Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1958:295) om sjömansskatt

Senast införd i 1997 års lagedition.

Denna lag har enligt lag (1996:1330) upphört att gälla vid utgången av år 1997.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

1. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om inkomster som hänför sig till tid före utgången av år 1997. Bestämmelsen i 7 § 2 mom. andra stycket skall i tillämpliga delar fortfarande gälla i fråga om lastfartyg som vid utgången av år 1997 omfattades av ett beslut om medgivande enligt bestämmelsen.

2. Ärenden enligt den upphävda lagen skall efter utgången av år 1997 handläggas av Riksskatteverket när det gäller ärenden enligt 21 § 1 mom. 1 och 6 och av Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län när det gäller övriga ärenden.

3. Beslut som meddelas av Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län enligt den upphävda lagen överklagas hos länsrätten. Vid överklagande av länsrättens beslut gäller 6 kap. 13 § taxeringslagen (1990:324). Bestämmelserna i taxeringslagen gäller i fråga om företrädare för det allmänna och rätt för det allmänna att överklaga.

4. Riksskatteverkets beslut enligt 21 § 1 mom. 1 den upphävda lagen får inte överklagas. Verkets beslut enligt 21 § 1 mom. 6 överklagas hos regeringen.

5. Riksskatteverket skall från och med d. 1 jan. 1998 föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol i mål enligt den upphävda lagen.

Denna lag har enl. Lag 1996:1330 upphört att gälla vid utgången av år 1997. Övergångsbestämmelserna införda senast i 2004 års lagedition.