Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

[Upphävd g. F (2003:898).]

SFS 2003:898

[har upphävts genom förordning (1993:1197).]

SFS 1993:1197

Om en del av en kommun genom ändring i den kommunala indelningen överförs till en annan kommun, bildar en egen kommun eller ingår i en nybildad kommun, har kommunstyrelsen i den kommun till vilken kommundelen hör enligt den nya indelningen, att från den motsvarande myndigheten i den förstnämnda kommunen på begäran erhålla de till denna myndighet överlämnade uppgifterna från Skatteverkets beskattningsdatabas och förvaltningsrättens domar angående ändring av taxering av fastighet för året närmast före det, då indelningsändringen träder i kraft.

Vad i första stycket sägs skall tillämpas också om en kommun i sin helhet införlivas med en annan kommun eller ingår i en nybildad kommun.

SFS 2009:873

[har upphävts genom förordning (1990:1242).]

SFS 1990:1242

Om en del av en kommun genom ändring i den kommunala indelningen överförs till en annan kommun, bildar en egen kommun eller ingår i en nybildad kommun i annat län, ska Skatteverket, så snart det kan ske, tillställa kommunstyrelsen i den kommun till vilken kommundelen hör enligt den nya indelningen uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommundelen i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) året innan indelningsändringen träder i kraft.

Det som sägs i första stycket angående uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt året innan indelningsändringen träder i kraft, gäller också om en annan kommun i sin helhet införlivas med en annan kommun eller ingår i en nybildad kommun.

SFS 2011:1437

Skatteverket skall också i andra fall än som sägs i 5 § på begäran av kommunstyrelse lämna uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna eller annan uppgift som är tillgänglig för verket om kommun som berörs av ändring i kommunal indelning.

SFS 2003:898

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1950:431

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 aug. 1950.

SFS 1990:1242

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1992:1671

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1993:1197

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1993.

SFS 1996:1305

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:1724

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:855

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

SFS 2003:898

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. 3 § första stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för uppgifter som överlämnats från skattemyndigheternas regionala fastighetstaxeringsregister.

SFS 2009:873

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2011:1437

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.