Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014D0161.pdf

25.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/1


RÅDETS BESLUT 2014/161/EU

av den 11 mars 2014

om ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2009/831/EG (2) fick Portugal tillstånd att till och med den 31 december 2013 tillämpa en nedsatt punktskattesats i det yttersta randområdet Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i det yttersta randområdet Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där. Artikel 2 i det beslutet begränsade det undantag som avses ovan till vissa produkter. I enlighet med det beslutet kunde Portugal på dessa produkter tillämpa en punktskattesats som är lägre än den fulla skattesats för alkohol som fastställs i artikel 3 i rådets direktiv 92/84/EEG (3) och lägre än den minimipunktskattesats för alkohol som fastställs i direktiv 92/84/EEG men inte mer än 75 % lägre än den normala nationella punktskattesatsen för alkohol.

(2)

Genom tillämpningen av en lägre punktskattesats skapas ett system med differentierad beskattning som gagnar den lokala framställningen av vissa produkter. Detta utgör ett statligt stöd som kräver kommissionens godkännande.

(3)

Kommissionen har bekräftat att den nedsatta punktskattesatsen bör tillåtas även i fortsättningen för att motverka den konkurrensnackdel som destillerade alkoholdrycker som framställs på Madeira och Azorerna har på grund av högre framställnings- och saluföringskostnader uppkomna ur den särskilda strukturella, sociala och ekonomiska situation som dessa två yttersta randområden befinner sig i och som förvärras genom deras speciella begränsningar till vilka det hänvisas i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och vilka redan tidigare motiverat de undantag som återfinns i beslut 2009/831/EG.

(4)

Då denna särskilda strukturella, sociala och ekonomiska situation fortfarande råder i dessa två yttersta randområden är det nödvändigt att ytterligare förlänga tillämpningsperioden för beslut 2009/831/EG.

(5)

Den 28 juni 2013 antog kommissionen Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014–2020, där det anges hur medlemsstaterna får bevilja stöd till företag för att understödja utvecklingen av mindre gynnade regioner i Europa under perioden 2014–2020. Dessa riktlinjer, som träder i kraft den 1 juli 2014, utgör en del av en mer brett upplagd strategi för att modernisera kontrollen av det statliga stödet vilken syftar till att främja tillväxt på den inre marknaden, genom att främja mer ändamålsenliga stödåtgärder, och till att inrikta kommissionens genomdrivande av reglerna på de ärenden som har störst inverkningar på konkurrensen.

(6)

Beslut 2009/831/EG var tillämpligt till och med den 31 december 2013. Det är därför lämpligt att förlänga tillämpningsperioden för beslut 2009/831/EG med sex månader så att beslutet upphör att gälla samtidigt som riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2014–2020 träder i kraft.

(7)

Det bör emellertid säkerställas att Portugal, utan avbrott, kan tillämpa den nedsatta punktskattesatsen från och med den tidpunkt då det tillstånd som beviljades genom beslut 2009/831/EG löper ut. Det begärda tillståndet bör därför beviljas med verkan från och med den 1 januari 2014.

(8)

Beslut 2009/831/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 i beslut 2009/831/EG ska datumet ”den 31 december 2013” ersättas med datumet ”den 30 juni 2014”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2014.

På rådets vägnar

G. STOURNARAS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 26 februari 2014.

(2)  Rådets beslut 2009/831/EG av den 10 november 2009 om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där (EUT L 297, 13.11.2009, s. 9).

(3)  Rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 29).