Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 1962:501 Utkom från trycket den 3 okt. 1962Nr 501 KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE om tillämpning av ett mellan Sverige och Republiken Sydafrika den 29 maj 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskapgiven Stockholms slott den 14 september 1962.Sedan den 29 maj 1961 avtal av den lydelse bilaga vid denna kungörelse utvisar slutits mellan Sverige och Sydafrikanska unionen – numera Republiken Sydafrika – för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskapJfr prop. 1962:13; BevU 4; Rskr 53., har Kungl. Maj:t med stöd av 71 § 1 mom. förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt funnit gott dels förordna att nämnda avtal skall lända till efterrättelse vid beskattning på grund av arv eller testamente dels ock rörande avtalets tillämpning fastställa följande särskilda föreskrifter.1 §1 §Befrielse från skattskyldighet här i riket på grund av förenämnda avtal meddelas av Kungl. Maj:t.2 §2 §Ansökan om befrielse från skattskyldighet skall, ställd till Kungl. Maj:t och åtföljd av handlingar rörande den beskattning varom fråga är, ingivas till länsstyrelsen i det län, där beskattningen äger rum.Det åligger länsstyrelsen att skyndsamt meddela den underrätt, som verkställt eller har att verkställa beskattningen, samt den hovrätt, där granskning av stämpelbeläggningen äger rum, underrättelse om den sålunda inkomna ansökningen samt att översända ansökningshandlingarna till finansdepartementet. Kungl. Maj:ts beslut i ärendet skall delgivas sökanden genom länsstyrelsen, som tillika har att lämna underrätten och vederbörande hovrätt ävensom generalpoststyrelsen meddelande om beslutet. Länsstyrelserna och hovrätterna skola föra förteckningar över sådana ansökningar och beslut.3 §3 §Utan hinder av att ansökning enligt 2 § blivit gjord skall förordningen om arvsskatt och gåvoskatt i vanlig ordning tillämpas, med iakttagande dock av nedan i denna kungörelse meddelade bestämmelser.4 §4 §Föreligga jämlikt avtalet förutsättningar för erhållande av befrielse från skattskyldighet i Sverige för viss egendom, må beskattningsmyndigheten medgiva anstånd under viss tid, ej överstigande åtta månader, med erläggande av högst så stor del av arvsskatten, som vid proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Republiken Sydafrika, kan antagas belöpa å sistnämnda egendom.Ansökan om anstånd skall göras skriftligen senast då skatteärendet upptages till avgörande. Beviljas anstånd, skall inom tid, som beskattningsmyndigheten utsätter, till denna avlämnas till Kungl. Maj:t och kronan utfärdad skuldförbindelse å det belopp anståndet avser, förfallande till betalning den dag då anståndstiden utgår. Där så anses erforderligt, skall därjämte ställas säkerhet för beloppet, godkänd av den myndighet som beviljar anståndet.Har anstånd medgivits och erfordras utsträckning av anståndstiden, skall det ankomma på Kungl. Maj:t att efter särskild ansökan meddela beslut därom.5 §5 §Vid anstånd enligt denna kungörelse skola, där ej för särskilt fall Kungl. Maj:t annorlunda förordnar, bestämmelserna i 55 § 4–6 mom. förordningen om arvsskatt och gåvoskatt äga motsvarande tillämpning.Har skuldförbindelse på grund av anstånd enligt denna kungörelse avgivits, skall föreskriften i 42 § förordningen angående stämpelavgiften rörande provision å stämpelförsäljning för det fall att anstånd enligt förordningen om arvsskatt och gåvoskatt medgivits äga motsvarande tillämpning; dock må provision ej utgå å belopp, för vilket skattebefrielse erhålles.6 §6 §Har ansökan om skattebefrielse enligt denna kungörelse av Kungl. Maj:t helt eller delvis bifallits, skall länsstyrelsen efter särskild ansökan återbetala för mycket erlagd skatt samt, där anstånd åtnjutits, allt efter omständigheterna återställa skuldförbindelsen eller göra anteckning å densamma om nedsättning av betalningsskyldigheten. Om sålunda vidtagna åtgärder skall anteckning ske jämväl å den handling, som ligger till grund för beskattningen.7 §7 §Finner i fall, då Kungl. Maj:t meddelat eller har att på grund av föreliggande ansökan meddela beslut angående tillämpningen av avtalet, domstol eller annan myndighet vid handläggning av ärende angående restitution av arvsskatt eller höjning av sådan skatt, att genom dess avgörande i ärendet grunden för beskattningen kan komma att ändras på sätt som jämväl innebär en ändrad grund för avtalets tillämpning i det föreliggande fallet, skall domstolen eller myndigheten anmäla detta förhållande hos Kungl. Maj:t, som i anledning därav vidtager ändring i sitt föregående beslut eller eljest förfar med hänsyn till de i det särskilda fallet föreliggande omständigheterna.8 §8 §Därest av beskattningsmyndigheterna i Republiken Sydafrika vidtagna åtgärder medfört en mot avtalets principer stridande beskattning, må den som träffats av sådan beskattning – såframt den avlidne enligt avtalet skall anses vid dödsfallet hava haft hemvist här i riket – till finansdepartementet ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökan om vidtagande av åtgärder för undanröjande av beskattningen i fråga. Ansökningen skall vara inkommen till finansdepartementet inom två år efter det sökanden erhöll kännedom om den slutliga innebörden av ifrågavarande beskattningsåtgärder.Bilaga
Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Sydafrikanska unionens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap  
Agreement between the Government of the Union of South Africa and the Royal Government of Sweden for the avoidance of double taxation with respect to death duties  
Ooreenkoms tussen die Regering van die Unie van Suid-Afrika en die Koninklike Regering van Swede ter vermyding van dubbele belasting met betrekking tot sterfregte  
Konungariket Sveriges regering och Sydafrikanska unionens regering, som önska ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap, hava överenskommit om följande bestämmelser: 
The Government of the Union of South Africa and the Royal Government of Sweden, desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation with respect to death duties, have agreed as follows:– 
Die Regering van die Unie van Suid-Afrika en die Koninklike Regering van Swede het uit 'n begeerte om 'n ooreenkoms aan te gaan ter vermyding van dubbele belasting met betrekking tot sterfregte, as volg ooreengekom:– 
Artikel I  
Article I  
Artikel I  
Avtalet är tillämpligt beträffande skatter å kvarlåtenskap efter personer, vilka vid tidpunkten för sin död voro bosatta i Sverige eller Sydafrikanska unionen. 
This agreement refers to death duties applicable to the estates of persons who at the time of their death were residents of the Union of South Africa or of Sweden. 
Hierdie ooreenkoms het betrekking op sterfregte wat van toepassing is op die boedels van persone wat ten tyde van hulle dood inwoners van die Unie van Suid-Afrika of van Swede was. 
Artikel II  
Article II  
Artikel II  
1. De skatter, som avses i detta avtal, äro:a) Beträffande Sverige arvsskatten; samtb) Beträffande Sydafrikanska unionen kvarlåtenskapsskatten. 
(1) The duties which are the subject of this agreement are:–(a) In the Union of South Africa the estate duty; and(b) In Sweden the succession duty. 
(1) Die belastings wat die onderwerp van hierdie ooreenkoms uitmaak is –(a) In die Unie van Suid-Afrika die boedelbelasting; en(b) In Swede die suksessiereg. 
2. Avtalet skall även tillämpas beträffande alla andra skatter av i huvudsak likartat slag, som påläggas i Sverige eller Sydafrikanska unionen efter undertecknandet av detta avtal. 
(2) This agreement shall also apply to any other duties of a substantially similar character imposed in the Union of South Africa or in Sweden subsequent to the date of signature of this agreement. 
(2) Hierdie ooreenkoms is ook van toepassing op enige ander belastings van 'n wesenlik soortgelyke aard wat in die Unie van Suid-Afrika of in Swede opgelê word na die datum van ondertekening van hierdie ooreenkoms. 
Artikel III  
Article III  
Artikel III  
1. Där icke sammanhanget till annat föranleder, skall i avtalet:a) med »behörig myndighet» förstås för Unionens vidkommande »The Commissioner for Inland Revenue» eller hans befullmäktigade ombud och för Sveriges vidkommande finansministern eller hans befullmäktigade ombud;b) med »stat» förstås Unionen eller Sverige alltefter som sammanhanget kräver;c) med »Unionen» förstås Sydafrikanska unionen. 
(1) In this agreement, unless the context otherwise requires:–(a) »competent authority» means, in the case of the Union, the Commissioner for Inland Revenue or his authorised representative; in the case of Sweden, the Minister of Finance or his authorised representative;(b) »territory» means the Union or Sweden as the case may be;(c) »Union» means the Union of South Africa. 
(1) In hierdie ooreenkoms, tensy die verband anders vereis, beteken –(a) "bevoegde owerheid", in die geval van die Unie, die Kommissaris van Binnelandse Inkomste of sy gemagtigde verteenwoordiger; in die geval van Swede die Minister van Finansies of sy gemagtigde verteenwoordiger;(b) "gebied", die Unie of Swede na gelang van die geval;(c) "Unie", die Unie van Suid-Afrika. 
2. Då en av de avtalsslutande staterna tillämpar bestämmelserna i avtalet, skall, såvitt icke sammanhanget annorlunda kräver, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke särskilt angivits, anses hava den betydelse, som uttrycket har enligt gällande lagar inom den ifrågavarande staten rörande sådana skatter, som avses i avtalet. 
(2) In the application of the provisions of this agreement by one of the Contracting Governments, any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting Government relating to the duties which are the subject of this agreement. 
(2) By die toepassing van die bepalings van hierdie ooreenkoms deur een van die kontrakterende regerings het 'n uitdrukking wat nie anders omskryf is nie, tensy die verband anders vereis, die betekenis wat daaraan geheg word ooreenkomstig die wette van daardie kontrakterende regering betreffende die belasting wat die onderwerp van hierdie ooreenkoms uitmaak. 
Artikel IV  
Article IV  
Artikel IV  
1. Fast egendom, belägen i en av staterna, beskattas allenast i denna stat. 
(1) Immovable property situated in one of the territories shall be subject to duty only in that territory. 
(1) Onroerende eiendom wat in een van die gebiede geleë is, is slegs in daardie gebied aan belasting onderworpe. 
2. I fast egendom inbegripas tillbehör därtill ävensom nyttjanderätt samt annan liknande rätt till fast egendom. 
(2) Immovable property shall include accessories thereto as well as usufructs over and other like interests in immovable property. 
(2) Onroerende eiendom sluit in bybehore daarby sowel as vruggebruike van en ander soortgelyke belange in onroerende eiendom. 
3. Rätt till royalty, som utgår för nyttjande av fast egendom eller för bearbetande av gruva eller annan naturtillgång, beskattas allenast i den stat, där den fasta egendomen, gruvan eller naturtillgången är belägen. 
(3) Rights to royalties for the use of immovable property, or for the operation of a mine or other place of natural resources, shall be subject to duty only in the territory in which such immovable property, mine or place is situated. 
(3) Regte op tantième vir die gebruik van onroerende eiendom, of vir die eksploitasie van 'n myn of ander plek van natuurlike hulpbronne, is slegs in die gebied waarin sodanige onroerende eiendom, myn of plek geleë is, aan belasting onderworpe. 
Artikel V  
Article V  
Artikel V  
1. Tillgångar, som äro nedlagda i rörelse, fritt yrke, lantbruk eller skogsbruk och äro hänförliga till ett fast driftställe i en av staterna, beskattas allenast i denna stat. 
(1) Assets employed in a business or liberal profession or in any agricultural or forestry enterprise and attributable to a permanent establishment in one of the territories shall be subject to duty only in that territory. 
(1) Bates in gebruik in 'n besigheid of vrye beroep of in enige landbouof bosbou-onderneming en wat aan 'n permanente saak in een van die gebiede toegeskryf kan word, is slegs in daardie gebied aan belasting onderworpe. 
2. Som fast driftställe anses plats, å vilken för stadigvarande bruk vid rörelsens, yrkets, lantbrukets eller skogsbrukets drivande finnes särskild anläggning eller vidtagits särskild anordning, såsom plats där företaget har sin ledning, kontor, filial, tillverkningsplats, verkstad, lantgård, skog eller gruva eller annan liknande naturtillgång. 
(2) A permanent establishment shall be regarded as a place at which there are special installations or at which special arrangements have been made for the permanent use of such place for business, professional, agricultural or forestry purposes, such as a place where the undertaking has its management, an office, a branch, a factory, a workshop, a farm, a forest or a mine or other place of natural resources. 
(2) 'n Permanente saak word beskou as 'n plek waarby daar spesiale installasies is of waarby spesiale reëlings getref is vir die permanente gebruik van sodanige plek vir besigheids-, professionele-, landbou- of bosbou-doeleindes, soos 'n plek waar die onderneming sy bestuur het, 'n kantoor, 'n tak, 'n fabriek, 'n werkswinkel, 'n plaas, 'n bos of 'n myn of ander plek van natuurlike hulpbronne. 
Artikel VI  
Article VI  
Artikel VI  
Aktier i aktiebolag, som bildats enligt lagstiftningen i en av staterna, beskattas allenast i den stat där bolaget bildats. 
Shares in a joint stock company incorporated under the laws of one of the territories shall be subject to duty only in the territory in which the company is incorporated. 
Aandele in 'n aandelemaatskappy wat involge die wette van een van die gebiede ingelyf is, is slegs in die gebied waarin die maatskappy ingelyf is, aan belasting onderworpe. 
Artikel VII  
Article VII  
Artikel VII  
1. Egendom, varå artiklarna IV, V och VI icke äro tillämpliga, beskattas allenast i den stat, där den avlidne hade sitt hemvist vid dödsfallet. 
(1) Assets not dealt with in Articles IV, V and VI shall be subject to duty only in the territory in which the deceased person was domiciled at the time of his death. 
(1) Bates wat nie in Artikels IV, V en VI behandel is nie, is slegs in die gebied waarin die oorlede persoon ten tyde van sy dood gedomisilieer was, aan belasting onderworpe. 
2. Vid tillämpningen av avtalet skall den avlidne anses hava haft hemvist i Sverige, om han enligt svensk lagstiftning var bosatt i Sverige vid dödsfallet, och i Unionen om han enligt lagstiftningen i Unionen var bosatt därstädes vid dödsfallet. 
(2) For the purposes of this agreement a deceased person shall be deemed to have been domiciled in Sweden if at the time of his death he was resident in Sweden in terms of the laws of that territory and to have been domiciled in the Union if at the time of his death he was ordinarily resident in the Union in terms of the laws of that territory. 
(2) Vir die toepassing van hierdie ooreenkoms word 'n oorlede persoon geag in Swede gedomisilieer te gewees het indien hy ten tyde van sy dood in Swede ingevolge die wette van daardie gebied woonagtig was en in die Unie gedomisilieer te gewees het indien hy ten tyde van sy dood ingevolge die wette van daardie gebied woonagtig was. 
3. Skulle tvivelsmål uppstå beträffande i vilkendera staten den avlidne, enligt vad ovan sagts, skall anses hava haft hemvist eller får den avlidne anses hava haft hemvist i båda staterna, skall frågan om hemviststaten avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna. Hänsyn skall därvid tagas till i vilkendera staten den avlidne kan anses hava haft centrum för sina personliga och ekonomiska intressen eller, om detta ej kan avgöras, till medborgarskapet. 
(3) If any doubt arises as to the territory in which a deceased person shall be deemed to have been domiciled as aforesaid, or if such person is deemed to have been domiciled in both territories, the question of domicile shall be settled by arrangement between the competent authorities. In this respect they shall take into consideration in which territory the deceased's personal and economic interests may be considered to have been centred, or, if this cannot be decided, his nationality. 
(3) Indien enige twyfel ontstaan wat betref die gebied waarin 'n oorlede person geag word gedomisilieer te gewees het soos voornoemd, of indien die persoon geag word in beide gebiede gedomisilieer te gewees het, word die vraag van domisilie deur reëling tussen die bevoegde owerhede geskik. In hierdie opsig moet hulle in aanmerking neem in watter gebied die oorledene se persoonlike en ekonomiese belange beskou kan word gesentreer te gewees het, of, indien dit nie besluit kan word nie, sy nasionaliteit. 
4. Var den avlidne vid dödsfallet icke bosatt vare sig i Unionen eller i Sverige, skall han anses hava haft hemvist i den av staterna, i vilken han ägde medborgarskap. Ägde han medborgarskap i båda staterna, skall frågan om var han skall anses hava haft hemvist avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna. 
(4) If the deceased person was neither ordinarily resident in the Union nor resident in Sweden at the time of his death, he shall be deemed to have been domiciled in the territory of which he was a national. If the deceased person was a national of both territories, the question as to where he shall be deemed to have been domiciled shall be settled by arrangement between the competent authorities. 
(4) Indien die oorlede persoon nòg gewoonlik in die Unie nòg in Swede ten tyde van sy dood woonagtig was word hy geag gedomisilieer te gewees het in die gebied waarvan hy 'n landsburger was. Indien die oorlede persoon 'n landsburger van albei gebiede was, word die vraag wat betref waar hy geag word om gedomisilieer te gewees het deur reëling tussen die bevoegde owerhede geskik. 
Artikel VIII  
Article VIII  
Artikel VIII  
1. Gäld, vilken häftar vid egendom som avses i artikel IV, V eller VI eller för vilken sådan egendom utgör säkerhet, avräknas i den stat, som äger beskatta den ifrågavarande egendomen, å samma egendom eller å annan egendom som den staten äger beskatta. Annan gäld än nu sagts avräknas å egendom, vartill beskattningsrätten tillkommer den stat, där den avlidne hade hemvist vid dödsfallet. 
(1) Where debts encumber a deceased person's assets to which Article IV, V or VI refers, or are secured by such assets, the territory having the right to levy duty on the said assets shall deduct such debts from those assets or from other assets on which the said territory has the right to levy duty. Debts other than those aforesaid shall be deducted from assets subject to duty in the territory in which the deceased person was domiciled at the time of his death. 
(1) Wanneer skulde 'n oorlede persoon se bates verswaar waarop artikel IV, V of VI betrekking het, of deur die bates verseker is, moet die gebied wat die reg het om belasting op genoemde bates te hef die skulde van daardie bates of van ander bates waarop genoemde gebied die reg het om belasting te hef, aftrek. Ander skulde as dié wat hierbo genoem is, word afgetrek van bates wat aan belasting onderworpe is in die gebied waarin die oorlede persoon ten tyde van sy dood gedomisilieer was. 
2. Överstiger den gäld, som enligt 1. ovan skall avräknas i en av staterna, värdet av all den egendom som ifrågavarande stat äger beskatta, avräknas det överskjutande gäldbeloppet å egendom, vartill beskattningsrätten tillkommer den andra staten. 
(2) Where debts which under the provisions of the preceding paragraph are to be deducted by one of the territories exceed the value of all the assets on which the said territory has the right to levy duty, the excess shall be deducted from assets subject to duty in the other territory. 
(2) Wanneer skulde wat ingevolge die bepalings van die voorafgaande paragraaf deur een van die gebiede afgetrek moet word, die waarde van alle bates oorskry waarop genoemde gebied die reg het om belasting te hef, word die oorskryding afgetrek van bates wat aan belasting in die ander gebied onderworpe is. 
3. Å fideikommissegendom avräknas dock allenast den gäld, som häftar vid egendomen eller för vilken denna utgör säkerhet. 
(3) In the case of entailed property, however, only debts which encumber or are seoured by such property shall be deducted. 
(3) In die geval van onvervreembare eiendom, moet egter slegs skulde wat verswaar of wat deur sodanige eiendom verseker is, afgetrek word. 
Artikel IX  
Article IX  
Artikel IX  
Om kvarlåtenskap är föremål för beskattning delvis i den ena staten och delvis i den andra staten, må vardera staten till grund för beräkning av skattesatsen lägga värdet av hela kvarlåtenskapen. 
If the estate of a deceased person is subject to duty partly in one of the territories and partly in the other territory, each territory may take the value of the whole of such estate as the basis for the calculation of its rate of duty. 
Indien die boedel van 'n oorlede persoon aan belasting gedeeltelik in een van die gebiede en gedeeltelik in die ander gebied onderworpe is, mag elke gebied die waarde van die totaal van die boedel as die basis vir die berekening van die belastingskaal neem. 
Artikel X  
Article X  
Artikel X  
Genom avtalet beröres icke den rätt till skattefrihet, som i kraft av folkrättens allmänna regler medgivits eller framdeles må komma att medgivas diplomatiska eller konsulära befattningshavare. I den mån på grund av sådan skattefrihet påförande av skatt å kvarlåtenskap icke sker i den stat i vilken sådan befattningshavare är ackrediterad, förbehålles beskattningen den utsändande staten. 
This agreement shall not affect any right to exemption from duty which has been, or may hereafter be, conferred on diplomatic or consular officers by virtue of the general rules of international law. Where, owing to such exemption, assets are not subject to duty in the territory to which such officers are accredited, the territory accrediting them shall have the right to levy duty on those assets. 
Hierdie ooreenkoms raak nie enige reg tot vrystelling van belasting wat verleen is, of wat hierna verleen mag word, aan diplomatieke of konsulêre amptenare kragtens die algemene reels van internasionale reg nie. Wanneer bates, weens sodanige vrystelling, nie aan belasting onderworpe is in die gebied waarin sodanige amptenare geakkrediteer is nie, het die gebied wat hulle akkrediteer die reg om belasting op daardie bates te hef. 
Artikel XI  
Article XI  
Artikel XI  
1. Kan det påvisas, att av beskattningsmyndigheterna i de båda staterna vidtagna åtgärder medföra en mot detta avtals principer stridande beskattning, må den som träffats av sådan beskattning göra erinringar häremot hos den behöriga myndigheten i den stat, där den avlidne enligt detta avtal får anses hava haft hemvist vid dödsfallet. Dylika erinringar skola göras inom två år efter det den av beskattningen berörda personen erhöll kännedom om den slutliga innebörden av ifrågavarande åtgärder. Anses erinringarna grundade, har myndigheten i sistnämnda stat att vidtaga erforderliga åtgärder för undanröjande av den ifrågavarande beskattningen. 
(1) If it can be shown that action taken by the revenue authorities of the two territories results in taxation contrary to the principles of this agreement, any person aggrieved by such taxation shall be entitled to lodge a claim with the competent authority of the territory in which the deceased person is deemed under this agreement to have been domiciled at the time of his death. A claim as aforesaid shall be lodged within two years after the final result of the action referred to above became known to the aggrieved person. If the claim is upheld, the competent authority of the last-mentioned territory shall take the necessary action to eliminate the taxation in question. 
(1) Indien daar bewys kan word dat stappe wat deur die inkomsteowerhede van die twee gebiede gedoen is, op belasting in stryd met die beginsels van hierdie ooreenkoms tot gevolg het, is enige persoon wat deur sodanige belasting benadeel word, geregtig om 'n eis in te dien by die bevoegde owerheid van die gebied waarin die oorlede persoon ingevolge hierdie ooreenkoms geag word ten tyde van sy dood gedomisilieer te gewees het. 'n Eis soos voornoemd, moet ingedien word binne twee jaar nadat die finale gevolg van die stappe waarvan hierbo melding gemaak is, aan die benadeelde persoon bekend geword het. Indien die eis gehandhaaf word, moet die bevoegde owerheid van laasgenoemde gebied die nodige stappe doen om die onderhawige belasting uit te skakel. 
2. Ränta skall icke utgå å skattebelopp som återbetalas på grund av bestämmelserna i avtalet. 
(2) Any refund based on the provisions of this agreement shall be made without payment of interest on the amount refunded. 
(2) Enige terugbetaling op grond van die bepalings van hierdie ooreenkoms word sonder betaling van rente op die terugbetaalde bedrag gemaak. 
Artikel XII  
Article XII  
Artikel XII  
De behöriga myndigheterna skola efter framställning utbyta sådana upplysningar (av beskaffenhet att stå till förfogande enligt de båda staternas respektive skattelagar) som äro nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i avtalet eller för att förebygga bedrägeri eller för att tilllämpa givna föreskrifter till förebyggande av skatteflykt i fråga om de skatter, som avses i avtalet. De utbytta upplysningarna skola behandlas såsom hemliga och få icke yppas för andra personer än dem, domstolar inbegripna, som handhava fastställandet och uppbörden av de skatter, som avses i avtalet. Sådana upplysningar få emellertid icke utbytas, som skulle röja någon affärshemlighet eller något i affärsverksamheten nyttjat förfaringssätt. 
The competent authorities shall upon request exchange such information (being information available under the respective taxation laws of the territories) as is necessary for carrying out the provisions of this agreement or for the prevention of fraud or the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the duties which are the subject of this agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons other than those (including courts) concerned with the assessment and collection of the duties which are the subject of this agreement. No information shall be exchanged which would disclose any trade secret or trade process. 
Die bevoegde owerhede moet op versoek sodanige inligting (dit is inligting wat volgens die onderskeie belastingwette van die gebiede beskikbaar is) uitruil as wat nodig is vir die uitvoering van die bepalings van hierdie ooreenkoms of ter voorkoming van bedrog of vir die toepassing van wetsbepalings teen wetlike ontduiking met betrekking tot die belastings wat die onderwerp van hierdie ooreenkoms uitmaak. Aldus uitgeruilde inligting moet as geheim beskou word en aan geen ander persone openbaar gemaak word nie as dié (insluitende howe) wat met die aanslaan en invordering van die belastings wat die onderwerp van hierdie ooreenkoms uitmaak te doen het. Geen inligting mag uitgeruil word wat enige handelsgeheim of handelsproses openbaar sal maak nie. 
Artikel XIII  
Article XIII  
Artikel XIII  
1. De behöriga myndigheterna må efter överenskommelse utfärda bestämmelser beträffande förfaringssätt samt ansöknings- och beslutsformulär ävensom i varje annan fråga, som kan uppkomma i samband med tillämpningen av avtalet. 
(1) The competent authorities may, by common agreement, prescribe rules concerning matters of procedure, forms of application and replies thereto and any other matter which may be necessary to the application of this agreement. 
(1) Die bevoegde owerhede kan, deur onderlinge ooreenkoms, reëls voorskryf betreffende prosedure, aansoekvorms en antwoorde daarop en enige ander aangeleentheid wat nodig mag wees met betrekking tot die toepassing van hierdie ooreenkoms. 
2. De behöriga myndigheterna i de båda staterna må träda i direkt förbindelse med varandra för genomförandet av bestämmelserna i avtalet. 
(2) The competent authorities of the two territories may communicate with each other directly for the purpose of giving effect to the provisions of this agreement. 
(2) Die bevoegde owerhede van die twee gebiede kan regstreeks met mekaar in verbinding tree met die doel om uitvoering aan die bepalings van hierdie ooreenkoms te gee. 
Artikel XIV  
Article XIV  
Artikel XIV  
1. Detta avtal skall ratificeras av de avtalsslutande staterna. Hans Maj:t Konungens av Sverige ratifikation skall ske med riksdagens samtycke. 
(1) This agreement shall be ratified by the Contracting Governments. Ratification by His Majesty the King of Sweden shall be subject to the consent of the Riksdag. 
(1) Hierdie ooreenkoms moet deur die kontrakterende regerings bekragtig word. Bekragtiging deur Sy Majesteit die Koning van Swede is aan die toestemming van die Riksdag onderworpe. 
2. Ratifikationshandlingarna skola utväxlas snarast möjligt.Ratifikationshandlingarna utväxlades den 17 augusti 1962.  
(2) The instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.1  
(2) Die bekragtigingsdokumente moet so gou moontlik uitgeruil word.1  
3. Avtalet skall träda i kraft den dag utväxlingen av ratifikationshandlingarna sker och skall tillämpas i de fall, då arvlåtare eller testator avlidit å eller efter nämnda dag. 
(3) This agreement shall come into force on the date of exchange of instruments of ratification and shall be effective only in respect of the estates of persons dying on or after that date. 
(3) Hierdie ooreenkoms tree in werking op die datum van die uitruiling van die bekragtigingsdokumente en is geldig slegs ten opsigte van boedels van persone wat op of na daardie datum te sterwe kom. 
Artikel XV  
Article XV  
Artikel XV  
Avtalet skall förbliva i kraft utan tidsbegränsning, men envar av de avtalsslutande staterna äger att – senast den 30 juni under ett kalenderår, dock icke tidigare än år 1965 – skriftligen uppsäga avtalet hos den andra staten. Har uppsägningstiden iakttagits upphör avtalets giltighet med utgången av det kalenderår under vilket uppsägningen ägde rum; dock att avtalet alltjämt skall äga tillämpning i fall då arvlåtaren eller testatorn avlidit före årets utgång. 
This agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting Governments may, on or before the thirtieth day of June in any year, not earlier than the calendar year 1965, give to the other Contracting Government written notice of termination. Where due notice is given, the agreement shall cease to be effective at the end of the calendar year in which the notice is given, but shall continue to apply in respect of the estate of any person dying before the end of that year. 
Hierdie ooreenkoms bly vir 'n onbepaalde tydperk van krag, maar enigeen van die kontrakterende regerings kan, op of voor die dertigste dag van Junie in enige kalenderjaar, nie vroeër as die kalenderjaar 1965 nie, skriftelik kennis van opsegging aan die ander kontrakterende regering gee. Wanneer behoorlike kennis gegee is, verval hierdie ooreenkoms aan die einde van die kalenderjaar waarin die kennisgewing gegee is, maar bly van toepassing ten opsigte van die boedel van enige persoon wat voor die einde van daardie jaar te sterwe kom. 
Till bekräftelse härå hava undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill. 
In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this agreement and have affixed thereto their seals. 
Ten bewyse waarvan die ondergetekendes, behoorlik daartoe gemagtig, hierdie ooreenkoms onderteken het en hul seëls daarop aangebring het. 
Som skedde i Stockholm i två exemplar, på svenska, engelska och afrikanska språken, vilka texter äga lika vitsord, den 29 maj 1961. 
Done at Stockholm, in duplicate, in the English, Afrikaans and Swedish languages, the texts being equally authentic, this 29th day of May, One thousand Nine hundred and Sixty-one. 
Gedoen te Stockholm, in duplo, in die Afrikaanse, Engelse en Sweedse 
 
Östen Undén  
 
 
(L. S.) 
 
 
A. M. Hamilton  
 
 
(L. S.) 
 
Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och skall äga tillämpning på dödsbon efter personer, vilka avlidit den 17 augusti 1962 eller därefter.Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit.Stockholms slott den 14 september 1962.Under Hans Maj:tsMin allernådigste Konungs och Herres frånvaro, enligt Dess nådiga beslut:BERTIL(L. S.)G. E. STRÄNG(Finansdepartementet)