Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Skatteavtal Kenya

Utfärdad: 1974-02-15

Kungl. Maj:t förordnar följande med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 20 § 3 mom. förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 20 § 3 mom. förordningen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Det mellan Sverige och Kenya den 28 juni 1973 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

Vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till kungörelsen som bilaga 2.

Bilaga 1

Avtal mellan Konungariket Sverige och Republiken Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

Översättning

 

Convention between the Kingdom of Sweden and the Republic of Kenya for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital

 

Avtal mellan Konungariket Sverige och Republiken Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Kenya, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital, have agreed as follows:

 

Konungariket Sveriges regering och Republiken Kenyas regering har, föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, överenskommit om följande bestämmelser:

 

Artikel I

Article I

 

Artikel I

 

1. Subject to paragraph 5 of Article XXIII, the taxes which are the subject of the present Convention are:

 

1 §. Där icke annat följer av artikel XXIII § 5, tillämpas detta avtal på följande skatter:

 

(a) In Sweden:

 

a) Beträffande Sverige:

 

(i) the State income tax, including sailors‘ tax and coupon tax;

 

1) Den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(ii) the tax on the undistributed profits of companies;

 

2) ersättningsskatten,

 

(iii) the tax on public entertainers;

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar,

 

(iv) the communal income tax;

 

4) den kommunala inkomstskatten, samt

 

(v) the State capital tax

 

5) den statliga förmögenhetsskatten;

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”);

 

skatt av sådant slag benämnes i det följande ”svensk skatt”.

 

(b) in Kenya:

 

b) Beträffande Kenya:

 

(i) the income tax;

 

1) Inkomstskatten, samt

 

(ii) the graduated personal tax

 

2) den progressiva personskatten;

 

(hereinafter referred to as ”Kenyan tax”).

 

skatt av sådant slag benämnes i det följande ”kenyansk skatt”.

 

2. The present Convention shall also apply to any other taxes of a substantially similar character imposed in Sweden or Kenya subsequently to the date of signature of the present Convention.

 

2 §. Detta avtal tillämpas även på alla andra skatter av i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av detta avtal framdeles kan komma att uttagas i Sverige eller Kenya.

 

The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra mera väsentliga ändringar i deras respektive skattelagstiftning.

 

Artikel II

Article II

 

Artikel II

 

1. In the present Convention unless the context otherwise requires:

 

1 §. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Kenya” means the Republic of Kenya, including any area outside the territorial waters of Kenya which, in accordance with international law, has been or may be designated, under the laws of Kenya concerning the Continental Shelf, as an area over which Kenya may exercise sovereign rights with respect to the exploration for and exploitation of natural resources;

 

a) Uttrycket ”Kenya” åsyftar Republiken Kenya och inbegriper varje utanför Kenyas territorialvatten beläget område som i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler i kenyansk lagstiftning om kontinentalsockeln betecknas – eller kan komma att betecknas – såsom ett område över vilket Kenya äger utöva sina suveräna rättigheter med avseende på utforskning och utvinning av naturtillgångar.

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden, and includes any area adjacent to the territorial waters of Sweden within which, under the laws of Sweden and in accordance with international law, the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea bed or in its sub-soil may be exercised;

 

b) Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje till Sveriges territorialvatten gränsande område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskning och utvinning av naturtillgångar på havsbottnen och i dennas underlag.

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Sweden or Kenya as the context requires;

 

c) Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Kenya, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(d) the term ”tax” means Swedish tax or Kenyan tax as the context requires, but shall not include any tax which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;

 

d) Uttrycket ”skatt” åsyftar svensk eller kenyansk skatt, alltefter som sammanhanget kräver, men inbegriper icke avgift, som utgår på grund av försummelse eller underlåtenhet i fråga om skatter på vilka detta avtal är tillämpligt eller utgör straff eller vite som har samband med sådana skatter.

 

(e) the term ”person” means an individual, a company and any other body of persons treated as an entity for tax purposes;

 

e) Uttrycket ”person” åsyftar fysisk person, bolag och varje annan sammanslutning, som i beskattningshänseende behandlas som ett subjekt.

 

(f) the term ”company” means any body corporate, or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

f) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas som juridisk person.

 

(g) the terms ”Swedish enterprise” and ”Kenyan enterprise” mean respectively an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of Sweden and an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of Kenya, and the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean a Swedish enterprise or a Kenyan enterprise, as the context requires;

 

g) Uttrycken ”svenskt företag” och ”kenyanskt företag” åsyftar rörelsedrivande företag, som bedrives av person med hemvist i Sverige, respektive rörelsedrivande företag, som bedrives av person med hemvist i Kenya, och uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar svenskt eller kenyanskt företag, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(h) the term ”competent authority” means:

 

h) Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in the case of Kenya the Minister for Finance or his authorised representative;

 

1) För Kenyas vidkommande finansministern eller hans befullmäktigade ombud.

 

(ii) in the case of Sweden the Minister of Finance or his authorised representative.

 

2) För Sveriges vidkommande finansministern eller hans befullmäktigade ombud.

 

2. In the application of the provisions of the present Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that Contracting State in relation to the taxes which are the subject of the present Convention.

 

2 §. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal, anses, såvitt icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke särskilt angivits, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.

 

Artikel III

Article III

 

Artikel III

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

 

1 §. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” varje person som enligt lagstiftningen i denna stat är underkastad beskattning där på grund av hemvist, bosättning, styrelses säte eller varje annan liknande omständighet.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his case shall be determined in accordance with the following rules:

 

2 §. Då på grund av bestämmelserna i 1 § av denna artikel fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

 

(i) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a home available to him. If he has a home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests).

 

1) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som står till hans förfogande. Om han har sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

(ii) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode.

 

2) Om det icke kan avgöras i vilken avtalsslutande stat centrum för levnadsintressena är beläget eller om han icke i någondera staten har ett hem till sitt förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

 

(iii) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national.

 

3) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han är medborgare.

 

(iv) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

4) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna frågan genom överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

 

3 §. Då på grund av bestämmelserna i 1 § person, som ej är fysisk person, har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat, där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel IV

Article IV

 

Artikel IV

 

1. The profits of a Kenyan enterprise shall not be subject to Swedish tax unless the enterprise carries on a trade or business in Sweden through a permanent establishment situated therein. If it carries on a trade or business as aforesaid, tax may be imposed on those profits by Sweden, but only on so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1 §. Inkomst av rörelse, som förvärvas av kenyanskt företag, beskattas icke i Sverige, såvida icke företaget bedriver rörelse i Sverige från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får Sverige beskatta inkomsten men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. The profits of a Swedish enterprise shall not be subject to Kenyan tax unless the enterprise carries on a trade or business in Kenya through a permanent establishment situated therein. If it carries on a trade or business as aforesaid, tax may be imposed on those profits by Kenya, but only on so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

2 §. Inkomst av rörelse, som förvärvas av svenskt företag, beskattas icke i Kenya, såvida icke företaget bedriver rörelse i Kenya från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får Kenya beskatta inkomsten men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

3. Where an enterprise of a Contracting State carries on a trade or business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to derive in that other State if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing at arm‘s length with the enterprise of which it is a permanent establishment and the profits so attributed shall be deemed to be income derived from sources in that other State.

 

3 §. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänföres till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat i denna andra stat, om det varit ett oberoende företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör. Inkomst, som hänförs till det fasta driftstället, anses utgöra inkomst som uppbäres från källa i denna andra stat.

 

4. If an enterprise of a Contracting State, which has a permanent establishment in the other Contracting State, sells goods or merchandise otherwise than through the permanent establishment of the same or similar kind as those sold by the permanent establishment, or renders otherwise than through the permanent establishment services of the same or similar kind as those rendered by the permanent establishment, the profits of such activities may be attributed to the permanent establishment unless the enterprise proves that such sales or services are not attributable to the activity of the permanent establishment.

 

4 §. Om ett företag i en avtalsslutande stat har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och säljer varor, annorledes än genom det fasta driftstället, som är av samma eller liknande slag som de som säljes av det fasta driftstället eller tillhandahåller tjänster, annorledes än genom det fasta driftstället, som är av samma eller liknande slag som de som tillhandahålles av det fasta driftstället, kan inkomst av sådan verksamhet anses hänförlig till det fasta driftstället, såvida icke företaget visar att försäljningen eller tillhandahållandet av tjänsterna icke är hänförliga till den vid det fasta driftstället bedrivna verksamheten.

 

5. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, but this does not include any expenses which, under the law of that State, would not be allowed to be deducted by an independent enterprise of that State.

 

5 §. Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning – härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning – antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget, eller annorstädes. Dessa bestämmelser omfattar emellertid icke sådana kostnader som enligt lagen i sistnämnda stat icke hade varit avdragsgilla för ett fristående företag i den staten.

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

6 §. Vid tillämpningen av föregående paragrafer bestämmes inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, genom samma förfarande år från år, såvida icke särskilda förhållanden föranleder annat.

 

7. No portion of any profits arising to an enterprise of a Contracting State shall be attributed to a permanent establishment situated in the other Contracting State by reason of the mere purchase of goods or merchandise within that other State by the enterprise.

 

7 §. Inkomst, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, anses icke till någon del hänförlig till fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast av den anledningen att företaget inköper varor i denna andra stat.

 

8. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

8 §. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal, berörs icke bestämmelserna i dessa artiklar av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel V

Article V

 

Artikel V

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

 

1 §. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

 

2. The term ”permanent establishment” shall include:

 

2 §. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

(b) a branch;

 

b) filial,

 

(c) an office;

 

c) kontor,

 

(d) a factory;

 

d) fabrik,

 

(e) a workshop;

 

e) verkstad,

 

(f) a mine, oil well, quarry or other place of extraction of natural resources;

 

f) gruva, oljekälla, stenbrott eller annan plats för utnyttjande av naturtillgång,

 

(g) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on;

 

g) jordbruk, plantage eller annan plats där jordbruk, skogsbruk, plantage eller därmed sammanhängande verksamhet bedrives,

 

(h) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months;

 

h) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än sex månader,

 

(i) the provision of supervisory activities for more than six months on a building site or construction or assembly project.

 

i) utövande av övervakande verksamhet under mer än sex månader på plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete.

 

3. The term ”permanent establishment” shall not be deemed to include:

 

3 §. Uttrycket ”fast driftställe” anses icke inbegripa:

 

(a) the use of facilities solely for the purposes of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring eller utställning av företaget tillhöriga varor,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purposes of storage or display;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring eller utställning,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purposes of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purposes of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purposes of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

 

e) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art för företaget.

 

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State–other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies–shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if:

 

4 §. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten – härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i 6 § – behandlas såsom fast driftställe i den förstnämnda staten, om

 

(a) he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise, or

 

a) han har och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning eller

 

(b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of that enterprise.

 

b) han icke har sådan fullmakt men vanligtvis innehar i den förstnämnda staten ett varulager från vilket han regelbundet levererar varor för företagets räkning.

 

5. An insurance enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums or insures risks in that other State through an employee or through a representative who is not an agent of an independent status within the meaning of paragraph 6.

 

5 §. Försäkringsföretag i en avtalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten om företaget uppbär premier eller försäkrar risker i denna andra stat genom en anställd eller genom ett ombud, som icke är en sådan oberoende representant som avses i 6 §.

 

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, where the activities of such an agent are devoted wholly or mainly to that enterprise he would not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph, but in such cases the provisions of paragraph 4 would apply.

 

6 §. Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att dessa personer därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet. Om emellertid en sådan representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller huvudsakligen för detta företags räkning, anses han icke såsom en sådan oberoende representant som avses i denna paragraf. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i 4 §.

 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

7 §. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller av ett bolag som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat (antingen genom ett fast driftställe eller annorledes), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom ett fast driftställe för det andra bolaget.

 

Artikel VI

Article VI

 

Artikel VI

 

Where–

 

I fall då

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl företag i en avtalsslutande stat som företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda företagens kapital,

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

Artikel VII

Article VII

 

Artikel VII

 

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

1 §. Inkomst som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom utövande av luftfart i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

2. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in both Contracting States according to the law of each Contracting State.

 

2 §. Inkomst som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom utövande av sjöfart i internationell trafik får beskattas i båda avtalsslutande staterna enligt vardera statens lagstiftning.

 

Provided that where such an enterprise derives profits from such operation in the other Contracting State–

 

Om ett sådant företag förvärvar inkomst genom sådan verksamhet i den andra avtalsslutande staten, gäller följande:

 

(a) such profits shall be deemed to be an amount not exceeding five per cent of the full amount received by the enterprise on account of the carriage of passengers or freight embarked in that other State;

 

a) Inkomsten skall anses utgöra ett belopp som inte överstiger fem procent av företagets bruttointäkter genom befordran av passagerare eller gods som tagits ombord i denna andra stat;

 

(b) the tax chargeable in that other State shall be reduced by fifty per cent.

 

b) den skatt som uttages i denna andra stat skall nedsättas med 50 procent.

 

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to a share of the profits from the operation of aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pooled service, in a joint air transport operation or in an international operating agency.

 

3 §. Bestämmelserna i 1 § i denna artikel tillämpas även på sådan del av inkomst av luftfart i internationell trafik som ett företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom deltagande i en pool, ett gemensamt lufttransportföretag eller ett internationellt trafikföretag.

 

Artikel VIII

Article VIII

 

Artikel VIII

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1 §. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed:

 

2 §. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men därvid får skattesatsen icke överstiga

 

(a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company which owns at least 25 per cent of the voting shares of the company paying the dividends during the period of six months immediately preceding the date of payment of the dividends;

 

a) 15 procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag som under minst sex månader omedelbart före dagen för utbetalning av utdelningen äger minst 25 procent av röstetalet för aktierna eller andelarna i det utbetalande bolaget,

 

(b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

b) 25 procent av utdelningens bruttobelopp i alla övriga fall.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares or any other item which is deemed to be a dividend or distribution of a company by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident, but does not include any interest or royalties to which Articles IX and X of this Convention apply.

 

3 §. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag eller annan inkomst, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställes med utdelning. Uttrycket inbegriper icke ränta och royalty på vilka artiklarna IX och X i detta avtal tillämpas.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case the provisions of Article IV shall apply.

 

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ av denna artikel tillämpas icke, om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, samt den andel av vilken utdelningen i fråga härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel IV.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject the company‘s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

 

5 §. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat icke påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som ej har hemvist i denna andra stat, och ej heller någon skatt på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgöres av inkomst som uppkommer i denna andra stat.

 

6. Dividends paid by a company being a resident of Kenya to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from tax in Sweden to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been residents of Sweden. This exemption shall not apply unless

 

6 §. Utdelning från bolag med hemvist i Kenya till bolag med hemvist i Sverige är undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen hade haft hemvist i Sverige. Sådan skattebefrielse inträder dock icke med mindre

 

the profits out of which the dividends are paid have been subjected in Kenya to the normal income tax which applies at the date of signature of this Convention or an income tax comparable thereto, or

 

den vinst, av vilken utdelningen utbetalas, i Kenya underkastats den vanliga inkomstskatt som utgår vid tiden för undertecknandet av detta avtal eller därmed jämförlig inkomstskatt eller

 

the principal part of the profits of the company paying the dividends arises, directly or indirectly, from business activities other than the management of securities and other similar property and such activities are carried on within Kenya by the company paying the dividends or by a company in which it owns at least 25 per cent of the voting power.

 

den huvudsakliga delen av det utdelande bolagets inkomst direkt eller indirekt härrör från annan verksamhet än förvaltning av värdepapper och därmed likartad egendom samt verksamheten bedrives i Kenya av det utdelande bolaget eller av bolag, i vilket det äger aktier eller andelar motsvarande minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar.

 

Artikel IX

Article IX

 

Artikel IX

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1 §. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

 

2 §. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat men skattesatsen får därvid icke överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State, or any agency wholly owned by that Government or local authority shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State. The competent authorities of the Contracting States may determine by mutual agreement any other governmental institution to which this paragraph shall apply.

 

3 §. Utan hinder av bestämmelserna i 2 § av denna artikel skall ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till regeringen eller till lokal myndighet i den andra avtalsslutande staten eller till denna andra avtalsslutande stats centralbank eller till verk eller annan myndighet som är underställd denna andra stat eller dess lokala myndighet, vara undantagen från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan genom ömsesidig överenskommelse bestämma annat statligt organ på vilket denna paragraf skall tillämpas.

 

4. The term ”interest” as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and other debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

 

4 §. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av statsobligationer, andra obligationer eller skuldebrev, antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt till andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran liksom även all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat i vilken inkomsten uppkommer jämställes med inkomst av försträckning.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case the provisions of Article IV shall apply.

 

5 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ av denna artikel tillämpas icke, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken räntan härrör samt den fordran av vilken räntan härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel IV.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when a payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

6 §. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat då utbetalaren är den avtalsslutande staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan – antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej – har fast driftställe i en avtalsslutande stat, för vilket upptagits det lån som räntan avser, och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount; in that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

7 §. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren, om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel X

Article X

 

Artikel X

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1 §. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och utbetalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties.

 

2 §. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat men därvid får skattesatsen icke överstiga 20 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

3. The term ”royalty” as used in this Article means any royalty or other amount paid as consideration for the use of, or for the privilege of using, any copyright, patent, design, secret process or formula, trademark, cinematograph films or other like property, but does not include any royalty or other amount paid in respect of the operation of a mine, quarry or oil well or of any other extraction of natural resources.

 

3 §. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av royalty eller annat belopp som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt, patent, mönster, hemligt recept eller fabrikationsmetod, varumärke, kinematografisk film eller rättighet eller egendom av liknande slag. Uttrycket inbegriper däremot icke något slag av royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjande av gruva, stenbrott, oljekälla eller annan naturtillgång.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case the provisions of Article IV shall apply.

 

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ av denna artikel tillämpas icke, om den som uppbär royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, samt den rättighet eller egendom av vilken royaltyn härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel IV.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

5 §. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat då utbetalaren är staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn – antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej – har fast driftställe i en avtalsslutande stat, till vilket skyldigheten att betala royaltyn är knuten och royaltyn bestrides av det fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount; in that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

6 §. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att beloppet av utbetald royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller upplysning för vilken royaltyn erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel XI

Article XI

 

Artikel XI

 

1. Management or professional fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1 §. Ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of Article XV such management or professional fees may, however, be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the management or professional fees.

 

2 §. Utan hinder av bestämmelserna i 1 och 2 §§ av artikel XV får emellertid sådan ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat men därvid får skattesatsen icke överstiga 20 procent av ersättningens bruttobelopp.

 

3. The term ”management or professional fees” as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a managerial, technical, professional or consultancy nature.

 

3 §. Med uttrycket ”ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke” förstås i denna artikel varje slag av betalning till person, som icke är anställd hos utbetalaren, såsom ersättning för tjänster i dennes egenskap av företagsledare, tekniker, konsult eller annan yrkesutövare.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the management or professional fees, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the management or professional fees arise a permanent establishment with which the services giving rise to the management or professional fees are effectively connected. In such a case the provisions of Article IV shall apply.

 

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ i denna artikel tillämpas icke, om mottagaren av ersättningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken ersättningen härrör samt de tjänster på grund varav ersättningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel IV.

 

5. Management or professional fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the management or professional fees, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the management or professional fees was incurred and such management or professional fees are borne by such permanent establishment, then such management or professional fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

5 §. Ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke anses härröra från en avtalsslutande stat då utbetalaren är staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar ersättningen – antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej – har fast driftställe i en avtalsslutande stat, till vilket skyldigheten att betala ersättningen är knuten och ersättningen bestrides av det fasta driftstället, anses dock ersättningen härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

Artikel XII

Article XII

 

Artikel XII

 

1. Income of whatever nature derived from real property (other than income from mortgages or bonds secured by real property) within a Contracting State by a resident of the other Contracting State may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1 §. Varje slag av inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär från fastighet belägen i den andra avtalsslutande staten (med undantag för inkomst av obligation eller annan skuldförbindelse för vilken lämnats säkerhet i fastighet), får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

2. Any royalty or other amount paid in respect of the operation of a mine, oil well or quarry or of any other extraction of natural resources within a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in the Contracting State in which such a mine, oil well, quarry or other natural resources are situated.

 

2 §. Varje slag av royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjande av gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den avtalsslutande stat, där ifrågavarande gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång är belägen.

 

3. The term ”real property” shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to real property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of real property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as real property.

 

3 §. Uttrycket ”fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där fastigheten i fråga är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som fastighet.

 

Artikel XIII

Article XIII

 

Artikel XIII

 

1. Gains from the sale, transfer or exchange of real property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1 §. Vinst på grund av försäljning, byte eller annan överlåtelse av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat, där egendomen är belägen.

 

2. Gains derived from the sale, transfer or exchange of any capital assets other than real property by a resident of a Contracting State who does not carry on a trade or business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein shall be exempt from tax in that other State.

 

2 §. Vinst, som på grund av försäljning, byte eller annan överlåtelse av egendom annan än fastighet förvärvas av person som har hemvist i en avtalsslutande stat och icke bedriver rörelse från fast driftställe beläget i den andra avtalsslutande staten, är undantagen från beskattning i denna andra stat.

 

3. The provisions of paragraph 2 of this Article shall not affect the right of Kenya to levy according to its own law a tax on gains derived from the sale, transfer or exchange of any shares in any company incorporated in Kenya by a person who is a resident of Sweden and has been a resident of Kenya at any time during the ten years preceding the sale, transfer or exchange.

 

3 §. Bestämmelserna i 2 § av denna artikel berör icke Kenyas rätt att enligt sin egen lagstiftning beskatta vinst på grund av försäljning, byte eller annan överlåtelse av aktier i bolag, som bildats i Kenya, om överlåtelsen göres av person, som har hemvist i Sverige och som haft hemvist i Kenya under någon del av de senaste tio åren före överlåtelsen.

 

Artikel XIV

Article XIV

 

Artikel XIV

 

1. Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, the Government of Kenya to any individual in respect of services rendered to the Government of Kenya in the discharge of governmental functions shall be exempt from Swedish tax, if the individual is not a national of Sweden.

 

1 §. Ersättningar, pensioner däri inbegripna, som utbetalas av – eller från fonder inrättade av – Kenyas regering till fysisk person för arbete utfört i denna regerings tjänst, är undantagna från svensk skatt, om personen i fråga icke är svensk medborgare.

 

2. Remuneration paid by the Government of Sweden or pensions paid by, or out of funds created by, the Government of Sweden to any individual in respect of services rendered to the Government of Sweden in the discharge of governmental functions shall be exempt from Kenyan tax, if the individual is not ordinarily resident in Kenya or is ordinarily resident in Kenya solely for the purpose of rendering those services, and in either case is subject to tax thereon in Sweden.

 

2 §. Ersättningar, som utbetalas av Sveriges regering, och pensioner, som utbetalas av – eller från fonder inrättade av – Sveriges regering, till fysisk person för arbete utfört i denna regerings tjänst, är undantagna från kenyansk skatt, om personen i fråga icke är fast bosatt (”ordinarily resident”) i Kenya eller är fast bosatt i Kenya enbart för att utföra ifrågavarande arbete; i båda dessa fall gäller dock skattebefrielsen endast om personen i fråga är skattskyldig för ersättningen respektive pensionen i Sverige.

 

3. The provisions of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profit.

 

3 §. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas icke på ersättning för arbete, som utförts i samband med rörelse som endera avtalsslutande statens regering bedrivit i förvärvssyfte.

 

4. For the purpose of this Article, the term ”Government” shall include any local authority of either Contracting State.

 

4 §. Vid tillämpningen av denna artikel innefattar uttrycket ”regering” lokal myndighet i endera avtalsslutande staten.

 

Artikel XV

Article XV

 

Artikel XV

 

1. Subject to Articles XI, XIV, XVI, XVII, XIX and XX an individual who is a resident of Kenya shall be exempt from Swedish tax on profits or remuneration in respect of personal (including professional) services performed within Sweden in any taxation year if:

 

1 §. Där icke bestämmelserna i artiklarna XI, XIV, XVI, XVII, XIX och XX föranleder annat, är fysisk person med hemvist i Kenya befriad från svensk skatt på ersättning för arbete (utövandet av fritt yrke däri inbegripet), som utföres i Sverige under något beskattningsår, under förutsättning att

 

(a) he is present within Sweden for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during that year, and

 

a) han vistas i Sverige under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret,

 

(b) the services are performed for or on behalf of a resident of Kenya, and

 

b) arbetet utföres för eller på uppdrag av person med hemvist i Kenya, och

 

(c) the profits or remuneration are not borne by a permanent establishment which the employer has in Sweden.

 

c) ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har i Sverige.

 

2. Subject to Articles XI, XIV, XVI, XVII, XIX and XX an individual who is a resident of Sweden shall be exempt from Kenyan tax on profits or remuneration in respect of personal (including professional) services performed within Kenya in any taxation year if:

 

2 §. Där icke bestämmelserna i artiklarna XI, XIV, XVI, XVII, XIX och XX föranleder annat, är fysisk person med hemvist i Sverige befriad från kenyansk skatt på ersättning för arbete (utövandet av fritt yrke däri inbegripet), som utföres i Kenya under något beskattningsår, under förutsättning att

 

(a) he is present within Kenya for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during that year, and

 

a) han vistas i Kenya under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret,

 

(b) the services are performed for or on behalf of a resident of Sweden, and

 

b) arbetet utföres för eller på uppdrag av person med hemvist i Sverige, och

 

(c) the profits or remuneration are not borne by a permanent establishment which the employer has in Kenya.

 

c) ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har i Kenya.

 

3. For the purposes of this Convention, profits or remuneration for personal (including professional) services performed in a Contracting State, shall be deemed to be income from sources within that State, and the services of an individual whose services are wholly or mainly performed on ships or aircraft operated by a resident of a Contracting State, shall be deemed to be performed in that State.

 

3 §. Vid tillämpningen av detta avtal anses ersättning för arbete (utövandet av fritt yrke däri inbegripet), som utföres i en avtalsslutande stat, utgöra inkomst från källa i denna stat. Då arbetet utföres av fysisk person helt eller till huvudsaklig del ombord på fartyg eller luftfartyg, som användes i verksamhet utövad av person med hemvist i en avtalsslutande stat, anses arbetet vara utfört i denna stat.

 

Artikel XVI

Article XVI

 

Artikel XVI

 

Directors‘ fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel XVII

Article XVII

 

Artikel XVII

 

1. Notwithstanding the provisions of Article XV income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio and television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which those activities are exercised.

 

1 §. Utan hinder av bestämmelserna i artikel XV får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker, professionella idrottsmän och liknande yrkesutövare förvärvar genom sin personliga verksamhet i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

2. Notwithstanding anything contained in this Convention where the services of a public entertainer or an athlete mentioned in paragraph 1 are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, the profits derived by that enterprise from providing those services may be taxed in the first-mentioned State.

 

2 §. I de fall då tjänster av yrkesutövare, som avses i 1 §, tillhandahålles i en avtalsslutande stat av företag i den andra avtalsslutande staten, får inkomst, som företaget förvärvar genom att tillhandahålla tjänsterna i fråga, utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, beskattas i den förstnämnda staten.

 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to services of public entertainers and athletes, if their visit to a Contracting State is supported wholly or substantially from public funds of the other Contracting State.

 

3 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ av denna artikel tillämpas icke beträffande tjänster, som utföres av artist eller professionell idrottsman, om besöket i en avtalsslutande stat helt eller till betydande del bekostas genom bidrag av allmänna medel från den andra avtalsslutande staten.

 

Artikel XVIII

Article XVIII

 

Artikel XVIII

 

1. Subject to Article XIV, any pension and annuity derived by an individual who is a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1 §. Där icke bestämmelserna i artikel XIV föranleder annat, får varje slag av pension eller livränta, som uppbäres av fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat från källa i den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra stat.

 

2. The term ”pension” as used in this Article means a periodic payment made in consideration of services rendered in the past, by way of compensation for injuries received or under the provisions of a public social security system.

 

2 §. Med uttrycket ”pension” förstås i denna artikel periodisk utbetalning, som utgör ersättning för tidigare utfört arbete eller för liden skada eller som utgår enligt bestämmelser om allmän socialförsäkring.

 

The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money‘s worth.

 

Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som skall utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

Artikel XIX

Article XIX

 

Artikel XIX

 

A student or business apprentice who is present in a Contracting State for the purposes of his education or training and who is, or was immediately before his stay in that State, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on:

 

Studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant, som vistas i en avtalsslutande stat för att erhålla undervisning eller utbildning och som har eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda staten på:

 

(i) payments made to him by persons residing outside that first-mentioned State for the purposes of his maintenance, education or training; and

 

1) belopp, som utbetalas till honom från person med hemvist utanför den förstnämnda staten till bestridande av hans uppehälle, undervisning eller utbildning, samt

 

(ii) remuneration for personal services performed in that first-mentioned State provided the remuneration does not exceed 9 500 Swedish Crowns or its equivalent in Kenyan currency for any taxable year.

 

2) ersättning för personligt arbete, som utföres i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att ersättningen icke under något beskattningsår överstiger 9 500 svenska kronor eller motsvarande belopp i kenyansk valuta.

 

The benefits under sub-paragraph (ii) shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken but shall in no event exceed a period of three consecutive years.

 

Skattebefrielse enligt punkt 2) medges endast för den tid, som skäligen eller vanligtvis åtgår för att fullborda studierna eller utbildningen i fråga, men får icke i något fall avse längre tidrymd än tre på varandra följande år.

 

Artikel XX

Article XX

 

Artikel XX

 

1. A professor or teacher who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purposes of teaching or conducting research at a university, college, school or other education institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visit, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research in respect of which he is subject to tax in the other Contracting State.

 

1 §. En professor eller lärare, som vistas i en avtalsslutande stat under en tidrymd icke överstigande två år i syfte att bedriva undervisning eller forskning vid universitet, högskola, skola eller annan undervisningsanstalt, i denna avtalsslutande stat och som har – eller omedelbart före vistelsen hade – hemvist i den andra avtalsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på ersättning, som han uppbär för sådan undervisning eller forskning, om ersättningen är skattepliktig i den andra avtalsslutande staten.

 

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

 

2 §. Denna artikel tillämpas icke på inkomst genom forskning, om forskningen sker, icke i allmänt intresse utan företrädesvis till gagn för en eller flera personers privata intressen.

 

Artikel XXI

Article XXI

 

Artikel XXI

 

Where taxes on capital are imposed by one or both of the Contracting States the following provisions shall apply:

 

Om skatt på förmögenhet förekommer i en avtalsslutande stat, tillämpas följande bestämmelser:

 

(a) Capital represented by real property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

a) Förmögenhet, som består av fastighet, får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

(b) Subject to the provisions of paragraph (a) of this Article, capital represented by assets forming part of the business property employed in a permanent establishment of an enterprise, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

b) Med förbehåll för bestämmelsen i punkt a) av denna artikel får förmögenhet, bestående av tillgångar som är att hänföra till anläggnings- eller driftkapital i ett företags fasta driftställe, beskattas i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

(c) Ships and aircraft as well as assets, other than real property, pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

 

c) Fartyg eller luftfartyg samt tillgång, som ej utgör fastighet och som är att hänföra till användningen av fartyg eller luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat, där företaget har hemvist.

 

(d) All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

d) Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

 

Artikel XXII

Article XXII

 

Artikel XXII

 

1. Subject to the provisions of the law of Kenya regarding the allowance as a credit against Kenyan tax of tax payable in a territory outside Kenya, Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Sweden shall be allowed as a credit against any Kenyan tax payable in respect of that income. The credit shall not exceed the Kenyan tax, computed before allowing any such credit, which is appropriate to the income derived from Sweden.

 

1 §. I enlighet med kenyansk lagstiftning angående avräkning från kenyansk skatt av skatt, som utgår i annat land än Kenya, avräknas svensk skatt, som enligt svensk lag och i överensstämmelse med detta avtal utgår antingen direkt eller genom skatteavdrag på inkomst från källa i Sverige, från kenyansk skatt på samma inkomst. Avräkningsbeloppet skall icke överstiga beloppet av den kenyanska skatt, som utan sådan avräkning belöper på den inkomst som uppbäres från Sverige.

 

2. Where income from sources within Kenya or capital situated therein under the laws of Kenya and in accordance with this Convention may be taxed in Kenya, Sweden shall allow the Kenyan tax paid in respect of such income or capital as a credit against any Swedish tax payable in respect of that income or capital. The credit in either case shall not, however, exceed that part of the Swedish income tax or capital tax, respectively, as computed before the credit is given, which is appropriate to the income or capital which may be taxed in Kenya.

 

2 §. Om inkomst från källa i Kenya eller där belägen förmögenhet enligt kenyansk lag och i överensstämmelse med detta avtal får beskattas i Kenya, avräknas i Sverige kenyansk skatt på inkomsten eller förmögenheten från svensk skatt på samma inkomst eller förmögenhet. Avräkningsbeloppet skall dock icke överstiga den del av svensk inkomstskatt respektive förmögenhetsskatt, som utan sådan avräkning belöper på den inkomst eller förmögenhet som får beskattas i Kenya.

 

3. Where under this Convention a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first-mentioned Contracting State may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with this Convention had not been so exempted.

 

3 §. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat enligt detta avtal är befriad från skatt i denna stat på inkomst som uppbäres från den andra avtalsslutande staten, får den förstnämnda avtalsslutande staten vid beräkning av skatt på ifrågavarande persons övriga inkomster tillämpa den skattesats som skulle ha varit tillämplig, om skattebefrielse enligt detta avtal icke hade medgivits för inkomsten.

 

4. For the purposes of paragraph 2 of this Article in relation to income tax the term ”Kenyan tax paid”:

 

4 §. Vid tillämpning av 2 § av denna artikel i fråga om inkomstskatt anses uttrycket ”kenyansk skatt på inkomsten”

 

(a) shall be understood to mean payments made in respect of the tax allocated to Kenya in any assessment in accordance with Section 88 (2) of the East African Income Tax Management Act;

 

a) åsyfta betalningar av sådan skatt som är hänförlig till Kenya vid taxering i enlighet med paragraf 88 punkt 2 i den östafrikanska inkomstskattelagen (”East African Income Tax Management Act”),

 

(b) shall be deemed to include any amount which would have been payable as Kenyan tax for any year but for:

 

b) omfatta belopp som skulle ha uttagits som kenyansk skatt under ett år, om icke

 

(i) any investment deduction granted under paragraph 27 of the Second Schedule of the East African Income Tax Management Act, or

 

1) investeringsavdrag medgivits enligt paragraf 27 i bihang 2 till den östafrikanska inkomstskattelagen,

 

(ii) the lower corporation rate of income tax provided by paragraph 2 of the Second Schedule of the Income Tax (Allowances and Rates) (No. 2) Act, 1971, or

 

2) den lägre inkomstskattesats för bolag, som föreskrives i paragraf 2 i bihang 2 till 1971 års inkomstskattelag nr 2 beträffande avdrag och skattesatser (”Income Tax (Allowances and Rates) (No. 2) Act, 1971”) tillämpats, eller

 

(iii) any other provision which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purpose of economic development.

 

3) skattebefrielse eller skattenedsättning medgivits i enlighet med bestämmelser härom, som senare kan komma att införas i lagstiftningen och som enligt överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna har till syfte att främja ekonomisk utveckling.

 

The provisions of sub-paragraphs (b) (i) and (ii) shall apply for the first ten years for which this Convention is effective, but the competent authorities of the Contracting States may consult each other to determine whether this period shall be extended.

 

Bestämmelserna i punkt b) 1 och 2 tillämpas beträffande de första tio åren, under vilka detta avtal är tillämpligt, men de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan överlägga med varandra i syfte att bestämma om denna tidrymd skall utsträckas.

 

Artikel XXIII

Article XXIII

 

Artikel XXIII

 

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

 

1 §. Medborgare i en avtalsslutande stat skall icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav av annat slag eller mer tyngande än den beskattning eller därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

 

2. The term ”nationals” means:

 

2 §. Uttrycket ”medborgare” betyder:

 

(a) All individuals who are citizens of a Contracting State; and

 

a) Fysisk person, som är medborgare i en avtalsslutande stat.

 

(b) All legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

 

b) Juridisk person och annan sammanslutning, som bildats enligt gällande lagstiftning i en avtalsslutande stat.

 

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This paragraph shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

3 §. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat som bedriver samma verksamhet. Denna bestämmelse skall icke anses medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielse eller skattenedsättningar, som medges personer med hemvist i den förstnämnda staten på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

 

4 §. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande krav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning eller därmed sammanhängande krav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

 

5. In this Article the term ”taxation” means taxes of every kind and description.

 

5 §. I denna artikel åsyftar uttrycket ”beskattning” skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

Artikel XXIV

Article XXIV

 

Artikel XXIV

 

1. Any taxpayer who shows that the action of the taxation authorities of one or both of the Contracting States has resulted or will result in taxation which is contrary to the provisions of this Convention, may lodge a claim with the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. Should the claim be upheld, that competent authority may come to an agreement with the competent authority of the other Contracting State with a view to the avoidance of such taxation.

 

1 §. Skattskyldig, som visar att åtgärd som vidtagits av beskattningsmyndigheterna i en av de avtalsslutande staterna eller i båda dessa stater medfört eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, kan göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist. Anses framställningen grundad, kan denna behöriga myndighet träffa överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika sådan beskattning.

 

2. The competent authorities of the Contracting States may likewise come to an agreement for the purpose of overcoming double taxation in cases not otherwise provided for by this Convention, as well as in cases where the interpretation or the application of this Convention gives rise to difficulties or doubts.

 

2 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan likaledes träffa överenskommelse i syfte att undvika dubbelbeskattning i sådana fall, som ej omfattas av detta avtal, samt i fall där svårigheter eller tvivel föreligger beträffande avtalets tolkning eller tillämpning.

 

3. The competent authorities of the Contracting States may also communicate directly with each other in order to propose changes in any of the Articles of this Convention.

 

3 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan även träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att föreslå ändringar i artiklarna i detta avtal.

 

Artikel XXV

Article XXV

 

Artikel XXV

 

The competent authorities of the Contracting States shall arrange for the exchange of such information (being information which is at their disposal under their respective taxation laws in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of the present Convention or preventing fraud or fiscal evasion in relation to the taxes which are the subject of the Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons other than those concerned with the assessment and collection of or the hearing of appeals in relation to the taxes which are the subject of the Convention. No information as aforesaid shall be exchanged which would disclose any trade, business, industrial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall ombesörja att utbyte sker av sådana upplysningar, som enligt respektive skattelagstiftning står till dessa myndigheters förfogande under deras sedvanliga tjänsteutövning och som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller för att förebygga bedrägeri eller undandragande av skatt i fråga om de skatter som avses i detta avtal. De utbytta upplysningarna skall behandlas som hemliga och får icke yppas för andra personer än dem, som handlägger taxering och uppbörd av de skatter som avses i detta avtal eller avgör besvär i anslutning därtill. Utbyte får icke ske av sådana upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet använt förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

Artikel XXVI

Article XXVI

 

Artikel XXVI

 

1. This Convention shall come into force on the date on which the last of all such things shall have been done in Sweden and Kenya as are necessary to give the Convention the force of law in Sweden and Kenya respectively. In the case of Sweden the Convention shall be ratified.

 

1 §. Detta avtal träder i kraft när den sista av de åtgärder vidtagits i Sverige och Kenya som enligt lagstiftningen i respektive stat fordras för att avtalet skall bli gällande. Beträffande Sverige skall avtalet ratificeras.

 

2. The Contracting States shall notify each other of the completion of the requirements mentioned in paragraph 1 of this Article. Such notifications shall be exchanged at Stockholm as soon as possible.

 

2 §. De avtalsslutande staterna underrättar varandra när åtgärder enligt 1 § av denna artikel vidtagits. Sådana meddelanden utväxlas i Stockholm snarast möjligt. (Fotnot: Meddelanden utväxlades den 28 december 1973.)

 

3. This Convention shall enter into force upon the exchange of such notifications and shall have effect:

 

3 §. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av sådana meddelanden och tillämpas:

 

(a) in Sweden:

 

a) I Sverige:

 

(i) in respect of coupon tax on dividends which are payable on or after 1st January, 1973;

 

1) Beträffande kupongskatt på utdelning, som förfaller till betalning den 1 januari 1973 eller senare,

 

(ii) in respect of sailors‘ tax and tax on public entertainers on income which is derived on or after 1st January, 1973;

 

2) beträffande sjömansskatt och bevillningsavgift för vissa offentliga föreställningar på inkomst, som förvärvas den 1 januari 1973 eller senare,

 

(iii) in respect of other taxes on income which is assessed in the year 1974 and subsequent years; and

 

3) beträffande övriga skatter på inkomst, som taxeras år 1974 eller senare år, och

 

(iv) in respect of capital which is assessed in the year 1974 and subsequent years.

 

4) beträffande förmögenhet, som taxeras år 1974 eller senare år.

 

(b) in Kenya:

 

b) I Kenya:

 

in respect of Kenyan tax for any year, year of income or year of assessment beginning on or after 1st January, 1973.

 

Beträffande kenyansk skatt för varje år, inkomstår eller beskattningsår som börjar den 1 januari 1973 eller senare.

 

Artikel XXVII

Article XXVII

 

Artikel XXVII

 

The present Convention shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through the diplomatic channel, written notice of termination and, in such event, the present Convention shall cease to be effective in respect of income arising on or after 1st January next following the year in which such notice is given; and as regards the Swedish State capital tax, in respect of tax assessed in or after the second calendar year next following that in which such notice is given.

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att – senast den 30 juni under ett kalenderår som börjar efter utgången av femte året räknat från dagen för ikraftträdandet – på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari närmast efter det år då uppsägningen skedde eller senare, samt, såvitt avser den svenska statliga förmögenhetsskatten, beträffande skatt som utgår på grund av taxering andra kalenderåret efter det uppsägningen skedde eller senare år.

 

Done at Nairobi on this twenty-eighth day of June, 1973, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Nairobi den 28 juni 1973 i två exemplar på engelska språket.

 

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgöres i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet icke föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrives i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot lända till efterrättelse.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. XXIV § 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning skall göras hos Kungl. Maj:t och bör ges in snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst – t.ex. vissa slag av periodiskt understöd – är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas art. XXII.

Vissa slag av förmögenhet är särskilt behandlade i art. XXI a–c. I övrigt sker beskattningen enligt art. XXI d. Jfr även art. XXII § 2.

B. Särskilda anvisningar

till art. I

Avtalet gäller de skatter som anges i art. I. Angående annan beskattning se dock art. XXIII § 5.

till art. III

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Kenya.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgöres i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. III §§ 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt kenyanska beskattningsregler anses bosatt i Kenya. Vid tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § förordningen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpningen av art. III anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Kenya.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen, 18 § 1 mom. förordningen om statlig inkomstskatt och 18 § förordningen om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpningen av art. III anses bosatt i Kenya, såvitt fråga är om kenyansk beskickning eller lönat kenyanskt konsulat i Sverige.

till art. IV

Inkomst av rörelse, som bedrives från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. IV. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. V.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Kenya, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men kenyansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall av kenyansk skatt som eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Kenya bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. IV §§ 3–5. Till grund för inkomstbeskattningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i 3 och 5 §§ angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället. Vid inkomstberäkningen iakttages vidare, att inkomst av försäljning eller tillhandahållande av tjänster som avses i art. IV § 4 medtages vid beräkningen av det fasta driftställets inkomst av rörelse, såvida icke den skattskyldige visar att försäljningen eller tillhandahållandet av tjänsterna icke är att hänföra till verksamheten vid driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. VII.

till art. VI

Art. VI innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Äger sådan omräkning rum mellan företag i Sverige och Kenya, skall skattechefen anmäla detta till Kungl. Maj:t och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. VII

 1. Inkomst av luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. VII § 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

 2. Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst från Kenya av sjöfart i internationell trafik, beskattas inkomsten i Sverige men kenyansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten. Härvid iakttages, att den kenyanska skatten beräknats på en inkomst som icke överstiger 5 % av de bruttointäkter som förvärvats genom befordran av passagerare eller gods som tagits ombord i Kenya, samt att den sålunda beräknade skatten har nedsatts till halva beloppet (art. VII § 2). I fråga om avräkning i vissa andra fall då kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

 3. Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Kenya förvärvar inkomst från Sverige av sjöfart i internationell trafik, beskattas inkomsten här, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Vid beräkning av den svenska skatten skall dock enligt art. VII § 2 följande gälla.

  Nettointäkten av sjöfartsrörelsen beräknas på vanligt sätt. Om den skattepliktiga nettointäkten därvid överstiger ett belopp motsvarande 5 % av de bruttointäkter som förvärvats genom befordran av passagerare eller gods som tagits ombord i Sverige, beräknas nettointäkten dock till sistnämnda belopp. Såväl den statliga som den kommunala inkomstskatt som belöper på inkomsten av sjöfartsrörelsen skall nedsättas till halva beloppet. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

till art. VIII

 1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. VIII § 3.

 2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Kenya och utdelningen icke är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Kenya, iakttages bestämmelserna i andra och tredje styckena.

  Om utdelningen uppbäres av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. VIII § 6 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. VIII § 6 finnes i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Frågan om avdrag för ränta på skuld, som belöper på aktier eller andelar i det kenyanska bolaget, bedömes vid tillämpningen av 39 § 1 mom. kommunalskattelagen som om utdelning, för vilken skattefrihet åtnjutes enligt avtalet, undantagits från skatteplikt enligt 54 § samma lag.

  I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för kenyansk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsättes enligt art. XXII § 2 genom avräkning av kenyansk skatt som uttagits enligt art. VIII § 2. Den kenyanska skatten får därvid icke överstiga 25 % eller, i fall som avses i art. VIII § 2 a, 15 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall då kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

 3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Kenya och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Kenya, tillämpas art. IV. Utdelningen skall, om icke annat gäller på grund av art. VIII § 6, i detta fall beskattas i Sverige men kenyansk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall då kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

 4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Kenya och utdelningen icke är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Sverige, uttages kupongskatt med 25 % eller, i fall som avses i art. VIII § 2 a, med 15 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten får icke överstiga 25 % eller, i fall som avses i art. VIII § 2 a, 15 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överförs till inkomst- och debiteringslängderna.

  Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

  Om den utdelningsberättigade har fast driftställe i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället, tillämpas art. IV. I sådant fall gäller icke ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. IX

 1. Ränta som utbetalas från Kenya till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige beskattas här.

  Är räntan icke hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Kenya, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för kenyansk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader etc. Svensk skatt på räntan nedsättes enligt art. XXII § 2 genom avräkning av kenyansk skatt, som uttagits enligt art. IX § 2. Denna får icke överstiga 15 % av räntans bruttobelopp.

  Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Kenya tillämpas art. IV. Kenyansk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. XXII § 2.

  I fråga om avräkning i vissa fall då kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

 2. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Kenya, kan enligt gällande skatteförfattningar icke beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse (jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen /1928:370/), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Sverige (art. IX § 5).

 3. Ränta, som regeringen, lokal myndighet, centralbank m.fl. organ i en av staterna uppbär från den andra staten, skall vara undantagen från beskattning i denna andra stat (art. IX § 3).

till art. X

 1. Beträffande beskattning av sådan royalty som omfattas av art. X § 3 gäller följande.

  Royalty, som utbetalas från Kenya till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Kenyansk skatt får uttagas på royaltyn endast i den mån det är medgivet enligt art. X § 2 eller § 4. I fall som avses i art. X § 2 får den kenyanska skatten icke överstiga 20 % av royaltyns bruttobelopp. Kenyansk skatt, som uttagits enligt art. X § 2 eller § 4, avräknas från den svenska skatten på royaltyn enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall då kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

  Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Kenya, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om icke fall som avses i art. X § 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. X § 2 icke överstiga 20 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttages bestämmelserna i följande stycke.

  Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn – efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn – utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 20 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

  Exempel: En person med hemvist i Kenya uppbär royalty från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+5 000 – 1 000=) 13 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Enligt avtalet med Kenya skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, överstiger 20 % av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten.”

 2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjande av gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. XII.

till art. XI

 1. Vad som förstås med uttrycket ”ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke” framgår av art. XI § 3.

 2. I fråga om beskattning av ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke som utbetalas från Kenya till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, äger punkt 1 andra stycket av anvisningarna till art. X motsvarande tillämpning.

  Ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Kenya, beskattas i Sverige om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Om icke fall som avses i art. XI § 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på ersättningen enligt art. XI § 2 icke överstiga 20 % av ersättningens bruttobelopp. Punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till art. X äger härvid motsvarande tillämpning.

till art. XII

Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fast egendom i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen /1928:370/). Inkomst som omfattas av art. XII beskattas emellertid alltid i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. X.

till art. XIII

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Kenya förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige, beskattas här. Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av annan egendom än fastighet, under förutsättning att inkomsttagaren bedriver rörelse från fast driftställe här, i den mån sådan beskattning kan ske enligt gällande regler.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Kenyansk skatt får uttagas på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgöres av fastighet belägen i Kenya eller om inkomsttagaren bedriver rörelse från fast driftställe där (art. XIII §§ 1 och 2). Motsvarande gäller om vinsten uppkommit genom sådan överlåtelse som avses i art. XIII § 3. Svensk skatt på realisationsvinsten nedsättes i dessa fall genom avräkning enligt art. XXII § 2 av den kenyanska skatt som påförts samma vinst. I fråga om avräkning i vissa fall då kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

till art. XIV

Löner, pensioner och liknande ersättningar, som kenyanska staten utbetalar till person med hemvist i Sverige för arbete utfört i kenyanska statens tjänst, beskattas här endast om mottagaren är svensk medborgare eller fall föreligger som avses i art. XIV § 3.

Löner, pensioner och liknande ersättningar, som svenska staten utbetalar för arbete utfört i dess tjänst, beskattas i Sverige, om icke annat följer av art. XIV § 3.

Ersättning, som avses i art. XIV § 3, beskattas som inkomst av enskild tjänst.

till art. XV och XVI (jfr art. XXII)

Inkomst av enskild tjänst eller fritt yrke får på grund av art. XV § 3 beskattas i den stat där arbetet utföres om icke annat följer av art. XI, art. XV §§ 1 och 2, art. XVI, art. XVII § 3, art. XIX eller art. XX. Arbete, som utförts ombord på fartyg eller luftfartyg, anses utfört i den stat där den person som driver rederiet eller luftfartsföretaget har hemvist.

Beträffande beskattning av styrelsearvoden och liknande ersättningar gäller enligt art. XVI följande.

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Kenya, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Kenya, får inkomsten beskattas i Sverige men kenyansk skatt på inkomsten avräknas för den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall då kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

till art. XVII

Inkomst som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker, professionella idrottsmän och liknande yrkesutövare förvärvar genom sin yrkesverksamhet beskattas i regel i den stat där verksamheten utövas (art. XVII § 1). Detta gäller enligt art. XVII § 2 även i fråga om inkomst som förvärvas av företag i den andra avtalsslutande staten genom att tillhandahålla tjänster av här ifrågavarande yrkesutövare. Ovanstående bestämmelser gäller dock enligt art. XVII § 3 icke om artistens eller idrottsmannens besök i en av staterna bekostas av allmänna medel från den andra staten.

till art. XVIII

Pension, som utgår på grund av enskild tjänst eller enligt bestämmelser om allmän socialförsäkring och som utbetalas från Sverige till person med hemvist i Kenya, beskattas här om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Utbetalas sådan pension från Kenya till person med hemvist i Sverige, beskattas pensionen här men kenyansk skatt på pensionen avräknas på den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall då kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII. Motsvarande regler gäller för beskattning av annan pension samt livränta i den mån art. XIV icke föranleder annat.

Vad som förstås med uttrycken ”pension” och ”livränta” anges i art. XVIII § 2.

till art. XXI

Se allmänna anvisningarna, sista stycket, samt anvisningarna till art. XXII och XXIII.

till art. XXII

 1. Inkomst från källa i Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten icke följer av övriga artiklar. Detsamma gäller i fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten eller förmögenheten beskattas även i Kenya, medges lättnad vid den kenyanska beskattningen enligt art. XXII § 1.

 2. Inkomst från källa i Kenya, som uppbäres av person med hemvist i Sverige, medtages vid taxering i Sverige med undantag för inkomst som anges i anvisningspunkten 3 nedan och utdelning i vissa fall från bolag i Kenya. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. VIII. Likaså medtages förmögenhetstillgång, som är belägen i Kenya, vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten nedsättes genom avräkning enligt art. XXII §§ 2 och 4.

  Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för kenyansk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. XXII § 2 ett belopp motsvarande den slutliga kenyanska skatt som i enlighet med bestämmelse i avtalet påförts inkomsten. Beträffande storleken av kenyansk skatt på utdelning, ränta, royalty och ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. VIII, anvisningspunkten 1 till art. IX, anvisningspunkten 1 till art. X och anvisningspunkten 2 till art. XI. Beträffande kenyansk skatt på inkomst av sjöfart i internationell trafik iakttages, att inkomsten beräknats med beaktande av art. VII § 2 a samt att skatten enligt art. VII § 2 b nedsatts till halva beloppet (anvisningspunkten 2 till art. VII). I fråga om kenyansk skatt på inkomst av annan rörelse som bedrivits i Kenya iakttages att inkomsten beräknats enligt art. IV.

  Har befrielse från eller nedsättning av kenyansk skatt på inkomst från källa i Kenya meddelats i enlighet med sådan kenyansk lagstiftning som anges i art. XXII § 4 b, skall på grund av föreskriften i art. XXII § 2 jämförd med art. XXII § 4 från den svenska skatten på sådan inkomst avräknas ett belopp motsvarande den kenyanska skatt som skulle ha utgått om sådan befrielse eller nedsättning ej meddelats.

  Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten upptages till beskattning, förete bevis eller annan utredning om den kenyanska skatt som påförts eller skulle ha påförts inkomsten om skattebefrielse eller skattenedsättning som avses i föregående stycke ej meddelats.

  Avräkning av kenyansk inkomstskatt enligt art. XXII §§ 2 och 4 får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Kenya belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Kenya till så stor andel som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Kenya.

  Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

  Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska kronor av den kenyanska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

  Exempel:En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Kenya med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antages belöpa kenyansk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+90 000 – 10 000=) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas:”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Kenya skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

  Anvisningarna i denna punkt om avräkning från svensk inkomstskatt gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av kenyansk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt.

 3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som på grund av art. VII § 1 eller art. XIV § 1 skall beskattas endast i Kenya, skall inkomsten icke medtagas vid taxering i Sverige. Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst, kan skatteprogressionen komma att påverkas. För att förebygga detta iakttages följande.

  Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts, om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställes hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den sålunda erhållna procentsatsen uttages skatt på den inkomst som skall beskattas i Sverige.

  Exempel: En person med hemvist i Sverige har en beräknad beskattningsbar inkomst av 40 000 kronor. Av inkomsten utgör 30 000 kronor inkomst som på grund av art. XIV § 1 skall beskattas endast i Kenya. Om skatten på 40 000 kronor motsvarar 25 %, skall denna procentsats tillämpas på de 10 000 kronor som skall beskattas i Sverige.

  I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

till art. XXIII

Av art. XXIII § 3 följer att bolag i Kenya icke får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelserna innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c förordningen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

 
 

1. I have the honour to refer to paragraph 4 of Article XXII of the Convention between the Kingdom of Sweden and the Republic of Kenya for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital.

 

1. Jag har äran hänvisa till artikel XXII punkt 4 i avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Kenya för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

 

2. As a consequence of consultations held in Nairobi on 24th and 25th February, 1987, I have the honour to propose that the provisions of sub-paragraph (b) (ii) of paragraph 4 of Article XXII of the Convention referred to, be extended for a period of fourteen years from the expiry of the initial period of ten years mentioned in the last sub-paragraph of the said paragraph 4, as long as the Convention is effective.

 

2. Som en följd av de överläggningar som hölls i Nairobi den 24 och 25 februari 1987 har jag äran att föreslå, att bestämmelserna i artikel XXII punkt 4 b) 2) i ifrågavarande avtal utsträcks att gälla under en tidsperiod av fjorton år från utgången av den första period om tio år som nämns i det sista stycket av ovannämnda punkt 4, dock inte längre än ifrågavarande avtal är tillämpligt.

 

3. I have the honour to propose that on the expiry of the extended period referred to in paragraph 2 of this letter, the competent authorities of the Contracting States may, after consultations with each other, determine whether this period shall be further extended.

 

3. Jag har äran att föreslå, att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna vid utgången av den enligt punkt 2 i detta brev utsträckta tidrymden skall överlägga med varandra i syfte att bestämma om denna tidrymd skall utsträckas ytterligare.

 

4. I have further the honour to refer to sub-paragraph (b) (iii) of paragraph 4 of Article XXII of the Convention and to propose that Paragraph 2 of the Third Schedule of the Income Tax Act, Chapter 470, shall be considered to have replaced the legislation referred to in sub-paragraph (b) (ii) of paragraph 4 of the Article.

 

4. Jag har vidare äran att hänvisa till artikel XXII punkt 4 b) 3) i avtalet och föreslå att paragraf 2 i bihang 3 till inkomstskattelagen, kapitel 470, (Paragraph 2 of the Third Schedule of the Income Tax Act, Chapter 470) skall anses ha ersatt den lagstiftning som anges i punkt 4 b) 2) i artikeln.

 

5. I have further the honour to request Your Excellency to confirm acceptance of the proposals contained in paragraphs 2, 3 and 4 of this letter which shall be regarded as constituting an integral part of the said Convention.

 

5. Jag har vidare äran, att be Eders Excellens att bekräfta godkännandet av förslagen i punkterna 2, 3 och 4 i detta brev, vilka skall anses utgöra en integrerande del av ifrågavarande avtal.

 

SFS 1987:982

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:69

(Utkom 5 mars 1974.)

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungörelsen tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som förfallit till betalning d. 1 jan. 1973 eller senare, beträffande sjömansskatt och bevillningsavgift för vissa offentliga föreställningar på inkomst som förvärvats d. 1 jan. 1973 eller senare samt beträffande övriga skatter på inkomst och förmögenhet, som taxeras år 1974 eller senare år.

SFS 1987:982

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1988.