Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 1958:313 Utkom från trycket den 25 juni 1958Nr 313 KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE om tillämpning av ett mellan Sverige och Italien den 20 december 1956 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskapgiven Stockholms slott den 6 juni 1958.Kungl. Maj:t har med stöd av 71 § 1 mom. förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt samt 42 § 1 mom. förordningen den 26 juli 1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsskatt funnit gott dels förordna att – sedan den 20 december 1956 avtal av den lydelse bilaga vid denna kungörelse utvisar slutits mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskapProp. 1957:28; BevU 3; Rskr 51. – nämnda avtal skall lända till efterrättelse vid beskattning på grund av arv eller testamente dels ock rörande avtalets tillämpning fastställa följande särskilda föreskrifter.1 §1 §Befrielse från skattskyldighet här i riket på grund av avtalet den 20 december 1956 mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap meddelas av Kungl. Maj:t.2 §2 §Ansökan om befrielse från skattskyldighet skall, ställd till Kungl. Maj:t och åtföljd av handlingar rörande den beskattning, varom fråga är, ingivas till länsstyrelsen i det län, där beskattningen äger rum.Det åligger länsstyrelsen att skyndsamt meddela den underrätt, som verkställt eller har att verkställa beskattningen, samt den hovrätt, där granskning av stämpelbeläggningen äger rum, underrättelse om den sålunda inkomna ansökningen samt att översända ansökningshandlingarna till finansdepartementet. Kungl. Maj:ts beslut i ärendet skall delgivas sökanden genom länsstyrelsen, som tillika har att lämna underrätten och vederbörande hovrätt ävensom generalpoststyrelsen meddelande om beslutet. Länsstyrelserna och hovrätterna skola föra förteckningar över sådana ansökningar och beslut.3 §3 §Utan hinder av att ansökning enligt 2 § blivit gjord skola förordningen om arvsskatt och gåvoskatt samt förordningen om kvarlåtenskapsskatt i vanlig ordning tillämpas, med iakttagande dock av nedan i denna kungörelse meddelade bestämmelser.4 §4 §Föreligga jämlikt avtalet förutsättningar för erhållande av befrielse från skattskyldighet i Sverige för viss egendom, må beskattningsmyndigheten medgiva anstånd under viss tid, ej överstigande åtta månader, med erläggande av högst så stor del av arvsskatten och kvarlåtenskapsskatten, som vid proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Italien, kan antagas belöpa å sistnämnda egendom.Ansökan om anstånd skall göras skriftligen, innan den handling, som ligger till grund för skattens beräkning, ingives för stämpelbeläggning. Beviljas anstånd, skall vid handlingens ingivande för stämpelbeläggning avlämnas behörig till Kungl. Maj:t och kronan utfärdad skuldförbindelse å det belopp anståndet avser, förfallande till betalning den dag, då anståndstiden utgår. Där så anses erforderligt, skall därjämte ställas säkerhet för beloppet, godkänd av den myndighet, som beviljar anståndet.Medgives anstånd jämlikt 17 eller 55 § förordningen om arvsskatt och gåvoskatt samt 11 eller 30 § förordningen om kvarlåtenskapsskatt, må ej anstånd enligt här ovan givna bestämmelser åtnjutas, utan ankommer det på Kungl. Maj:t att, ifall omständigheterna därtill föranleda, efter särskild ansökan bevilja det anstånd, som erfordras med hänsyn till avtalets bestämmelser.Har anstånd medgivits enligt första stycket här ovan och erfordras ulsträckning av anståndstiden eller erfordras anstånd vid tillämpning av avtalet i andra fall än ovan sagts, skall det likaledes ankomma på Kungl. Maj:t att efter särskild ansökan meddela beslut därom.5 §5 §Vid anstånd enligt denna kungörelse skola, där ej för särskilt fall Kungl. Maj:t annorlunda förordnar, bestämmelserna i 55 § 4–6 mom. förordningen om arvsskatt och gåvoskatt äga motsvarande tillämpning.Har skuldförbindelse på grund av anstånd enligt denna kungörelse avgivits, skall föreskriften i 42 § förordningen angående stämpelavgiften rörande provision å stämpelförsäljning för det fall att anstånd enligt förordningen om arvsskatt och gåvoskatt medgivits äga motsvarande tillämpning; dock må provision ej utgå å belopp, för vilket skattebefrielse erhålles.6 §6 §Har ansökan om skattebefrielse enligt denna kungörelse av Kungl. Maj:t helt eller delvis bifallits, skall länsstyrelsen efter särskild ansökan återbetala för mycket erlagd skatt, med tillägg där Kungl. Maj:t så bestämt av ränta, samt, där anstånd åtnjutits, allt efter omständigheterna återställa skuldförbindelsen eller göra anteckning å densamma om nedsättning ??ar betalningsskyldigheten. Om sålunda vidtagna åtgärder skall anteckning sk?? jämväl å den handling, som ligger till grund för beskattningen.7 §7 §Finner i fall, då Kungl. Maj:t meddelat eller har att på grund av föreliggande ansökan meddela beslut angående tillämpningen av förenämnda avtal, domstol eller annan myndighet vid handläggning av ärende angående restitution av arvs- eller kvarlåtenskapsskatt eller höjning av sådan skatt, att genom dess avgörande i ärendet grunden för beskattningen kan komma att ändras på sätt som jämväl innebär en ändrad grund för avtalets tilllämpning i det föreliggande fallet, skall domstolen eller myndigheten anmäla detta förhållande hos Kungl. Maj:t, som i anledning därav vidtager ändring i sitt föregående beslut eller eljest förfar med hänsyn till de i det särskilda fallet föreliggande omständigheterna.8 §8 §Därest av beskattningsmyndigheterna i Italien vidtagna åtgärder medfört en mot förenämnda avtals principer stridande dubbelbeskattning, må den som träffats av dubbelbeskattningen – såframt han med motsvarande tilllämpning av bestämmelserna i artikel 5 i avtalet anses vara bosatt i Sverige eller ock den avlidne enligt avtalet skall anses vid dödsfallet hava varit bosatt här i riket – till finansdepartementet ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökan om vidtagande av åtgärder för dubbelbeskattningens undanröjande. Ansökningen skall vara till finansdepartementet inkommen senast inom tre år efter utgången av det kalenderår, under vilket sökanden erhöll kännedom om dubbelbeskattningen.Bilaga
Avtal mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap  
Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni;  
Hans Majestät Konungen av Sverige och Italienska Republikens President hava, i syfte att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap, överenskommit att avsluta ett avtal och hava för detta ändamål till sina befullmäktigade ombud utsett: 
Il Presidente della Repubblica Italiana e S.M. il Re di Svezia, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nominato, a tale scopo, come loro plenipotenziari: 
Hans Majestät Konungen av Sverige: 
Il Presidente della Repubblica Italiana: 
dess minister för utrikes ärendena, H. Exc. Östen Undén; 
l'Ambasciatore Gioacchino Scaduto-Mendola di Fontana degli Angeli; 
Italienska Republikens President: 
Sua Maestà il Re di Svezia: 
dess ambassadör i Stockholm, Gioacchino Scaduto-Mendola di Fontana degli Angeli, 
il Ministro degli Affari Esteri, S. E. Östen Undén, 
vilka, efter att hava tagit del av varandras fullmakter och funnit dem vara i god och behörig ordning, överenskommit om följande bestämmelser: 
i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: 
Artikel 1  
Art. 1  
Detta avtal är tillämpligt beträffande skatter å kvarlåtenskap efter svenska och italienska medborgare. 
La presente convenzione si riferisce alle seguenti imposte riscosse sui trasferimenti per causa di morte di cittadini italiani e svedesi. 
Artikel 2  
Art. 2  
Bestämmelserna i detta avtal äro tilllämpliga å följande skatter:A) Beträffande Sverige: 1 – arvsskatten samt2 – kvarlåtenskapsskatten.B) Beträffande Italien: 1 – arvsskatten (imposta sulle successioni) samt2 – skatten å kvarlåtenskap (imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario).Detta avtal skall även tillämpas beträffande alla andra skatter av likartat slag, vilka påläggas i en av de avtalsslutande staterna efter undertecknandet av detta avtal, vare sig skatterna utgå å kvarlåtenskapen i dess helhet eller å arvs- eller testamentslotter. 
La presente convenzione determina le regole applicabili alle imposte seguenti:A) per l'Italia: 1 – l'imposta sulle successioni2 – l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario.B) per la Svezia: 1 – l'imposta sulle successioni (arvsskatten);2 – l'imposta sul valore globale dell'eredità (kvarlåtenskapsskatten).La presente convenzione si applica, inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sarà istituita dopo la firma della medesima, nel territorio di ciascuno Stato contraente, sia che si tratti di imposte che colpiscono il valore globale dell'asse ereditario, sia che si tratti di imposte che colpiscono le singole quote ereditarie o i legati. 
Artikel 3  
Art. 3  
Fast egendom, belägen i en av de båda staterna, beskattas allenast i denna stat. 
I beni immobili situati in uno dei due Stati contraenti non saranno assoggettati all'imposta che in tale Stato. 
I fast egendom inbegripas dels tillbehör därtill ävensom levande och döda inventarier i lantbruk eller skogsbruk, dels ock nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till avkomst eller annan förmån av sådan egendom. 
I beni immobili comprendono da una parte gli accessori, e le scorte vive e morte delle aziende agricole o boschive, dall'altra parte il diritto d'usufrutto, e il diritto alle rendite e agli altri frutti da essi derivanti. 
Rätt till royalty, som utgår för nyttjande av fast egendom eller för bearbetande av gruva eller annan mineralfyndighet, som ej är fast egendom, beskattas i den stat, där den fasta egendomen, gruvan eller fyndigheten är belägen. 
I canoni provenienti dal godimento di immobili o dallo sfruttamento di miniere o di altri giacimenti minerari, non costituenti beni immobili, saranno sottoposti a imposta nello Stato contraente nel quale questi immobili, miniere o giacimenti minerari sono situati. 
Fordringar, för vilka inteckningar i fast egendom utgöra säkerhet, beskattas i den stat, där den fasta egendomen är belägen. Det sagda gäller även fordringar av angivet slag, vilka grunda sig på obligationer. 
I crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti su immobili sono sottoposti ad imposta nello Stato in cui tali immobili sono situati. 
Artikel 4  
Art. 4  
I rörelse eller fritt yrke nedlagda tillgångar, som äro hänförliga till ett fast driftställe i en av de båda avtalsslutande staterna, beskattas allenast i denna stat. 
I beni investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all'esercizio d'una professione liberale, e che sono destinati ad una stabile organizzazione esistente in uno dei due Stati contraenti non sono soggetti all'imposta che in tale Stato. 
Såsom fast driftställe anses plats, å vilken för stadigvarande bruk vid rörelsens utövande finnes särskild anläggning eller vidtagits särskild anordning, såsom plats där företaget har sin ledning, kontor, filial, tillverkningsplats, verkstad, inköps- eller försäljningsställe, gruva eller annan fyndighet, som är föremål för bearbetning. 
Si considera come stabile organizzazione il luogo nel quale speciali installazioni sono utilizzate in permanenza o nel quale disposizioni speciali sono state prese in relazione allo svolgimento di un'attività, come la direzione, gli uffici, le succursali, le officine, i laboratori, i magazzini, le miniere o ogni giacimento minerarario oggetto di sfruttamento. 
Artikel 5  
Art. 5  
Annan egendom än den, som avses i artikel 3 eller 4, beskattas allenast i den stat, där den avlidne vid dödsfallet var bosatt. 
I beni non contemplati dagli articoli 3 e 4 sono assoggettati all'imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al tempo del suo decesso. 
Vid tillämpningen av detta avtal anses den avlidne hava varit bosatt i en av de båda staterna, om han där haft sitt egentliga bo och hemvist. Skulle tvivelsmål uppstå rörande frågan i vilken av de båda staterna den avlidne sålunda skall anses hava varit bosatt, eller kan den avlidne anses hava varit bosatt i båda staterna, skall frågan om bosättningsorten avgöras genom särskild överenskommelse mellan de högsta finansmyndigheterna i de båda staterna. Hänsyn skall därvid tagas till med vilkendera staten den avlidne vid dödsfallet hade de starkaste personliga och ekonomiska förbindelserna eller, om detta ej heller kan avgöras, till hans medborgarskap.Har den avlidne icke haft sitt egentliga bo och hemvist i någon av staterna, anses han hava varit bosatt i den av staterna, i vilken han ägt medborgarskap; har han ägt medborgarskap i båda staterna, skall frågan om var han skall anses hava varit bosatt avgöras genom särskild överenskommelse mellan de högsta finansmyndigheterna i de båda staterna. 
Ai fini della presente convenzione, il de cuius sarà considerato domiciliato nello Stato nel quale egli aveva la sua residenza effettiva e il suo luogo di abitazione.In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio, ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui l'interessato poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sarà decisa con un accordo particolare tra le supreme autorità fiscali dei due Stati. A tal proposito, sarà considerato con quale dei due Stati il de cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personal ed economici più stretti. Se non sarà possibile pervenire ad una conclusione su tale punto, si terrà conto della nazionalità dell'interessato.Se il de cuius non aveva la sua residenza effettiva o il suo luogo di abitazione in nessuno dei due Stati contraenti egli sarà considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva.Se egli risiedeva nei due Stati, la questione relativa alla determinazione del suo domicilio sarà decisa mediante un accordo particolare tra le autorità fiscali supreme dei due Stati. 
Artikel 6  
Art. 6  
Gäld, vilken hänför sig till egendom som avses i artikel 3 eller 4 eller för vilken sådan egendom utgör säkerhet, skall avräknas i den stat, som äger beskatta den ifrågavarande egendomen, å värdet av samma egendom eller å värdet av annan egendom som den staten äger beskatta. Annan gäld än nu sagts skall avräknas å värdet av egendom, vartill beskattningsrätten enligt detta avtal tillkommer den stat, där den avlidne vid dödsfallet var bosatt. 
I debiti che gravano i beni di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione o che sono garantiti su beni di tale natura, sono imputati nello Stato in cui detti beni sono sottoposti ad imposta, sul valore di detti beni, o di tutti gü altri beni che tale Stato ha il diritto di assoggettare a imposta. Gli altri debiti diversi dai precedenti sono imputati sui beni assoggettati ad imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al momento della morte. 
Överstiger den gäld, som enligt första stycket skall avräknas i en av staterna, värdet av all den egendom som denna stat äger beskatta, skall det överskjutande gäldbeloppet avräknas å värdet av egendom, vartill beskattningsrätten tillkommer den andra staten. 
Se i debiti che possono essere imputati in uno dei due Stati, ai sensi delle disposizioni del primo alinea, superano il valore della somma di beni che tale Stato ha il diritto d'imporre, la differenza non coperta, è imputata sui beni assoggettati a imposta nell'altro Stato. 
Å värdet av fideikommissegendom avräknas dock allenast den gäld, som häftar vid egendomen eller för vilken denna utgör säkerhet. 
Tuttavia, i debiti sono imputati sul valore dei fidecommessi solo nella misura nella quale essi sono afferenti a tali beni o sono garantiti da essi. 
Artikel 7  
Art. 7  
Avtalet inskränker icke befogenheten för vardera staten att beträffande de delar av kvarlåtenskapen, som i beskattningshänseende äro uteslutande förbehållna den staten, beräkna skatterna å kvarlåtenskap efter den skattesats, som skulle hava gällt om hela kvarlåtenskapen eller hela arvs- eller testamentslotten varit föremål för beskattning i den staten. 
Nessuna disposizione della presente convenzione può pregiudicare il diritto di ciascuno Stato contraente di applicare alle parti d'una successione da esso assoggettate a imposta, il tasso d'imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'eredità o il legato fossero soggetti a tributo nel suo territorio. 
Artikel 8  
Art. 8  
Genom detta avtal beröres icke den rätt till skattefrihet, som i kraft av folkrättens allmänna regler medgivits eller framdeles må komma att medgivas diplomatiska eller konsulära befattningshavare. 
La presente convenzione non può portare alcun pregiudizio alle esenzioni fiscali eventualmente accordate o che potranno essere accordate in avvenire, in forza di disposizioni di diritto internazionale, agli agenti diplomatici e consolari. 
Artikel 9  
Art. 9  
Envar skattskyldig, som visar, att de taxeringar, vilka åsatts honom eller om vilka förslag väckts, för honom medfört eller komma att medföra en mot detta avtals principer stridande dubbelbeskattning, äger att häremot göra erinran hos den högsta skattemyndigheten i den stat, där han med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i artikel 5 anses vara bosatt eller där den avlidne enligt detta avtal anses hava varit bosatt vid dödsfallet. Anses erinran grundad, skall denna stat vidtaga erforderliga åtgärder för dubbelbeskattningens undanröjande. 
Ogni contribuente che prova che i provvedimenti adottati dalle autorità fiscali di ciascun Stato contraente hanno provocato nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai principi della presente convenzione, può reclamare alla autorità fiscale suprema dello Stato nel quale egli è considerato domiciliato, ai sensi dell'art. 5 o nel quale il de cuius, ai sensi della presente convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso.Se il reclamo è ritenuto fondato lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione. 
Dylik erinran skall göras inom tre år efter utgången av det kalenderår, under vilket den skattskyldige erhöll kännedom om dubbelbeskattningen. 
Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione. 
Artikel 10  
Art. 10  
De högsta finansmyndigheterna i de båda staterna äga träffa särskilda överenskommelser för tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal ävensom till undvikande av dubbelbeskattning beträffande de i artikel 2 angivna skatterna i fall, som icke regleras i detta avtal eller som kunna uppstå vid tillämpning av avtalet, så ock i fall då svårighet eller tvivelsmål uppkommer i fråga om avtalets tolkning eller tillämpning. 
Le autorità fiscali supreme dei due Stati, potranno prendere accordi speciali per applicare le disposizioni della presente convenzione e per evitare de doppie imposizioni per quanto riguarda le imposte stabilite all'art. 2, nei casi non regolati dalla presente convenzione e che possono presentarsi nel corso della sua applicazione e per risolvere le difficoltà e i dubbi che possono insorgere nella interpretazione o applicazione della convenzione. 
Artikel 11  
Art. 11  
§ 1. Detta avtal skall ratificeras för Sveriges vidkommande av Hans Majestät Konungen av Sverige med riksdagens samtycke och för Italiens vidkommande av Italienska Republikens President efter bemyndigande av parlamentet. Ratifikationshandlingarna skola snarast möjligt utväxlas i Rom. 
1 – La presente convenzione sarà ratificata, per quanto riguarda l'Italia, dal Presidente della Repubblica Italiana, con l'autorizzazione del Parlamento e, per quanto riguarda la Svezia, da S.M. il Re di Svezia con il consenso del Riksdag.Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma. 
§ 2. Avtalet skall träda i kraft den dag, då utväxlingen av ratifikationshandlingarna sker.Ratifikationshandlingarna utväxlades i Rom den 3 juni 1958. Det skall tillämpas i alla de fall, då arvlåtare eller testator avlidit å eller efter nämnda dag. 
2 – La convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica1 e si applicherà alle successioni testamentarie o legittime apertesi a tale data. 
Artikel 12  
Art. 12  
Detta avtal skall förbliva i kraft utan tidsbegränsning, men envar av de avtalsslutande staterna äger att – senast den 30 juni under ett kalenderår, dock icke tidigare än under det femte året efter det år, under vilket avtalet ratificerats – hos den andra staten på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet. I händelse avtalet uppsäges före den 30 juni under år som ovan avses, skall avtalet upphöra att gälla vid utgången av kalenderåret men skall alltjämt äga tilllämpning i alla de fall då arvlåtaren eller testatorn avlidit före kalenderårets utgång. 
La presente convenzione resterà indefinitivamente in vigore; ma ciascuno dei due Stati contraenti potrà, fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente.In caso di denunzia prima del 30 giugno di tale anno, la convenzione cesserà di aver vigore con lo spirare dell'anno solare nel quale la denuncia è stata fatta ma essa continuerà ad applicarsi a tutte le successioni legittime e testamentarie apertesi fino alla fine dell'anno. 
Till bekräftelse härå hava ovannämnda befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill. 
In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. 
Som skedde i Stockholm i två exemplar, på svenska och italienska språken, vilka båda texter äga lika vitsord, den 20 december 1956. 
Fatta a Stoccolma, in doppio esemplare in lingua italiana e svedese, i due testi facenti ugualmente fede il 20 Dicembre 1956. 
Östen Undén  
(L. S.)  
Scaduto-Mendola di Fontana degli Angeli  
(L. S.)  
Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och skall äga tillämpning på dödsbon efter personer, vilka avlidit den 3 juni 1958 eller därefter.Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit.Stockholms slott den 6 juni 1958.GUSTAF ADOLF(L.S.)G. E. STRÄNG(Finansdepartementet)