Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014D0162.pdf

25.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/3


RÅDETS BESLUT 2014/162/EU

av den 11 mars 2014

om ändring av beslut 2004/162/EG vad gäller dess tillämpning på Mayotte från och med den 1 januari 2014

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2004/162/EG (2) ges de franska myndigheterna tillåtelse att tillämpa befrielser från eller nedsättningar av sjötullen för de produkter som tillverkats lokalt i de franska yttersta randområdena och som anges i bilagan till det beslutet. Dessa befrielser eller nedsättningar utgör särskilda åtgärder som syftar till att kompensera de yttersta randområdenas särskilda svårigheter, som medför ökade produktionskostnader för lokala företag och gör det svårt för deras produkter att konkurrera med likadana produkter som härrör från det franska fastlandet och från andra medlemsstater. Mayotte befinner sig i samma situation som de övriga franska yttersta randområdena.

(2)

I enlighet med Europeiska rådets beslut 2012/419/EU (3) blev Mayotte från och med den 1 januari 2014 ett yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Unionsrätten bör därför vara tillämplig på Mayotte från och med den dagen.

(3)

De franska myndigheterna har begärt att beslut 2004/162/EG ska vara tillämpligt på Mayotte från och med den 1 januari 2014 och har överlämnat en förteckning över produkter för vilka de önskar tillämpa en differentierad beskattning, på grundval av om produkterna har tillverkats lokalt eller inte.

(4)

Genom föreliggande beslut bör de franska myndigheterna få tillåtelse att tillämpa en differentierad beskattning på de produkter i fråga om vilka de kunnat visa för det första att lokal produktion förekommer, för det andra att en betydande införsel av varor (bl.a. från det franska fastlandet och från andra medlemsstater) kan göra det svårt att upprätthålla den lokala produktionen och för det tredje att det finns merkostnader som gör den lokala produktionen dyrare i förhållande till produkter utifrån, vilket äventyrar de lokalt tillverkade produkternas konkurrenskraft. Den tillåtna skillnaden i beskattning bör inte överstiga de påvisade merkostnaderna. Med tillämpning av dessa principer och med beaktande av Mayottes särskilda strukturella, sociala och ekonomiska situation som ett nytt yttersta randområde, vilken förvärras av samma särskilda svårigheter som motiverade undantaget i beslut 2004/162/EG för de andra franska yttersta randområdena enligt artikel 349 i EUF-fördraget, är de föreslagna särskilda åtgärderna för Mayotte motiverade, utan att man går utöver vad som är nödvändigt och utan att det skapas oberättigade fördelar för den lokala produktionen i detta nya yttersta randområde.

(5)

De produkter för vilka de franska myndigheterna har lämnat dessa tre typer av uppgifter finns förtecknade i delarna A, B och C i bilagan till beslut 2004/162/EG. De berörda produkter som är förtecknade i del A i den bilagan (tillåten skillnad i beskattning: 10 procentenheter) är peppar (produkterna 0904 11 och 0904 12 (4)), vanilj (produkt 0905), choklad (produkt 1806), vissa plastprodukter (produkterna 3925 10 10, 3925 90 80, 3926 90 90 och 3926 90 97), tegelstenar (produkterna 6901 och 6902) samt tandproteser (produkt 9021 21 90).

(6)

De berörda produkter som finns förtecknade i del B i bilagan till beslut 2004/162/EG (tillåten skillnad i beskattning: 20 procentenheter) är fisk (produkterna 0301, 0302, 0303, 0304 och 0305), vissa varor av trä (produkterna 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420 och 4421), vissa varor av papper eller kartong (produkterna 4819 och 4821), vissa produkter från press- och förlagssektorn (produkterna 4902, 4909, 4910 och 4911), vissa produkter i planglas (produkterna 7003 och 7005), vissa varor av järn (produkterna 7210, 7301, 7312, 7314, 9406 00 31 och 9406 00 38), vissa varor av aluminium (produkterna 7606, 7610 10 och 8310) samt vissa stolar (produkterna 9401 69, 9401 90 30 och 9403 40).

(7)

De berörda produkter som finns förtecknade i del C i bilagan till beslut 2004/162/EG (tillåten skillnad i beskattning: 30 procentenheter) är mjölk och mjölkprodukter (produkterna 0401, 0403 och 0406), vissa bearbetade köttprodukter (produkterna 1601 och 1602), vissa bageri- och konditoriprodukter (produkterna 1901 och 1905), glass (produkt 2105), mineralvatten och läsk (produkterna 2201 och 2202), öl (produkt 2203), ylang-ylang (produkterna 3301 29 11 och 3301 29 31), tvål och rengöringsmedel (produkterna 3401 och 3402) samt madrasser av skumplast (produkt 9404 29 90).

(8)

Beslut 2004/162/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Mot bakgrund av Moyettes brådskande behov av att kunna, som ett nytt yttersta randområde, utnyttja undantagen som införs genom detta beslut så snart som möjligt, bör det göras ett undantag från den regel om en period på åtta veckor som fastställs i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen och EUF-fördraget.

(10)

Eftersom Mayotte blev ett yttersta randområde den 1 januari 2014 och för att undvika rättsosäkerhet är det nödvändigt att detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2004/162/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Genom avvikelse från artiklarna 28, 30 och 110 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska de franska myndigheterna till och med den 1 juli 2014 tillåtas att för de i bilagan angivna produkter som tillverkats lokalt i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte och Réunion i egenskap av yttersta randområden i den mening som avses i artikel 349 i EUF-fördraget, tillämpa befrielser från eller nedsättningar av den s.k. sjötullen.”

2.

Bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

I del A ska följande punkt läggas till:

”5.

Mayotte i egenskap av yttersta randområde

0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 90, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.”

b)

I del B ska följande punkt läggas till:

”5.

Mayotte i egenskap av yttersta randområde

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7301, 7312, 7314, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.”

c)

I del C ska följande punkt läggas till:

”5.

Mayotte i egenskap av yttersta randområde

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2014.

På rådets vägnar

G. STOURNARAS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 26 februari 2014.

(2)  Rådets beslut 2004/162/EG av den 10 februari 2004 om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen och om förlängning av giltighetstiden för beslut 89/688/EEG (EUT L 52, 21.2.2004, s. 64).

(3)  Europeiska rådets beslut 2012/419/EU av den 11 juli 2012 om ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (EUT L 204, 31.7.2012, s. 131).

(4)  Enligt klassificeringen i Gemensamma tulltaxan.