Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, region, kommun, m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2019:999.

Om staten, region, kommun eller annan liknande menighet enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av den förvaltningsmyndighet eller annan som utövar vården och inseendet över den fastighet eller som har handhaft den rörelse som omfattas av deklarationsskyldigheten.

Om en fond som förvaltas av en statlig myndighet är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av denna myndighet.

SFS 2019:999

Den myndighet som enligt 1 § ska fullgöra deklarationsskyldighet för staten eller för fond som förvaltas av statlig myndighet, ska se till att det allmännas rätt tillvaratas i det beslut om skatt eller avgift som fattas på grundval av den deklaration som ska lämnas. Myndigheten får för det allmännas räkning överklaga beslutet om skatt eller avgift.

Skyldigheterna enligt första stycket innebär inte någon inskränkning i annan myndighets rätt och skyldighet enligt andra föreskrifter att bevaka det allmännas intresse.

SFS 2011:1438

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1957:515

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1958, dock att kungörelsens bestämmelser skola gälla redan dessförinnan i avseende å åtgärder, som erfordras för kungörelsens tillämpning efter ikraftträdandet. Genom kungörelsen göres ej ändring i övergångsbestämmelserna till d. 24 nov. 1933 (nr 627).

SFS 1989:250

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1989.

SFS 1990:1248

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1993:1198

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1993 och tillämpas på beslut som meddelats efter ikraftträdandet.

SFS 1999:925

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering.

SFS 2001:1246

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

SFS 2003:901

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter i 2 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2009:874

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2011:1438

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Förordningen tillämpas på beskattningsår som börjar efter d. 31 jan. 2012. Förordningen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

SFS 2019:999

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.