Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 1937:1009 Utkom från trycket den 31 december 1937.Nr 1009. KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE om tillämpning av ett mellan Sverige och Ungern den 20 november 1936 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskattgiven Stockholms slott den 17 december 1937.Kungl. Maj:t har, med stöd av 56 § förordningen den 19 november 1914 (nr 381) om arvsskatt och skatt för gåvaSenaste lydelse se 1935:318., funnit gott förordna att – sedan den 20 november 1936 avtal, vars lydelse i fransk text och svensk översättning bilaga vid denna kungörelse utvisar, slutits mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt – nämnda avtal skall lända till efterrättelse vid beskattning på grund av arv eller testamente, samt att i sådant avseende de särskilda föreskrifter, som meddelats i kungörelsen den 22 november 1935 (nr 572) om tillämpning av ett mellan Sverige och Tyska riket den 14 maj 1935 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt, skola äga motsvarande tillämpning.Bilaga. (Översättning.)
Convention entre le Royaume de Suède et le Royaume de Hongrie en vue d'éviter la double imposition dans le domaine des droits de succession2.  
Avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt Ratificerat den 2 december 1937.. 
Sa Majesté le Roi de Suède et Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, animés du désir d'éviter la double imposition dans le domaine des droits de succession, ont résolu de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir: 
Hans Majestät Konungen av Sverige och Hans Höghet Riksföreståndaren av Konungariket Ungern hava, föranledda av önskan att undvika dubbelbeskattning beträffande arvsskatt, beslutit ingå ett avtal och i detta syfte utsett såsom sina befullmäktigade ombud: 
Sa Majesté le Roi de Suède: 
Hans Majestät Konungen av Sverige: 
Son Excellence Monsieur Ulf Torsten Undén, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, 
Hans Excellens Herr Ulf Torsten Undén, Envoyé Extraordinaire och Ministre Plénipotentiaire, 
Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie: 
Hans Höghet Riksföreståndaren av Konungariket Ungern: 
Son Excellence Monsieur le Baron Gabriel Apor, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Substitut Permanent du Ministre Royal des Affaires Etrangères de Hongrie et 
Hans Excellens Herr Baron Gabriel Apor, Envoyé Extraordinaire och Ministre Plénipotentiaire, Ständig Vice Utrikesminister i Ungern samt 
Monsieur Alexandre Kneppo, Chef de Section au Ministère Royal Hongrois des Finances,lesquels, après s'être communiqué Leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 
Herr Alexandre Kneppo, Sektionschef inom Kungl. Ungerska Finansministeriet,vilka, efter att hava delgivit varandra sina fullmakter, som befunnits i god och behörig form, överenskommit om följande bestämmelser: 
Article premier. 
Artikel 1. 
(1) Les biens immobiliers, y compris leurs accessoires, faisant partie de la succession d'un ressortissant d'un des deux Etats contractants, ne seront soumis aux droits de succession que dans l'Etat où ils sont situés. 
(1) Å fast egendom, som efterlämnats av medborgare i en av de båda staterna, jämte tillbehör till egendomen, utgår arvsskatt allenast i den stat, i vilken den fasta egendomen är belägen. 
(2) Les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit civil relatives aux biens immobiliers ainsi que les droits d'usage de biens immobiliers, seront assimilés aux biens immobiliers. 
(2) Rättigheter, å vilka allmän lags bestämmelser angående fast egendom äga tillämpning, ävensom nyttjanderätter till fast egendom skola anses likställda med fast egendom. 
(3) La question de savoir si un objet visé aux chiffres (1) et (2) ci-dessus doit être considéré comme immobilier sera réglée d'après la législation de l'Etat dans lequel cet objet est situé. Le sens du terme »accessoires» sera déterminé par le droit de l'Etat dans lequel se trouve le bien immobilier. 
(3) Frågan, huruvida en förmögenhetstillgång [enligt (1) eller (2)] är att anse som fast egendom, bedömes enligt lagstiftningen i den stat, där tillgången finnes. Vad som skall förstås med tillbehör avgöres enligt rätten i den stat, i vilken den fasta egendomen är belägen. 
Article 2. 
Artikel 2. 
(1) A l'égard des biens laissés par les ressortissants de l'un des deux Etats et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre, y compris les entreprises de navigation maritime, fluviale, lacustre ou aérienne, il sera procédé comme suit:a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats, les biens ne seront soumis aux droits de succession que dans cet Etat.b) Si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats, les biens seront soumis aux droits de succession dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à l'établissement situé dans cet Etat. 
(1) Av medborgare i en av de båda staterna efterlämnad egendom, nedlagd i företag för handel, industri eller annan näringsverksamhet av vad slag det vara må, företag för sjöfart och luftfart inbegripna, behandlas på följande sätt:a) Har företaget fast driftställe endast i en av de båda staterna, utgår arvsskatt å egendomen blott i denna stat.b) Har företaget fast driftställe i envar av de båda staterna, utgår i vardera staten arvsskatt å egendomen, i den mån denna hänför sig till det i samma stat belägna fasta driftstället. 
(2) A l'égard des biens immobiliers appartenant à une entreprise de la nature visée au paragraphe (1), il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 1er. 
(2) Fast egendom, vilken tillhör företag som angives i (1) här ovan, behandlas enligt artikel 1. 
Article 3. 
Artikel 3. 
(1) Les biens laissés par un ressortissant de l'un des deux Etats et auxquels ne s'appliquent pas les articles premier ou 2, seront soumis aux dispositions suivantes:a) Si le de cujus n'était domicilié, au moment de son décès, que dans l'un des deux Etats, les dits biens ne seront soumis aux droits de succession que dans cet Etat.b) Si le de cujus avait, au moment de son décès, un domicile dans chacun des deux Etats, les dits biens ne seront soumis aux droits de succession que dans l'Etat où, de l'avis conforme des autorités fiscales suprêmes des deux Etats, le de cujus avait le centre de ses intérêts. A défaut d'accord sur le centre de ses intérêts, le de cujus sera réputé n'avoir eu son domicile que dans l'Etat dont il était ressortissant; s'il était, au moment de son décès, ressortissant des deux Etats, chaque cas d'espèce fera l'objet de conventions particulières entre les autorités fiscales suprêmes des deux Etats.c) Dans tous les autres cas, les dits biens ne seront soumis aux droits de succession que dans l'Etat dont le de cujus était ressortissant au moment de son décès; il sera fait application par analogie de la disposition de l'alinéa b), seconde partie de la deuxième phrase. 
(1) För egendom, som medborgare i en av de båda staterna efterlämnat och varå artiklarna 1 och 2 ej äga tilllämpning, gälla följande bestämmelser:a) Har den avlidne vid sin död varit bosatt blott i en av de båda staterna, utgår arvsskatt å egendomen allenast i denna stat.b) Har den avlidne vid sin död varit bosatt i båda staterna, utgår arvsskatt å egendomen blott i den stat, i vilken enligt samstämmig uppfattning hos de högsta finansmyndigheterna i de båda staterna den avlidne haft centrum för sina intressen. Kan enighet rörande centrum för intressena icke vinnas, anses den avlidne hava varit bosatt blott i den stat, i vilken han vid sin död varit medborgare; har den avlidne vid sin död varit medborgare i båda staterna, skall det ankomma på de högsta finansmyndigheterna i de båda staterna att från fall till fall träffa särskilda överenskommelser.c) I alla övriga fall utgår arvsskatt å ifrågavarande egendom allenast i den stat, i vilken den avlidne vid sin död varit medborgare, och skall föreskriften i b), sista punkten, senare delen, äga motsvarande tillämpning. 
(2) Sera réputé domicile au sens de la présente Convention, le lieu où l'intéressé a sa résidence habituelle au sens de foyer permanent. 
(2) En person anses enligt detta avtal bosatt där, varest han har sin normala vistelseort i betydelsen av varaktigt hem. 
Article 4. 
Artikel 4. 
(1) Les dettes afférentes, sous le rapport économique, à des biens visés aux articles premier ou 2 ou garanties par ceux-ci, seront imputables sur ces biens. Les autres dettes seront imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 3. 
(1) Gäld, som häftar vid egendom som avses i artikel 1 eller 2, eller för vilken egendomen utgör säkerhet, avräknas å värdet av denna egendom. Övrig gäld avräknas å värdet av egendom, varå artikel 3 äger tillämpning. 
(2) Si, dans un cas particulier, des biens de l'espèce visée aux articles premier ou 2 sont soumis aux droits de succession dans chacun des deux Etats, les dettes afférentes, sous le rapport économique, à des biens soumis aux droits de succession dans l'un des deux Etats, ou garanties par ces biens, seront en premier lieu imputables sur les dits biens. Le solde non couvert ainsi sera imputé sur les autres biens soumis aux droits de succession dans le dit Etat. S'il ne se trouve pas, dans cet Etat, d'autres biens soumis aux droits de succession, ou si la déduction effectuée laisse subsister un solde, celui-ci sera imputé sur les biens soumis aux droits de succession dans l'autre Etat. 
(2) Skall i särskilt fall egendom av sådant slag, som angives i artikel 1 eller 2, beskattas i envar av de båda staterna, skall den gäld, vilken häftar vid egendom, som skall beskattas i den ena staten, eller för vilken denna egendom utgör säkerhet, i första hand avräknas å värdet av samma egendom. Härvid uppkommande överskott av gäld avräknas å värdet av övrig egendom, som skall beskattas i denna stat. Finnes i denna stat ingen annan egendom att beskatta eller kvarstår även efter denna avräkning ett överskott av gäld, avräknas överskottet å värdet av den egendom, som skall beskattas i den andra staten. 
(3) Si l'application de l'alinéa (1), deuxième phrase, donne lieu à un solde, il sera fait application par analogie des dispositions de l'alinéa (2), deuxième et troisième phrases. 
(3) Uppkommer vid avräkning jämlikt (1) andra punkten överskott av gäld, äga föreskrifterna i (2) andra och tredje punkterna motsvarande tilllämpning. 
Article 5. 
Artikel 5. 
Si, par suite de décès, une succession ou des acquêts sont soumis à l'impôt, partie dans l'un, partie dans l'autre des deux Etats, les Etats contractants pourront prendre pour base du calcul du taux de l'impôt la valeur de l'intégralité de la succession ou des acquêts. 
Om kvarlåtenskap eller förvärv i anledning av dödsfall är föremål för beskattning delvis i den ena och delvis i den andra staten, äro de avtalslutande staterna oförhindrade att till grund för beräkning av skattesatsen lägga värdet av hela kvarlåtenskapen eller hela förvärvet. 
Article 6. 
Artikel 6. 
En vue d'éviter la double imposition dans les cas non visés par la présente Convention ou qui se produiront aussi à son application, ainsi qu'en cas de difficultés ou de doutes concernant l'interprétation et l'application de la Convention, les autorités fiscales suprêmes des deux Etats contractants pourront conclure des conventions spéciales. 
Till undvikande av dubbelbeskattning i fall, som icke regleras i detta avtal, eller som uppstå vid tillämpning av avtalet, så ock i fall, då svårighet eller tvivelsmål uppkommer vid avtalets tolkning och tillämpning, kunna de högsta finansmyndigheterna i de båda avtalslutande staterna träffa särskilda överenskommelser. 
Article 7. 
Artikel 7. 
Seront réputés droits successoraux au sens de la présente Convention:pour la Suède,l'impôt sur les successions et les impôts qui pourront y être substitués à l'avenir,pour la Hongrie,les droits de succession et les droits immobiliers de mutation par suite de décès, ainsi que les impôts qui pourraient y être substitués à l'avenir. 
Såsom arvsskatter enligt detta avtal anses:beträffande Sverigearvsskatten och de skatter, som i framtiden kunna komma att utgå i stället för denna skatt, samtbeträffande Ungernarvsavgifter och avgifter å fast egendom i anledning av dödsfall, så ock de skatter, som i framtiden kunna komma att utgå i stället för dessa avgifter. 
Article 8. 
Artikel 8. 
(1) La présente Convention sera ratifiée, pour ce qui concerne la Suède avec l'assentiment du Riksdag. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Stockholm. 
(1) Detta avtal skall ratificeras, såvitt Sverige angår med riksdagens samtycke. Ratifikationshandlingarna skola snarast möjligt utväxlas i Stockholm. 
La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le jour de l'échange des instruments de ratification. Elle s'appliquera à tous les cas de décès d'un de cujus intestat ou testateur survenu après sa mise en vigueur. 
Avtalet skall träda i kraft å första dagen i månaden närmast efter dagen för ratifikationshandlingarnas utväxlande. Det skall tillämpas å alla fall, i vilka arvlåtare eller testator avlidit efter avtalets ikraftträdande. 
(2) La Convention restera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats contractants. La dénonciation devra avoir lieu huit mois au moins avant l'expiration d'une année civile. 
(2) Avtalet skall förbliva gällande, så länge detsamma icke uppsäges av någon av de avtalslutande staterna. Uppsägning skall äga rum minst 8 månader före ett kalenderårs utgång. 
La Convention cessera de produire ses effets, en cas d'observation du délai de dénonciation, à l'expiration de l'année en cours, en cas de non-observation du dit délai, à l'expiration de l'année civile suivante, pour tous les cas de décès survenus après l'expiration de la dite année civile. 
Har uppsägningstiden iakttagits, skall avtalet icke tillämpas å fall, då arvlåtare eller testator avlidit efter löpande kalenderårs utgång; har uppsägningstiden icke iakttagits, skall avtalet icke tilllämpas å fall, då frånfället ägt rum efter nästföljande kalenderårs utgång. 
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention et y ont apposé Leurs sceaux. 
Till bekräftelse härå hava de befullmäktigade ombuden undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill. 
Fait à Budapest, en deux exemplaires en langue française, le 20 novembre 1936. 
Som skedde i Budapest, i två exemplar å franska språket, den 20 november 1936. 
UNDÉN.
UNDÉN.
KNEPPO. 
APOR. 
KNEPPO. 
APOR. 
Protocole final.  
Slutprotokoll.  
Au moment de signer la Convention conclue en date de ce jour entre le Royaume de Suède et le Royaume de Hongrie en vue d'éviter la double imposition dans le domaine des droits de succession, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui feront partie intégrante de la Convention: 
Vid undertecknandet av det denna dag ingångna avtalet mellan Konungariket Sverige och Konungariket Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt hava undertecknade befullmäktigade ombud överenskommit om följande bestämmelser, vilka skola utgöra en integrerande del av själva avtalet. 
1. Il est entendu que, pour les créances garanties par des hypothèques, chacun des deux Etats procédera conformément à sa législation. 
1. Det är överenskommet, att beträffande fordringar med säkerhet i hypotek envar av de båda staterna skall förfara i enlighet med sin lagstiftning. 
2. Il est entendu que les biens successoraux de l'espèce visée à l'article premier qui ne se trouvent dans aucun des deux Etats, et les biens successoraux de l'espèce visée à l'article 2 qui n'appartiennent pas à un établissement situé dans l'un des deux Etats, seront traités conformément aux dispositions de l'article 3. 
2. Det är överenskommet, att efterlämnad egendom enligt artikel 1, vilken icke är belägen i någon av de båda staterna, samt efterlämnad egendom enligt artikel 2, vilken icke hänför sig till fast driftställe i någon av de båda staterna, skall behandlas enligt artikel 3. 
3. Il est entendu que seront considérés comme biens investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou dans toute autre activité professionnelle au sens de l'article 2, alinéa (1), la participation à une entreprise, à l'exception des parts de mine (Kuxe), actions, parts sociales et autres titres analogues. 
3. Det är överenskommet, att såsom egendom, nedlagd i företag för handel, industri eller annan näringsverksamhet enligt artikel 2 (1), skall anses jämväl delägarskap i företag med undantag för delaktighetsbevis i gruvföretag (Kuxe), aktier, andelsbevis och likartade värdepapper. 
4. Il est convenu, en outre, que, pour déterminer le sens des termes »établissement stable» à l'article 2, alinéa (1), il sera fait application des stipulations de la Convention conclue entre les deux Etats contractants, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs (article 5 et point 8 du Protocole final). 
4. Det är vidare överenskommet, att för bestämmande av begreppet fast driftställe i artikel 2 (1) skola gälla föreskrifterna i det mellan de avtalslutande staterna ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter (artikel 5 och slutprotokollet punkt 8). 
5. Il est entendu que les dettes (article 4) ne seront déduites de la valeur des majorats et autres biens analogues que dans la mesure où elles seront afférentes à ces biens ou garanties par ceux-ci. 
5. Det är överenskommet, att gäld (artikel 4) skall avräknas å värdet av fideikommiss och likartad egendom allenast i den mån gälden häftar därvid eller egendomen utgör säkerhet för densamma. 
6. Il est entendu que l'impôt sur les biens laissés par le de cujus sera assimilé aux droits pouvant être substitués à l'avenir aux droits de succession spécifiés à l'article 7 et actuellement perçus dans les deux Etats, et que les droits de donation ne sont pas visés par la présente Convention. 
6. Det är överenskommet, att även kvarlåtenskapsskatter höra till de skatter, som i framtiden kunna komma att utgå i stället för de i artikel 7 angivna, för närvarande i båda staterna utgående arvsskatterna, samt att gåvoskatter icke innefattas i avtalet. 
7. La présente Convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l'avenir, en vertu des règles générales du droit international, aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où, en raison des dites exemptions fiscales, les droits de succession ne seront pas perçus dans le pays où les fonctionnaires susvisés exercent leurs fonctions, il appartiendra au pays qui les a nommés de percevoir ces droits. 
7. Genom detta avtal beröres icke den rätt till skattefrihet, som i kraft av folkrättens allmänna regler medgivits eller framdeles må komma att medgivas diplomatiska och konsulära befattningshavare. I den mån på grund av sådan skattefrihet påförande av arvsskatt icke sker i anställningslandet, förbehålles beskattningen hemlandet. 
Fait à Budapest, en double exemplaire en langue française, le 20 novembre 1936. 
Som skedde i Budapest, i två exemplar å franska språket, den 20 november 1936. 
UNDÉN.
UNDÉN.
KNEPPO. 
APOR. 
KNEPPO. 
APOR. 
Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1938 men skall ej äga tillämpning i avseende å dödsbo efter den som avlidit före nämnda dag.Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit.Stockholms slott den 17 december 1937.GUSTAF.(L. S.)ERNST WIGFORSS.(Finansdepartementet.)