Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1951:148) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.

Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomstskatt äger skattskyldig njuta avdrag för belopp, som enligt särskilda avtal, ingångna dels den 24 februari 1950 mellan statens bränslekommission för Kungl. Maj:t och kronan, å ena, och Svenska trävaruexportföreningen, å andra sidan, och dels den 5 respektive 8 december 1950 mellan statens handels- och industrikommission för Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt nämnda förening, Svenska pappersbruksföreningen, Svenska cellulosaföreningen och Svenska trämasseföreningen, å andra sidan, under beskattningsåret tillgodoförts Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond eller någon av följande av föreningarna bildade stiftelser, nämligen 1951 års trävarufond, 1951 års pappersfond, 1951 års cellulosafond och 1951 års trämassefond.

Skyldighet att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet föreligger icke för de i 1 § nämnda stiftelserna, såvitt angår i samma paragraf avsedda medel eller avkastning därav. Ej heller föreligger dylik skyldighet för följande stiftelser, som avses i de i 1 § omförmälda, i december 1950 ingångna avtalen ävensom i ett den 18 november 1955 träffat tilläggsavtal, nämligen Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrien, Stiftelsen Pappersbrukens forskningsinstitut, länsstiftelser för det enskilda skogsbruket, företagsstiftelser för social verksamhet, fonden för skoglig forskning samt en av nämnden för arbets- och maskinteknisk forsknings- och försöksverksamhet i skogsbruket förvaltad fond.

SFS 1956:100

Medel, vilka utbetalas från någon av de i 2 § angivna stiftelserna till skattskyldig, för vilken avdragsrätt föreligger enligt 1 §, skola hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår, då medlen kommit honom till godo.

Vad i första stycket sägs angående av stiftelse till den skattskyldige utbetalade medel skall äga motsvarande tillämpning beträffande sådana stiftelsens medel, vilka eljest kommit den skattskyldige till godo.

Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1951:148

(Utkom d. 13 april 1951.)

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1956:100

(Utkom d. 18 april 1956.)

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.