Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Skatteavtal Zambia

Utfärdad: 1975-11-27

utfärdad den 27 november 1975.

Regeringen föreskriver följande.

Det mellan Sverige och Zambia den 18 mars 1974 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning, skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

Vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Bilaga 1

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Zambias regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Zambia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

 

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Zambias regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Zambia, Desiring to conclude a new Convention for the Avoidance of double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, Have agreed as follows:

 

Konungariket Sveriges regering och Republiken Zambias regering har, föranledda av önskan att ingå ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, överenskommit om följande bestämmelser:

 

Artikel I Skattskyldiga

Article I

 

Artikel I

 

Personal Scope

 

Skattskyldiga

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal är tillämpligt på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

Artikel II Skatter

Article II

 

Artikel II

 

Taxes

 

Skatter

 

1. The taxes which are the subject of this Convention are:

 

1. § De skatter som avses i detta avtal är:

 

(a) in Zambia 

 

a) I Zambia:

 

(i) the income tax;

 

1) Inkomstskatten,

 

(ii) the mineral tax;

 

2) mineralskatten samt

 

(iii) the personal levy;

 

3) skatten på fysiska personer;

 

(hereinafter referred to as ”Zambian tax”);

 

skatt av sådant slag benämnes i det följande ”zambisk skatt”.

 

(b) in Sweden  

 

b) I Sverige:

 

(i) the State income tax, including sailors” tax and coupon tax;

 

1) Den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with the reduction of share capital or the winding-up of a company;

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten,

 

(iii) the tax on public entertainers; and

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar samt

 

(iv) the communal income tax; (hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

4) den kommunala inkomstskatten; skatt av sådant slag benämnes i det följande ”svensk skatt”.

 

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed in addition to, or in place of, the above-mentioned taxes subsequent to the date of signature of this Convention.

 

2 §. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna.

 

3. At the end of each year the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws.

 

3 §. Vid slutet av varje år skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna meddela varandra de ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel III Allmänna definitioner

Article III

 

Artikel III

 

General Definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. In this Convention, unless the context otherwise requires 

 

1 §. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Zambia” means the Republic of Zambia;

 

a) Uttrycket ”Zambia” åsyftar Republiken Zambia.

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden including any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect to the sea bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

 

b) Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på havsbottnen, dennas underlag och där befintliga naturtillgångar.

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Zambia or Sweden as the context requires;

 

c) Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Zambia eller Sverige, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(d) the term ”tax” means Zambian tax or Swedish tax as the context requires;

 

d) Uttrycket ”skatt” åsyftar zambisk skatt eller svensk skatt, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(e) the term ”company” means any body corporate, or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

e) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

 

(f) the term ”person” includes an individual and any body of persons corporate or not corporate;

 

f) Uttrycket ”person” inbegriper en fysisk person, bolag och varje annan sammanslutning av personer antingen den är juridisk person eller ej.

 

(g) the terms ”resident of a Contracting State” and ”resident of the other Contracting State” mean a person who is a resident of Zambia or a person who is a resident of Sweden as the context requires;

 

g) Uttrycken ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” och ”person med hemvist i den andra avtalsslutande staten” åsyftar person med hemvist i Zambia eller person med hemvist i Sverige, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(h) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an industrial, mining, commercial, plantation, agricultural or pastoral enterprise or undertaking or any like enterprise or undertaking carried on by a resident of a Contracting State and an industrial, mining, commercial, plantation, agricultural or pastoral enterprise or undertakning or any like enterprise or undertaking carried on by a resident of the other Contracting State;

 

h) Uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett industriföretag, ett gruvföretag, ett handelsföretag, en plantage, ett lantbruk eller ett liknande företag, som bedrives av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive ett industriföretag, ett gruvföretag, ett handelsföretag, en plantage, ett lantbruk eller ett liknande företag, som bedrives av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 

(i) the term ”international traffic” includes traffic between places in one country in the course of a journey which extends over more than one country;

 

i) Uttrycket ”internationell trafik” inbegriper trafik som utövas mellan orter i ett och samma land, vilken ingår som en del av en resa som sträcker sig över mer än ett land.

 

(j) the term ”competent authority” means 

 

j) Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in the case of Zambia, the Commissioner of Taxes or his authorised representative;

 

1) I Zambia :Generalskattedirektören (”Commissioner of Taxes”) eller hans befullmäktigade ombud.

 

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance or his authorised representative.

 

2) I Sverige: Finansministern eller hans befullmäktigade ombud.

 

2. In the application of the provisions of this Convention by a Contracting State, any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

 

2 §. Då en avtalsslutande stat tillämpar bestämmelserna i detta avtal anses, såvitt icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke angivits särskilt, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.

 

Artikel IV Skatterättsligt hemvist

Article IV

 

Artikel IV

 

Fiscal Domicile

 

Skatterättsligt hemvist

 

1. The term ”resident of Zambia” means any person who is resident in Zambia for the purposes of Zambian tax and the term ”resident of Sweden” means any person who is resident in Sweden for the purposes of Swedish tax.

 

1 §. Uttrycket ”person med hemvist i Zambia” åsyftar varje person som enligt zambiska beskattningsregler behandlas såsom bosatt i Zambia och uttrycket ”person med hemvist i Sverige” åsyftar varje person som enligt svenska beskattningsregler behandlas såsom bosatt i Sverige.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his residence shall be determined in accordance with the following rules:

 

2 §. Då på grund av bestämmelserna i 1 § fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

 

b) Om det icke kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har centrum för levnadsintressena, eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

 

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

 

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

 

3 §. Då på grund av bestämmelserna i 1 § person som ej är fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där dess verkliga ledning är belägen.

 

Artikel V Fast driftställe

Article V

 

Artikel V

 

Permanent Establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Convention the term ”permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

 

1 §. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

 

2. The term ”permanent establishment” shall include especially  

 

2 §. Såsom fast driftställe anses särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

(b) a branch;

 

b) filial,

 

(c) an office;

 

c) kontor,

 

(d) a factory;

 

d) fabrik,

 

(e) a workshop;

 

e) verkstad,

 

(f) a mine, oil well, quarry or other place of extraction of natural resources;

 

f) gruva, oljekälla, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgång,

 

(g) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months.

 

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än sex månader.

 

3. The term ”permanent establishment” shall not be deemed to include  

 

3 §. Uttrycket ”fast driftställe” anses icke innefatta:

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

 

e) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art för företaget.

 

4. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on supervisory activities in that other Contracting State for more than six months in connection with a construction, installation or assembly project which is being undertaken in that other Contracting State.

 

4 §. Företag i en avtalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om företaget utövar övervakande verksamhet i denna andra stat under mer än sex månader i samband med byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som utföres i denna andra stat.

 

5. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State   other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies   shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State, if he has, and habitually exercises in that Contracting State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

 

5 §. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten   härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i 6 §   behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten om han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

 

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent, or any other agent of an independent status, where such person is acting in the ordinary course of his business.

 

6 §. Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att denna person därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

7 §. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller av ett bolag som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

 

Artikel VI Fastighet

Article VI

 

Artikel VI

 

Income from Immovable Property

 

Fastighet

 

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1 §. Inkomst av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

2. The term ”immovable property” shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2 §. Uttrycket ”fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den stat, där fastigheten i fråga är belägen. Under detta uttryck inbegripes dock alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som fastighet.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3 §. Bestämmelserna i 1 § äger tillämpning på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

 

4 §. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ äger även tillämpning på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som användes vid utövande av fritt yrke.

 

Artikel VII Rörelse

Article VII

 

Artikel VII

 

Business Profits

 

Rörelse

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to the permanent establishment.

 

1 §. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida icke företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2 §. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänföres i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. If the information available to the taxation authorities concerned is inadequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment, nothing in this paragraph shall affect the application of the law of either Contracting State in relation to the liability of the permanent establishment to pay tax on an amount determined by the making of an estimate by the taxation authorities of that Contracting State; provided that each estimate shall be made so far as the information available to the taxation authorities permits, in accordance with the principles laid down in this Article.

 

3 §. Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Om de upplysningar som är tillgängliga för beskattningsmyndigheterna ej är tillräckliga för att avgöra vilken inkomst som bör vara hänförlig till det fasta driftstället, skall bestämmelserna i denna paragraf icke hindra tillämpningen av sådana lagbestämmelser i någondera avtalsslutande staten enligt vilka myndigheterna kan genom uppskattning fastställa det fasta driftställets skattepliktiga inkomst. En sådan uppskattning av inkomsten skall dock   så långt de för beskattningsmyndigheterna tillgängliga upplysningarna tillåter   ske i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna.

 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

 

4 §. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat bestämmas i en avtalsslutande stat på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i 2 § icke hindra att i denna stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes genom ett sådant förfarande. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet står i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna.

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5 §. Inkomst anses icke hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

6 §. Vid tillämpningen av föregående paragrafer bestämmes inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år såvida icke särskilda förhållanden föranleder annat.

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

7 §. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar icke av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel VIII Sjö- och luftfart

Article VIII

 

Artikel VIII

 

Shipping and Air Transport

 

Sjö- och luftfart

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles V and VII, profits of an enterprise from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

1 §. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna V och VII beskattas inkomst, som ett företag förvärvar genom utövande av sjö- eller luftfart i internationell trafik, endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

2. With respect to profits derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium, known as Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this Article shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the shareholding in that consortium held by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

2 §. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

Artikel IX Företag med intressegemenskap

Article IX

 

Artikel IX

 

Associated Enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

Where 

 

I fall då

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

Artikel X Utdelning

Article X

 

Artikel X

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

1 §. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed  

 

2 §. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat men skatten får icke överstiga

 

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company (excluding partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

 

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag (med undantag för handelsbolag och enkelt bolag) som direkt behärskar minst 25 procent av det utdelande bolagets kapital.

 

(b) in all other cases, 15 per cent of the gross amount of the dividends.

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning. Denna paragraf berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. The term ”dividends” means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

 

3 §. Med uttrycket ”utdelning” förstås inkomst av aktier eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställes med inkomst av aktier.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case, the provisions of Article VII shall apply.

 

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas icke, om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, samt den andel av vilken utdelningen i fråga härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel VII.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other Contracting State, or subject the company”s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.

 

5 §. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat icke påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som ej har hemvist i denna andra stat, och ej heller någon skatt på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgöres av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

Artikel XI Ränta

Article XI

 

Artikel XI

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

1 §. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2 §. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får icke överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by the Government or local authority shall be exempt from tax in the first- mentioned Contracting State.

 

3 §. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till regeringen eller lokal myndighet i den andra avtalsslutande staten eller till organ eller myndighet, penninginrättning däri inbegripen, vilken lyder under denna regering eller lokala myndighet, är   utan hinder av bestämmelserna i 2 §   undantagen från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

4. For the purposes of paragraph 3 the term ”Government” shall include, in the case of Sweden, the Central bank of Sweden and the National Debt Office, and in the case of Zambia, the Bank of Zambia.

 

4 §. Vid tillämpningen av 3 § omfattar uttrycket ”regering”, i Sverige riksbanken och riksgäldskontoret och i Zambia Zambias bank (”Bank of Zambia”).

 

5. The term ”interest” means income from Government securities, from bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and from debt-claims of every kind, and any excess of the amount repaid in respect of such debt-claims over the amount lent, as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

 

5 §. Med uttrycket ”ränta” förstås inkomst av värdepapper som utfärdats av staten, av obligationer eller debentures, antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt till andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt varje belopp, som återbetalas på grund av sådan fordran utöver lånesumman, liksom även all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör jämställes med inkomst av försträckning.

 

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the provisions of Article VII shall apply.

 

6 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas icke, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken räntan härrör samt den fordran av vilken räntan härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel VII.

 

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

7 §. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är denna stat själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket upptagits det lån som räntan avser och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

8. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

8 §. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel XII Royalty

Article XII

 

Artikel XII

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

1 §. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and in accordance with the law of that Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2 §. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

3. The term ”royalties” means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, video tapes for use in connection with television or tapes for use in connection with radio), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

3 §. Med uttrycket ”royalty” förstås varje slag av belopp som betalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk (biograffilm och inspelade band för televisions- eller radiosändning häri inbegripna), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller fabrikationsmetod samt för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the provisions of Article VII shall apply.

 

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas icke, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken royaltyn härrör samt den rättighet eller egendom av vilken royaltyn härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel VII.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

5 §. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är denna stat själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket rättigheten eller egendomen, som ger upphov till royaltyn, förvärvats och royaltyn bestrides av det fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.

 

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last- mentioned amount. In that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

6 §. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller egendom för vilken royaltyn erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel XIII Realisationsvinst

Article XIII

 

Artikel XIII

 

Capital Gains

 

Realisationsvinst

 

1. Gains from the sale, transfer or exchange of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article VI, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1 §. Vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel VI § 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

2. Gains from the sale, transfer or exchange of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the sale, transfer or exchange of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

 

2 §. Vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av lös egendom hänförlig till anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains derived by an enterprise of a Contracting State from the sale, transfer or exchange of ships or aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. With respect to gains derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium, known as Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply, but only to such proportion of the gains as corresponds to the share-holding in that consortium held by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3 §. Vinst, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av fartyg eller luftfartyg, vilka användes i internationell trafik, samt lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana fartyg eller luftfartyg, beskattas   utan hinder av bestämmelserna i 2 § endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas beträffande vinst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. Gains from the sale, transfer or exchange of any property other than those mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

4 §. Vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av annan än i 1, 2 och 3 §§ angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

Artikel XIV Fritt yrke

Article XIV

 

Artikel XIV

 

Independent Personal Services

 

Fritt yrke

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

 

1 §. Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförbar självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, om han icke i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för utövandet av verksamheten. Om han har en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav som är hänförlig till denna anordning.

 

2. The term ”professional services” includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2 §. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

 

Artikel XV Enskild tjänst

Article XV

 

Artikel XV

 

Employments

 

Enskild tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles XVI, XVIII, XIX and XX, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

 

1 §. Där icke bestämmelserna i artiklarna XVI, XVIII, XIX och XX föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna stat såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbäres för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first- mentioned Contracting State if 

 

2 §. Utan hinder av bestämmelserna i 1 § beskattas inkomst, vilken uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utföres i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att

 

(a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year of that other Contracting State; and

 

a) inkomsttagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under denna andra stats beskattningsår,

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State; and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som icke har hemvist i den andra avtalsslutande staten, samt

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

 

c) ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i den andra avtalsslutande staten.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration in respect of employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium, known as Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

3 §. Utan hinder av bestämmelserna i 1 och 2 §§ får inkomst av arbete, som utförts ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utföres ombord på luftfartyg som användes i internationell trafik av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Artikel XVI Styrelsearvoden

Article XVI

 

Artikel XVI

 

Directors” Fees

 

Styrelsearvoden

 

Directors” fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel XVII Artister och idrottsmän

Article XVII

 

Artikel XVII

 

Artistes and Athletes

 

Artister och idrottsmän

 

1. Notwithstanding anything contained in this Convention, income derived by public entertainers such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians and by athletes from their personal activities as such, may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

 

1 §. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och idrottsmän förvärvar genom sin personliga verksamhet i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

2. Where the services mentioned in paragraph 1 of this Article are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, then the profits derived from providing those services by such an enterprise may, notwithstanding anything contained in this Convention, be taxed in the first-mentioned Contracting State.

 

2 §. I de fall då de tjänster som avses i 1 § av denna artikel tillhandahålles i en avtalsslutande stat av företag i den andra avtalsslutande staten, får utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal inkomst, som uppkommer för företaget genom sådan verksamhet, beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

Artikel XVIII Pensioner

Article XVIII

 

Artikel XVIII

 

Pensions

 

Pensioner

 

Subject to provisions of paragraphs 1, 3 and 4 of Article XIX, any pension or similar remuneration derived from sources within a Contracting State in consideration of past employment by an individual who is a resident of the other Contracting State and subject to tax in respect thereof in that other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

 

Där icke bestämmelserna i artikel XIX §§ 1, 3 och 4 föranleder annat är pension eller liknande ersättning, som i anledning av tidigare anställning uppbäres från källa i en avtalsslutande stat av person vilken har hemvist i den andra avtalsslutande staten och är skattskyldig där för ersättningen, undantagen från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

Artikel XIX Ersättningar av allmän natur

Article XIX

 

Artikel XIX

 

Governmental functions

 

Ersättningar av allmän natur

 

1. Remuneration, including pensions, paid by or out of funds created by a Contracting State or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that Contracting State or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature may be taxed in that Contracting State.

 

1 §. Ersättning, pension däri inbegripen, som utbetalas av   eller från fonder inrättade av   en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats eller lokala myndighets tjänst, får beskattas i denna avtalsslutande stat.

 

2. The provisions of Articles XV, XVI and XVIII shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

 

2 §. Bestämmelserna i artiklarna XV, XVI och XVIII tillämpas på ersättning eller pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrivits av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter.

 

3. In the case of Sweden, pensions paid out under the Swedish Social Security Scheme may be taxed in Sweden.

 

3 §. Pensioner, som utbetalas enligt bestämmelserna om svensk socialförsäkring, får beskattas i Sverige.

 

4. In the case of Zambia, pensions paid out of the Zambia National Provident Fund may be taxed in Zambia.

 

4 §. Pensioner, som utbetalas från ”Zambia National Provident Fund”, får beskattas i Zambia.

 

Artikel XX Forskare och studerande

Article XX

 

Artikel XX

 

Research Personnel and Students

 

Forskare och studerande

 

1. The remuneration which an individual who is or was formerly a resident of a Contracting State receives for undertaking study or research at a high level during a period of temporary residence not exceeding one year at a university, research institute, school, college or other similar establishment in the other Contracting State shall not be taxable in that other Contracting State.

 

1 §. Ersättning, vilken fysisk person som har eller tidigare haft hemvist i en avtalsslutande stat erhåller på grund av studier eller forskning på hög nivå vid universitet, forskningsinstitution, skola, högskola eller annan liknande inrättning i den andra avtalsslutande staten under tillfällig vistelse där ej överstigande ett år, beskattas icke i denna andra stat.

 

2. Payments which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State and who is present in the other Contracting State mainly for the purpose of his education or training receives for the purposes of his maintenance, education or training shall not be taxed in that other Contracting State, provided that such payments are made to him from sources outside that other Contracting State.

 

2 §. Belopp, vilka studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som har eller tidigare haft hemvist i en avtalsslutande stat och som vistas i den andra avtalsslutande staten huvudsakligen för sin undervisning eller utbildning erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, beskattas icke i denna andra stat, under förutsättning att beloppen utbetalas till honom från källa utanför denna stat.

 

3. Remuneration which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State and who is present in the other Contracting State mainly for the purpose of his education or training derives from an employment which he exercises in the other Contracting State shall not be taxed in that other Contracting State provided that such remuneration does not exceed 9,500 Swedish crowns or its equivalent in Zambian currency in any tax year and such benefits shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken but shall in no event exceed a period of three consecutive years.

 

3 §. Ersättning, vilken studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som har eller tidigare haft hemvist i en avtalsslutande stat och som vistas i den andra avtalsslutande staten huvudsakligen för sin undervisning eller utbildning uppbär på grund av anställning i den andra avtalsslutande staten, beskattas icke i denna andra stat, om ersättningen icke under något beskattningsår överstiger 9 500 svenska kronor eller motsvarande belopp i zambisk valuta. Skattebefrielsen gäller endast under sådan tidrymd som skäligen erfordras eller vanligtvis åtgår för att fullborda undervisningen eller utbildningen och skall icke i något fall utsträckas under längre tid än tre på varandra följande år.

 

Artikel XXI Övriga inkomstslag

Article XXI

 

Artikel XXI

 

Income not expressly mentioned

 

Övriga inkomstslag

 

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.

 

Inkomst, beträffande vilken ingen uttrycklig bestämmelse meddelats i föregående artiklar av avtalet och som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

 

Artikel XXII Undvikande av dubbelbeskattning

Article XXII

 

Artikel XXII

 

Elimination of Double Taxation

 

Undvikande av dubbelbeskattning

 

1. (a) Where a resident of Zambia derives income from Sweden which may be taxed in Sweden in accordance with the provisions of this Convention, the amount of Swedish tax payable in respect of that income shall be allowed as a credit against Zambian tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Zambian tax which is appropriate to that income, before allowing the credit.

 

1 §. a) Om person med hemvist i Zambia uppbär inkomst från Sverige, vilken får beskattas i Sverige enligt bestämmelserna i detta avtal, skall den svenska skatt som utgår på inkomsten avräknas från zambisk skatt som uttages av denna person. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke överstiga beloppet av den del av den zambiska skatten som utan sådan avräkning belöper på inkomsten.

 

(b) Where the income derived from Sweden is a dividend paid by a company which is a resident of Sweden, the credit shall take into account the Swedish tax payable in respect of its profits by the company paying the dividend.

 

b) Om inkomsten från Sverige utgöres av utdelning från bolag med hemvist i Sverige, medräknas vid avräkningen den svenska skatt, som det utbetalande bolaget har att erlägga för sin vinst.

 

2. Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Zambia and in accordance with this Convention may be taxed in Zambia, Sweden shall allow the Zambian tax paid in respect of such income as a credit against any Swedish tax payable in respect of that income. The amount of credit shall not, however, exceed that part of the Swedish tax, as computed before the credit is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Zambia.

 

2 §. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst, som enligt zambisk lagstiftning och i överensstämmelse med detta avtal får beskattas i Zambia, skall Sverige avräkna zambisk skatt som erlagts för sådan inkomst från svensk skatt som belöper på inkomsten. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke överstiga beloppet av den del av den svenska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Zambia.

 

3. For the purposes of paragraph 2 Zambian tax paid shall be deemed to include any amount which would have been payable as Zambian tax, but for an exemption or reduction for tax granted under the Pioneer Industries (Relief from Income Tax) Act. The competent authorities of the Contracting States shall consult each other in order to determine whether this paragraph shall be altered so as take into account new or amended legislation on investment incentives.

 

3 §. Vid tillämpningen av 2 § anses uttrycket ”zambisk skatt som erlagts” inbegripa varje belopp som skulle ha påförts såsom zambisk skatt om icke skattebefrielse eller skattenedsättning medgivits i enlighet med lagen om befrielse från inkomstskatt för pionjärindustrier /”Pioneer Industries (Relief from Income Tax) Act”/. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall överlägga med varandra i syfte att bestämma om denna paragraf behöver ändras med hänsyn till ny eller ändrad lagstiftning om investeringsfrämjande åtgärder.

 

4. Dividends paid by a company being a resident of Zambia to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from tax in Sweden to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless

 

4 §. Utdelning från bolag med hemvist i Zambia till bolag med hemvist i Sverige är undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen varit svenska bolag. Sådan skattebefrielse inträder dock icke med mindre

 

the profits out of which the dividends are paid have been subjected in Zambia to the normal income tax which applies at the date of signature of this Convention or an income tax comparable thereto,

 

den vinst, av vilken utdelningen utbetalats, i Zambia har underkastats sedvanlig bolagsskatt, som utgår vid tiden för undertecknandet av detta avtal, eller därmed jämförlig bolagsskatt, eller

 

or the principal part of the profits of the company paying the dividends arises, directly or indirectly, from business activities other than the management of securities and other similar property and such activities are carried on within Zambia by the company paying the dividends or by a company in which it owns at least 25 per cent of the voting power.

 

den huvudsakliga delen av det utbetalande bolagets inkomst direkt eller indirekt härrör från annan verksamhet än förvaltning av värdepapper och därmed likartad egendom samt verksamheten bedrives i Zambia av det utbetalande bolaget eller av ett bolag i vilket det äger aktier eller andelar motsvarande minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar.

 

Artikel XXIII Förbud mot diskriminering

Article XXIII

 

Artikel XXIII

 

Non-Discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected.

 

1 §. Medborgare i en avtalsslutande stat skall icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer tyngande än medborgarna i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

 

2. The term ”nationals” means 

 

2 §. Uttrycket ”medborgare” betyder:

 

(a) in relation to Zambia all citizens of Zambia and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Zambia;

 

a) Beträffande Zambia alla zambiska medborgare samt alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande zambisk lag.

 

(b) in relation to Sweden all citizens of Sweden and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Sweden.

 

b) Beträffande Sverige alla svenska medborgare samt alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande svensk lag.

 

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities.

 

3 §. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

 

4 §. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

 

5. The provisions of this Article shall not be construed as obliging a Contracting State to grant residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities, which it grants to its own residents.

 

5 §. Bestämmelserna i denna artikel skall icke anses medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar, som medges personer med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj.

 

6. In this Article the term ”taxation” means taxes of every kind and description.

 

6. §. I denna artikel avser uttrycket ”beskattning” skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

Artikel XXIV Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article XXIV

 

Artikel XXIV

 

Mutual Agreement Procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

 

1 §. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to be justified and if it is not able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention.

 

2 §. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

 

3 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

 

4 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående paragrafer. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommitté bestående av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

Artikel XXV Utbyte av upplysningar

Article XXV

 

Artikel XXV

 

Exchange of Information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. Any information so exchanged shall not be disclosed to any persons or authorities other than persons, including a court or other adjudicating authority, concerned with the assessment or collection of those taxes or the determination of appeals in relation thereto.

 

1 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal och för att genomföra bestämmelserna i de avtalsslutande staternas lagstiftning beträffande skatter, som avses i detta avtal, i den utsträckning beskattningen enligt denna lagstiftning står i överensstämmelse med detta avtal. De utbytta upplysningarna får icke yppas för andra personer eller myndigheter, befattningshavare vid domstolar eller andra dömande myndigheter inbegripna, än dem som handlägger taxering eller uppbörd av sådana skatter eller avgör besvär i anslutning därtill.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation  

 

2 §. Bestämmelserna i 1 § skall inte anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) att lämna upplysningar, som icke är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten, eller

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

 

c) att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

Artikel XXVI Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Article XXVI

 

Artikel XXVI

 

Diplomatic and Consular Officials

 

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

 

1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

1 §. Detta avtal påverkar icke de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

 

2. Insofar as, due to fiscal privileges granted to diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special international treaties, income is not subject to tax in the receiving State, the right to tax shall be reserved to the sending State.

 

2 §. I den mån privilegier i beskattningshänseende, vilka enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare, medför att inkomst icke beskattas i den mottagande staten, förbehålles beskattningsrätten den sändande staten.

 

3. An individual who is a member of a diplomatic or consular mission (except honorary consuls) or permanent delegation of a Contracting State which is situated in the other Contracting State or a third State, shall for the purposes of this Convention be deemed to be a resident of the sending State if  

 

3 §. Fysisk person, som tillhör en avtalsslutande stats diplomatiska eller konsulära representation (med undantag för honorärkonsuler) eller representation med stadigvarande uppdrag, vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten eller i en tredje stat, anses vid tillämpningen av detta avtal ha hemvist i den sändande staten om

 

(a) he is not a national of the receiving State; and

 

a) han icke är medborgare i den mottagande staten, och

 

(b) in accordance with international law he cannot be taxed in the receiving State on any income from sources outside that State.

 

b) han enligt folkrättens regler icke kan beskattas i den sistnämnda staten för inkomst från källa utanför denna stat.

 

Artikel XXVII Ikraftträdande

Article XXVII

 

Artikel XXVII

 

Entry into Force

 

Ikraftträdande

 

1. This Convention shall be ratified in accordance with the legal requirements of each Contracting State and the instruments of ratification shall be exchanged at Lusaka as soon as possible.

 

1 §. Detta avtal skall ratificeras i enlighet med föreskrifterna i vardera avtalsslutande statens lagstiftning. Ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Lusaka snarast möjligt.

 

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect  

 

2 §. Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 

(a) In Zambia

 

a) I Zambia:

 

as respects income for any charge year beginning on or after 1st April of the calendar year following the year in which the exchange of instruments of ratification takes place;

 

Beträffande inkomst, som förvärvas under beskattningsår, som börjar den 1 april kalenderåret efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare dag.

 

(b) in Sweden

 

b) I Sverige:

 

as respects income derived on or after 1st January of the calendar year following the year in which the exchange of instruments of ratification takes place.

 

Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare dag.

 

3. Upon the coming into effect of the provisions of this Convention, the Convention between the Government of Sweden and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at London on 30th March, 1949, extended with certain modifications to the former Federation of Rhodesia and Nyasaland by an Exchange of Notes, dated 28th May, 1958, and to the former Protectorate of Northern Rhodesia by an Exchange of Notes, dated 21st December, 1963, and continued by Zambia shall cease to have effect.

 

3 §. Avtalet mellan Sveriges regering samt Storbritanniens och Nordirlands regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, vilket undertecknades i London den 30 mars 1949 och som med vissa jämkningar utvidgats till den förutvarande Federationen Rhodesia och Nyasaland genom noteväxling den 28 maj 1958 och till det tidigare Protektoratet Nordrhodesia genom noteväxling den 21 december 1963 och som därefter gällt i förhållande till Zambia, skall upphöra att gälla från och med den dag förevarande avtal blir tillämpligt.

 

Artikel XXVIII Upphörande

Article XXVIII

 

Artikel XXVIII

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination. In such event, the Convention shall cease to have effect  

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att   senast den 30 juni under ett kalenderår, dock icke tidigare än fem år efter dagen för avtalets ikraftträdande   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

(a) in Zambia

 

a) I Zambia:

 

as respects income for any charge year beginning on or after 1st April of the calendar year following the year in which such notice is given;

 

Beträffande inkomst, som förvärvas under beskattningsår, som börjar den 1 april kalenderåret efter det då uppsägningen ägde rum eller senare dag.

 

(b) in Sweden

 

b) I Sverige:

 

as respects income derived on or after 1st January of the calendar year following the year in which such notice is given.

 

Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret efter det då uppsägningen ägde rum eller senare dag.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Convention and have affixed thereto their seals.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

 

DONE at Lusaka this 18th day of March, 1974 in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Lusaka den 18 mars 1974 i två exemplar på engelska språket.

 

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgöres i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet icke föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrives i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot lända till efterrättelse.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit har medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. XXIV § 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning göres hos regeringen och bör inges snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst   t.ex. vissa slag av periodiskt understöd   är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas art. XXI.

B. Särskilda anvisningar

till art. I och IV.

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Zambia.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgöres i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. IV §§ 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt zambiska beskattningsregler anses bosatt i Zambia. Vid tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) och 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, skall vid tillämpning av art. IV anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Zambia.

Person, som avses i 70 § kommunalskattelagen (1928:370) och 18 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, skall vid tillämpning av art. IV anses bosatt i Zambia, såvitt fråga är om zambisk beskickning eller lönat zambiskt konsulat i Sverige.

till art. II

Avtalet gäller de skatter som anges i art. II §§ 1 och 2. Svensk förmögenhetsskatt uttages alltså i vanlig ordning (jfr dock art. XXIII § 6 och anvisningarna till art. XXIII).

till art VI.

Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen /1928:370/). Inkomst som omfattas av art. VI beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. XII.

till art. VII.

Inkomst av rörelse, som bedrives från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. VII. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. V.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Zambia får den till verksamheten vid driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men zambisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall av zambisk skatt som eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Zambia bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. VII §§ 2 och 3. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i nämnda bestämmelser angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället.

Om sjöfarts- och luftfartsrörelse finns särskilda bestämmelser i art. VIII.

till art. VIII.

Inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. VIII § 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

till art. IX.

Art. IX innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Äger sådan omräkning rum mellan företag i Sverige och Zambia, skall skattechefen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. X.

 1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. X § 3.

 2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Zambia och utdelningen icke är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Zambia, iakttages bestämmelserna i andra och tredje styckena.

  Om utdelningen uppbäres av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. XXII § 4 föranleder det. De svenska bestämmelser om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. XXII § 4 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Frågan om avdrag för ränta på skuld, som belöper på aktier eller andelar i det zambiska bolaget, bedömes vid tillämpningen av 39 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) som om utdelning, för vilken skattefrihet åtnjutes enligt avtalet, undantagits från skatteplikt enligt 54 § samma lag.

  I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för zambisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsättes enligt art. XXII § 2 genom avräkning av zambisk skatt som uttagits enligt art. X § 2. Den zambiska skatten får därvid icke överstiga 15% eller, i fall som avses i art. X § 2 a, 5% av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av zambisk skatt som eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

 3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Zambia och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Zambia, tillämpas art. VII. Utdelningen skall, om icke annat gäller på grund av art. XXII § 4, i detta fall beskattas i Sverige men zambisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall av zambisk skatt som eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

 4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Zambia och utdelningen icke är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Sverige, uttages kupongskatt med 15% eller, i fall som avses i art. X § 2 a, med 5 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten får icke överstiga 15% eller, i fall som avses i art. X § 2 a, 5% av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

  Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

  Om den utdelningsberättigade har fast driftställe i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället, tillämpas art. VII. I sådant fall gäller icke ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. XI.

 1. Ränta som utbetalas från Zambia till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige beskattas här.

  Är räntan icke hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Zambia, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för zambisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader etc. Svensk skatt på räntan nedsättes enligt art. XXII § 2 genom avräkning av zambisk skatt, som uttagits enligt art. XI § 2. Denna får icke överstiga 10% av räntans bruttobelopp.

  Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Zambia, tillämpas art. VII. Zambisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. XXII § 2.

  I fråga om avräkning i vissa fall då zambisk skatt eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

 2. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Zambia, kan enligt gällande skatteförfattningar icke beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse (jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen /1928:370/), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Sverige (art. XI § 6).

 3. Ränta, som regeringen, lokal myndighet, centralbank m.fl. organ i en av staterna uppbär från den andra staten, skall vara undantagen från beskattning i denna andra stat (art. XI §§ 3 och 4).

till art. XII.

 1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. XII § 3 gäller följande.

  Royalty, som utbetalas från Zambia till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Zambisk skatt får uttagas på royaltyn endast i den mån det är medgivet enligt art. XII § 2 eller § 4. I fall som avses i art. XII § 2 får den zambiska skatten icke överstiga 10% av royaltyns bruttobelopp. Zambisk skatt, som uttagits enligt art. XII § 2 eller § 4, avräknas från den svenska skatten på royaltyn enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall då zambisk skatt eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

  Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Zambia, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om icke fall som avses i art. XII § 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. XII § 2 icke överstiga 10% av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttages bestämmelserna i följande stycke.

  Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn   efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn   utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10% av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

  Exempel: En person med hemvist i Zambia uppbär royalty från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kr. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+5 000 1 000=) 13 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Enligt avtalet med Zambia skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, överstiger 10% av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten.”

 2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av gruva, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. VI.

till art. XIII.

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Zambia förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige, beskattas här. Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av annan egendom än fastighet, under förutsättning att inkomsttagaren har fast driftställe här och den avyttrade egendomen utgör anläggnings- eller driftkapital i det fasta driftstället. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom, som ingår i en i Sverige belägen stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här, om icke annat följer av art. XIII § 3. Enligt art. XIII § 1 får zambisk skatt uttagas på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgöres av fastighet belägen i Zambia. Motsvarande gäller enligt art. XIII § 2 i fråga om lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har i Zambia, eller lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken inkomsttagaren har i Zambia.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsättes enligt art. XXII § 2 genom avräkning av den zambiska skatt som påförts samma vinst. I fråga om avräkning i vissa fall då zambisk skatt eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

till art. XIV.

 1. Vad som förstås med uttrycket ”fritt yrke” anges i art. XIV § 2.

 2. Inkomst av fritt yrke beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. XIV § 1, får inkomsten beskattas i den stat där anordningen finns.

  Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke genom verksamhet vid stadigvarande anordning i Zambia, får inkomsten beskattas i Sverige men zambisk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall då zambisk skatt eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

 3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. XVII.

till art. XV.

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. XV § 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utföres. Undantag från denna regel föreskrives i art. XV §§ 2 och 3, art. XVI samt art. XX §§ 1 och 3.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. XVII.

till art. XVI.

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Zambia, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Zambia, får inkomsten beskattas i Sverige men zambisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

till art. XVII.

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker, professionella idrottsmän och liknande yrkesutövare förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i den stat där verksamheten utövas (art. XVII § 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. XVII § 2 får ersättning som utbetalas till företag i en stat, vilket tillhandahåller tjänster av artister eller idrottsmän i den andra staten, beskattas i den stat där tjänsterna tillhandahålles. För Sveriges vidkommande iakttages vid tillämpningen av art. XVII bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. XVIII och XIX.

Pension på grund av enskild tjänst beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. XVIII).

Pension som utbetalas enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till person med hemvist i Zambia får enligt art. XIX § 3 beskattas här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär pension från ”Zambia National Provident Fund”, beskattas i Sverige för sådan pension men zambisk skatt på pensionen avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

Ersättning (inklusive pension), som utbetalas av någon av staterna eller dess lokala myndigheter till fysisk person för arbete utfört i allmän tjänst, får enligt art. XIX § 1 beskattas i denna stat. Ersättning, som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten eller lokala myndigheten har bedrivit, beskattas dock som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. XV, XVI och XVIII.

till art. XXII.

 1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten icke följer av övriga artiklar. Om inkomsten beskattas även i Zambia, medges lättnad vid den zambiska beskattningen enligt art. XXII § 1.

 2. Inkomst från Zambia, som uppbäres av person med hemvist i Sverige, medtages vid taxering i Sverige med undantag för inkomst som anges i anvisningspunkten 3 nedan och utdelning i vissa fall från bolag i Zambia. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 anvisningarna till art. X. Svensk skatt på inkomsten nedsättes genom avräkning enligt art. XXII §§ 2 och 3.

  Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för zambisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. XXII § 2 ett belopp motsvarande den zambiska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av zambisk skatt på utdelning, ränta och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. X, anvisningspunkten 1 till art. XI och anvisningspunkten 1 till art. XII. I fråga om zambisk skatt på inkomst av rörelse som bedrivits i Zambia iakttages att inkomsten beräknats enligt art. VII.

  Har befrielse från eller nedsättning av zambisk skatt på inkomst från Zambia meddelats i enlighet med sådan zambisk lagstiftning som anges i art. XXII § 3, skall på grund av föreskriften i art. XXII § 2 jämförd med art. XXII § 3 från den svenska skatten på sådan inkomst avräknas ett belopp motsvarande den zambiska skatt som skulle ha utgått om sådan befrielse eller nedsättning ej meddelats.

  Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår för vilket inkomsten upptages till beskattning förete bevis eller annan utredning om den zambiska skatt som har påförts eller skulle ha påförts inkomsten, om skattebefrielse eller skattenedsättning som avses i föregående stycke ej meddelats.

  Avräkning av zambisk inkomstskatt enligt art. XXII §§ 2 och 3 får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Zambia belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Zambia till så stor andel som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Zambia.

  Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

  Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska kronor av den zambiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

  Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Zambia med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antages belöpa zambisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+90 000 10 000 =) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas:”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Zambia skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

 3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som på grund av art. VIII § 1 eller art. XIII § 3 skall beskattas endast i Zambia, skall inkomsten icke medtagas vid taxering i Sverige.

till art. XXIII.

Av art. XXIII §§ 3 och 6 följer att bolag i Zambia icke får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelserna innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:1393

(Utkom d. 13 jan. 1976).

1. Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2. Genom förordningen upphäves, såvitt angår förhållandet mellan Sverige och Zambia, kungörelsen (1959:462) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien d. 28 maj 1958 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien d. 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter.

3. Förordningen tillämpas beträffande inkomst som förvärvas efter utgången av år 1975.

4. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om inkomst som har förvärvats före utgången av år 1975.