Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1974-0992

Lag (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1990:584.

Skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt utgår på bränsle, som användes för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, efter en skattesats som svarar mot 15 procent av den skattesats som enligt lagen gäller för ifrågavarande bränsle. Detsamma gäller skatt enligt lagen (1990:582) om koldioxidskatt på sådant bränsle som avses i 1 § första stycket nämnda lag.

SFS 1992:881

Beskattningsmyndigheten får på ansökan medge att skatt enligt lagen (1990:582) om koldioxidskatt tas ut på sådant bränsle som avses i 1 § första stycket nämnda lag och som förbrukas vid industriell tillverkning med sådant belopp att skatten för den som bedriver den industriella tillverkningen inte överstiger 1,2 % av de tillverkade produkternas försäljningsvärde fritt fabrik.

SFS 1993:480

[har upphävts genom lag (1992:881).]

SFS 1992:881

[har upphävts genom lag (1992:881).]

SFS 1992:881

[har upphävts genom lag (1988:528).]

SFS 1988:528

Har, på grund av oriktig uppgift från sökanden eller på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, ett felaktigt belopp fastställts med tillämpning av 2 § eller av beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, är sökanden skyldig att till staten inbetala vad han på detta sätt oriktigt har erhållit.

En åtgärd i syfte att ta ut ett oriktigt erhållet belopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet har fastställts.

SFS 1992:881

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:528

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter om återbetalning av skatt gäller fortfarande i fråga om elektrisk kraft som har förbrukats i en elektrisk panna före den 1 juli 1988.

SFS 1990:584

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

SFS 1992:881

Lagen skall upphöra att gälla vid utgången av år 1994.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet.

3. Fastän lagen upphör vid utgången av år 1994 skall den tillämpas efter denna tid i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1995.

4. Bestämmelserna i 5 § skall dock gälla till utgången av år 2000.

5. Bestämmelserna i 1 § skall dock gälla till utgången av år 1995.

(Denna lydelse enligt lag 1994:331.)

SFS 1993:480

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

SFS 1994:331

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1994.