Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52006PC0263.pdf

52006PC0263

Förslag till Rådets beslut om tillstånd för Republiken Grekland och Republiken Portugal att införa särskilda åtgärder som avviker från artikel 21.1 i direktiv 77/388/EEG beträffande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter (Endast de grekiska och portugisiska texterna är giltiga) /* KOM/2006/0263 slutlig */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 2.6.2006

KOM(2006) 263 slutlig

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om tillstånd för Republiken Grekland och Republiken Portugal att införa särskilda åtgärder som avviker från artikel 21.1 i direktiv 77/388/EEG beträffande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

(Endast de grekiska och portugisiska texterna är giltiga)

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

BAKGRUND |

110 | Motiv och syfte Enligt artikel 27.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund får rådet enhälligt på förslag av kommissionen bemyndiga en medlemsstat att genomföra särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i direktivet för att förenkla skatteuttaget eller för att hindra vissa typer av skatteflykt (nedan kallat ”skattefusk”) eller skatteundandragande. Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 19 september 2005 begärde Portugal tillstånd att införa åtgärder som avviker från artikel 21.1 i direktiv 77/388/EEG. I enlighet med artikel 27.2 i direktiv 77/388/EEG underrättade kommissionen den 8 mars 2006 övriga medlemsstater om Portugals begäran. Den 9 mars 2006 underrättade kommissionen Portugal om att den hade mottagit alla uppgifter som den ansåg sig behöva för att kunna behandla ärendet. Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 15 mars 2006 begärde de grekiska myndigheterna förlängning av den gällande avvikelse som godkänts genom beslut 2002/736/EG (i dess ändrade lydelse enligt beslut 2004/227/EG). Samtidigt begärde de att i stället för undantaget få tillämpa omvänd skattskyldighet genom en avvikelse från artikel 21.1 i rådets direktiv 77/388/EEG. I enlighet med artikel 27.2 i direktiv 77/388/EEG underrättade kommissionen övriga medlemsstater om Greklands begäran genom en skrivelse av den 28 mars 2006. Genom en skrivelse av den 31 mars 2006 underrättade kommissionen Grekland om att den hade alla uppgifter som den ansåg sig behöva för att kunna behandla ärendet. |

120 | Allmän bakgrund I artikel 21.1 i direktiv 77/388/EEG, i dess lydelse enligt artikel 28g i det direktivet, föreskrivs det, som en huvudregel, att mervärdesskatten enligt det inhemska systemet i de flesta fall skall betalas av den beskattningsbara person som levererar varor eller tillhandahåller tjänster. Grekland och Portugal skulle vilja tillämpa ett förfarande med omvänd skattskyldighet, varvid den beskattningsbara person som mottar leveranser av varor eller tillhandahålls tjänster blir skyldig att redovisa mervärdesskatt vid följande leveranser eller tillhandahållanden: 1. Leveranser av järnhaltigt eller icke-järnhaltigt avfall, skrot eller använt material, inbegripet leveranser av halvfabrikat från bearbetning, framställning eller smältning av icke-järnmetaller. 2. Leveranser av järnhaltiga eller icke-järnhaltiga halvfabrikat samt tillhandahållanden av vissa därmed förknippade bearbetningstjänster. 3. Leveranser av restprodukter och annat material för återvinning bestående av järnmetaller och icke-järnmetaller, legeringar av dessa, slagg, aska, spån och industriavfall som innehåller metaller eller metallegeringar, samt tillhandahållanden av tjänster som innebär urval, tillskärning, fragmentering eller pressning av dessa produkter. 4. Leveranser av, och tillhandahållanden av vissa bearbetningstjänster i samband med, järnhaltigt avfall samt avklipp, skrot, avfall, använt material och material för återvinning bestående av glasavfall, glas, papper, papp och kartong, lump, ben, läder, konstläder, pergament, oberedda hudar och skinn, senor, surrningsgarn, tågvirke, gummi och plast. 5. Leveranser av material som avses i punkt 4 efter bearbetning i form av rengöring, polering, urval, tillskärning eller gjutning till block. 6. Leveranser av skrot och avfall från bearbetning av grundmaterial. Förfarandet med omvänd skattskyldighet skulle endast kunna tillämpas på leveranser och tillhandahållanden i Grekland respektive Portugal. Portugal har framhållit svårigheterna med att uppbära mervärdesskatt inom avfallshandelssektorn till följd av skattefusk. En vanlig form av skattefusk är att ett företag inom avfallshanteringskedjan inte betalar fakturerad mervärdesskatt till skattemyndigheten efter vidareförsäljning av råmaterial, medan företagets kunder har rätt att dra av mervärdesskatten. Resultatet blir förlorade skatteinkomster samt att leverantören får en orättvis konkurrensfördel på marknaden, till nackdel för företag som följer reglerna. Portugal uppskattar att mervärdesskatt under 2005 inte inbetalades i fråga om 44 % av de mervärdesskattedeklarationer som ingavs inom avfallssektorn. Grekland har också förlorat skatteinkomster inom denna sektor. Genom rådets beslut 2004/227/EG, som förlängde giltighetstiden för rådets beslut 2002/736/EG, gavs Grekland tillstånd att fram till utgången av 2005 från skatteplikt undanta leveranser och gemenskapsinterna förvärv av visst återvinningsbart avfall gjorda av beskattningsbara personer vilkas försäljning av dessa produkter under det föregående året uppgått till mindre än 900 000 euro. Landet gavs även tillstånd att från skatteplikt undanta leveranser och gemenskapsinterna förvärv av avfall av icke-järnmetaller, oavsett nivån på den beskattningsbara personens omsättning. Den grekiska myndigheten bedömer att undantaget inte har fungerat så väl som det var tänkt när det gäller att förhindra skatteundandragande och skattefusk. De företag som omfattas av undantaget har nackdelen att de inte får dra av ingående mervärdesskatt som uppkommit i samband med avfallsförsäljning, vilket försämrar deras konkurrenskraft. Detta har i sin tur lett till att ett ökat antal företag har ansökt om och givits tillstånd att inte behöva tillämpa undantaget. Denna möjlighet föreskrevs inom ramen för beslut 2002/736/EG. I likhet med Portugal och ett antal andra medlemsstater skulle Grekland vilja tillämpa ett förfarande med omvänd skattskyldighet. Genom ett sådant förfarande skulle man undvika nackdelen att leverantörer inte får dra av ingående mervärdesskatt samt öka åtgärdens täckning, vilket skulle förhindra ytterligare förlust av skatteinkomster. Enligt förslaget får förfarandet med omvänd skattskyldighet tillämpas fram till och med den 31 december 2009. Det bör dock beaktas att kommissionen den 16 mars 2005 lade fram ett förslag till ett direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller vissa åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skattefusk eller skatteundandragande samt om upphävande av vissa beslut om tillstånd till avvikelser (rationalisering av avvikelser enligt artikel 27). Det förslaget innehåller bl.a. lagstiftning som liknar de åtgärder för vilka Grekland och Portugal begär tillstånd. Den föreslagna avvikelsen kommer därför, i den utsträckning som den berörs av rationaliseringsdirektivet, att förlora sin verkan när det föreslagna rationaliseringsdirektivets åtgärder på området träder i kraft. |

130 | Gällande bestämmelser Andra medlemsstater har beviljats liknande avvikelser enligt artikel 21.1 i direktiv 77/388/EEG. |

141 | Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden Ej tillämpligt. |

SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS |

Samråd med berörda parter |

219 | Ej relevant. |

Extern experthjälp |

229 | Någon extern experthjälp har inte behövts. |

230 | Konsekvensanalys Beslutet syftar till att förenkla skatteuttaget och hindra potentiellt mervärdesskattefusk eller undandragande av mervärdesskatt och har därför en tänkbar positiv ekonomisk inverkan. Det rör sig under alla omständigheter om en begränsad inverkan, eftersom avvikelsen har begränsad räckvidd. |

RÄTTSLIGA ASPEKTER |

305 | Sammanfattning av den föreslagna åtgärden Tillstånd för Grekland och Portugal att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG när det gäller att använda ett förfarande för omvänd skattskyldighet i samband med inhemska leveranser av vissa avfallsmaterial. |

310 | Rättslig grund Artikel 27.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund. |

329 | Subsidiaritetsprincipen Förslaget avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig. |

Proportionalitetsprincipen Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: |

331 | Beslutet avser ett tillstånd som beviljas två medlemsstater på egen begäran och utgör därför inte en förpliktelse. |

332 | Med hänsyn till avvikelsens begränsade omfattning står den särskilda åtgärden i proportion till syftet. |

Val av regleringsform |

341 | Föreslagen regleringsform: annan. |

342 | Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl: Enligt artikel 27 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG beträffande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter kan avvikelser från de gemensamma mervärdesskattereglerna endast godkännas genom ett enhälligt beslut av rådet på förslag av kommissionen. Ett rådsbeslut är den enda möjliga regleringsformen. |

BUDGETKONSEKVENSER |

409 | Förslaget påverkar inte gemenskapens budget. |

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR |

Översyn/ändring/tidsbegränsning |

533 | Förslaget innehåller en bestämmelse om tidsbegränsning. |

1. Förslag till

RÅDETS BESLUT

om tillstånd för Republiken Grekland och Republiken Portugal att införa särskilda åtgärder som avviker från artikel 21.1 i direktiv 77/388/EEG beträffande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

(Endast de grekiska och portugisiska texterna är giltiga)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund[1], särskilt artikel 27.1,

med beaktande av kommissionens förslag[2], och

av följande skäl:

2. Enligt artikel 27.1 i direktiv 77/388/EEG får rådet enhälligt på förslag av kommissionen bevilja en medlemsstat tillstånd att genomföra särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i direktivet för att förenkla skatteuttaget eller för att hindra vissa typer av skatteflykt (nedan kallat ”skattefusk”) eller skatteundandragande.

3. Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 19 september 2005 begärde Portugal tillstånd att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 21.1 i direktiv 77/388/EEG.

4. I enlighet med artikel 27.2 i direktiv 77/388/EEG underrättade kommissionen i en skrivelse av den 8 mars 2006 övriga medlemsstater om Portugals begäran. Genom en skrivelse av den 9 mars 2006 underrättade kommissionen Portugal om att den hade alla uppgifter som den ansåg sig behöva för att kunna behandla ärendet.

5. Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 15 mars 2006 begärde Grekland tillstånd att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 21.1 i direktiv 77/388/EEG.

6. I enlighet med artikel 27.2 i direktiv 77/388/EEG underrättade kommissionen i en skrivelse av den 28 mars 2006 övriga medlemsstater om Greklands begäran. Genom en skrivelse av den 31 mars 2006 underrättade kommissionen Grekland om att den hade alla uppgifter som den ansåg sig behöva för att kunna behandla ärendet.

7. Åtgärderna i fråga syftar till att göra det möjligt för Grekland och Portugal att motverka skattefusk eller skatteundandragande inom avfallssektorn. Det är vanligt att företag som handlar med avfall helt enkelt försvinner efter att de har vidaresålt råmaterial, och således inte betalar mervärdesskatt till skattemyndigheterna. Företagens kunder, som kan visa upp en giltig faktura, har dock rätt att dra av ingående mervärdesskatt.

8. Åtgärden står i proportion till de eftersträvade målen eftersom avsikten inte är att den skall tillämpas generellt utan endast på specifika verksamheter och leveranser där det förekommer avsevärda problem när det gäller skatteundandragande eller skattefusk.

9. Andra medlemsstater har, i syfte att motverka skattefusk eller skatteundandragande, beviljats liknade avvikelser som har visat sig vara effektiva.

10. Tillståndets giltighetstid bör begränsas till den 31 december 2009, så att det mot bakgrund av de erfarenheter som dittills förvärvats kan utvärderas om avvikelsen fortfarande är berättigad. Den 16 mars 2005 lade dock kommissionen fram ett förslag till ett direktiv om rationalisering av vissa avvikelser enligt artikel 27 i direktiv 77/388/EEG. Det är därför nödvändigt att begränsa tillämpningsperioden för de delar av detta beslut som omfattas av det förslaget fram till att det föreslagna direktivet träder i kraft.

11. Avvikelsen har ingen negativ inverkan på den del av gemenskapernas egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Grekland och Portugal får, med avvikelse från artikel 21.1 i direktiv 77/388/EEG, i dess lydelse enligt artikel 28g i det direktivet, föreskriva att den beskattningsbara person som tar emot sådana leveranser av varor eller tillhandahålls sådana tjänster som anges i artikel 2 skall vara betalningsskyldig för mervärdesskatt.

Arti kel 2

Den som tar emot följande leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster får utses till betalningsskyldig för mervärdesskatt:

1. Leveranser av järnhaltigt eller icke-järnhaltigt avfall, skrot eller använt material, inbegripet leveranser av halvfabrikat från bearbetning, framställning eller smältning av icke-järnmetaller.

2. Leveranser av järnhaltiga eller icke-järnhaltiga halvfabrikat samt tillhandahållanden av vissa därmed förknippade bearbetningstjänster.

3. Leveranser av restprodukter och annat material för återvinning bestående av järnmetaller och icke-järnmetaller, legeringar av dessa, slagg, aska, spån och industriavfall som innehåller metaller eller metallegeringar, samt tillhandahållanden av tjänster som innebär urval, tillskärning, fragmentering eller pressning av dessa produkter.

4. Leveranser av, och tillhandahållanden av vissa bearbetningstjänster i samband med, järnhaltigt avfall samt avklipp, skrot, avfall, använt material och material för återvinning bestående av glasavfall, glas, papper, papp och kartong, lump, ben, läder, konstläder, pergament, oberedda hudar och skinn, senor, surrningsgarn, tågvirke, gummi och plast.

5. Leveranser av material som avses i punkt 4 efter bearbetning i form av rengöring, polering, urval, tillskärning eller gjutning till block.

6. Leveranser av skrot och avfall från bearbetning av grundmaterial.

Artikel 3

Tillståndet enligt artikel 1 skall upphöra att gälla den dag då ett direktiv om rationalisering av avvikelser med stöd av artikel 27 i direktiv 77/388/EEG träder i kraft, i den mån leveranser och tillhandahållanden enligt artikel 2 i det här beslutet omfattas av det direktivet, dock senast den 31 december 2009.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Grekland och Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den .

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/18/EG (EUT L 51, 22.2.2006, s. 12).

[2] EUT C , , s. .