Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1975:1394) om kupongskatt för person med hemvist i Zambia, m.m.

Utfärdad: 1975-11-27
Utkom 13 januari 1976.

Kupongskatt för person med hemvist i Zambia

Utgår enligt förordningen (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt förordningen 1975:1393. Därvid gäller bestämmelserna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskattelagen (1970:624).

Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624) lämnas jämte intyg av zambisk myndighet eller bank i Zambia att den utdelningsberättigade har hemvist i Zambia.

Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt förordningen 1975:1393, restitueras det överskjutande beloppet.

Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade.

Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Zambia

Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel X § 2 i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt 2 § andra stycket.

Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:1394

(Utkom d. 13 jan. 1976.)

1. Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2. Genom förordningen upphäves, såvitt angår förhållandet mellan Sverige och Zambia, kungörelsen (1959:463) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i visa brittiska territorier.

3. Förordningen tillämpas beträffande kupongskatt och statlig inkomstskatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1975.

4. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om kupongskatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före utgången av år 1975.