Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1953-0048 Lag (1953:48) om tillämpning av ett mellan Sverige och Nederländerna den 25 april 1952 undertecknat avtal för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å kvarlåtenskapKungl. Maj:t har, med stöd av 71 § 1 mom. Förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt samt 42 § 1 mom. Förordningen den 26 juli 1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsskatt, funnit gott att dels förordna att — sedan den 25 april 1952 avtal av den lydelse bilaga vid denna kungörelse utvisar slutits mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å kvarlåtenskap — nämnda avtal med därtill fogat protokoll skall lända till efterrättelse vid beskattning på grund av arv eller testamente dels ock rörande avtalets tillämpning fastställa följande särskilda föreskrifter.1 §1 §Befrielse från skattskyldighet här i riket på grund av avtalet den 25 april 1952 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å kvarlåtenskap meddelas av Kungl. Maj:t.2 §2 §Ansökan om befrielse från skattskyldighet skall, ställd till Kungl. Maj:t och åtföljd av handlingar rörande den beskattning, varom frågan är, ingivas till länsstyrelsen i det län, där beskattningen äger rum.Det åligger länsstyrelsen att skyndsamt meddela den underrätt, som verkställt eller har verkställa beskattningen, samt advokatfiskalsämbetet hos den hovrätt, där granskning av stämpelbeläggningen äger rum, underrättelse om den sålunda inkomna ansökningen samt översända ansökningshandlingarna till finansdepartementet. Kungl. Maj:ts beslut i ärendet skall delgivas sökanden genom länsstyrelsen, som tillika har att lämna underrätten och advokatfiskalen ävensom generalpoststyrelsen meddelande om förteckningar över sådana ansökningar och beslut.3 §3 §Utan hinder av att snökning enligt 2 § blivit gjord skola förordningenom arvsskatt gåvoskatt samt förordningen om kvarlåtenskapsskatt i vanlig ordning tillämpas, med iakttagande dock av nedan i denna kungörelse meddelande bestämmelser.4 §4 §Föreligga jämlikt avtalet förutsättningar för erhållande av befrielse från skattskyldighet i Sverige för viss egendom, må beskattningsmyndigheten medgiva anstånd under viss tid, ej överstigande åtta månader, med erläggande av högst den del av den beräknade arvsskatten och kvarlåtenskapsskatten, som överskjuter vad som beräknas enligt artikel 8 § 1 i avtalet högst kunna i Sveriga uttagas såsom sådan skatt eller — där den avlidne enligt avtalet skall anses vid sin död hava varit bosatt i Nederländerna — som överskjuter vad som beräknas skola hava såsom sådan skatt uttagits, därest hänsyn tagits allenast till den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i SverigeAnsökan om anstånd skall göras skriftligen, innan den handling, som ligger till grund för skattens beräkning, ingives för stämpelbeläggning. Beviljas anstånd, skall vid handlingens ingivande för stämpelbeläggning avlämnas behörig till Kungl. Maj:t och kronan utfärdad skuldförbindelse å det belopp anståndet avser, förfallande till betalning den dag, då anståndstiden utgår. Där så anses erforderligt, skall därjämte ställas säkerhet för beloppet, godkänd av den myndighet, som beviljar anståndet. Medgives anstånd jämlikt 17 eller 55 § förordningen om arvsskatt och gåvoskatt samt 11 eller 30 § förordningen om kvarlåtenskapsskatt, må ej anstånd ensligt här ovan givna bestämmelser åtnjutas, utan ankommer det på Kungl. Mat:t att, ifall omständigheterna därtill föranleda, efter särskild ansökan bevilja det anstånd, som erfordras med hänsyn till avtalets bestämmelser.Har anstånd medgivits enligt första stycket här ovan och erfordras utsträckning av anståndstiden eller erfordras anstånd vid tillämpning av avtalet i andra fall än ovan sagts, skall det likaledes ankomma på Kungl. Maj:t att efter särskild ansökan meddela beslut därom.5 §5 §Vid anstånd enligt denna kungörelse skila, där ej för särskilt fall Kungl. Maj:t annorlunda förordnar, bestämmelserna i 55 § 4–6 mom. förordningen om arvsskatt och gåvoskatt äga motsvarande tillämpning.Har skuldförbindelse på grund av anstånd enligt denna kungörelse avgivits, skall föreskriften i 42 § förordningen angående stämpelavgiften rörande provins å stämpelförsäljning för det fall att anstånd enligt förordningen om arvsskatt och gåvoskatt medgivits äga motsvarande tillämpning; dock må provision ej utgå å belopp, för vilket skattebefrielse erhålles6 §6 §Har ansökan om skattebefrielse enligt denna kungörelse av Kungl. Maj:t helt eller delvis bifallits, skall länsstyrelsen efter särskild ansökan återbetala för mycket erlagd skatt, med tillägg där Kungl. Maj:t så bestämt av ränta, samt, där anstånd åtnjutits, allt efter omständigheterna återställa skuldförbindelsen eller göra anteckning å densamma om nedsättning av betalningsskyldigheten. Om sålunda vidtagna åtgärder skall anteckning ske jämväl å den handling, som ligger till grund för beskattningen.7 §7 §Finner i fall, då Kungl. Maj:t meddelat eller har att på grund av föreliggande ansökan meddela beslut angående tillämpning av förenämnda avtal, domstol eller annan myndighet vid handläggning av ärende angående restitution av arvs- eller kvarlåtenskapsskatt eller höjning av sådan skatt, att ändras på sätt som jämväl innebär en ändrad grund för avtalets tillämpning i det föreliggande fallet, skall domstolen eller myndigheten anmäla detta förhållande hos Kungl. Maj:t, som i anledning därav vidtager ändring i sitt föregående beslut eller eljest förfar med hänsyn till de i det särskilda fallet föreliggande omständigheterna.8 §8 §Den som på grund av bestämmelserna i förenämnda avtal vill, för undvikande av dubbelbeskattning, vinna befrielse från skattskyldighet i Nederländerna äger — såframt den avlidne med tillämpning av bestämmelserna i artikel 4 § 2 i avtalet skall anses vid dödsfallet hava varit bosatt i Sverige — till finansdepartementet ingiva Kungl. Maj:t ställd ansökan om vidtagande av åtgärder för dubbelbeskattningens undanröjande. Ansökningen bör vara till finansdepartementet inkommen senast inom två år efter utgången av det kalenderår, vilket sökanden erhöll kännedom om dubbelbeskattningen.9 §9 §Vad i 8 § sägs skall äga motsvarande tillämpning då någon vill vinna befrielse från dubbelbeskattning, som ägt rum till följd av föreskrifterna i det vid avtalet fogade protokollet.
Avtal  
Verdrag  
mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å kvarlåtenskap.Ratifikationsinstrument till avtalet utväxlade i Haag den 5 februari 1953  
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk der Zweden tot hetvermijden vad dubbele belasting en het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot rechten terzake van nalatenschappen  
Hans Majestät Konungen av Sverige och Hennes Majestät Drottningen av Nederländerna, föranledda av önskan att i görligaste mån undvika dubbelbeskattning samt fastställa bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å kvarlåtenskap,hava för detta ändamål beslutat att ingå ett avtaloch hava utsett såsom sina befullmäktigade ombud:Hans Majestät Konungen av Sverige:Sin Minister för Utrikes Ärendena,Hans Excellens Östen Undén; ochHennes Majestät Drottningen av Nederländerna:W. A. A. M. Daniels, Hennes Majestäts Envoyé extraordinaire och Ministre plénipotentiaire i Stockholm,vilka, efter att hava företett sina fullmakter, som befunnits i god och behörig form, överenskommit om följande bestämmelser: 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en Zijne Majesteit de Konong van Zweden,Bezield door de wens, zoveel mogelijk dubbele belasting te vermijden en regels voor wederzijdse administratieve hulp vast te stellen met betrekking tot rechten ter zake van nalatenschappen,Hebben besloten te dien einde een Verdrag te sluiten,En hebben tot Hun gevolmachtigden benoemd, te weten:Hare Majesteit de Koningin der NederlandenDe Heer W. A. A. M. Daniels, Hoogstderzelver buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister te Stockholm,Zijne Majesteit de Koning van ZwedenZijn Minister van Buitenlandse ZakenZijne Excellentie Östen Undén,Die, na elkander hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten te hebben overeengekomen als volgt: 
Artikel 1.  
Artikel 1.  
§ 1. De skatter, som avses i detta avtal, äroa) i Sverige: arvsskatt samt kvarlåtenskapsskatt i anledning av dödsfall;b) i Nederländerna: arvsskatt samt skatt på grund av förändring av äganderätt vid dödsfall 
§ 1. De rechten, welke het onderwerp van dit Verdrag vormen, zijn — (a) in Zweden: het successierecht en het nalatenschapsrecht bij overlijden;(b) in Nederland: het successierecht en het recht van overgang bij overlijden. 
§ 2. Detta avtal skall även tillämpas beträffande alla andra i anledning av dödsfall utgående skatter å kvarlåtenskap, vilka påläggas i Sverige eller Nederländerna efter undertecknandet av detta avtal, vare sig skatterna utgå å kvarlåtenskapen i dess helhet eller å arvs- eller testamentslotter. 
§ 2. Dit Verdrag zal ook van toepassing zijn op alle andere rechten terzake van overlijden, geheven in Zweden of Nederland, na de tekening van dit Verdrag, wegens overgang van vermogen door overlijden, onverschillig of zulke rechtenworden geheven over de gehele nalatenschap dan wel over het deel, dat aan iedere erfgenaam of legetaris opkomt. 
§ 3. Detta avtal är tillämpligt beträffande skatter å kvarlåtenskap efter personer, som vid sin död voro svenska medborgare eller nederländska undersåtar, bosatta i Nederländerna. 
§ 3. Dit Verdrag heeft betrekking op rechten terzake van overlijden, van toepassing op de nalatenschap van overledenen, die bij hun overlijden Zweedseonderdanen waren, of wel Nederlanders of Nederlandse onderdanen, die Nederland hun Woonplaats hadden. 
§ 4. Detta avtal avser, såvitt angår Nederländerna, endast Konungariket Nederländernas europeiska områden 
§ 4. Voor Zoveel Nederland betreft, is dit Verdrag slechts vantoepassing op het kominkrijk der Nederlanden in Europa. 
Artikel 2.  
Artikel 2.  
Fast egendom (däri inbegripet tillbehör och inventarier) beskattas allenast i den avtalsslutande stat, där den fasta egendomen är belägen. 
Onroerende zaken (daaronder begrepen hun toebehoren en roerende zaken, welke er voorts toe behoren) zullen slechts aan recht onderworpen zijn in de Verdragsluitende Staat aan welke zulke zaken zijn gelegen. 
Artikel 3.  
Artikel 3.  
§ 1. I rörelse eller fritt yrke nedlagda tillgångar, som äro hänförliga till ett fast driftställe i en av de avtalsslutande staterna, beskattas allenast i denna stat. 
§ 1. Vermogensbestanddelen gebzigd in een onderneming of een vrij beroep en toe te rekenen aan een vaste inrichting in een van de Verdragsluitende Staten zullen slechts in die Staat aan recht zijn onderworpen. 
§ 2. Uttrycket »fast driftställe» innefattar plats där ett företag har sin ledning, filial, fabrik, kontor, verkstad, försäljningsställe eller annat fast affärsställe, ävensom gruva eller annan naturtillgång, som är föremål för bearbetning. Uttrycket i fråga innefattar även plats för byggnadsföretag, som utföres å entreprenad under en tidrymd av minst ett år, men inbegriper däremot icke en agentur, med mindre agenter har och regelbundet utnyttjar en allmän fullmakt att förhandla och sluta avtal å företagets vägnar eller har ett varulager, från vilket han regelbundet effektuerar order å företagets vägnar. Med avseende härå märkes följande: 
§ 2. De uitdrukking: »vaste inrichting» betekent een directie, filiaal, fabriek, kantoor, werkplaats, verkooplokaal of andere vaste bedrijfsinrichting, een mijn of andere plaats van natuurlijke hulpbronnen in exploitatie. Zij omvat ook een plaats waar ingevolge een overeenkomsteen bouwwerk wordt uitgevoerd gedurende een tijdvak van tenminste een jaar, maar zij omvat niet een vertegenwoordiging, tenzij de vertegenwoordiger een algemene machtiging heeft om te onderghandelen en overeenkomsten af te sluiten namens de onderneming en deze dit recht gewoonlijk uitoefent, dan wel een goederenvoorraad heeft, waaruit hij regelmatig bestellingen uitvoert namens de onderneming.In dit verband zal: 
1) En person, som är bosatt i en av de avtalsslutande staterna, anses icke hava ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten allenast å den grund, att han uppehåller affärsförbindelser i den andra avtalsslutande staten genom förmedling av en fullt fristående mäklare eller kommissionär, som därvidlag endast fullgör uppdrag som tillhöra hans vanliga affärsverksamhet. 
1) een natuurlijk persoon, die zijn woonplaats heeft in een van de Verhava Vedragsluitende Staten niet geacht wordeneen vaste inrichting te hebben in de andere Verdragsluitende Staat enkel op grond van het feit, dat hij in die andere Verdragsluitende Staat bedrijfshandelingen verricht door middel van een bona fidemakelaar of commissionnair, handelende in de normale uitoefening van zijn bedrijf als zodanig; 
2) Den omständigheten, att en person, som är bosatt i en av de avtalsslutande staterna, har ett fast affärsställe i den andra avtalsslutande staten uteslutande för inköp av varor, skall icke i och för sig medföra att detta affärsställe betraktas såsom ett fast driftställe för honom. 
2) het feit, dat een natuurlijk persoon, die zijn woonplaats heeft in een van de Verdragsluitende Staten in de andere Verdragsluitende Staat een vaste bedrijfsinrichting aanhoudt uitsluitend voor het aankopen van waren of andere koopmansgoederen op zich zelf die vaste inrichting niet stempelen tot een vaste inrichting van die natuurlijke persoon. 
Artikel 4.  
Artikel 4.  
§ 1. Egendom, varå artikel 2 eller 3 av detta avtal icke är tillämplig, beskattas allenast i den avtalsslutande stat, där den avlidne vid dödsfallet var bosatt. 
§ 1. Vermogensbestanddelen, waarover in de artikelen 2 en 3 van dit slechts aan recht zijn onderworpen in de Verdragsluitende Staat, waar de overledene ten tijde van zijn overlijden zijn woonplaats had. 
§ 2. En person anses vid dödsfallet hava varit bosatt å den plats, där han vid denna tidpunkt hade sin stadigvarande bostad i tydlig avsikt att behålla densamma.Om den avlidne vid dödsfallet icke hade sådan bostad i någon av de avtalsslutande staterna, anses han hava varit bosatt i den stat, i vilken han ägde medborgarskap, eller, om han vad medborgare i båda de avtalsslutande staterna, i den av staterna där han hade centrum för sina personliga och ekonomiska intressen. 
§ 2. De woonplaats van een persoon, ten tijde van zijn overlijden, is de plaats, waar hij toen zijn duurzaam verblijf had met de duidelijke bedoeling het te behouden. Indien de overledene, ten tijde van zijn overlijden, niet een zodanige woonplaats had in een van de Verdragsluitende Staten, zal hij beschouwd worden zijn woonplaats gehad te hebben in de Staat van welke hij een inderdaan was of, indien hij een onderdaan van beide Verdragsluitende Staten was, in die van deze Staten in welke het middelpunt van zijn persoonlijke en economische belangen was gelegen. 
Artikel 5.  
Artikel 5.  
§ 1. Gäld, vilken hänför sig till egendom som avses i artikel 2 eller 3 av detta avtal eller dör vilken sådan egendom utgör säkerhet, skall avräknas i den stat, som äger beskatta den ifrågavarande egendomen, å värdet av samma egendom eller å värdet av annan egendom som den staten äger beskatta. Annan gäld än nu sagts skall avräknas å värdet av egendom, vartill beskattningsrätten enligt detta avtal tillkommer den stat, där den avlidne vid dödsfallet var bosatt. 
§ 1. Een schuld, betrekking hebbende op of verzekerd door zaken, waarop artikel 2 of 3 van dit Verdrag van toepassing is, zal in de Staat, welke het recht heeft deze zaken te belasten, in mindering worden gebracht op de waarde van andere zaken, welke dezelfde Staat gerechtigd is te belasten. Iedere andere schuld zal in mindering worden gebracht op de waarde van zaken, welke overeenkomstig dit Verdrag worden belast in die Staat waar de overledene ten tijde van zijn overlijden zijn woonplaats had. 
§ 2. Överstiger den gäld, som enligt paragraf 1 i denna artikel skall avräknas i en av de avtalsslutande staterna, värdet av all den egendom som denna stat äger beskatta, skall det överskjutande gäldbeloppet avräknas å värdet av egendom, vartill beskattningsrätten tillkommer den andra staten. 
§ 2. Indien een schuld, welke overeenkomstig het eerste lid van dit artikel in een van de Verdragsluitende Staten in mindering zal worden gebracht op de waarde van die zaken, welke de andere Staat gerechtigd is te belasten. 
§ 3. Å värdet av fideikommissegendom avräknas dock allenast den gäld, som häftar vid egendomen eller för vilken denna utgör säkerhet. 
§ 3. Op de waarde van een fideicommis mogen evenwel slechts die schulden in mindering worden gebracht welke betrekking hebben op of verzekerd zijn door het fideicommis. 
Artikel 6.  
Artikel 6.  
Genom detta avtal berörs icke den rätt til skattefrihet, som i kraft av folkrättens allmänna regler medgivits eller framframdeles må komma att medgivas diplomatiska eller konsulära befattningshavare. I den mån på grund av sådan skattefrihet påförande av skatte å kvarlåtenskap icke sker i den avtalsslutande stat, i vilken sådana befattningshavare äro ackrediterade, förbehålles beskattningsrätten den avtalsslutande stat i vars tjänst de äro. 
Dit Verdrag zal niet aantasten enig recht op belastingvrijstelling, dat krachtens de algemene regels van internationaal recht verleend is, of hierna verleend mocht worden aan diplomatieke of consulaire ambtenaren. Indien, tengeworpen in de Verdragsluitende Staat, waarbij zodanige ambtenaren zijn geaccrediteerd, zal de Verdragsluitende Staat, welke hen accrediteert, gerechtigd zijn recht te heffen. 
Artikel 7.  
Artikel 7.  
Skatter, som i den ena avtalsslutande staten utgå å en avliden persons kvarlåtenskap i dell helhet eller å arvs- eller testamentslotter, ävensom därmed samman hängande skattekrav må icke, såvitt angår en medborgare (fysisk eller juridisk person) i den andra avtalsslutande staten, vara av annat slag, högre eller mer tyngande än de skatter och därmed sammanhängande skattekrav, som medborgare i den förstnämnda staten äro eller kunna bliva underkastade. 
Rechten, in een van de Verdragsluitende Staten geheven over de gehelenalatenschap van een overledene of over het deel dat aan iedere erfgenaam of legataris opkomt, zomede enige daarmede verband houdende verplichting, zullen voor zoveel het een onderdaan (natuurlijk persoon of lichaam) vande andere Verdragsluitende Staat betreft, niet anders, hoger of drukkender zijn dan de rechten of daarmede verband houdende verplichtingen, waaraan de onderdanen van de eerstbedoelde Staat zijn of mochten worden onderworpen. 
Artikel 8.  
Artikel 8.  
§ 1. Om beskattningsrätten till kvarlåtenskap efter en person, som vid dödsfallet var bosatt i Sverige, är fördelad mellan de avtalsslutande staterna, äger Sverige uttaga skatt med högst det belopp, som utgör skillnaden mellan å ena sidan den skatt, som skulle hava utgått därest hela kvarlåtenskapen tagits till beskattning i Sverige och, å andra sidan, den skatt som skulle hava utgått därest Sverige beskattat allenast den del av kvarlåtenskapen, vartill beskattningsrätten tillkommer nederländerna. 
§ 1. Indien het recht tot het belasten van de nalatenschap van een persoon, die ten tijde van zijn overlijden zijn woonplaats in Zweden had, is verdeeld tussen de Verdragsluitende Staten, mag het recht, geheven in Zweden niet het verschil te boven gaan tussen enerzijds, het recht dat zou zijn geheven, indien de gehele nalatenschap in Zweden was belastgeweest, en, anderzijds, het recht, dat zou zijn geheven indien slechts dat deel van de nalatenschap in Zweden belast zou zijn geweest, dat Nederland gerechtigd is te belasten. 
§ 2. Oavsett vad som eljest stadgas i detta avtal äger Nederländerna vid fastställande av skatt å kvarlåtenskap efter en person, som vid tiden för dödsfallet vad bosatt i Nederländerna, i det belopp på vilket sådan skatt påföres inräkna kvarlåtenskapen i dess helhet, men skall från nederländsk skatt medgiva ett avdrag motsvarande det lägsta av påföljande belopp nämligen, 
§ 2. Ongeacht enige andere bepaling van dit Verdrag, is Nederland bevoegd bij het heffen van zijn recht over de nalatenschap van een persoon, die ten tijde van zijn overlijden zijn woonplaats in Nederland had, in de grondslag waarnaar dit recht wordt geheven, de gehele nalatenschap te begrijpen, maar zal Nederland een vermindering van zijn recht toestaan, gelijk aan het laagste van de volgende bedragen —  
a) det skattebelopp som i Sverige påförts för egendom, vilken enligt bestämmelserna i detta avtal är föremål för svensk skatt; 
(a) het bedrag van het recht, in Zweden geheven met betrekking tot zaken, welke volgens de bepalingenvan dit Verdrag aan Zweeds recht zijn onderworpen; 
b) ett belopp utgörande så stor del av den nederländska skatten, som nettobeloppet av den egendom, vilken är föremål för svensk skatt, utgör av kvarlåtenskapens hela nettobelopp. 
(b) een zodanig deel van het Nederlandse recht, als het deel van het netto bedrag van de zaken, welke aan Zweeds recht zijn onderworpen, staat tot het netto bedrag van de gehele nalatenschap van de overledene. 
Artikel 9.  
Artikel 9.  
Behöriga myndigheter i de båda avtalsslutande staterna skola utbyta sådana upplysningar (av beskaffenhet att stå till beskattningsmyndiheternas förfogande under deras sedvanliga tjänsteutövning) som äro nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller dör att förebygga bedrägeri eller för att tillämpa givna föreskrifter till förebyggande av skatteflykt ifråga om de skatter, som äro föremål för detta avtal. De utbytta upplysningarna skola behandlas såsom hemliga och få icke yppas för andra personer än dem, som hava att fastställa och uppbära de skatter, som äro föremål för detta avtal. Sådana upplysningar få emellertid icke utbytas, som skulle röja någon handels-, affärs-, industri-, eller yrkeshemlighet eller någoti verksamheten nyttjat förfaringssätt. 
De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten zullen zodanige inlichtingen (zijnde inlichtingen, welke de belastingautoriteiten geordend voorhanden hebben) uitwisselen als nodigis om aan de bepalingen van dit Verdrag uitvoering te geven of om fraude te voorkomen of om uitvoering te geven aan wettelijke voorzieningen tegen wetsontduiking mer betrekking tot de rechten, welke het onderwerp van dit Verdrag vormen. Elke aldus uitgewisselde inlichting zal als geheim worden behandeld en zal niet ter kennis worden gebracht van andere personen, dan die, belast met de aanslagregeling en de inning van de rechten, welke het inderwerp van dit Verdrag uitmaken. Generlei inlichting als hievoor is bedoeld, welke een handels-, bedrijfs-nijverheids-, of beroepsgeheim of een handwerks- of handelswerkwijze zou onthullen, zal worden uitgewisseld. 
Artikel 10.  
Artikel 10.  
§ 1. De avtalsslutande staterna förbinda sig att lämna varandra biträde och handräckning för indrivning av sådana skatter, som avses i detta avtal, tillika med ränta, kostnader samt tilläggsbelopp till skatterna ävensom viten utan straffrättsligt karaktär. 
§ 1. De Verdragsluitende Staten nemen op zich elkander hulp en bijstand te verlenen bij de inning van de rechten, welke het onderwerp van dit interest, van kosten, van verhogingen van recht en van boeten van nietstrafrechtelijke aard. 
§ 2. Då fråga är om framställning rörande indrivning av skatter, skola sådana skatteanspråk från en av de avtalsslutande staterna, vilka äro exigibla i denna stat, erkännas såsom exigibla av den andra avtalsslutande staten och indrivas där i enlighet med dess lagstiftning beträffande indrivning och uppbörd av egna skatter. Sådana anspråk skola icke åtnjuta förmånsrätt i sistnämnda stat. Den stat, till vilken framställningen gjorts, skall icke vara pliktig att tillgripa verkställighetsåtgärder, som icke äro i överensstämmelse med lagstiftningen i den stat, som gjort framställningen. 
§ 2. Ingeval van verzoeken tot invordering van rechten, zullen belastingvorderingen van een van de Verdragsluitende Staten, welke in die Staat kunnen worden ingevorderd door de andere Verdragsluitende Staat ter invordering worden aanvaard en in die Staat worden geïnd, overeenkomstig de wetten welke van toepassing zijn voor de invordering en inning van zijn eigen rechten. Zodanige vorderingen zullen in de laatstbedoelde Staat niet bevoorrecht zijn. De aangezochte Staat zal niet gehouden zijn over te gaan tot maatregelen van executie, waarvoor de wet van de verzoekende Staat geen voorziening inhoudt. 
§ 3. Vid varje framställning skola fogas handlingar, utvisande att skatteanspråken enligt lagstiftningen i den stat, från vilken framställningen göres, där äro exigibla på sätt stadgas i paragraf 2 i denna artikel. 
§ 3. Elk verzoek zal vergezeld gaan van bescheiden, waaruit blijkt, dat volgens de wetten van de verzoekende Staat de rechten in die Staat ingevorderd kunnen worden zoals bepaald is in het tweede lid van dit artikel. 
§ 4. Handräckning, som föreskrives i denna artikel, skall medgivas endast såvitt angår medborgare i den stat, från vilken framställningen göres, eller fysiska personer, vilka äro där bosatta, eller juridiska personer i nämnda stat. 
§ 4. De hulp, bedoeld in dit artikel, zal slechts worden verleend ten aanzien van onderdanen, inwoners van of lichamen van de verzoekende Staat. 
Artikel 11.  
Artikel 11.  
§ 1. Föreskrifterna i artiklarna 9 och 10 av detta avtal skola i intet fall anses medföra skyldighet för någon av de avtalsslutande staterna. 
§ 1. In geen geval zullen de bepalingen van artikel 9 en artikel 10 van dit Verdrag dusdanig worden uitgelegd, dat zij een der Verdragsluitende Staten de verplichting opleggen —  
a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som avvika från endera av de avtalsslutande staterna lagstiftningen eller praxis, eller 
(a) administratieve maatregelen te nemen, welke in strijd zijn mer de voorschriften en het gebruik van een van de beide Verdragsluitende Staten, of 
b) att lämna upplysningar, som icke kunna erhållas enligt dess egen lagstiftning eller enligt lagstiftningen i den stat, som gör framställningen. 
(b) bijzonderheden te verstrekken, welke niet verkrijgbaar zijn volgens zijn eigen wetgeving of die van de verzoekende Staat. 
§ 2. Den stat, till vilken framställning om erhållande av upplysningar eller handräckning gjorts, skall gå snart sig göra låter efterkomma den gjorda framställningen. Dock må ifrågavarande stat vägra att efterkomma framställningen på grund av allmänna hänsyn. I dylikt fall skall nämnda stat så snart som möjligt härom underlätta den stat, som gjort framställningen. 
§ 2. De Staat, aan welke een verzoek om inlichtingenof bijstand is gedaan, zal zo spoedig mogelijk aan het gedane verzoek gevolg geven. Nochtans kan de bedoelde Staat weigeren aan een dergelijk verzoek te voldoen om redenen van openbaar beleid. Ineen dergelijk geval zal deze Staat de verzoekende Staat zo spoedig mogelijk inlichten. 
Artikel 12.  
Artikel 12.  
§ 1. Behöriga myndigheter i envar av de avtalsslutande staterna äga, i överensstämmelse med vad som är brukligt i den staten, meddela erfoderligaföreskrifter rörande tillämpning av detta avtal. 
§ 1. De bevoegde autoriteten van elk van de Verdragsluitende Staten kunnen in overeenstemming met het gebruik van die Staat, voorschriften vaststellen, nodig om de bepalingen van dit Verdrag uit te voeren. 
§ 2. Vad angår detta avtals föreskrifter om utbyte av upplysningar och ömsesidig handräckning för skatteindrivning må de behöriga myndigheterna, genom ömsesidig överenskommelse, föreskriva regler avseende förfaringssätt, formen för framställningar och svar å desamm, omräkning av valuta, disposition av indrivna medel, minsta belopp som framställning om indrivning må avse samt därmed sammanhängande spörsmål. 
§ 2. Ten aanzien van de bepalingen van dit Verdrag met betrekking tot de uitwisseling van inlichtingen of de wederkerige hulp bij de inning van de rechten, kunnen de bevoegde autoriteiten in gemeenschappelijk overleg regelen vastellen betreffende de te volgen gedragslijn, de formulieren voor aanvragen en voor antwoorden daarop, de herleiding van de munt, de beschikking over de geïnde bedragen, de minima van de voor invordering in aanmerking komende bedragen en daarmede verband houdende zaken. 
§ 3. Behöriga myndigheter i de avtalsslutande staterna äga förhandla direkt med varandra i syfte att genomföra bestämmelserna i detta avtal. 
§ 3. De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten kunnen zich rechtstreeks mer elkander in verbinding stellen voor de uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag. 
Artikel 13.  
Artikel 13.  
Därest åtgärder, som vidtagits av beskattningsmyndigheterna i de avtalsslutande staterna, medfört eller komma att medföra dubbelbeskattning i strid mot bestämmelserna i detta avtal, äger den person, som p detta sätt drabbats av dubbelbeskattning, att häremot göra erinran skall i regel göras inom två år efter utgången av det kalenderår, under vilket personen i fråga erhöll kännedom om dubbelbeskattningen. Anses erinran grundad, skall behörig myndighet i sådan stat vidtaga åtgärder för att ernå överenskommelse med behörig myndighet i den andra staten i syfte att undvika dubbelbeskattning i fråga. 
In geval het optreden van de belastingautoriteiten van de Verdragsluitende Staten heeft geleid of zal leiden tot dubbele belastingheffing in strijd met de bepalingen van dit Verdrag, zal de persoon, aldus getroffen door dubbele belasting, het recht hebben, een klacht in te dienen bij de Staat waar de overledene zijn woonplaats had ten tijde van zijn overlijden. Als regel dient deze klacht te worden ingediend binnen twee jaar na het einde van het kalenderjaar, waarin de persoon zich bewust is geworden van de dubbele belasting. Indien de klacht gegrond wordt geacht, zal de bevoegde autoriteit van die Staat er naar streven met de bevoegde autoriteit van de andere Staat tot overeenstemming te komen om de bedoelde dubbele belasting te vermijden. 
Artikel 14.  
Artikel 14.  
I fall, då svårighet eller tvivelsmål uppkommer vid detta avtals tolkning eller tillämpning, skola behöriga myndigheter i de avtalsslutande staterna förhandla med varandra i syfte att lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse. 
In geval enige moeilijkheid of twijfel rijst met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van dit Verdrag, zullen de bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten zich met elkander in verbinding stellen, teneinde de aangelegenheid in onderling overleg regelen. 
Artikel 15.  
Artikel 15.  
Uttrycket »behörig myndighet» betyder för Sveriges vidkommande finansministern eller hans befullmäktigade ombud och för Nederländernas vidkommande finansministern eller hans befullmäktigade ombud. 
De uitdrukking: »bevoegde autoriteit» betekent, voor zoveel betreft Zweden, de Minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger, en voor zoveel betreft Nederland, de Minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger. 
Artikel 16.  
Artikel 16.  
§ 1. Detta avtal må, antingen i dess helhet eller med överenskomna jämkningar, utvidgas till att även avse Nederländerna tillhörigt utomeuropeiskt område, under förutsättning att området påför skatter, som äro i huvudsaklikartade med de skatter, vilka äro angivna i artikel 1 av detta avtal. Beträffande sådan utvidgning skola de båda staterna görhandla med varandra genom noteväxling; i dessa noter skola fastställas den tidpunkt, från vilken utgivningen skall äga giltighet, samt de jämkningar och de villkor (inbegripet sådana som avse uppsägning) under vilka avtalet skall vara tillämpligt. 
§ 1. Dit Verdrag kan, ongewijzigd of met overeengekomen wijzigingen, worden uitgebreid tot een van de Nederlandse Overzeese Rijksdelen, indien dit gebied rechten heft van in wezen gelijksoortige aard met de rechten, genoemd in artikel 1 van dit Verdrag. Over zodanige uitbreiding zullen beide Staten zich verstaan door een notawisseling; in deze nota's zullen zij vastleggen de datum van het in werking treden van de uitbreiding, de wijzigingen en de voorwaarden (daaronder begrepen die, welke betrekking hebben op de opzegging), waaronder het Verdrag van toepassing zal zijn.) 
§ 2. Därest detta avtal jämlikt artikel 18 upphör att gälla beträffande Sverige och Nederländerna, skall, om icke annat uttryckligen överrenskommits mellan de båda avtalsslutande staterna, avtalet även upphöra att gälla beträffande varje område, vartill avtalet utsträckts jämlikt denna artikel. 
§ 2. Tenzij door beide Verdragsluitende Staten uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de beëindiging met betrekking tot Zweden of Nederland van dit Verdrag krachten artikel 18 een einde maken aan de toepassing van dit Verdrag met betrekking tot elk gebied, waartoe dit Verdrag krachtens dit artikel is uitgebreid. 
Artikel 17.  
Artikel 17.  
§ 1. Detta avtal skall ratificeras av de höga fördragsslutande parterna. Hans Majestät Konungen av Sverige ratifikation skall ske med riksdagens samtycke. Ratifikationshandlingarna skola snarast möjligt utväxlas i Haag. Avtalet skall, med iakttagande av vad som föreskrives i paragraf 2 i denna artikel, träda i kraft å den dag, då utväxlingen av ratifikationshandlingarna sker. 
§ 1. Dit Verdrag zal worden bekrachtigd door de Hoge Verdragsluitende Partijen. Bekrachtiging door Zijne Majesteit de Koning van Zweden zal afhankelijk zijn van de toestemming van de Riksdag. De akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk te ’s-Gravenhage worden uitgewisseld. Het Verdrag zal in werking treden op de dag van de uitwisseling der akten van bekrachtiging. 
§ 2. Detta avtal skall åga tillämpning i alla de fall, då arvlåtare eller testator avlidit å eller efter den dag då avtalet träder i kraft. 
§ 2. Dit Verdrag zal van toepassing zijn in alle gevallen waarin het overlijden van de erflater heeft plaats gevonden op of na de dag van de inwerkingtreding van het Verdrag. 
Artikel 18.  
Artikel 18.  
Detta avtal skall förbliva i kraft utan tidsbegränsning, men envar av de avtalsslutande staterna äger att — senast den 30 juni under kalenderår, dock icke tidigare än år 1956 — hos den andra staten på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet. I händelse av sådan uppsägelse skall avtalet upphöra att gälla med utgången av kalenderåret, men skall alltjämt äga tillämpning i alla de fall då arvlåtaren eller testatorn avlidigt före kalenderårets utgång. 
Dit Verdrag zal voor onbepaalde tijd van kracht blijven, maar elk van de Verdragsluitende Staten kan, op of voor de 30ste Juni van elk kalenderjaar niet vroeger dan het jaar 1956, aan de andere Verdragsluitende Staat, langs diplomatieke weg een schriftelijke kenningeving van beëinding doen toekomen, en, in zulk geval zal dit Verdrag ophouden van kracht te zijn aan het einde van dat kalenderjaar maar het zal van toepassing zijn in alle gevallen, waarin het overlijden van de erflater heeft plaats gevonden voor het einde van het kalenderjaar. 
Till bekräftelse härå hava ovannämnda befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill. 
Ten blijke waarvan de bovengenoemde Gevolmachtigden dit Verdrag hebben ondertekend en van hun zegel voorzien. 
Som skedde i Stockholm den 25 april 1952, i två exemplar, på svenska och nederländska språken, vilka båda texter äga lika vitsord. 
Gedaan in tweevoud te Stockholm, de 25ste April 1952, in de Nederlandse en in de Zweedse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek. 
Östen Undén. (L. S.) Willem Daniels.. (L. S.)
Protokoll.  
Protocol.  
Vid undertecknandet av det denna dag ingångna avtalet mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å kvarlåtenskap hava undertecknade befullmäktigade ombud överenskommit att följande bestämmelser skola utgöra en integrerande del av avtalet: 
Bij gelegen heid van de ondertekening van het Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het vaststellen van regels voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot rechten terzake van nalatenschappen, heden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk der Zweden gesloten, zijn de ondergetekende Gevolmachtigden overeengekomen, dat de volgende bepalingen een integrerend deel van het Verdrag zullen uitmaken: 
till Artikel 2.  
ad Artikel 2.  
Den stat i vilken den fasta egendomen är belägen äger beskatta, med tillämpning av den i artikel 2 angivna regeln, alla rättigheter som enligt skattelagstiftningen inom denna stat beskattas på samma sätt som fast egendom. 
De Staat, in welke de onroerende zaken zijn gelegen, is bevoegd, krachtens de regel van artikel 2 alle rechten te belasten, welke overeenkomstig de binnenlande belastingwetgeving van die Staat op dezelfde wijze worden belast als onroerende zaken. 
Oavsett vad nu sagt bibehåller vardera staten rätten att enligt sin lagstiftning beskatta skuldebrev (med undantag för obligationer), för vilka inteckningar i fast egendom utgöra säkerhet, samt rätt till royalty som utgår eller för bearbetande av en gruva eller annan naturtillgång. 
Niettegenstaande de voorgaande regel behoudt elke Staat het recht tot het belasten van schulden (met uitsluiting van obligaties) verzekerd door hypotheek op onroerende zaken en van rechten op royalties, verleend vor het gebruik van onroerende zaken of voor de exploitatie van een mijn of van een andere naturlijke hulpbron, overeenkomstig zijn eigen binnenlandse belastingwetgeving. 
till Artikel 9.  
ad Artikel 9.  
Skyldigheten att utbyta upplysningar avser icke upplysningar erhållna från banker eller andra liknande penninginrättningar. 
De verplichting tot het uitwisselen van inlichtingen geldt niet voor lichtingen, verkregen van banken daarmede gelijkgestelde instellingen. 
Som skedde i Stockholm den 25 arpril 1952, i två exemplar, på svenska och på nederländska språken, vilka båda texter äga lika vitsord. 
Gedaan in tweevoud te Stockholm, de 25ste April 1952, in de Nederlandse en in de Zweedse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek. 
Östen Undén. (L. S.) Willem Daniels.. (L. S.)Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och skall äga tillämpning i avseende å dödsbon efter personer, vilka avlidit efter den 4 februari 1953Det alla som vederbör hava sig hörsamlingen att efterrätta. Till yttermeravisso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit.Gustaf Adolf.(L. S.)(Finansdepartementet.)Per Edvin Sköld.