Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1976:339) om saluvagnsskatt

Denna lag har enligt Lag (2006:227) upphört att gälla den 1 maj 2006.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2006:227).

Utfärdad den 2 september 1993

1 §

Saluvagnsskatt skall betalas till staten enligt denna lag för bil, motorcykel, traktor, motorredskap eller släpvagn, som får brukas med stöd av saluvagnslicens enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

När saluvagnslicens har meddelats påförs saluvagnsskatt. Beskattningsmyndighet är Skatteverket.

SFS 2003:686

2 §

Skattskyldig är den för vilken saluvagnslicensen gäller.

3 §

Saluvagnsskatt utgår för helt kalenderår räknat med

715 kronor för bil,

125 kronor för motorcykel,

200 kronor för traktor, motorredskap eller släpvagn.

Saluvagnsskatt erlägges för det antal fordon av varje slag som den skattskyldige önskar använda med stöd av licensen.

Skatt anges i helt krontal, så att öretal bortfaller.

SFS 1984:258

4 §

Saluvagnsskatt utgår för kalenderår eller den del därav som återstår när skatteplikt inträder.

Föreligger skatteplikt under del av kalendermånad, utgår saluvagnsskatt för hela månaden.

5 §

Upphör skatteplikt under tid för vilken skatt erlagts, återbetalas efter ansökan överskjutande belopp till den skattskyldige, sedan utlämnad saluvagnsskylt återställts.

6 §

Bestämmelserna i 3–4, 36–38, 42–47, 55–58, 61–63, 66–68 och 84–87 §§ fordonsskattelagen (1988:327) skall också gälla saluvagnsskatt.

SFS 1995:1202

7 §

[har upphävts genom lag (1995:1202).]

SFS 1995:1202

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:339

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1977 då kungörelsen (1973:781) om saluvagnsskatt upphör att gälla utom i fråga om förhållande som hänför sig till tid före d. 1 jan. 1977. Den nya lagen tillämpas redan före ikraftträdandet i fråga om saluvagnsskatt för år 1977.

SFS 1984:258

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1985. De nya bestämmelserna tillämpas redan före ikraftträdandet i fråga om saluvagnsskatt för år 1985.

SFS 1995:1202

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996. Vid överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1998:241

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2001:563

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2003:686

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.