Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1977:580) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tanzania

Skatteavtal Tanzania

Utfärdad: 1977-06-16

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Tanzania ingick den 2 maj 1976 skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Bilaga 1

Avtal mellan Sverige och Tanzania för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Convention between Sweden and Tanzania for the Avoidance of double Taxation with Respect to Taxes on Income and Capital

 

Avtal mellan Sverige och Tanzania för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the United Republic of Tanzania, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital, have agreed as follows:

 

Konungariket Sveriges regering och Den Förenade Republiken Tanzanias regering har, föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, överenskommit om följande bestämmelser:

 

Artikel 1 Personer som omfattas av avtalet

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal scope

 

Personer som omfattas av avtalet

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som uttages av envar av de avtalsslutande staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, oberoende av sättet på vilket skatterna uttages.

 

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

 

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

 

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är:

 

a) In the case of Sweden:

 

a) Beträffande Sverige:

 

1. the State income tax, including sailors’ tax and coupon tax;

 

1) Den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

2. The tax on undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company;

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

 

3. The tax on public entertainers;

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

 

4. the communal income tax; and

 

4) den kommunala inkomstskatten; samt

 

5. the State capital tax;

 

5. den statliga förmögenhetsskatten;

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

b) In the case of Tanzania:

 

b) Beträffande Tanzania:

 

The income tax and any other tax deemed to be an income tax under the Income Tax Act;

 

Inkomstskatten och varje annan skatt som enligt inkomstskattelagen (”Income Tax Act”) anses som en inkomstskatt

 

(hereinafter referred to as ”Tanzanian tax”)

 

(i det följande benämnda ”tanzanisk skatt”).

 

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the above-mentioned taxes.

 

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna.

 

The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

a) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea-bed or in its sub-soil may be exercised;

 

a) Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag.

 

b) the term ”Tanzania” means the United Republic of Tanzania, including any area outside the territorial waters of Tanzania which, in accordance with international law, has been or may be designated, under the laws of Tanzania concerning the Continental shelf, as an area over which Tanzania may exercise sovereign rights with respect to the exploration for and exploitation of natural resources;

 

b) Uttrycket ”Tanzania” åsyftar Den Förenade Republiken Tanzania och inbegriper varje utanför Tanzanias territorialvatten beläget område som, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, enligt Tanzanias lagstiftning om kontinentalsockeln angivits eller kan komma att anges såsom ett område inom vilket Tanzania äger utöva sina suveräna rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångar.

 

c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Sweden or Tanzania, as the context requires;

 

c) Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Tanzania, alltefter som sammanhanget kräver.

 

d) the term ”person” comprises an individual, a company and any other body of persons;

 

d) Uttrycket ”person” inbegriper en fysisk person, bolag och varje annan sammanslutning av personer.

 

e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

e) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

 

f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State:

 

f) Uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett företag som bedrives av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive ett företag, som bedrives av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 

g) the term ”competent authority” means:

 

g) Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar,

 

in the case of Sweden, the Minister of Finance or his authorized respresentative and

 

i Sverige, finansministern eller hans befullmäktigade ombud, och

 

in the case of Tanzania, the Minister for Finance or his authorized representative;

 

i Tanzania, finansministern eller hans befullmäktigade ombud.

 

h) the term ”nationals” means:

 

h) Uttrycket ”medborgare” åsyftar:

 

1) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

 

1) fysisk person, som är medborgare i en avtalsslutande stat;

 

2) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State;

 

2) juridisk person och annan sammanslutning, som bildats enligt gällande lagstiftning i en avtalsslutande stat.

 

i) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

 

i) uttrycket ”internationell trafik” åsyftar varje transport utförd av fartyg eller luftfartyg, som användes av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat, utom då transporten sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

 

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke angivits särskilt, ha den betydelse, som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter, som omfattas av avtalet.

 

Artikel 4 Skatterättsligt hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Fiscal domicile

 

Skatterättsligt hemvist

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources therein or capital situated in that State.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” varje person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper dock icke en person som är skattskyldig i denna avtalsslutande stat endast för inkomst från källa i denna stat eller förmögenhet belägen där.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

 

a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

 

b) Om det icke kan avgöras i vilken avtalsslutande stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

 

c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

 

d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person, som ej är fysisk person, har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of the Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

 

2. The term ”permanent establishment” shall include especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

b) a branch;

 

b) filial,

 

c) an office;

 

c) kontor,

 

d) a factory;

 

d) fabrik,

 

e) a wo rkshop;

 

e) verkstad,

 

f) a mine, oil well, quarry or other place of extraction of natural resources;

 

f) gruva, oljekälla, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgång, samt

 

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months.

 

g) plats för byggnads-, anläggsnings- eller installationsarbete som varar mer än sex månader.

 

3. The term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

3. Uttrycket ”fast driftställe” anses icke innefatta:

 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande.

 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise:

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg.

 

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

 

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

 

e) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att för företagets räkning ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art.

 

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State   other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies   shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

 

4. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten   härunder inbegrips icke sådan oberoende representant som avses i punkt 5   behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten, om han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

 

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

 

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som utövar affärsverksamhet i denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

 

Artikel 6 Fastighet

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from immovable property

 

Fastighet

 

1. Income from immovable property including incom e from agriculture or forestry may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1. Inkomst av fastighet, däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk, får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

2. a) Subject to the provisions of subparagraph b) the term ”immovable property” shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated;

 

2. a) Där icke bestämmelserna i punkt b) föranleder annat, har uttrycket ”fastighet” den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den stat, där fastigheten i fråga är belägen.

 

b) the term ”immovable property” shall in any case include property accessory to immovable property, live-stock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the rights to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

b) Uttrycket inbegriper dock alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som fastighet.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som användes vid utövande av fritt yrke.

 

Artikel 7 Rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Business profits

 

Rörelse

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida icke företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 4 where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, skall, där icke bestämmelserna i punkt 4 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället hänföras den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. If an enterprise of a Contracting State, which has a permanent establishment in the other Contracting State, sells goods or merchandise otherwise than through the permanent establishment of the same or similar kind as those sold by the permanent establishment, or renders otherwise than through the permanent establishment services of the same or similar kind as those rendered by the permanent establishment the profits of such activities may be attributed to the permanent establishment unless the enterprise proves that such sales or services are not attributable to the activity of the permanent establishment.

 

3. Om ett företag i en avtalsslutande stat har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och säljer varor, som är av samma eller liknande slag som de som säljes av det fasta driftstället eller tillhandahåller tjänster, som är av samma eller liknande slag som de som tillhandahålles av det fasta driftstället, kan inkomst av sådan verksamhet anses hänförlig till det fasta driftstället, såvida icke företaget visar att försäljningen eller tillhandahållandet av tjänsterna icke är hänförliga till den vid det fasta driftstället bedrivna verksamheten.

 

4. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, but this does not include any expenses which under the law of that State would not be allowed to be deducted by an independent enterprise of that State.

 

4. Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning   härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning   antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget, eller annorstädes. Dessa bestämmelser omfattar emellertid icke sådana kostnader som enligt lagen i sistnämnda stat icke hade varit avdragsgilla för ett fristående företag i den staten.

 

5. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

 

5. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat bestämmas i en avtalsslutande stat på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt 2 icke hindra att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes genom ett sådant förfarande. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet står i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna.

 

6. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by the permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

6. Inkomst anses icke hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

 

7. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

7. Vid tillämpningen av föregående punkter bestämmes inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida icke särskilda förhållanden föranleder annat.

 

8. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be effected by the provisions of this Article.

 

8. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar icke av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel 8 Luftfart och sjöfart

Article 8

 

Artikel 8

 

Air transport and shipping

 

Luftfart och sjöfart

 

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

1. Inkomst som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom utövande av luftfart i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

2. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in both Contracting States according to the law of each Contracting State.

 

2. Inkomst som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom utövande av sjöfart i internationell trafik får beskattas i båda avtalsslutande staterna enligt vardera statens lagstiftning.

 

Where an enterprise of a Contracting State derives profits referred to in paragraph 2 from operations in the other Contracting State, then;

 

3. Om ett företag i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst som avses i punkt 2 genom verksamhet i den andra avtalsslutande staten, gäller följande:

 

a) such profits shall be deemed not to exceed an amount equal to 5 per cent of the gross amount derived by the enterprise from transporting passengers or freight embarked in that other State;

 

a) Inkomsten skall anses icke överstiga ett belopp motsvarande 5 procent av företagets bruttointäkter genom befordran av passagerare eller gods som tagits ombord i denna andra stat;

 

b) the tax chargeable on such profits in that other State shall be reduced by 50 per cent.

 

b) den skatt som uttages på inkomsten i denna andra stat skall nedsättas med 50 procent.

 

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, in a joint business or in an international operating agency.

 

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även beträffande inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller i en internationell trafikorganisation.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

Where

 

I fall då

 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

Artikel 10 Utdelning

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:

 

2. utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men skatten får icke överstiga:

 

a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company which owns at least 25 per cent of the voting shares of the company paying the dividends during the period of six months immediately preceding the date of payment of the dividends;

 

a) 15 procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag som under minst sex månader omedelbart före dagen för utbetalning av utdelningen äger minst 25 procent av röstetalet för aktierna eller andelarna i det utbetalande bolaget.

 

b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

b) 25 procent av utdelningens bruttobelopp i alla övriga fall.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denan begränsning.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Bestämmelserna i denna punkt berör icke bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag eller annan inkomst, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställes med utdelning.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, dividends paid by a company being a resident of Tanzania to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from tax in Sweden to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless the profits out of which the dividends are paid have been subjected in Tanzania to the normal income tax which applies at the date of signature of this Convention or an income tax comparable thereto, or the principal part of the profits of the company paying the dividends arises, directly or indirectly, from business activities other than the management of securities and other similar property and such activities are carried on within Tanzania by the company paying the dividends or by a company in which it owns at least 25 per cent of the voting power.

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Tanzania till bolag med hemvist i Sverige undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen hade varit svenska bolag. Sådan skattebefrielse inträder dock icke med mindre den vinst, av vilken utdelningen utbetalas, i Tanzania underkastas den vanliga inkomstskatt som utgår vid tiden för undertecknandet av detta avtal eller därmed jämförlig inkomstskatt eller den huvudsakliga delen av det utdelande bolagets inkomst direkt eller indirekt härrör från annan verksamhet än förvaltning av värdepapper och därmed likartad egendom samt verksamheten bedrives i Tanzania av det utdelande bolaget eller av bolag, i vilket det äger aktier eller andelar motsvarande minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning samt den andel på grund av vilken utdelningen i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company or subject the company’s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State. The provisions of this paragraph shall not prevent that other State from taxing dividends paid to residents of that State or dividends relating to a holding which is effectively connected with a permanent establishment or fixed base maintained in that other State by a resident of the first-mentioned State.

 

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat icke påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar och ej heller någon skatt på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgöres av inkomst som uppkommer i denna andra stat. Bestämmelserna i denna punkt hindrar icke denna andra stat att beskatta utdelning, som betalas till personer med hemvist i denna stat, eller utdelning hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som person med hemvist i den förstnämnda staten innehar i den andra staten.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a C ontracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the amount of the interest. The competent authorities of the Contracting State shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får icke överstiga 15 procent av räntans belopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

3. The term ”interest” as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

 

3. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av värdepapper som utfärdats av staten, av obligationer eller debentures, antingen de utfärdats med säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt till andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den stat från vilken inkomsten härrör jämställes med inkomst av försträckning.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interst arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning samt den fordran för vilken räntan i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

5. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilken upptagits det lån som räntan avser och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

6. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får icke överstiga 20 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic, or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av belopp som betalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk, biograffilmer, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig fabrikationsmetod samt för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket rätten eller egendomen, som ger upphov till royaltyn, förvärvats och royaltyn bestrides av det fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

6. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt, egendom eller upplysning för vilken royaltyn erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Article 13

 

Artikel 13

 

Capital gains

 

Realisationsvinst

 

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1. Vinst genom överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in the other State. However, gains from the alienation of movable property of the kind referred to in paragraph 3 of Article 23 shall be taxable only in the Contracting State in which such movable property is taxable according to the said Article.

 

2. Vinst genom överlåtelse av lös egendom hänförlig till tillgångar nedlagda i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning. Vinst genom överlåtelse av sådan lös egendom som avses i artikel 23 punkt 3 beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat, där sådan lös egendom beskattas enligt nämnda artikel.

 

3. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

3. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna 1 och 2 angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

4. The provisions of paragraph 3 shall not affect the right of a Contracting State to levy according to its own law a tax on capital gains from the alienation of any property derived by an individual who is a resident of the other Contracting State and has been a resident of the first-mentioned Contracting State at any time during the seven years immediately preceding the alienation of the property.

 

4. Bestämmelserna i punkt 3 berör icke en avtalsslutande stats rätt att enligt sin egen lagstiftning beskatta sådan vinst genom överlåtelse av varje slag av egendom som förvärvas av en fysisk person som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och som har haft hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten under någon del av de senaste sju åren före överlåtelsen.

 

Artikel 14 Ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke

Article 14

 

Artikel 14

 

Management or professional fees

 

Ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke

 

1. Management or professional fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Nothwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 15 such management or professional fees may, however, be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the fees.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 av artikel 15 får emellertid sådan ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat men skatten får icke överstiga 20 procent av ersättningens bruttobelopp.

 

3. The term ”management or professional fees” as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a managerial, technical, professional or consultancy nature.

 

3. Med uttrycket ”ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke” förstås i denna artikel varje slag av betalning till person, som icke är anställd hos utbetalaren, såsom ersättning för tjänster i dennes egenskap av företagsledare, tekniker, konsult eller annan yrkesutövare.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the management or professional fees, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the fees arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the services giving rise to the fees are effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av ersättningen har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken ersättningen härrör eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning samt ersättningen äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

5. Management or professional fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the fees, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the fees was incurred, and such fees are borne by such permanent establishment, then such fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

5. Ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke anses härröra från en avtalsslutande stat då utbetalaren är staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar ersättningen   antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej   har fast driftställe i en avtalsslutande stat, till vilket skyldigheten att betala ersättningen är knuten och ersättningen bestrides av det fasta driftstället, anses dock ersättningen härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

Artikel 15 Fritt yrke

Article 15

 

Artikel 15

 

Independent personal services

 

Fritt yrke

 

1. Subject to the provisions of Article 14, income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

 

1. Där icke bestämmelserna i artikel 14 föranleder annat, beskattas inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförbar självständig verksamhet, endast i denna stat, såvida han icke i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för utövandet av verksamheten. Om han har en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra avtalsslutande stat men endast så stor del därav som är hänförlig till denna anordning.

 

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

 

Artikel 16 Enskild tjänst

Article 16

 

Artikel 16

 

Dependent personal services

 

Enskild tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21, salaries, wages, and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Där icke bestämmelserna i artiklarna 17, 19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna stat såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbäres för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas inkomst, vilken uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utföres i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att

 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned; and

 

a) inkomsttagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under kalenderåret, och

 

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som icke har hemvist i den andra avtalsslutande staten, samt

 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i den andra avtalsslutande staten.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får inkomst av arbete, som utföres ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

Artikel 17 Styrelsearvoden

Article 17

 

Artikel 17

 

Directors’ fees

 

Styrelsearvoden

 

Directors’ fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 18 Artister och idrottsmän

Article 18

 

Artikel 18

 

Artistes and athletes

 

Artister och idrottsmän

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt professionella idrottsmän förvärvar genom sin personliga verksamhet i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

2. Where income in respect of personal activities as such of an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16 be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personligt arbete, som utföres av artist eller professionell idrottsman, icke tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 15 och 16, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet.

 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to services of entertainers and athletes, if their visit to a Contracting State is supported wholly or substantially from public funds of the other Contracting State.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke beträffande tjänster som utföres av artist eller professionell idrottsman, om besöket i en avtalsslutande stat helt eller till betydande del bekostas genom bidrag av allmänna medel från den andra avtalsslutande staten.

 

Artikel 19 Pensioner och utbetalningar enligt bestämmelser om allmän socialförsäkring

Article 19

 

Artikel 19

 

Pensions and payments under public social security schemes

 

Pensioner och utbetalningar enligt bestämmelser om allmän socialförsäkring

 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

 

1. Där icke bestämmelserna i artikel 20 punkt 2 föranleder annat, beskattas pensioner och liknande ersättningar, som utbetalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat i anledning av tidigare anställning, endast i denna stat.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 payments made under the Public Social Security Scheme of a Contracting State may be taxed in that State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får utbetalningar enligt allmän socialförsäkringslagstiftning i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

 

Artikel 20 Allmän tjänst

Article 20

 

Artikel 20

 

Government service

 

Allmän tjänst

 

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utföres i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other Contracting State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utföres i denna andra stat och mottagaren är en person med hemvist i denna stat som

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services; or

 

2) icke erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet eller

 

(iii) is not subject to tax in respect of such remuneration in the Contracting State from which the remuneration is paid.

 

3) icke är skattskyldig för sådan ersättning i den avtalsslutande stat från vilken ersättningen utbetalas.

 

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

 

2. a) Pension, som betalas av   eller från fonder inrättade av   en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

b) However, such pensions shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient is a national of and a resident of that State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om mottagaren av pensionen är medborgare och har hemvist i denna stat.

 

3. The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 16, 17 och 19 tillämpas på ersättning och pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrives av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

Artikel 21 Studerande

Article 21

 

Artikel 21

 

Students

 

Studerande

 

1. A student or business appre ntice who is present in a Contracting State for the purposes of his education or training and who is, or was immediately before his stay in that State, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on:

 

1. Studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant, som vistas i en avtalsslutande stat för att erhålla undervisning eller utbildning och som har eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda staten på:

 

(i) payments made to him by persons residing outside that first-mentioned State for the purposes of his maintenance, education or training; and

 

1) belopp, som utbetalas till honom från person med hemvist utanför den förstnämnda staten för att bestrida hans uppehälle, undervisning eller utbildning, samt

 

(ii) remuneration for personal services performed in that first-mentioned State provided the remuneration does not exceed 9 500 Swedish Crowns or its equivalent in Tanzanian currency for any taxable year.

 

2) ersättning för personligt arbete, som utföres i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att ersättningen icke under något beskattningsår överstiger 9 500 svenska kronor eller motvärdet i tanzanisk valuta.

 

2. The benefits under sub-paragraph (ii) of paragraph 1 shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken but shall in no event exceed a period of three consecutive years.

 

2. Skattebefrielse enligt punkt 2) medges endast för den tid, som skäligen eller vanligtvis åtgår för att fullborda studierna eller utbildningen i fråga, men får icke i något fall avse längre tidrymd än tre på varandra följande år.

 

Artikel 22 Övriga inkomster

Article 22

 

Artikel 22

 

Other income

 

Övriga inkomster

 

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

Inkomst, beträffande vilken ingen bestämmelse meddelats i föregående artiklar i avtalet och som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

Artikel 23 Förmögenhet

Article 23

 

Artikel 23

 

Capital

 

Förmögenhet

 

1. Capital represented by immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment of an enterprise, or by movable property pertaining to a fixed base used for the performance of professional services, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som är hänförlig till tillgångar nedlagda i ett företags fasta driftställe eller av lös egendom, som ingår i en stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.

 

3. Ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

3. Fartyg och luftfartyg, som användes i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg och luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

 

Artikel 24 Undvikande av dubbelbeskattning

Article 24

 

Artikel 24

 

Elimination of double taxation

 

Undvikande av dubbelbeskattning

 

1. Where a resident of Sweden derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Tanzania, Sweden shall allow:

 

1. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Tanzania, skall Sverige

 

a) as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the income tax paid in Tanzania;

 

a) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Tanzania;

 

b) as a deduction from the tax on the capital of that person, an amount equal to the capital tax paid in Tanzania.

 

b) från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Tanzania.

 

2. The deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, respectively, as computed before the deduction is given, which is appropriate, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Tanzania.

 

2. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke i någotdera fallet överstiga beloppet av den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller den förmögenhet som får beskattas i Tanzania.

 

3. Subject to the provisions of the law of Tanzania regarding the allowance as a credit to a Tanzanian resident against Tanzanian tax of tax payable in a territory outside Tanzania, Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Sweden shall be allowed as a credit against any Tanzanian tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed the Tanzanian tax, computed before allowing any such credit, which is appropriate to the income derived from Sweden.

 

3. I enlighet med tanzanisk lagstiftning angående avräkning som medges person, som är bosatt i Tanzania, från tanzanisk skatt av skatt, som utgår i annat land än Tanzania, avräknas svensk skatt, som enligt svensk lag och i överensstämmelse med detta avtal utgår antingen direkt eller genom skatteavdrag på inkomst från källa i Sverige, från tanzanisk skatt på samma inkomst. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke överstiga beloppet av den tanzaniska skatt, som utan sådan avräkning belöper på den inkomst som uppbäres från Sverige.

 

4. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in the other Contracting State, the first-mentioned State may include this income or capital in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax or capital tax that part of the income tax or capital tax, respectively, which is appropriate, as the case may be, to the income derived from or capital owned in the other Contracting State.

 

4. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, får den förstnämnda avtalsslutande staten inräkna inkomsten eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från inkomstskatten eller förmögenhetsskatten avräkna den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som förvärvats från den andra avtalsslutande staten eller den förmögenhet som innehas där.

 

5. For the purpose of paragraphs 1 (a) and 2 the term ”tax paid in Tanzania” shall be deemed to include any amount which would have been payable as Tanzanian tax for any year but for:

 

5. Vid tillämpningen av punkt 1 a) och punkt 2 anses uttrycket ”skatt som erlagts i Tanzania” omfatta belopp som skulle ha uttagits som tanzanisk skatt under ett år, om icke:

 

(i) any investment deduction granted under paragraph 24, 25 or 26 of the Second Schedule to the Income Tax Act; or

 

1) investeringsavdrag medgivits enligt paragraf 24, 25 eller 26 i andra avdelningen av inkomstskattelagen (”Second Schedule to the Income Tax Act”); eller

 

(ii) any other provisions which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purpose of economic development.

 

2) skattebefrielse eller skattenedsättning medgivits i enlighet med bestämmelser härom, som senare kan komma att införas i lagstiftningen och som enligt överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna har till syfte att främja ekonomisk utveckling.

 

6. The provisions of paragraph 5 (i) shall apply for the first 10 years for which this Convention is effective but the competent authorities of the Contracting State may consult each other to determine whether this period shall be extended.

 

6. Bestämmelserna i punkt 5 1) tillämpas beträffande de första tio åren, under vilka detta avtal är tillämpligt, men de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan överlägga med varandra i syfte att bestämma om denna tidrymd skall utsträckas.

 

Artikel 25 Förbud mot diskriminering

Article 25

 

Artikel 25

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. The nationals of a Contracting St ate whether or not they are residents of one of the Contracting States, shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, oavsett om de har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer tyngande än medborgarna i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet.

 

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents, nor as conferring any exemption from tax in a Contracting State in respect of dividends or other payments paid to a company which is a resident of the other Contracting State.

 

Denna bestämmelse anses icke medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådan personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges personer med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten. Bestämmelsen medför icke heller rätt att i en avtalsslutande stat erhålla skattebefrielse för utdelning eller annan utbetalning till bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 

The provisions of the first sub-paragraph shall not prevent a Contracting State from imposing tax, according to the domestic legislation of this State, on income received by a permanent establishment, if the permanent establishment belongs to a joint stock company or similar company resident in the other Contracting State. The taxation shall, however, correspond to the taxation applied with respect to joint companies or similar companies resident in the first-mentioned Contracting State on their undistributed profits.

 

Bestämmelsen i första stycket hindrar icke en avtalsslutande stat att beskatta inkomst, som uppbäres av ett fast driftställe, enligt reglerna i denna stats egen lagstiftning, om det fasta driftstället tillhör aktiebolag eller därmed jämförligt bolag i den andra avtalsslutande staten. Beskattningen skall dock motsvara den beskattning som tillämpas för aktiebolag och därmed jämförliga bolag med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten på deras icke utdelade vinst.

 

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same condition as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Utom i de fall då artikel 9, artikel 11 punkt 6 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, skall ränta, royalty eller annan utbetalning från ett företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten vara avdragsgill vid beräkningen av beskattningsbar vinst för sådant företag på samma villkor som motsvarande utbetalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

På samma sätt skall skuld, som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vid beräkningen av företagets beskattningsbara förmögenhet vara avdragsgill som om skulden uppkommit i förhållande till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnnda stat är eller kan bli underkastade.

 

5. In this Article the term ”taxation” means taxes of every kind and description.

 

5. I denna artikel avser uttrycket ”beskattning” skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

Artikel 26 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 26

 

Artikel 26

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the first notification of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

 

1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist. Sådan framställning skall göras inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot avtalet.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsfrister i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommission bestående av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

Artikel 27 Utbyte av upplysningar

Article 27

 

Artikel 27

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of the Convention.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal och för att genomföra bestämmelserna i de avtalsslutande staternas lagstiftning beträffande skatter, som avses i detta avtal, i den utsträckning beskattningen enligt denna lagstiftning står i överensstämmelse med detta avtal. De utbytta upplysningarna skall behandlas som hemliga och får icke yppas för andra personer eller myndigheter än sådana som handlägger taxering eller uppbörd av skatter som omfattas av detta avtal.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall icke anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State:

 

a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) att lämna upplysningar, som icke är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

 

c) att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

Artikel 28 Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Article 28

 

Artikel 28

 

Diplomatic and consular officials

 

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Detta avtal påverkar icke de privilegier i beskattningshänseende som enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

 

Artikel 29 Ikraftträdande

Article 29

 

Artikel 29

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. This Conve ntion shall come into force on the date on which the last of all such things shall have been done in Tanzania and Sweden as are necessary to give the Convention the force of law in Tanzania and Sweden respectively. In the case of Sweden the Convention shall be ratified.

 

1. Detta avtal träder i kraft när den sista av de åtgärder vidtagits i Tanzania och Sverige som i respektive stat erfordras för att avtalet skall bli gällande. Beträffande Sverige skall avtalet ratificeras.

 

2. The Contracting States shall notify each other of the completion of the requirements mentioned in paragraph 1 of this Article. Such notifications shall be exchanged at Dar es Salaam as soon as possible.

 

2. De avtalsslutande staterna underrättar varandra när åtgärder enligt punkt 1 av denna artikel vidtagits. Sådana meddelanden utväxlas i Dar es Salaam snarast möjligt. (Fotnot:Meddelandena utväxlades den 31 december 1976.)

 

3. This Convention shall enter into force upon the exchange of such notifications and shall have effect, in the case of income derived on or after 1st January next following the year in which the exchange of notifications takes place, and in the case of capital which is assessed in or after the second calendar year next following that in which the exchange of notification takes place.

 

3. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av sådana meddelanden och tillämpas beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari året närmast efter det då utväxlingen äger rum eller senare, och beträffande förmögenhet, som taxeras andra kalenderåret närmast efter det då utväxlingen äger rum eller senare.

 

4. The arrangements for relief from double taxation in relation to income tax and taxes of similar character made between the Government of Sweden and the Government of the United Kingdom by a Convention dated the 30th day of March, 1949, and applied with certain modifications to Tanganyika and Zanzibar by an Exchange of Notes dated the 28th day of May, 1958, shall cease to have effect from the date on which the present Convention becomes effective.

 

4. De åtgärder för lindring av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatt och skatter av likartat slag, vilka vidtogs mellan Sveriges regering och Det Förenade Konungarikets regering genom avtal den 30 mars 1949 och vilka med vissa jämkningar tillämpats i förhållande till Tanganyika och Zanzibar med stöd av noteväxling den 28 maj 1958, skall upphöra att gälla från och med den dag då förevarande avtal blir tillämpligt.

 

Artikel 30 Upphörande

Article 30

 

Artikel 30

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force until de nounced by one of the Contracting State. Either Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year following after a period of 5 years from the date on which the Convention enters into force. In such event the Convention shall cease to have effect in the case of income derived on or after 1st January next following the year in which such notice is given and in the case of capital which is assessed in or after the second calendar year next following that in which such notice is given.

 

Detta avtal förblir i kraft till dess det uppsäges av en av de avtalsslutande staterna. Envar av de avtalsslutande staterna kan på diplomatisk väg uppsäga avtalet genom meddelande härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter en tidrymd av fem år från den dag avtalet träder i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari året närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare, och beträffande förmögenhet, som taxeras andra kalenderåret närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgöres i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet icke föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrives i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot lända till efterrättelse.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars hade varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit har medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. 26 punkt 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning göres hos regeringen och bör ges in snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller av svensk juridisk person eller, om fråga är om tillämpning av art. 25 punkt 1, av svensk medborgare.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst   t.ex. vissa slag av periodiskt understöd   är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas art 22.

Vissa slag av förmögenhet är särskilt behandlade i art. 23 punkterna 1 3. I övrigt sker beskattningen enligt art. 23 punkt 4. Jfr även art. 24.

B. Särskilda anvisningar

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Tanzania.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgöres i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt tanzaniska beskattningsregler anses bosatt i Tanzania. Vid tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpningen av art. 4 anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Tanzania.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 18 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 18 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpningen av art. 4 anses bosatt i Tanzania, såvitt fråga är om tanzanisk beskickning eller lönat tanzaniskt konsulat i Sverige.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan beskattning se dock art. 25 punkt 5.

till art. 6

Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen [1928:370]). Inkomst som omfattas av art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrives från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. 5.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Tanzania, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men tanzanisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 24 punkterna 1 och 2. I fråga om avräkning i vissa fall då tanzanisk skatt har eftergivits (art. 24 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Tanzania bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2 och 4. Till grund för inkomstbeskattningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i nämnda bestämmelser angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället. Vid inkomstberäkningen iakttages vidare, att inkomst av försäljning eller tillhandahållande av tjänster som avses i art. 7 punkt 3 medtages vid beräkningen av det fasta driftställets inkomst av rörelse, såvida icke den skattskyldige visar att försäljningen eller tillhandahållandet av tjänsterna icke är att hänföra till verksamheten vid driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

1. Inkomst av luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

2. Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst från Tanzania av sjöfart i internationell trafik, beskattas inkomsten i Sverige men tanzanisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten. Härvid iakttages, att den tanzaniska skatten har beräknats på en inkomst som icke överstiger 5 % av de bruttointäkter som har förvärvats genom befordran av passagerare eller gods som har tagits ombord i Tanzania, samt att den sålunda beräknade skatten har nedsatts till halva beloppet (art. 8 punkt 3). I fråga om avräkning i vissa fall då tanzanisk skatt har eftergivits (art. 24 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

3. Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Tanzania förvärvar inkomst från Sverige av sjöfart i internationell trafik, beskattas inkomsten här, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Vid beräkning av den svenska skatten skall dock enligt art. 8 punkterna 2 och 3 följande gälla.

Nettointäkten av sjöfartsrörelsen beräknas på vanligt sätt. Om den skattepliktiga nettointäkten därvid överstiger ett belopp motsvarande 5 % av de bruttointäkter som har förvärvats genom befordran av passagerare eller gods som har tagits ombord i Sverige, beräknas nettointäkten dock till sistnämnda belopp. Såväl den statliga som den kommunala inkomstskatt som belöper på inkomsten av sjöfartsrörelsen skall nedsättas till halva beloppet. Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Äger sådan omräkning rum mellan företag i Sverige och Tanzania, skall skattechefen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som har förekommit.

till art. 10

1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Tanzania och utdelningen icke är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Tanzania, iakttages bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om utdelningen uppbäres av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 10 punkt 4 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 4 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Frågan om avdrag för ränta på skuld, som belöper på aktier eller andelar i det tanzaniska bolaget, bedömes vid tillämpningen av 39 § 1 mom. kommunalskattelagen som om utdelning, för vilken skattefrihet åtnjutes enligt avtalet, har undantagits från skatteplikt enligt 54 § samma lag.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för tanzanisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsättes enligt art. 24 punkterna 1 och 2 genom avräkning av tanzanisk skatt som har uttagits enligt art. 10 punkt 2. Den tanzaniska skatten får därvid icke överstiga 25 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a, 15 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall då tanzanisk skatt har eftergivits (art. 24 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Tanzania och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Tanzania, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Utdelningen skall, om icke annat gäller på grund av art. 10 punkt 4, i detta fall beskattas i Sverige men tanzanisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 24 punkterna 1 och 2. I fråga om avräkning i vissa fall då tanzanisk skatt har eftergivits (art. 24 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tanzania och utdelningen icke är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Sverige, uttages kupongskatt med 25 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a, med 15 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får icke överstiga 25 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a, 15 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

Om den utdelningsberättigade har fast driftställe eller stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, tillämpas art. 7 resp. art. 15. I sådant fall gäller icke ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1. Ränta som utbetalas från Tanzania till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige beskattas här.

Är räntan icke hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Tanzania, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för tanzanisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader etc. Svensk skatt på räntan nedsättes enligt art. 24 punkterna 1 och 2 genom avräkning av tanzanisk skatt, som har uttagits enligt art. 11 punkt 2. Denna får icke överstiga 15 % av räntans bruttobelopp.

Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Tanzania, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Tanzanisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 24 punkterna 1 och 2.

I fråga om avräkning i vissa fall då tanzanisk skatt har eftergivits (art. 24 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

2. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tanzania, kan enligt gällande skatteförfattningar icke beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse (jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen [1928:370]), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Sverige (art. 11 punkt 4).

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Tanzania till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn icke hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Tanzania, beräknas svensk skatt på royaltyns bruttobelopp utan avdrag för tanzanisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för kostnader. Svensk skatt på royaltyn nedsättes enligt art. 24 punkterna 1 och 2 genom avräkning av tanzanisk skatt som har uttagits enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får icke överstiga 20 % av royaltyns bruttobelopp.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Tanzania, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Tanzanisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 24 punkterna 1 och 2.

I fråga om avräkning i vissa fall då tanzanisk skatt har eftergivits (art. 24 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tanzania, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om icke fall som avses i art. 12 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. 12 punkt 2 icke överstiga 20 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttages bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn   efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn   utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 20 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

Exempel: En person med hemvist i Tanzania uppbär royalty från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500 + 5 000  1 000 =) 13 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Enligt avtalet med Tanzania skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, överstiger 20 % av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten.”

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjande av gruva, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 13

Vinst som fysisk eller juridisk person med hemvist i Tanzania förvärvar genom överlåtelse av fastighet i Sverige, beskattas här. Vidare beskattas i Sverige vinst genom överlåtelse av lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har här. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom, som ingår i en i Sverige belägen stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke. Beskattning i Sverige får vidare ske i fall som avses i art. 13 punkt 4.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 13 punkt 1 får tanzanisk skatt uttagas på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgöres av fastighet belägen i Tanzania. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har i Tanzania eller lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken inkomsttagaren har där. Tanzanisk skatt får vidare uttagas i fall som avses i art. 13 punkt 4. Svensk skatt på realisationsvinsten nedsättes enligt art. 24 punkterna 1 och 2 genom avräkning av den tanzaniska skatt som har påförts samma vinst. I fråga om avräkning i vissa fall då tanzanisk skatt har eftergivits (art. 24 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

till art. 14

1. Vad som förstås med uttrycket ”ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke” framgår av art. 14 punkt 3.

2. I fråga om beskattning av ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke som utbetalas från Tanzania till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, äger punkt 1 andra, tredje, fjärde och femte styckena av anvisningarna till art. 12 motsvarande tillämpning.

Ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tanzania, beskattas i Sverige om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Om icke fall som avses i art. 14 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på ersättningen enligt art. 14 punkt 2 icke överstiga 20 % av ersättningens bruttobelopp. Punkt 1 sjunde stycket av anvisningarna till art. 12 äger härvid motsvarande tillämpning.

till art. 15

1. Vad som förstås med uttrycket ”fritt yrke” anges i art. 15 punkt 2.

2. Om icke annat följer av art. 14 beskattas inkomst av fritt yrke i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 15 punkt 1 får inkomsten emellertid beskattas i den stat där anordningen finns.

Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke genom verksamhet vid stadigvarande anordning i Tanzania får inkomsten beskattas i Sverige men tanzanisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 24 punkterna 1 och 2. I fråga om avräkning i vissa fall då tanzanisk skatt har eftergivits (art. 24 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 18.

till art. 16 och 17

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 16 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utföres. Undantag från denna regel föreskrives i art. 16 punkterna 2 och 3 samt art. 17 och 21.

Beträffande beskattning av styrelsearvoden och liknande ersättningar gäller enligt art. 17 följande.

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Tanzania, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Tanzania, får inkomsten beskattas i Sverige men tanzanisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 24 punkterna 1 och 2. I fråga om avräkning i vissa fall då tanzanisk skatt har eftergivits (art. 24 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

till art. 18

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt professionella idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas enligt art. 18 punkt 1 i den stat där verksamheten utövas om icke fall som avses i art. 18 punkt 3 föreligger. Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 18 punkt 2 tillämpas bestämmelsen i art. 18 punkt 1 även om ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. För Sveriges vidkommande iakttages vid tillämpningen av art. 18 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 19

Pension på grund av enskild tjänst beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. 19 punkt 1).

Pension och annan ersättning som utbetalas till person med hemvist i Tanzania enligt svensk socialförsäkringslagstiftning får enligt art. 19 punkt 2 beskattas här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär utbetalning enligt tanzanisk socialförsäkringslagstiftning, beskattas i Sverige för sådan utbetalning men tanzanisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 24 punkterna 1 och 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

till art. 20

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för arbete utfört i allmän tjänst beskattas enligt art. 20 punkt 1 a i regel endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist där, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 20 punkt 1 b endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller icke erhöll hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete eller icke är skattskyldig i den stat från vilken ersättningen utbetalas.

Pension, som utbetalas av   eller från fonder inrättade av   en av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter på grund av allmän tjänst, beskattas enligt art. 20 punkt 2 a i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 20 punkt 2 b endast i denna stat.

Ersättning (inklusive pension), som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter har bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 16, 17 och 19.

till art. 24

1. Inkomst från källa i Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten icke följer av övriga artiklar. Detsamma gäller ifråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten eller förmögenheten beskattas även i Tanzania, medges lättnad vid den tanzaniska beskattningen enligt art. 24 punkt 3.

2. Inkomst från källa i Tanzania, som uppbäres av person med hemvist i Sverige, medtages vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Tanzania. I fråga om sådan utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Likaså medtages förmögenhetstillgång, som är belägen i Tanzania, vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten nedsättes genom avräkning enligt art. 24 punkterna 1, 2 och 5 om icke fall som anges i anvisningspunkten 3 nedan föreligger.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för tanzanisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas ett belopp motsvarande den tanzaniska skatt som i enlighet med bestämmelse i avtalet har påförts inkomsten. Beträffande storleken av tanzanisk skatt på utdelning, ränta, royalty och ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10, anvisningspunkten 1 till art. 11, anvisningspunkten 1 till art. 12 och anvisningspunkten 2 till art. 14. Beträffande tanzanisk skatt på inkomst av sjöfart i internationell trafik iakttages, att inkomsten har beräknats med beaktande av art. 8 punkt 3 a samt att skatten enligt art. 8 punkt 3 b har nedsatts till halva beloppet (anvisningspunkten 2 till art. 8). I fråga om tanzanisk skatt på inkomst av annan rörelse som har bedrivits i Tanzania iakttages att inkomsten har beräknats enligt art. 7.

Har befrielse från eller nedsättning av tanzanisk skatt på inkomst från källa i Tanzania meddelats i enlighet med sådan tanzanisk lagstiftning som anges i art. 24 punkt 5, skall på grund av föreskrifterna i art. 24 punkterna 1 och 2 jämförda med art. 24 punkt 5 från den svenska skatten på sådan inkomst avräknas ett belopp motsvarande den tanzaniska skatt som skulle ha utgått om sådan befrielse eller nedsättning ej hade meddelats.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten upptages till beskattning, förete bevis eller annan utredning om den tanzaniska skatt som har påförts eller skulle ha påförts inkomsten om skattebefrielse eller skattenedsättning som avses i föregående stycke ej hade meddelats.

Avräkning av tanzanisk inkomstskatt enligt art. 24 punkterna 1, 2 och 5 får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Tanzania belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Tanzania till så stor andel som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Tanzania.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska kronor av den tanzaniska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Tanzania med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antages belöpa tanzanisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500 + 90 000   10 000 =) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Tanzania skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

Anvisningarna i denna punkt om avräkning från svensk inkomstskatt gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av tanzanisk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt.

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt art. 8 punkt 1, art. 13 punkt 2 sista meningen, art. 20 punkt 1 a eller 2 a eller art. 23 punkt 3 skall beskattas endast i Tanzania, medtages inkomsten eller förmögenheten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt respektive statlig förmögenhetsskatt uträknas i vanlig ordning. Från de sålunda uträknade inkomstskatterna respektive förmögenhetsskatten avräknas ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna respektive förmögenhetsskatten som vid proportionell fördelning belöper på den inkomst eller förmögenhet som enligt avtalet skall beskattas endast i Tanzania.

Exempel: En tanzanisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från tanzaniska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50 000 kronor och åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 9 000 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir såväl statligt som kommunalt (10 050 + 50 000   9 000 =) 51 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle de beskattningsbara inkomsten ha blivit (50 000   9 000 =) 41 000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 51 000 kronor, nedsätts med vardera (51 000   41 000)/51 000.

I de fall som nu har nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna respektive förmögenhetsskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- respektive förmögenhetslängden samt debiteringslängden.

till art. 25

Av art. 25 punkt 2 följer att bolag i Tanzania icke får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelserna innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

SFS 1979:837

Bilaga

1987-03-23

1987-03-23

 

1987-03-23

 

1. I have the honour to refer to paragraphs 5 and 6 of Article 24 of the Convention between Sweden and Tanzania for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital.

 

1. Jag har äran hänvisa till artikel 24 punkterna 5 och 6 i avtalet mellan Sverige och Tanzania för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

 

2. As a consequence of consultations held in Dar es Salaam on 3rd and 4th of March 1987 and with reference to paragraph 6 of Article 24 of the Convention referred to, I have the honour to propose that the provisions of paragraph 5 (i) of Article 24 of the said Convention be extended for a period of ten years from the expiry of the period of ten years mentioned in paragraph 6 of the said Article 24, as long as the Convention is effective.

 

2. Som en följd av de överläggningar som hölls i Dar es Salaam den 3 och 4 mars 1987 och med hänvisning till artikel 24 punkt 6 i ovannämnda avtal har jag äran att föreslå, att bestämmelserna i artikel 24 punkt 5 1) i ifrågavarande avtal utsträcks att gälla under en tidsperiod av tio år från utgången av den första period om tio år som nämns i artikel 24 punkt 6, dock inte längre än ifrågavarande avtal är tillämpligt.

 

3. I have further the honour to propose that on the expiry of the extended period referred to in paragraph 2 of this letter the competent authorities of the Contracting States may, after consultations with each other, determine whether this period shall be further extended.

 

3. Jag har vidare äran att föreslå, att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna vid utgången av den enligt punkt 2 i detta brev utsträckta tidrymden skall överlägga med varandra i syfte att bestämma om denna tidrymd skall utsträckas ytterligare.

 

4. I have further the honour to request Your Excellency to confirm acceptance of the proposals contained in paragraphs 2 and 3 of this letter which shall be regarded as constituting an integral part of the said Convention.

 

4. Jag har vidare äran att be Eders Excellens att bekräfta godkännandet av förslagen i punkterna 2 och 3 i detta brev, vilka skall anses utgöra en integrerande del av ifrågavarande avtal.

 

2 juli 1987

2nd July, 1987

 

2 juli 1987

 

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency’s letter dated 23rd March, 1987, which reads:

 

Jag har äran bekräfta mottagandet av Eders Excellens’ brev den 23 mars 1987 som lyder:

 

”1. I have the honour to       integral part of the said Convention.”

 

”Jag har äran hänvisa       integrerande del av ifrågavarande avtal.”

 

I have the honour to confirm the foregoing understanding which shall be regarded as constituting an integral part of the Convention referred to in Your Excellency’s letter.

 

Jag har äran bekräfta ovannämnda överenskommelse, vilken skall anses utgöra en integrerande del av det avtal som hänvisas till i Eders Excellens’ brev.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:580

(Utkom d. 5 juli 1977.)

1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2. Genom förordningen upphäves, såvitt angår förhållandet mellan Sverige och Tanzania, kungörelsen (1959:462) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien d. 28 maj 1958 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien d. 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter.

3. Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas efter utgången av år 1976 samt vid taxering till statlig förmögenhetsskatt år 1978 eller senare år.

4. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om inkomst som har förvärvats före utgången av år 1976.

SFS 1979:837

1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 23 okt. 1979.)

2. Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas efter utgången av år 1976 samt vid taxering till statlig förmögenhetsskatt år 1978 eller senare år.

SFS 1987:983

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1988.