämmelser som säger att skatt ska redovisas för rörelsetillgångar som används privat.

(2)

I enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen genom en skrivelse av den 1 december 2011 övriga medlemsstater om Rumäniens ansökan. Genom en skrivelse av den 5 december 2011 informerade kommissionen Rumänien om att den förfogade över den information som krävs för att bedöma ansökan.

(3)

I artikel 168 i direktiv 2006/112/EG fastställs en beskattningsbar persons rätt att dra av mervärdesskatt för varor som levererats till honom eller för tjänster som tillhandahållits honom för användning i hans beskattningsbara transaktioner. Artikel 26.1 a i det direktivet innehåller krav på redovisning av mervärdesskatt när en rörelses tillgångar används för den beskattningsbara personens eget eller personalens privata bruk eller, mer generellt, användning för andra ändamål än den egna rörelsen.

(4)

Den privata fordonsanvändningen är svår att korrekt kartlägga och även om det är möjligt är metoderna för att göra det ofta tungrodda. Enligt de åtgärder som begäran avser bör mervärdesskattebeloppet på avdragsberättigade utgifter för motordrivna vägfordon som inte enbart används för ändamål i rörelsen, med vissa undantag, fastställas som en fast procentsats. På grundval av tillgänglig information anser de rumänska myndigheterna att det går att motivera en andel på 50 %. Samtidigt bör kravet att ta upp den privata användningen av ett motordrivet vägfordon till beskattning för mervärdesskatt upphävas om den har omfattats av denna begränsning. Dessa åtgärder kan motiveras med hänvisning till behovet att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och förhindra skattefusk som sker genom felaktig redovisning av mervärdesskatt och falska deklarationsuppgifter.

(5)

Begränsningen av avdragsrätten i enlighet med specialåtgärderna bör gälla mervärdesskatt som betalats vid köp, gemenskapsinterna transaktioner, import, uthyrning eller leasing av specificerade motordrivna vägfordon och tillhörande utgifter, till exempel bränsleköp.

(6)

Vissa typer av motordrivna vägfordon bör inte omfattas av specialåtgärderna eftersom eventuell privatanvändning anses försumbar med tanke på deras art eller den typ av rörelse de används inom. Specialåtgärderna bör följaktligen inte gälla fordon med fler än nio säten (inklusive förarsätet) eller med en högsta tillåtna vikt inklusive last på över 3 500 kg. Dessutom bör en detaljerad förteckning över specifika typer av fordon, baserad på deras särskilda användningsområde, som är undantagna från den begränsningen tillhandahållas.

(7)

Dessa avvikande åtgärder bör vara tidsbegränsade för att möjliggöra en utvärdering av deras effektivitet och procentsatsens lämplighet, eftersom den föreslagna procentsatsen grundas på ursprungliga uppgifter avseende användning i rörelsen.

(8)

Om Rumänien anser att en förlängning av undantagsåtgärden är nödvändig, bör en rapport om tillämpningen av åtgärden i fråga, som ska innehålla en översyn av den procentuella begränsning som tillämpas, lämnas till kommissionen tillsammans med ansökan om förlängning i rätt tid.

(9)

Den 29 oktober 2004 antog kommissionen ett förslag till rådsdirektiv (2) om ändring av direktiv 77/388/EEG, numera direktiv 2006/112/EG, som innehåller bestämmelser om en harmonisering av de kategorier av utgifter som kan omfattas av undantag från avdragsrätt. Enligt det förslaget kan undantag från avdragsrätt komma att gälla motordrivna vägfordon. De avvikande åtgärder som anges i detta beslut bör upphöra att gälla den dag det ändringsdirektivet träder i kraft, om den dagen infaller tidigare än den sista giltighetsdag som anges i detta beslut.

(10)

Avvikelsen kommer bara att få en försumbar effekt på den totala skatteuppbörden i sista konsumtionsledet och kommer inte att påverka unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 168 i direktiv 2006/112/EG får Rumänien tillstånd att begränsa avdragsrätten till 50 % för mervärdesskatt vid köp, gemenskapsinterna transaktioner, import, uthyrning eller leasing av motordrivna vägfordon samt mervärdesskatt för tillhörande utgifter, om fordonet inte uteslutande används i rörelsen.

Begränsningen i första stycket ska inte gälla motordrivna vägfordon med en högsta tillåtna vikt inklusive last på över 3 500 kg eller med fler än nio säten, inklusive förarsätet.

Artikel 2

Artikel 1 första stycket ska inte tillämpas på följande kategorier av motordrivna vägfordon:

a)

Fordon som enbart används som utryckningsfordon, som skyddsfordon och i budtrafik.

b)

Fordon som används av försäljare och representanter.

c)

Fordon som används för att transportera människor mot ersättning, även taxi.

d)

Fordon som används för att tillhandahålla tjänster mot ersättning, inklusive uthyrning eller körlektioner som körskolor tillhandahåller.

e)

Fordon som används för uthyrning eller leasing.

f)

Fordon som används som varor i handelssyfte.

Artikel 3

Genom undantag från artikel 26.1 a i direktiv 2006/112/EG får Rumänien tillstånd att inte likställa tillhandahållande av tjänster mot ersättning med användningen av ett fordon, som omfattas av begränsningen i artikel 1 i detta beslut, för den beskattningsbara personens eget eller personalens privata bruk, eller, mer generellt, sådan användning för andra ändamål än den egna rörelsens.

Artikel 4

1.   Detta beslut ska upphöra att gälla den dag då unionsregler som fastställer vilka utgifter för motordrivna vägfordon som inte medför rätt till fullt avdrag för mervärdesskatt träder i kraft, eller den 31 december 2014, beroende på vilken dag som infaller först.

2.   En ansökan om förlängning av de åtgärder som anges i detta beslut ska lämnas till kommissionen senast den 31 mars 2014.

En sådan ansökan om förlängning ska åtföljas av en rapport som innehåller en översyn av den procentuella begränsning som tillämpats på rätten att dra av mervärdesskatt med detta beslut som underlag.

Artikel 5

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till Rumänien.

Utfärdat i Luxemburg den 26 april 2012.

På rådets vägnar

M. GJERSKOV

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  KOM(2004) 728 slutlig.