Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

Skatteavtal Spanien

Utfärdad: 1977-02-24

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Spanien ingick den 16 juni 1976 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet lända till efterrättelse för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet och protokollet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Ärende, som enligt artikel IV punkt 3 i avtalet skall avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, skall på svensk sida handläggas av riksskatteverket. Är sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av budgetministern, skall dock riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till budgetdepartementet.

Mot riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får talan ej föras.

Bilaga 1

Avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

Convention between Sweden and Spain for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital

 

Sveriges regering och Spaniens regering har, föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, överenskommit om följande:

 

The Government of Sweden and the Government of Spain, Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital, have agreed as follows:

 

Artikel I Personer som omfattas av avtalet

Artikel I

 

Article I

 

Personer som omfattas av avtalet

 

Personal Scope

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Artikel II Skatter som omfattas av avtalet

Artikel II

 

Article II

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

Taxes Covered

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som uttages av envar av de avtalsslutande staterna, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter, oberoende av sättet på vilket skatterna uttages.

 

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller fast egendom, skatter på företags totala löneutbetalningar samt skatter på värdestegring. Socialförsäkringsavgifter skall icke anses som skatter.

 

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation. Social security fees shall not be regarded as taxes.

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är:

 

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

 

a) Beträffande Sverige:

 

(a) In the case of Sweden:

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

(i) the State income tax, including sailors’ tax and coupon tax;

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

 

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company;

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

 

(iii) the tax on public entertainers;

 

4) den kommunala inkomstskatten; samt

 

(iv) the communal income tax; and

 

5) den statliga förmögenhetsskatten;

 

(v) the State capital tax

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

b) Beträffande Spanien:

 

(b) In the case of Spain:

 

1) den allmänna skatten på fysiska personers inkomst;

 

(i) El Impuesto General sobre la Renta de las personas físicas (the general income tax on individuals);

 

2) den allmänna skatten på bolags och andra juridiska personers inkomst;

 

(ii) El Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás entidades jurídicas (the general corporation tax);

 

3) följande förskottsvis uttagna skatter: fastighetsskatten på jordbruksegendom, fastighetsskatten på fast egendom i stad, skatten på arbetsinkomst, skatten på inkomst av kapital samt skatten på kommersiell och industriell verksamhet;

 

(iii) Los siguientes impuestos a cuenta:la Contribución Territorial sobre la Riqueza Rústica y Pecuaria, la Contribución Territorial sobre la Riqueza Urbana, el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, el Impuesto sobre las Rentas del Capital y el Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales (the following pre-payments:the tax on rural land, the tax on urban land, the tax on earned income, the tax on income from capital, the tax on business and industrial activities);

 

4) sådan royalty för mark och den skatt på bolags inkomst som omfattas av lagen den 27 juni 1974, vilken tillämpas i fråga om företag som bedriver undersökning och utvinning av oljefyndigheter;

 

(iv) el Canon de superficie y el impuesto sobre la Renta de Sociedades, regulados por la Ley de 27 de junio de 1974 (aplicable a las empresas que se dedican a la investigación y explotación de hidrocarburos) (the ”surface royalty” and the tax on corporation profits, regulated by the Law of 27th June 1974 applicable to enterprises engaged in prospecting and exploiting oil wells);

 

5) kommunala skatter på inkomst och förmögenhet;

 

(v) los Impuestos locales sobre la Renta y el Patrimonio (the local taxes on income and capital);

 

(i det följande benämnda (”spansk skatt”).

 

(hereinafter referred to as ”Spanish tax”).

 

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall årligen meddela varandra de ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

 

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the above-mentioned taxes. Each year the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws.

 

Artikel III Allmänna definitioner

Artikel III

 

Article III

 

Allmänna definitioner

 

General Definitions

 

1. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

 

a) Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag.

 

(a) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden including any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;

 

b) Uttrycket ”Spanien” åsyftar spanska staten och, i geografisk bemärkelse, spanska territoriet på Iberiska halvön, Balearerna, Kanarieöarna samt spanska städer i Afrika, däri inbegripet varje utanför Spaniens territorialvatten beläget område, som, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, enligt spansk lagstiftning om kontinentalsockeln har angivits eller härefter kommer att anges som sådant område inom vilket Spanien äger utöva rättigheter med avseende på naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag.

 

(b) the term ”Spain” means the Spanish State and, when used in geographical sense, Peninsular Spain, the Balearic and Canary Islands, the Spanish towns in Africa, including any area outside the territorial sea of Spain which in accordance with international law has been or may hereafter be designated, under the laws of Spain concerning the Continental Shelf, as an area within which the rights of Spain with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;

 

c) Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Spanien, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Sweden or Spain as the context requires;

 

d) Uttrycket ”person” inbegriper en fysisk person, bolag och varje annan sammanslutning av personer.

 

(d) the term ”person” comprises an individual, a company and any other body of persons;

 

e) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person, eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

 

(e) the term ”company” means any body corporate, or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

f) Uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett företag som bedrives av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive ett företag, som bedrives av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 

(f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

g) Uttrycket ”internationell trafik” åsyftar varje transport utförd av fartyg eller luftfartyg som användes av företag vars verkliga ledning utövas i en avtalsslutande stat med undantag för sådan transport som företages uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

 

(g) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

h) Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar,

 

(h) the term ”competent authority” means:

 

1) i Sverige, finansministern eller hans befullmäktigade ombud, och

 

(i) in the case of Sweden, the Minister of Finance or his authorised representative;

 

2) i Spanien, finansministern, generalsekreteraren för tekniska frågor eller den myndighet som finansministern utser.

 

(ii) in the case of Spain:the Minister of Finance, the Technical General Secretary or any other authority to whom the Minister delegates;

 

i) Uttrycket ”medborgare” åsyftar fysiska personer som är medborgare i en avtalsslutande stat och juridiska personer eller andra sammanslutningar som bildats enligt gällande lag i en avtalsslutande stat.

 

(i) the term ”nationals” means:all individuals possessing the nationality of a Contracting State and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke angivits särskilt, ha den betydelse, som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter, som omfattas av avtalet.

 

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

 

Artikel IV Skatterättsligt hemvist

Artikel IV

 

Article IV

 

Skatterättsligt hemvist

 

Fiscal Domicile

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” varje person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper dock icke en person som är skattskyldig i denna avtalsslutande stat endast för inkomst från källa i denna stat eller förmögenhet belägen där.

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, but the term does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources therein or capital situated in that State.

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna fastställes hans hemvist enligt följande regler:

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his residence shall be determined in accordance with the following rules:

 

(a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

 

b) Om det icke kan avgöras i vilken avtalsslutande stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

 

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

 

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

 

d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

 

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 en fysisk person har hemvist i Sverige enligt den s.k. treårs-regeln i svensk lagstiftning och även i Spanien, skall, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, hans hemvist avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of Sweden on account of the so-called ”three years rule” contained in the Swedish tax laws and also a resident of Spain, then the competent authorities of the Contracting States shall determine his residence by mutual agreement.

 

4. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person, som ej är fysisk person, har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

 

4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

 

Artikel V Fast driftställe

Artikel V

 

Article V

 

Fast driftställe

 

Permanent Establishment

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

 

1. For the purposes of this Convention the term ”permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” omfattar särskilt,

 

2. The term ”permanent establishment” shall include especially:

 

a) plats för företagsledning,

 

(a) a place of management;

 

b) filial,

 

(b) a branch;

 

c) kontor,

 

(c) an office;

 

d) fabrik,

 

(d) a factory;

 

e) verkstad,

 

(e) a workshop;

 

f) gruva, oljekälla, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgång samt

 

(f) a mine, oil well, quarry or other place of extraction of natural resources;

 

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete som varar mer än tolv månader.

 

(g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

 

3. Uttrycket ”fast driftställe” anses icke innefatta:

 

3. The term ”permanent establishment” shall not be deemed to include:

 

a) Användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring eller utställning eller för utlämnande av företaget tillhöriga varor. Om försäljning av varor sker från sådana anordningar direkt till kunder eller deras ombud, anses anordningarna vara fast driftställe.

 

(a) The use of facilities solely for the purpose of storage, display, or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise. If in such facilities goods are sold directly to customers or representatives, the facilities shall be deemed to be a permanent establishment;

 

b) Innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande. Om direktförsäljning sker från sådant varulager, anses varulagret vara fast driftställe.

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery. If goods are sold on the spot of such stock directly from the stock, then such stock shall be deemed to be a permanent establishment;

 

c) Innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg.

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

d) Innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning.

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information, for the enterprise;

 

e) Innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att för företagets räkning ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art.

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

 

4. Person, som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten – härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i punkt 5 – behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten, om han innehar och i denna förstnämnda avtalsslutande stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

 

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State – other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies – shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State, if he has, and habitually exercises in that Contracting State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådana personer därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

 

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent, or any other agent of an independent status, where such person is acting in the ordinary course of his business.

 

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som utövar affärsverksamhet i denna andra avtalsslutande stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt) medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

 

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

Artikel VI Fastighet

Artikel VI

 

Article VI

 

Fastighet

 

Income from Immovable Property

 

1. Inkomst av fastighet, däri inbegripet inkomst av lantbruk och skogsbruk, får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

1. Income from immovable property including income from agriculture and forestry may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

2. Uttrycket ”fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den stat, där fastigheten i fråga är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som fastighet.

 

2. The term ”immovable property” shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 äger tillämpning på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 äger även tillämpning på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som användes vid utövande av fritt yrke.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

 

Artikel VII Rörelse

Artikel VII

 

Article VII

 

Rörelse

 

Business Profits

 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida icke företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänföres i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

3. Vid bestämmande av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

4. Inkomst anses icke hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

 

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestämmes inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida icke särskilda förhållanden föranleder annat.

 

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

6. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar icke av reglerna i förevarande artikel.

 

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

Artikel VIII Sjöfart och luftfart

Artikel VIII

 

Article VIII

 

Sjöfart och luftfart

 

Shipping and Air Transport

 

1. Inkomst som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom utövande av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

 

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även beträffande inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller i en internationell trafikorganisation.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

 

3. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. With respect to profits derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium, known as Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this Article shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the shareholding in that consortium held by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

Artikel IX Företag med intressegemenskap

Artikel IX

 

Article IX

 

Företag med intressegemenskap

 

Associated Enterprises

 

1. I fall då

 

1. Where

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

2. Om inkomst för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat även inräknats i inkomsten hos ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattats där samt inkomsten är av sådant slag att den skulle ha uppkommit för sistnämnda företag i den andra staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana villkor som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten göra en motsvarande jämkning av den skatt som påförts inkomsten i denna förstnämnda stat. Vid fastställandet av sådan jämkning skall vederbörlig hänsyn tagas till övriga bestämmelser i detta avtal i fråga om inkomstens natur, varvid de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna vid behov skall överlägga med varandra.

 

2. Where profits on which an enterprise of a Contracting State has been charged to tax in that State are also included in the profits of an enterprise of the other Contracting State and taxed accordingly, and the profits so included are profits which would have accrued to that enterprise of the other State if the conditions made between the enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then the first-mentioned State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged on those profits in the first-mentioned State. In determining such an adjustment due regard shall be had to the other provisions of this Convention in relation to the nature of the income, and for this purpose the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

Artikel X Utdelning

Artikel X

 

Article X

 

Utdelning

 

Dividends

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat, om utdelningen rätteligen tillkommer sådan person.

 

1. Dividends paid by a company which a is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State if such resident is the beneficial owner of the dividends.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men skatten får icke överstiga:

 

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:

 

a) 10 procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som äger direkt minst 50 procent av det utbetalande bolagets kapital, dock endast under förutsättning att denna del utgöres av aktier eller andelar, vilka innehafts minst ett år före den tidpunkt då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

 

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company (excluding partnership) which holds directly at least 50 per cent of the capital of the company paying the dividends; provided that this holding consists of shares which have been held at least one year before the date when the dividends became due and payable.

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

(b) in all other cases, 15 per cent of the gross amount of the dividends.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av begränsningen enligt denna punkt.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

Bestämmelserna i denna punkt berör icke bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, fordringar icke inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställes med inkomst av aktier.

 

3. The term ”dividends” means income from shares, ”jouissance” shares or ”jouissance” rights, mining shares, founders shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning samt den andel på grund av vilken utdelningen i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel VII respektive XIV.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such a permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article VII or Article XIV, as the case may be, shall apply.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat icke påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som ej har hemvist i denna andra avtalsslutande stat, och ej heller någon skatt på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgöres av inkomst som uppkommit i denna andra avtalsslutande stat. Denna bestämmelse skall emellertid icke utgöra hinder för Spanien att i fråga om ett svenskt bolag med fast driftställe i Spanien uttaga skatt i enlighet med artiklarna 4 och 23 i förordningen den 23 december 1967 nr 3357, men skattesatsen får därvid icke överstiga 15 procent.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other Contracting State, or subject the company’s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State. This provision shall not, however, prevent Spain from imposing tax on a Swedish company having a permanent establishment in Spain, in accordance with Articles 4 and 23 of the Decree 3357 of 23 December 1967, but the rate of such tax shall not exceed 15 per cent.

 

Artikel XI Ränta

Artikel XI

 

Article XI

 

Ränta

 

Interest

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat, om räntan rätteligen tillkommer sådan person.

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State if such resident is the beneficial owner of the interest.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna avtalsslutande stats lagstiftning men skatten får icke överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av begränsningen enligt denna punkt.

 

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 får ränta på värdepapper som utfärdats av en avtalsslutande stat beskattas i gäldenärsstaten.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest on Government securities issued by a Contracting State may be taxed in the debtor State.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås inkomst av fordringar av varje slag, antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller ej. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten samt inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet premier och priser som utgår på obligationer eller debentures. Straffavgifter för sen betalning anses icke som ränta enligt denna artikel.

 

4. The term ”interest” means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel VII respektive artikel XIV.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on in the other Contracting State in which the interest arises a trade or business through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article VII or Article XIV, as the case may be, shall apply.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är denna avtalsslutande stat själv, administrativ underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket upptagits det lån som räntan avser och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, an administrative subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

7. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

Artikel XII Royalty

Artikel XII

 

Article XII

 

Royalty

 

Royalties

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat, om royaltyn rätteligen tillkommer sådan person.

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State if such resident is the beneficial owner of the royalties.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får icke överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av begränsningen enligt denna punkt.

 

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and in accordance with the law of that Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås varje slag av belopp som betalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk (biograffilmer samt band för radio- och televisionsutsändningar häri inbegripna), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig fabrikationsmetod samt för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur, inbegripet betalningar för tekniskt bistånd.

 

3. The term ”royalties” means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic, or scientific work (including cinematograph films, video tapes for use in connection with television or tapes for use in connection with radio), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial, or scientific experience, including payments for technical assistance.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel VII respektive artikel XIV.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on in the other Contracting State in which the royalties arise a trade or business through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article VII or Article XIV, as the case may be, shall apply.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är denna avtalsslutande stat själv, administrativ underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket rätten eller egendomen, som ger upphov till royaltyn, förvärvats och royaltyn bestrides av det fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, an administrative subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalites was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

6. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt, egendom eller upplysning för vilken royaltyn erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

Artikel XIII Realisationsvinst

Artikel XIII

 

Article XIII

 

Realisationsvinst

 

Capital Gains

 

1. Vinst genom överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel VI punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article VI, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

2. Vinst genom överlåtelse av lös egendom som är eller varit att hänföra till tillgångar nedlagda i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom som är eller varit att hänföra till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning.

 

2. Gains from the alienation of movable property which forms or has formed part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property which pertains or has pertained to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

 

3. Vinst, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom överlåtelse av fartyg eller luftfartyg, vilka användes i internationell trafik, samt lös egendom som är att hänföra till användningen av sådana fartyg och luftfartyg, beskattas utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 endast i denna avtalsslutande stat. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande vinst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in that Contracting State. With respect to gains derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium, known as Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply, but only to such proportion of the gains as corresponds to the shareholding in that consortium held by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna 1, 2 och 3 angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat, där överlåtaren har hemvist.

 

4. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

Vid tillämpningen av denna punkt i fråga om rättighet eller egendom som avses i artikel XII punkt 3 anses överlåtelse av sådan rättighet eller egendom icke som försäljning, såvida icke vid kontraktets avslutande priset klart anges, fastställt och uttryckt i myntslag. Överlåtelse av sådan rättighet eller egendom skall icke heller anses som försäljning om överlåtelsen skett under villkor att köparen är skyldig att återsälja rättigheten eller egendomen till säljaren.

 

In the application of this paragraph with respect to any right or property referred to in paragraph 3 of Article XII, the alienation of such right or property shall not be considered as a sale unless, at the time of the establishment of the contract, the price is clearly put in, fixed and expressed in a currency unit, nor shall the alienation of such right or property be considered as a sale if the alienation has taken place under the condition that the buyer is obliged to resell the right or property to the alienator.

 

5. Bestämmelserna i punkt 4, första stycket berör icke en avtalsslutande stats rätt att enligt sin egen lagstiftning beskatta vinst genom överlåtelse av aktier i bolag vars väsentliga tillgångar utgöres av fastighet, under förutsättning att överlåtaren är fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, som

 

5. The provisions of the first sub-paragraph of paragraph 4 shall not affect the right of a Contracting State to tax, according to its own legislation, any gain from the alienation of shares in a company the main assets of which consist of immovable property, provided the alienator is an individual resident of the other Contracting State, who

 

a) är medborgare i den förstnämnda avtalsslutande staten utan att vara medborgare i den andra avtalsslutande staten;

 

(a) is a national of the first-mentioned Contracting State without being a national of the other Contracting State;

 

b) har haft hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten under någon del av de senaste fem åren före överlåtelsen; samt

 

(b) has been resident in the first-mentioned Contracting State during any part of a five year period immediately preceding the alienation; and

 

c) vid tidpunkten för överlåtelsen ensam eller tillsammans med en närstående person hade ett avgörande inflytande över bolaget.

 

(c) at the time of the alienation alone or together with a closely related person had a decisive influence on the company.

 

Artikel XIV Fritt yrke

Artikel XIV

 

Article XIV

 

Fritt yrke

 

Independent Personal Services

 

1. Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförbar verksamhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas i den andra avtalsslutande staten om

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State. However, such income may be taxed in the other Contracting State, if

 

a) inkomsttagaren har i denna andra stat en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för utövandet av hans verksamhet; i sådant fall får dock endast den del av inkomsten som är hänförlig till denna anordning beskattas i denna andra stat; eller

 

(a) the recipient has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, however, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

 

b) inkomsttagaren vistas i denna andra stat under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt överstiger 183 dagar under denna andra stats beskattningsår; eller

 

(b) the recipient is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year of that other State; or

 

c) den ersättning för yrkesutövningen, som under beskattningsåret erhållits från person med hemvist i denna andra stat för tjänster som utförts i denna stat, överstiger,

 

(c) the remuneration derived in the fiscal year from residents of that other State for services performed in that State exceeds,

 

1) beträffande verksamhet som utförts i Spanien, 100 000 pesetas och,

 

(i) in the case of services performed in Spain 100 000 pesetas, and

 

2) beträffande verksamhet som utförts i Sverige, 6 500 kronor.

 

(ii) in the case of services performed in Sweden 6 500 kronor.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

 

2. The term ”professional services” includes, especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 b) och c) tillämpas icke i fråga om inkomst som uppbäres av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant.

 

3. The provisions of subparagraphs (b) and (c) of paragraph 1 shall not apply to income derived by a broker, a general commission agent or any other agent of an independent status.

 

Artikel XV Enskild tjänst

Artikel XV

 

Article XV

 

Enskild tjänst

 

Employments

 

1. Där icke bestämmelserna i artiklarna XVI, XVIII, XIX, XX och XXI föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna avtalsslutande stat, såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbäres för arbetet beskattas där.

 

1. Subject to the provisions of Articles XVI, XVIII, XIX, XX and XXI, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas inkomst, vilken uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utföres i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

a) inkomsttagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under denna andra stats beskattningsår, och

 

(a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year of that other State; and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som ej har hemvist i den andra avtalsslutande staten, samt

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

 

c) ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i den andra avtalsslutande staten.

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får inkomst av arbete, som utföres ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat, där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utföres ombord på luftfartyg som användes i internationell trafik av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration in respect of employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium, known as Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

Artikel XVI Styrelsearvoden

Artikel XVI

 

Article XVI

 

Styrelsearvoden

 

Directors’ Fees

 

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

Directors’ fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

Artikel XVII Artister och idrottsmän

Artikel XVII

 

Article XVII

 

Artister och idrottsmän

 

Artistes and athletes

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna XIV och XV får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och idrottsmän förvärvar genom sin personliga verksamhet i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles XIV and XV, income derived by entertainers such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians and by athletes from their personal activities as such, may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personligt arbete, som utföres av artist eller professionell idrottsman, icke tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna VII, XIV och XV, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet.

 

2. Where income in respect of personal activities as such of an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person that income may, notwithstanding the provisions of Articles VII, XIV and XV, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

Artikel XVIII Pensioner och livräntor

Artikel XVIII

 

Article XVIII

 

Pensioner och livräntor

 

Pensions and annuities

 

1. Där icke bestämmelserna i artikel XIX punkt 2 föranleder annat, beskattas pensioner och liknande ersättningar i anledning av tidigare anställning och livräntor, vilka utbetalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.

 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article XIX, pensions and other similar remuneration in consideration of past employment and annuities paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

2. The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får utbetalningar enligt allmän socialförsäkringslagstiftning i en avtalsslutande stat och utbetalningar på grund av pensionsförsäkring, som meddelats i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 payments under the Social Security Scheme of a Contracting State and payments on account of a pension insurance issued in a Contracting State may be taxed in that State.

 

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast beträffande personer som är medborgare i den avtalsslutande stat från vilken utbetalning sker.

 

The provisions of this paragraph shall apply only to individuals who are nationals of the Contracting State from which the payments are made.

 

Artikel XIX Allmän tjänst

Artikel XIX

 

Article XIX

 

Allmän tjänst

 

Government Service

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utföres i denna stats, dess administrativa underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utföres i denna andra stat och mottagaren är en person med hemvist i denna stat som

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other Contracting State who:

 

1) är medborgare i denna stat eller

 

(i) is a national of that State; or

 

2) icke erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet där.

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

 

2. a) Pension, som betalas av – eller från fonder inrättade av – en avtalsslutande stat, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess administrativa underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om mottagaren av pensionen är medborgare och har hemvist i denna andra stat.

 

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the pensioner is a national of and a resident of that State.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna XV, XVI och XVIII tillämpas på ersättning och pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrives av en avtalsslutande stat, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

3. The provisions of Articles XV, XVI and XVIII shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by a Contracting State or an administrative subdivision or a local authority thereof.

 

Artikel XX Studerande

Artikel XX

 

Article XX

 

Studerande

 

Students

 

1. Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före ett besök i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som besöker den förstnämnda avtalsslutande staten uteslutande i syfte att erhålla undervisning eller utbildning, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen utbetalas till honom från källa utanför denna stat.

 

1. A student or business apprentice who is or was immediately before making a visit to a Contracting State a resident of the other Contracting State and who visits the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that first- mentioned State on payments which he receives for the purposes of his maintenance, education or training, provided that such payments are made to him from sources outside that State.

 

2. Studerande vid universitet, skola eller annan undervisningsanstalt i en avtalsslutande stat, som vistas tillfälligt i den andra avtalsslutande staten och har anställning där under tidrymd eller tidrymder som icke överstiger sammanlagt 100 dagar under kalenderåret, är i denna andra stat befriad från skatt på inkomsten av anställningen, om anställningen har samband med hans studier.

 

2. A student of a university, school or other educational institution in a Contracting State who is temporarily present in the other Contracting State and employed there for a period or periods not exceeding a total of 100 days during the calendar year shall, if the employment is related to his studies, be exempt from tax in that other State on his remuneration from such employment.

 

Artikel XXI Lärare och forskare

Artikel XXI

 

Article XXI

 

Lärare och forskare

 

Professors and researchers

 

Fysisk person, som har eller omedelbart före ett besök i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som på inbjudan av universitet, högskola, skola eller annan undervisningsanstalt i den förstnämnda staten besöker denna stat uteslutande för att undervisa eller bedriva vetenskaplig forskning vid sådan anstalt under en tidrymd som understiger ett år, är befriad från skatt i denna förstnämnda stat på ersättning, som han uppbär för sådan undervisning eller forskning.

 

An individual who is or was immediately before making a visit to a Contracting State a resident of the other Contracting State and who, at the invitation of a university, college, school or other educational institution in the first-mentioned Contracting State, visits that Contracting State solely for the purpose of teaching or scientific research as such an institution for a period less than one year, shall be exempt from tax in that first-mentioned Contracting State on his remuneration for such teaching or research.

 

Artikel XXII Övriga inkomster

Artikel XXII

 

Article XXII

 

Övriga inkomster

 

Other income

 

1. Inkomst, beträffande vilken det icke meddelats någon bestämmelse i föregående artiklar i avtalet och som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas icke, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar fritt yrke i denna stat från där belägen stadigvarande anordning samt den rättighet eller egendom för vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel VII respektive artikel XIV.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article VII or Article XIV, as the case may be, shall apply.

 

Artikel XXIII Förmögenhet

Artikel XXIII

 

Article XXIII

 

Förmögenhet

 

Capital

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel VI punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

1. Capital represented by immovable property, as defined in paragraph 2 of Article VI, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som är hänförlig till tillgångar nedlagda i ett företags fasta driftställe eller av lös egendom, som ingår i en stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.

 

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment of an enterprise, or by movable property pertaining to a fixed base used for the performance of professional services, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

3. Fartyg och luftfartyg, som användes i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat, samt lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg och luftfartyg, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

 

3. Ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in that Contracting State.

 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

 

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

Artikel XXIV Metoder för undvikande av dubbelbeskattning

Artikel XXIV

 

Article XXIV

 

Metoder för undvikande av dubbelbeskattning

 

Elimination of double taxation

 

1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i den andra avtalsslutande staten, skall den förstnämnda avtalsslutande staten,

 

1. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall allow:

 

a) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i den andra avtalsslutande staten;

 

(a) as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the income tax paid in that other Contracting State;

 

b) från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i den andra avtalsslutande staten.

 

(b) as a deduction from the tax on the capital of that person, an amount equal to the capital tax paid in that other Contracting State.

 

Avräkningsbeloppet skall emellertid icke i något fall överstiga beloppet av den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller den förmögenhet som får beskattas i den andra avtalsslutande staten.

 

The deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income or capital tax, respectively, as computed before the deduction is given, which is appropriate, as the case may be, to the income or capital which may be taxed in the other Contracting State.

 

2. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst som enligt artikel XIX beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, skall den förstnämnda avtalsslutande staten från dess skatt på inkomsten avräkna den del av denna skatt som belöper på den inkomst som förvärvats från den andra avtalsslutande staten.

 

2. Where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with Article XIX, shall be taxable only in the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall allow as a deduction from the income tax that part of the tax which is appropriate to the income derived from that other Contracting State.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Spanien till bolag med hemvist i Sverige undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen hade varit svenska bolag. Sådan skattebefrielse inträder dock icke med mindre den vinst, av vilken utdelningen utbetalas, i Spanien underkastats den vanliga inkomstskatt som utgår vid tiden för undertecknandet av detta avtal eller därmed jämförlig inkomstskatt eller den huvudsakliga delen av det utdelande bolagets inkomst direkt eller indirekt härrör från annan verksamhet än förvaltning av värdepapper och därmed likartad egendom samt verksamheten bedrives i Spanien av det utdelande bolaget eller av bolag, i vilket det äger aktier eller andelar motsvarande minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, dividends paid by a company being a resident of Spain to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from tax in Sweden to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless the profits out of which the dividends are paid have been subjected in Spain to the normal income tax which applies at the date of signature of this Convention or an income tax comparable thereto, or the principal part of the profits of the company paying the dividends arises, directly or indirectly, from business activities other than the management of securities and other similar property and such activities are carried on within Spain by the company paying the dividends or by a company in which it owns at least 25 per cent of the voting power.

 

4. I fall då befrielse från eller nedsättning av spansk skatt meddelats för en begränsad tidsperiod i fråga om utdelning, ränta eller royalty som förvärvats av person med hemvist i Sverige, skall vid tillämpningen av punkt 1 avräkning mot svensk skatt ske med belopp motsvarande den skatt som skulle ha tagits ut i Spanien om sådan befrielse eller nedsättning icke meddelats.

 

4. In the application of paragraph 1, where exemption from or reduction of Spanish tax on dividends, interest or royalties, received by a resident of Sweden, has been granted for a limited period of time, the credit against Swedish tax shall be allowed in an amount equal to the tax which would have been levied in Spain if no such exemption or reduction had been granted.

 

5. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär vinst, som avses i artikel XIII punkt 5, eller mottager sådan utbetalning, som anges i artikel XVIII punkt 3, vilken får beskattas i den andra avtalsslutande staten, skall denna andra stat från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den skatt som i den förstnämnda staten erlagts på vinsten respektive utbetalningen. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke överstiga den del av skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den vinst respektive utbetalning vilken får beskattas i den andra avtalsslutande staten.

 

5. When a resident of a Contracting State derives a gain, referred to in paragraph 5 of Article XIII, or receives a payment, as mentioned in paragraph 3 of Article XVIII, which may be taxed in the other Contracting State, that other State shall allow as a deduction from the income tax of that person an amount equal to the tax paid on the gain or the payment, respectively, in the first-mentioned State. The deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the gain or payment, respectively, which may be taxed in the other Contracting State.

 

6. Om i vinsten för ett bolag med hemvist i Spanien ingår utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige, är det förstnämnda bolaget berättigat åtnjuta samma skattelättnad som skulle ha tillämpats om båda bolagen hade haft hemvist i Spanien.

 

6. When in the profits of a company which is a resident of Spain are included dividends from a company which is a resident of Sweden, then the first-mentioned company is entitled to the same relief as would have been applicable if both companies had been residents of Spain.

 

Artikel XXV Förbud mot diskriminering

Artikel XXV

 

Article XXV

 

Förbud mot diskriminering

 

Non-Discrimination

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, oavsett om de har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer tyngande än medborgarna i denna andra avtalsslutande stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

 

1. The nationals of a Contracting State, whether or not resident in a Contracting State, shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected.

 

2. Statslösa med hemvist i en avtalsslutande stat skall icke i någondera avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer tyngande än medborgarna i staten i fråga under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

 

2. Stateless persons resident in a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances are or may be subjected.

 

3. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet.

 

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities.

 

Denna bestämmelse anses icke medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges personer med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten. Bestämmelsen medför icke heller rätt att i en avtalsslutande stat erhålla skattebefrielse för utdelning eller annan utbetalning till bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents, nor as conferring any exemption from tax in a Contracting State in respect of dividends or other payments paid to a company which is a resident of the other Contracting State.

 

4. Utom i de fall då artikel IX punkt 1, artikel XI punkt 7 eller artikel XII punkt 6 tillämpas, skall ränta, royalty eller annan utbetalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten vara avdragsgill vid beräkningen av beskattningsbar vinst för sådant företag på samma villkor som motsvarande utbetalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Except where Article IX, paragraph 1, Article XI, paragraph 7, and Article XII, paragraph 6, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 

På samma sätt skall skuld, som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vid beräkningen av företagets beskattningsbara förmögenhet vara avdragsgill som om skulden uppkommit i förhållande till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

 

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

 

6. I denna artikel avser uttrycket ”beskattning” skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

6. In this Article the term ”taxation” means taxes of every kind and description.

 

Artikel XXVI Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Artikel XXVI

 

Article XXVI

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

Mutual Agreement Procedure

 

1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han – utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa avtalsslutande staters interna rättsordning – göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist. Sådan framställning skall göras inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot avtalet.

 

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years from the first notification of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsfrister i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to be justified and if it is not able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommission bestående av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

 

Artikel XXVII Utbyte av upplysningar

Artikel XXVII

 

Article XXVII

 

Utbyte av upplysningar

 

Exchange of Information

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal. De behöriga myndigheterna skall även utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att genomföra bestämmelserna i de avtalsslutande staternas lagstiftning beträffande skatter, som avses i detta avtal, i den utsträckning beskattningen enligt denna lagstiftning står i överensstämmelse med detta avtal. I sistnämnda fall är de behöriga myndigheterna dock icke skyldiga att utbyta upplysningar, som icke kan lämnas på grundval av hos skattemyndigheterna tillgängligt material utan kräver särskild undersökning. De utbytta upplysningarna skall behandlas som hemliga och får icke yppas för andra personer eller myndigheter, domstolar däri inbegripna, än sådana som handlägger taxering eller uppbörd av skatter som omfattas av detta avtal.

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention. The competent authorities shall also exchange such information as is necessary for the carrying out of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. In the last-mentioned case, however, the competent authorities are not obliged to exchange information which is not obtainable from documents kept by the tax authorities but which require special investigation. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities, including a court, other than those concerned with the assessment or collection of taxes which are the subject of this Convention.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall icke anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

b) att lämna upplysningar, som icke är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

c) att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

 

Artikel XXVIII Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Artikel XXVIII

 

Article XXVIII

 

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

 

Diplomatic and Consular Officials

 

Detta avtal påverkar icke de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Artikel XXIX Ikraftträdande

Artikel XXIX

 

Article XXIX

 

Ikraftträdande

 

Entry into force

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna utväxlas i Stockholm snarast möjligt. (Fotnot: Ratifikationshandlingarna utväxlades den 21 december 1976.)

 

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Stockholm as soon as possible.

 

2. Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

 

a) Beträffande Sverige:I fråga om kupongskatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning under kalenderåret närmast före det då avtalet träder i kraft eller senare år, i fråga om skatt på annan inkomst som förvärvats under kalenderåret närmast före det då avtalet träder i kraft eller senare år samt i fråga om förmögenhetsskatt som påförts på grund av taxering under kalenderåret närmast före det då avtalet träder i kraft eller senare år.

 

(a) in the case of Sweden, in respect of coupon tax on dividends payable in or after the calendar year immediately preceding the year in which this Convention enters into force, in respect of taxes on other income derived in or after the calendar year immediately preceding the year in which this Convention enters into force and in respect of capital tax which is assessed in or after the calendar year immediately preceding the year in which this Convention enters into force.

 

b) Beträffande Spanien:I fråga om inkomst hänförlig till kalenderåret närmast före det då avtalet träder i kraft eller senare år.

 

(b) in the case of Spain, in respect of income attributable to the calendar year immediately preceding the year in which this Convention enters into force or subsequent years.

 

Artikel XXX Upphörande

Artikel XXX

 

Article XXX

 

Upphörande

 

Termination

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att – senast den 30 juni under ett kalenderår, som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år efter dagen för avtalets ikraftträdande – på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten.

 

This Convention shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

 

I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari året närmast efter det år då uppsägningen skedde eller senare och, beträffande svensk förmögenhetsskatt, i fråga om förmögenhet som taxeras andra kalenderåret efter det år då uppsägningen skedde eller senare.

 

In such event, the Convention shall cease to have effect in respect of income derived on or after 1st January of the year next following the year in which such notice is given; and, as regards the Swedish capital tax, in respect of capital which is assessed in or after the second calendar year following the year in which such notice is given.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

 

Som skedde i Madrid den 16 juni 1976 i två exemplar på svenska, spanska och engelska språken, vilka samtliga texter äger lika vitsord. I fall av tvist skall dock den engelska texten äga företräde.

 

Done at Madrid this 16th day of June 1976, in duplicate in the Swedish, the Spanish and the English languages, all texts being equally authentic. In the case of doubt, however, the English text shall prevail.

 

Protokoll

Protokoll

 

Protocol

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Sveriges regering och Spaniens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har undertecknade överenskommit, att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet.

 

At the time of signing the Convention between the Government of Sweden and the Government of Spain for the avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and Capital, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

 

I. Till artikel II punkt 3 b) 2)

I. Till artikel II punkt 3 b) 2)

 

I. Ad paragraph 3 (b) (ii) of Article II

 

Under perioden den 1 januari–den 8 april 1975 skall avtalet gälla även den särskilda tilläggsskatt av 4 procent som uttages enligt artikel 104 i lag 41/1964 den 11 juni.

 

For the period January 1st–April 8th, 1975, the Convention shall also apply to ”El gravamen especial del 4 por ciento establecido por el artículo 104 de la Ley 41/1964, de 11 de junio. (The special charge of 4 per cent established by article 104 of Law 41/1964 of June 11th).”

 

II. Till artikel IV punkt 3

II. Till artikel IV punkt 3

 

II. Ad paragraph 3 of Article IV

 

Bestämmelserna i artikel IV punkt 3 tillämpas endast i fråga om svenska medborgare som utflyttar från Sverige och är begränsade att gälla under de första tre åren räknat från dagen för utflyttningen.

 

The provisions of paragraph 3 of Article IV shall apply only to Swedish nationals moving from Sweden and are limited to the first three years counted from the day of departure.

 

Bestämmelserna i svensk lagstiftning som avses i artikel IV punkt 3 finns intagna i 53 § kommunalskattelagen (1928:370).

 

The provisions in the Swedish tax laws referred to in paragraph 3 of Article IV are contained in paragraph 53 of the Communal Income Tax Law.

 

III. Till artikel V punkt 2 g)

III. Till artikel V punkt 2 g)

 

III. Ad paragraph 2 (g) of Article V

 

I fall då ett företag i en avtalsslutande stat samtidigt har flera byggnads-, anläggnings- eller installationsarbeten i den andra avtalsslutande staten och varaktigheten av något av dessa arbeten överstiger en tidrymd av tolv månader, skall de behöriga myndigheterna genom överenskommelse söka avgöra, om alla arbetena tillsammans utgör ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten.

 

Where an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State several simultaneous building sites or construction or assembly projects and the length of any of such undertakings exceeds a period of twelve months, then the competent authorities shall endeavour to decide by mutual agreement if all the undertakings constitute a permanent establishment in the other Contracting State.

 

Motsvarande skall gälla om ett företag i en avtalsslutande stat har flera på varandra följande byggnads-, anläggnings- eller installationsarbeten i den andra staten och varaktigheten av dessa arbeten sammanlagt överstiger en tidrymd av tolv månader.

 

The same shall apply if an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State several consecutive building sites or construction or assembly projects and the aggregate length of such undertakings exceeds a period of twelve months.

 

IV. Till artikel XXIV punkt 4

IV. Till artikel XXIV punkt 4

 

IV. Ad paragraph 4 of Article XXIV

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse beträffande vilken spansk skattelagstiftning bestämmelserna i denna punkt skall tillämpas på.

 

The competent authorities of the Contracting States shall mutually agree on the Spanish tax legislation to which the provisions of this paragraph shall apply.

 

V. Till artikel XXV punkt 3

V. Till artikel XXV punkt 3

 

V. Ad paragraph 3 of Article XXV

 

Bestämmelserna i punkt 3 första stycket skall icke anses medföra förpliktelse för Sverige att vid beskattning av spanskt bolags fasta driftställe medge sådant avdrag för utdelning från detta bolag som medges svenska bolag enligt Kungl. Maj:ts förordning (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning. Vid tidpunkten för undertecknande av avtalet föreskriver förordningen att sådant avdrag icke får överstiga fem procent per år av det inbetalade aktiekapitalet, under förutsättning att aktiekapitalet inbetalats efter den 30 juni 1966, samt att avdraget icke medges för mer än tio kalenderår dock ej senare än det femtonde taxeringsåret efter det år då aktiekapitalet inbetalades.

 

The provisions of the first sub-paragraph of paragraph 3 shall not be construed as obliging Sweden, when taxing a permanent establishment of a Spanish company, to grant such deduction for dividends distributed by that company as is granted Swedish companies under Royal Decree No. 94/1967 on deduction, for income tax purposes, for certain dividends. At the time of signature of the Convention the Decree prescribes that such deduction may not exceed five per cent a year of the paid in share capital, provided the share capital has been paid in after the 30th June, 1966, and the deduction is granted for not more than ten calendar years but in no case later than the 15th year of assessment after the year when the capital for the shares was paid in.

 

De behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra för att avgöra om bestämmelserna i första stycket skall fortsätta att gälla, om den angivna svenska lagstiftningen ändras i fråga om avdragets högsta belopp eller i annat liknande hänseende.

 

The competent authorities shall consult each other in order to decide whether the provisions of the first sub-paragraph shall continue to apply if the Swedish legislation referred to is amended as to the maximum amount of deduction allowed or in other similar respects.

 

VI. Till artikel XXVII punkt 1

VI. Till artikel XXVII punkt 1

 

VI. Ad paragraph 1 of Article XXVII

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall överenskomma om tillämpningen av denna punkt.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

 

Som skedde i Madrid den 16 juni 1976 i två exemplar på svenska, spanska och engelska språken, vilka samtliga texter äger lika vitsord. I fall av tvist skall dock den engelska texten äga företräde.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Done at Madrid this 16th day of June, 1976, in duplicate in the Swedish, the Spanish and the English languages, all texts being equally authentic. In the case of doubt, however, the English text shall prevail.

 

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgöres i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet icke föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrives i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot lända till efterrättelse.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars hade varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit har medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. XXVI punkt 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning göres hos regeringen och bör inges snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst – t.ex. vissa slag av periodiska understöd – är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas art. XXII.

Vissa slag av förmögenhet är särskilt behandlade i art. XXIII punkterna 1–3. I övrigt sker beskattningen enligt art. XXIII punkt 4. Jfr även art. XXIV.

B. Särskilda anvisningar

till art. I och IV

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Spanien.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgöres i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. IV punkterna 2 och 4 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt spanska beskattningsregler anses bosatt i Spanien. Vid tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Om fysisk person, som enligt bestämmelserna i punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) anses bosatt i Sverige, även anses bosatt i Spanien enligt spansk lagstiftning, skall frågan om hans hemvist enligt art. IV punkt 3 avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna (jfr punkt II första stycket av det till avtalet fogade protokollet). Behörig myndighet på svensk sida är i sådant fall riksskatteverket.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpning av art. IV anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Spanien.

Person, som avses i 70 § kommunalskattelagen (1928:370), 18 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 18 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpning av art. IV anses bosatt i Spanien, såvitt fråga är om spansk beskickning eller lönat spanskt konsulat i Sverige.

till art. II

Avtalet gäller de skatter som anges i art. II (se även punkt I av det till avtalet fogade protokollet). Angående annan beskattning se dock art. XXV punkt 6.

till art. VI

Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen [1928:370]). Inkomst som omfattas av art. VI beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen.

Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. XII.

till art VII

Inkomst av rörelse, som bedrives från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. VII. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. V (jfr punkt III av det till avtalet fogade protokollet).

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Spanien, får den till verksamheten vid driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men spansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. XXIV punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXIV.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Spanien bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. VII punkterna 2 och 3. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i nämnda bestämmelser angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället.

Om sjöfarts- och luftfartsrörelse finns särskilda bestämmelser i art. VIII.

till art. VIII

Inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas endast i den stat där företaget har hemvist (art. VIII punkt 1).

till art. IX

Art IX punkt 1 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Äger sådan omräkning rum mellan företag i Sverige och Spanien, skall skattechefen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. X

 1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. X punkt 3.

 2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Spanien och utdelningen icke är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Spanien iakttages bestämmelserna i andra och tredje styckena.

  Om utdelningen uppbäres av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. XXIV punkt 3 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. XXIV punkt 3 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Frågan om avdrag för ränta på skuld, som belöper på aktier eller andelar i det spanska bolaget, bedömes vid tillämpningen av 39 § 1 mom. kommunalskattelagen som om utdelning, för vilken skattefrihet åtnjutes enligt avtalet, undantagits från skatteplikt enligt 54 § samma lag.

  I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för spansk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsättes enligt art. XXIV punkt 1 genom avräkning av spansk skatt som uttagits enligt art. X punkt 2. Den spanska skatten får därvid icke överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. X punkt 2 a, 10 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av spansk skatt som har eftergivits (art. XXIV punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXIV.

 3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Spanien och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Spanien, tillämpas art. VII resp. art. XIV. Utdelningen skall, om icke annat gäller på grund av art. XXIV punkt 3, i detta fall beskattas i Sverige men spansk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. XXIV punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall av spansk skatt som har eftergivits (art. XXIV punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXIV.

 4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Spanien och utdelningen icke är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Sverige, uttages kupongskatt med 15 % eller, i fall som avses i art. X punkt 2 a, med 10 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får icke överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. X punkt 2 a, 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

  Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

  Om den utdelningsberättigade har fast driftställe eller stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, tillämpas art. VII. resp. art. XIV. I sådant fall gäller icke ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. XI

 1. Ränta, som utbetalas från Spanien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

  Är räntan icke hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Spanien, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för spansk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader etc. Svensk skatt på räntan nedsättes enligt art. XXIV punkt 1 genom avräkning av spansk skatt, som har uttagits enligt art. XI punkt 2 eller punkt 3. Den spanska skatten får icke överstiga 15 % av räntans bruttobelopp såvida icke fall som avses i art. XI punkt 3 föreligger.

  Är räntan hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Spanien tillämpas art. VII resp. art. XIV. Spansk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. XXIV punkt 1.

  I fråga om avräkning i vissa fall av spansk skatt som har eftergivits (art. XXIV punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXIV.

 2. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Spanien, kan enligt gällande skatteförfattningar icke beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse (jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen [1928:370]), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Sverige (art. XI punkt 5).

till art. XII

 1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. XII punkt 3 gäller följande.

  Royalty, som utbetalas från Spanien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

  Är royaltyn icke hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Spanien, beräknas svensk skatt på royaltyns bruttobelopp utan avdrag för spansk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för kostnader. Svensk skatt på royaltyn nedsättes enligt art. XXIV punkt 1 genom avräkning av spansk skatt som uttagits enligt art. XII punkt 2. Denna skatt får icke överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp.

  Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Spanien, tillämpas art. VII resp. art. XIV. Spansk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. XXIV punkt 1.

  I fråga om avräkning i vissa fall av spansk skatt som har eftergivits (art. XXIV punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXIV.

  Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Spanien, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om icke fall som avses i art. XII punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. XII punkt 2 icke överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttages bestämmelserna i följande stycke.

  Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn – efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn – utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

  Exempel: En person med hemvist i Spanien uppbär royalty från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+5 000–1 000=) 13 500 kronor. I deklarationen antecknas :”Enligt avtalet med Spanien skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, överstiger 10 % av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten.”

 2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av gruva, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. VI.

till art. XIII

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Spanien förvärvar genom överlåtelse av fastighet i Sverige, beskattas här. Vidare beskattas i Sverige vinst genom överlåtelse av lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har här. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom, som ingår i en i Sverige belägen stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke.

Vinst, som förvärvas av fysisk person med hemvist i Spanien genom överlåtelse av aktier i bolag vars väsentliga tillgångar utgöres av fastighet, beskattas i Sverige under de förutsättningar som anges i art. XIII punkt 5, om så kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har spansk skatt erlagts för vinsten, avräknas den spanska skatten från svensk skatt enligt bestämmelserna i art. XXIV punkt 5 (jfr anvisningspunkten 4 till art. XXIV).

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. XIII punkt 1 får spansk skatt uttagas på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgöres av fastighet belägen i Spanien. Motsvarande gäller enligt art. XIII punkt 2 i fråga om lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har i Spanien eller lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken inkomsttagaren har där. Svensk skatt på realisationsvinsten nedsättes i dessa fall enligt art. XXIV punkt 1 genom avräkning av den spanska skatt som har påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXIV.

Spansk skatt får enligt art. XIII punkt 5 under vissa förutsättningar uttagas på vinst som förvärvas av fysisk person med hemvist i Sverige genom överlåtelse av aktier. Den spanska skatten skall i sådana fall icke avräknas från den svenska skatten på realisationsvinsten (jfr art. XXIV punkt 5).

till art. XIV

 1. Vad som förstås med uttrycket ”fritt yrke” anges i art. XIV punkt 2.

 2. Inkomst av fritt yrke beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. XIV punkt 1 a eller under sådana förutsättningar som anges i art. XIV punkt 1 b eller c får inkomsten emellertid beskattas i den stat där anordningen finns eller där verksamheten annars utövas.

  Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke i Spanien under sådana omständigheter som anges i första stycket, får inkomsten beskattas i Sverige men spansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. XXIV punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXIV.

 3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. XVII.

till art. XV

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. XV punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utföres. Undantag från denna regel föreskrives i art. XV punkterna 2 och 3, art. XVI, art. XX punkt 2 samt art. XXI.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. XVII.

till art. XVI

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Spanien, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Spanien, får inkomsten beskattas i Sverige men spansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. XXIV punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXIV.

till art. XVII

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt professionella idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i den stat där verksamheten utövas (art. XVII punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. XVII punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. För Sveriges vidkommande iakttages vid tillämpningen av art. XVII bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. XVIII

Pension på grund av enskild tjänst samt livränta beskattas endast i inkomsttagarens hemviststat (art. XVIII punkt 1) om icke fall som avses i andra, tredje eller fjärde stycket föreligger.

Pension och annan utbetalning enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till svensk medborgare med hemvist i Spanien får enligt art. XVIII punkt 3 beskattas här, men spansk skatt på sådan inkomst avräknas från den svenska skatten enligt bestämmelserna i art. XXIV punkt 5 (jfr anvisningspunkten 4 till art. XXIV).

Utbetalning till svensk medborgare med hemvist i Spanien på grund av pensionsförsäkring som har meddelats i Sverige får enligt art. XVIII punkt 3 beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande beskattningsregler men spansk skatt på inkomsten skall avräknas från den svenska skatten enligt bestämmelserna i art. XXIV punkt 5 (jfr anvisningspunkten 4 till art. XXIV).

Spansk medborgare med hemvist i Sverige, som uppbär utbetalning enligt spansk socialförsäkringslagstiftning eller på grund av pensionsförsäkring meddelad i Spanien, beskattas i Sverige för sådan inkomst. Har spansk skatt utgått, skall emellertid denna icke avräknas från den svenska skatten på inkomsten (jfr art. XXIV punkt 5).

till art. XIX

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter för arbete utfört i allmän tjänst beskattas enligt huvudregeln i art. XIX punkt 1 a endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. XIX punkt 1 b endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller icke erhöll hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension, som utbetalas av – eller från fonder inrättade av – en av staterna, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter på grund av allmän tjänst, beskattas enligt art. XIX punkt 2 a endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. XIX punkt 2 b endast i denna stat.

Ersättning (inklusive pension), som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. XV, XVI och XVIII.

till art. XXIV

 1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten icke följer av övriga artiklar. Detsamma gäller i fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten eller förmögenheten kan beskattas även i Spanien, medges lättnad vid den spanska beskattningen enligt art. XXIV punkt 1. Undantag från denna regel gäller enligt art. XXIV punkt 5; se anvisningspunkten 4 nedan.

 2. Inkomst från Spanien, som uppbäres av person med hemvist i Sverige, medtages vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Spanien. I fråga om sådan utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. X. Likaså medtages förmögenhetstillgång, som är belägen i Spanien, vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten nedsättes genom avräkning enligt art. XXIV punkterna 1 och 4, om icke fall som anges i anvisningspunkten 3 nedan eller i fjärde stycket av anvisningarna till art. XVIII föreligger.

  Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för spansk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas ett belopp motsvarande den spanska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av spansk skatt på utdelning, ränta och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. X, anvisningspunkten 1 till art. XI och anvisningspunkten 1 till art. XII. Har spansk skatt enligt avtalet uttagits på inkomst av rörelse, som har bedrivits i Spanien, iakttages att inkomsten har beräknats enligt art. VII.

  Har befrielse från eller nedsättning av spansk skatt meddelats på utdelning, ränta eller royalty, skall på grund av föreskriften i art. XXIV punkt 4 från den svenska skatten på sådan inkomst avräknas ett belopp motsvarande den spanska skatt som skulle ha utgått, om sådan befrielse eller nedsättning ej hade meddelats. Med stöd av punkt IV av det till avtalet fogade protokollet har de behöriga myndigheterna kommit överens om att de spanska skatter som omfattas av denna bestämmelse är de som anges i artikel 25 punkt c) 1 och 2 samt artikel 26 i lagen 61/1978 av den 27 december 1978.

  Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten upptages till beskattning, förete bevis eller annan utredning om den spanska skatt som har påförts inkomsten eller skulle ha påförts denna om skattebefrielse eller skattenedsättning som avses i föregående stycke ej hade meddelats.

  Avräkning av spansk inkomstskatt enligt art. XXIV punkterna 1 och 4 får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Spanien belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Spanien till så stor andel som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Spanien.

  Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

  Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska kronor av den spanska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

  Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Spanien med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antages belöpa spansk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+90 000–10 000=) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Spanien skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

  Anvisningarna i denna punkt om avräkning från svensk inkomstskatt gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av spansk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt.

 3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. XIX punkt 1 a eller 2 a skall beskattas endast i Spanien, medtages inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. Från de sålunda uträknade inkomstskatterna avräknas ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som vid proportionell fördelning belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Spanien.

  Exempel: En spansk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från spanska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50 000 kronor och åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 9 000 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir såväl statligt som kommunalt (10 050+50 000–9 000=) 51 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit (50 000–9 000=) 41 000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 51 000 kronor, nedsätts med vardera (51 000–41 000)/51 000.

  I de fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomstlängden och debiteringslängden.

 4. När en person med hemvist i Spanien uppbär inkomst som avses i art. XIII punkt 5 och art. XVIII punkt 3, beskattas inkomsten i Sverige men spansk skatt på inkomsten avräknas enligt art. XXIV punkt 5 från den svenska skatten. Därvid gäller i tillämpliga delar anvisningspunkten 2 ovan. Avräkningsbeloppet får enligt art. XXIV punkt 5 icke överstiga den svenska skatten på inkomsten.

till art. XXV

Av art. XXV punkt 3 följer att bolag i Spanien icke får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelserna innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:576) om statlig förmögenhetsskatt.

SFS 1980:742

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:75

(Utkom d. 15 mars 1977.)

a ) Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

b) Förordningen tillämpas i fråga om kupongskatt på utdelning som har blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1974, i fråga om annan inkomstskatt på inkomst som har förvärvats efter utgången av år 1974 samt i fråga om förmögenhetsskatt som har påförts på grund av taxering år 1975 eller senare.

c) Är någon till följd av bestämmelserna i punkt 2 berättigad till lindring i dubbelbeskattning vid taxering åren 1975 och 1976, kan han i den mån sådan lindring icke har erhållits anföra besvär över taxeringen inom den tid och i den ordning som anges i 100 och 104 §§ taxeringslagen (1956:623).

SFS 1980:742

a) Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 14 oktober 1980.)

b) Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas efter utgången av år 1974.