Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011PC0235.pdf

52011PC0235

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Rumänien att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt /* KOM/2011/0235 slutlig - NLE 2011/0104 */[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 4.5.2011

KOM(2011) 235 slutlig

2011/0104 (NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om bemyndigande för Rumänien att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

MOTIVERING

BAKGRUND

Enligt artikel 395 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (nedan kallat mervärdesskattedirektivet) får rådet enhälligt på kommissionens förslag bemyndiga varje medlemsstat att införa särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i direktivet, för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt eller för att hindra vissa slag av skatteundandragande eller skatteflykt.

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 4 november 2009 ansökte Rumänien om bemyndigande att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i momsdirektivet för att göra mottagaren av leveranser av durumvete, råg, korn, majs, soja, raps och solrosfrön skattepliktiga i stället för leverantören.

Genom ett rekommenderat brev av den 2 juli 2010 riktat till kommissionen har Rumänien begärt ytterligare undantag för att utvidga tillämpningsområdet till ett antal andra produkter.

Genom ett rekommenderat brev av den 26 juli 2010 riktat till kommissionen har Rumänien begärt att detta tillstånd beviljas för en tidsperiod på två år och har åtagit sig att inte begära någon förlängning efter detta.

genom ett rekommenderat brev av den 20 december 2010 riktat till kommissionen har Rumänien återigen begränsat sin begäran till leveranser av durumvete, råg, korn och mältkorn, majs, soja, raps, solrosfrön och sockerbetor.

I enlighet med artikel 395.2 i mervärdesskattedirektivet underrättade kommissionen genom en skrivelse av den 15 mars 2011 övriga medlemsstater om Rumäniens ansökningar. Genom en skrivelse av den 22 mars 2011 underrättade kommissionen Rumänien om att den hade alla uppgifter som den ansåg sig behöva för att kunna behandla ärendet.

För att styrka sin ansökan har Rumänien angivit att man uppdagat skattebedrägerier i handeln med vissa spannmål och oljeväxtfröer, bland annat genom att fiktiva företag inrättats. Dessa företag köper varor utan att betala moms, antingen hos leverantörer som är etablerade utanför Rumänien och som ger momsbefrielse för leveranserna i enlighet med artikel 138 i momsdirektivet, eller hos lokala producenter som utnyttjar bestämmelserna om ordningen för skattebefrielse för småföretag i enlighet med artikel 287 i samma direktiv, eller som inte deklarerar sina försäljelser.

Dessa företag levererar sedan sina varor till kunder som är etablerade i Rumänien (grossister, exportörer eller bearbetare), fakturerar moms men försvinner efter att ha levererat varorna utan att ha vidarebefordrat momsen till statskassan.

Deras kunder har dock rätt att dra av ingående mervärdesskatt eftersom de kan visa upp en giltig faktura.

Den särskilda åtgärd som avses i denna begäran skulle innebära att mottagaren av leveransen blir skattskyldig i stället för leverantören, samtidigt som mottagaren fortfarande skulle kunna göra avdrag för momsen i enlighet med unionslagstiftningen. Leverantören skulle alltså inte längre kunna ta ut moms från mottagaren utan att betala in den till statskassan. En sådan åtgärd skulle omedelbart sätta stopp för denna form av skattebedrägeri.

Samtidigt skulle den så länge den tillämpas ge Rumänien möjlighet att införa konventionella nationella bestämmelser som är förenliga med momsdirektivet i syfte att förebygga och bekämpa denna typ av bedrägeri när tillståndet för undantag löper ut.

Undantaget är trots allt en radikal åtgärd som går i strid med momssystemets princip om delbetalningar och därigenom medför en risk för att bedrägerierna förflyttas till det stadium där varorna bearbetas till livsmedelsprodukter eller industriprodukter, eller till andra sektorer.

För att förebygga detta är det lämpligt att Rumänien efter en begränsad tillämpningsperiod för undantagen samtidigt inför lämpliga bestämmelser avseende deklaration och kontroll. De skattskyldiga som berörs av åtgärden blir bland annat skyldiga att kontrollera huruvida deras kunder är beskattningsbara innan de tillämpar bestämmelserna, ange detta separat i sin momsdeklaration och på begäran ställa en förteckning över de kunder för vilka bestämmelserna tillämpats till de rumänska myndigheternas förfogande.

De rumänska myndigheterna bör också skärpa kontrollerna av skattskyldiga som sysslar med bearbetning av sådana produkter. I den mån dessa inte längre står för momsbetalningen för sina inköp av råvaror kan de frestas att inte deklarera försäljningen av sina bearbetade produkter.

De rumänska myndigheterna bör slutligen se till att de personer som varit inblandade i bedrägerier med de produkter som denna särskilda åtgärd avser inte flyttar över sina bedrägerier till andra jordbruksprodukter eller andra ekonomiska sektorer.

Kommissionen bör underrättas om de åtgärder som vidtas.

Slutligen bör sådana skattskyldiga som bland andra, liknande transaktioner med jordbruksprodukter levererar de varor som avses i denna åtgärd, liksom även mottagarna av sådana leveranser, få möjlighet att tillämpa de särskilda bestämmelserna utan oproportionella administrativa kostnader eller risker beträffande deras rättsliga säkerhet. Bestämmelserna ska dessutom endast gälla råvaror som i princip inte är avsedda för slutkonsumtion.

Genom att utnyttja Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan skulle man exakt kunna ange vilka varor som omfattas av de särskilda bestämmelserna och undvika all mångtydighet.

Mot bakgrund av artikel 395 i mervärdesskattedirektivet, de argument som anförts av Rumänien och de planerade särskilda bestämmelsernas tillämpningsområde bedömer kommissionen att den begärda avvikelsen uppfyller villkoren i den artikeln, och att den i synnerhet bidrar till att förhindra skattebedrägerier utan att påverka de skatteintäkter som uppbärs vid slutkonsumtionen. Därför anser kommissionen att den kan lägga fram ett förslag om detta inför rådet.

RESULTAT AV SAMRÅDET MED BERÖRDA PARTER OCH AV KONSEKVENSANALYSERNA

Beslutsförslaget syftar till att införa bedrägeriförebyggande åtgärder på mervärdesskatteområdet, för vissa produkter inom en specifik ekonomisk sektor. Förslaget kommer därmed att ha positiva effekter för de laglydiga skattepliktiga som verkar inom denna sektor och för den berörda medlemsstaten. Det har inte varit nödvändigt att begära extern experthjälp, samråda med de berörda parterna eller utvärdera konsekvenserna av ett sådant beslut. I alla händelser kommer konsekvenserna att vara begränsade på grund av det begränsade tillämpningsområdet och den begränsade tillämpningsperioden.

RÄTTSLIGA ASPEKTER

Den föreslagna åtgärden går ut på att Rumänien som undantag från artikel 193 i momsdirektivet ska få tillämpa särskilda bestämmelser som gör mottagarna för leveranser av vissa jordbruksprodukter beskattningsbara för mervärdesskatt för leveransen av varor i stället för leverantören, om skatteunderlaget överskrider en viss summa.

Den rättsliga grunden för beslutet är artikel 395 i mervärdesskattedirektivet, vilken grundar sig på artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt artikel 395 måste en medlemsstat som önskar införa särskilda åtgärder som avviker från direktivet bemyndigas av rådet i form av ett genomförandebeslut från rådet. Eftersom förslaget avser en genomförandeåtgärd avseende harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter, är det förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen och går därmed inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet i form av förhindrande av skattebedrägerier, eftersom det bara avser en del av en särskild, begränsad ekonomisk sektor och därför endast ett begränsat antal skattepliktiga och verksamheter. Förslaget avviker därigenom från principerna i mervärdesskattedirektivet, främst principen om delbetalningar, endast i begränsad utsträckning och på ett ändamålsenligt sätt.

BUDGETEFFEKTER

Förslaget påverkar inte unionens budget.

2011/0104 (NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om bemyndigande för Rumänien att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt[1], särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

av följande skäl:

1. Genom rekommenderade skrivelser av den 4 november 2009, den 2 juli 2010, den 26 juli 2010 och den 20 december 2010 har Rumänien begärt tillstånd att under en period på två år genom undantag från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG räkna mottagaren av leveranser av vissa spannmål och oljeväxtfröer som skattskyldiga för mervärdesskatt (moms), och har angivit att man inte kommer att begära förlängning av ett sådant tillstånd.

2. Kommissionen har delgivit de övriga medlemsstaterna Rumäniens begäran genom en skrivelse av den 15 mars 2011. Genom en skrivelse av den 22 mars 2011 underrättade kommissionen Rumänien om att den hade alla uppgifter som den ansåg sig behöva för att kunna behandla ärendet.

3. Rumänien har konstaterat skattebedrägerier i handeln med vissa obearbetade jordbruksprodukter, spannmål och oljeväxtfröer. Vissa aktörer betalar inte in den uppburna mervärdesskatten till statskassan efter leverans av sina produkter, särskilt när de har köpt dem utan att betala skatten i förskott. Deras kunder har dock rätt att dra av ingående mervärdesskatt eftersom de kan visa upp en giltig faktura.

4. Att utse mottagaren av de levererade varorna till skattskyldig för mervärdesskatten i stället för leverantören är en tillfällig nödåtgärd som skulle sätta stopp för denna form av bedrägeri. Om en sådan åtgärd tillämpas i två år skulle det ge Rumänien tillräcklig tid att inom jordbrukssektorn införa slutgiltiga bestämmelser som är förenliga med direktiv 2006/112/EG och som förebygger och bekämpar denna form av bedrägerier.

5. I syfte att förhindra att bedrägerierna förflyttas till det stadium där varorna bearbetas till livsmedel eller industriprodukter, eller till andra varor, är det emellertid lämpligt att Rumänien samtidigt inför lämpliga bestämmelser om deklarering och kontroll för de berörda skattskyldiga, och informerar kommissionen om detta.

6. I syfte att garantera att dessa särskilda bestämmelser endast berör jordbruksråvaror och undvika att de berörda skattskyldiga utsätts för oproportionella administrativa kostnader eller risker för sin rättsliga säkerhet bör Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 m tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan[2] användas när man definierar de varor som omfattas av de särskilda bestämmelserna.

7. Dessa särskilda bestämmelser är motiverade och står i proportion till de mål som eftersträvas. De är tidsbegränsade och berör bara vissa exakt definierade varor som i princip inte är avsedda för slutkonsumtion, och som har varit föremål för skattebedrägerier som medfört betydande förluster av momsintäkter. Med tanke på skatteförlusternas omfång bör dessa bestämmelser antas så snart som möjligt.

8. Dessa särskilda bestämmelser påverkar inte Rumäniens inkomster från mervärdesskatt i det sista konsumtionsledet och har inga effekter på Europeiska unionens egna medel från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG tillåts Rumänien utse mottagarna för leveranser av nedan angivna varor enligt Kombinerade nomenklaturen (förordning (EEG) nr 2658/87) som skattskyldiga för mervärdesskatt:

KN-nr | Produkt |

1001 10 00 | Durumvete |

1001 90 10 | Spält för utsäde |

ex 1001 90 91 | Vanligt vete, för utsäde |

ex 1001 90 99 | Annan spält och vete, ej för utsäde |

1002 00 00 | råg |

1003 00 | korn |

1005 | Majs |

1201 00 | Sojabönor, även sönderdelade |

1205 | Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade |

1206 00 | Solrosfrön, även sönderdelade |

1212 91 | Sockerbetor |

Artikel 2

Det tillstånd som avses i artikel 1 förutsätter att Rumänien inför lämpliga och effektiva deklarationsskyldigheter och kontrollåtgärder för de skattskyldiga som levererar de varor som berörs av tillståndet.

Rumänien ska informera kommissionen om införandet av de skyldigheter och åtgärder som avses i första stycket.

Artikel 3

Detta beslut ska gälla i två år från den dag då det anmäls.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Rumänien.

Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

[2] EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.