Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1977:785) om överenskommelse mellan Sverige och Kuwait angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

Skatteavtal Kuwait

Bilaga

1976–11–27

 

(Översättning) 1976–11–27

 

I have the honour to refer to conversations which have recently taken place between representatives of the Governments of the Kingdom of Sweden and the State of Kuwait concerning reciprocal tax exemption in respect of the operation of aircraft in international traffic. As a result of these conversations, the following understanding has been reached:

 

Jag har äran hänvisa till överläggningar som nyligen ägt rum mellan representanter för Konungariket Sveriges och Staten Kuwaits regeringar i fråga om ömsesidig skattebefrielse av luftfart i internationell trafik. Efter dessa överläggningar har följande överenskommelse träffats:

 

1. The Government of the Kingdom of Sweden, in accordance with its relevant laws and regulations, declares, on the basis of reciprocity, that Kuwaiti enterprises engaged in international air traffic are exempt in Sweden from all income taxes and taxes on benefits derived therefrom. This exemption also covers taxes on movable property, including aircraft used by such enterprises.

 

1. Konungariket Sveriges regering förklarar i enlighet med landets lagar och förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att kuwaitiskt företag som utövar internationell luftfart skall vara fritaget i Sverige för inkomstskatter och andra skatter som utgår på vinst av sådan verksamhet. Skattebefrielsen avser även skatter på lös egendom, luftfartyg inbegripna, som användes av sådana företag.

 

2. The Government of the State of Kuwait, in accordance with its relevant laws and regulations, declares, on the basis of reciprocity, that Swedish enterprises engaged in international air traffic are exempt in Kuwait from all income taxes and taxes on benefits derived therefrom. This exemption also covers taxes on movable property, including aircraft used by such enterprises.

 

2. Staten Kuwaits regering förklarar i enlighet med landets lagar och förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att svenskt företag som utövar internationell luftfart skall vara fritaget i Kuwait från inkomstskatter och andra skatter som utgår på vinst av sådan verksamhet. Skattebefrielsen avser även skatter på lös egendom, luftfartyg inbegripna, som användes av sådana företag.

 

The provisions of this paragraph shall, inter alia, apply to profits derived by the joint Danish, Norwegian and Swedish air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), but only in so far profits so derived by AB AEROTRANSPORT (ABA), the Swedish partner of the Scandinavian Airlines System (SAS), are in proportion to its share in that organisation.

 

Bestämmelserna i denna punkt skall tillämpas bl.a. på vinst som förvärvas av det danska, norska och svenska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast till den del vinsten som förvärvas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS), står i proportion till dess andel i konsortiet.

 

3. The exemptions under the provisions of paragraphs 1 and 2 also apply to Swedish and Kuwaiti civil aviation enterprises participating in a ”pool”, joint business, or in an international operating agency engaged in international air traffic. In such a case, the exemption from taxes as provided for under the provisions of paragraphs 1 and 2 shall be applied only with respect to the income and capital constituting the share of a resident or corporation of the Kingdom of Sweden or the State of Kuwait.

 

3. Skattebefrielse enligt bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas även i fråga om svenskt och kuwaitiskt civilt luftfartsföretag, som deltager i en ”pool”, ett gemensamt företag eller i en internationell trafikorganisation som utövar internationell luftfart. I sådant fall tillämpas skattebefrielsen enligt punkterna 1 och 2 endast i fråga om sådan andel av inkomst och förmögenhet som tillkommer person eller bolag med hemvist i Konungariket Sverige eller Staten Kuwait.

 

4. The term ”engaged in international air traffic” relates to the professional transportation of persons or goods by the owner, charterer or lease-holder of an aircraft.

 

4. Uttrycket ”utövar internationell luftfart” avser yrkesmässig befordran av personer och gods som utföres av den som äger, chartrar eller förhyr luftfartyg.

 

5. The term ”Swedish enterprises” relates to enterprises engaged in international air traffic whose head offices are located in Sweden and which are run either by physical persons residing in Sweden, and not in Kuwait, or by societies of persons or capital founded in conformity with Swedish legislation, having their seat in Sweden, and not in Kuwait, including such societies in which the state or Government of Sweden holds shares.

 

5. Uttrycket ”svenskt företag” avser företag som utövar internationell luftfart och vars huvudkontor är beläget i Sverige och som bedrives antingen av fysisk person bosatt i Sverige och icke i Kuwait eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt svensk lagstiftning och som har sitt säte i Sverige och icke i Kuwait, däri inbegripet sådan sammanslutning i vilken svenska staten eller regeringen har andel.

 

The term ”Kuwaiti enterprises” relates to enterprises engaged in international air traffic whose head offices are located in Kuwait, and which are run either by physical persons residing in Kuwait, and not in Sweden, or by societies of persons or capital founded in conformity with Kuwaiti legislation, having their seat in Kuwait, and not in Sweden, including such societies in which the State or Government of Kuwait holds shares.

 

Uttrycket ”kuwaitiskt företag” avser företag som utövar internationell luftfart och vars huvudkontor är beläget i Kuwait och som bedrives antingen av fysisk person bosatt i Kuwait och icke i Sverige eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt kuwaitisk lagstiftning och som har sitt säte i Kuwait och icke i Sverige, däri inbegripet sådan sammanslutning i vilken kuwaitiska staten eller regeringen har andel.

 

6. The exemption from taxes as provided for in paragraphs 1, 2 and 3 above shall be applicable to income and capital for the taxable periods, taxable years or business years beginning on or after 1 January 1976.

 

6. Skattebefrielse enligt punkterna 1, 2 och 3 ovan tillämpas på inkomst och förmögenhet i fråga om beskattningsperiod, beskattningsår eller räkenskapsår som börjar den 1 januari 1976 eller senare.

 

7. Either of the two Governments may terminate this Agreement by giving to the other Government six months‘ prior notice of termination in writing. In such event, the Agreement shall cease to be effective for the taxable periods, taxable years or business years beginning on or after the first day of January next following the expiration or the six-month period.

 

7. Envar av de två regeringarna kan uppsäga denna överenskommelse med sex månaders varsel genom skriftligt meddelande härom till den andra regeringen. I händelse av sådan uppsägning upphör överenskommelsen att gälla beträffande beskattningsperiod, beskattningsår eller räkenskapsår som börjar den 1 januari året närmast efter utgången av nämnda sexmånadersperiod eller senare.

 

If Your Excellency would confirm, on behalf of Your Government, that the aforementioned understanding is acceptable to the Government of the State of Kuwait, it is proposed that this Note, together with Your Excellency‘s Note in reply thereto, shall constitute an Agreement on this subject, which shall enter into force on the date of Your Excellency‘s Note of reply.

 

Om Eders Excellens på Eder regerings vägnar ville bekräfta att ovanstående överenskommelse kan godtagas av Staten Kuwaits regering, föreslås att denna note tillsammans med Eders Excellens‘ svarsnote skall utgöra en överenskommelse som träder i kraft på dagen för Eders Excellens‘ svarsnote.

 

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

 

Jag har etc.

 

Thord Bengtson

 

Thord Bengtson

 

Chargé d‘Affaires a.i. of Sweden

 

Chargé d‘Affaires a.i. för Sverige

 

2 7th February, 1977

 

(Översättning) 27 februari 1977

 

I have the honour to refer to your letter No. 65, dated 27th November, 1976, the text of which reads as follows:

 

Jag har äran hänvisa till Edert brev nr 65 dagtecknat den 27 november 1976, som lyder:

 

”I have the honour  - note of reply.”

 

”Jag har äran  - Eders Excellens‘ svarsnote.”

 

In reply I would like to confirm the acceptance of the Government of the State of Kuwait of the proposals therein and agree that your letter together with the present reply shall constitute an agreement between our two Governments in the matter which shall enter into force on the date of my reply.

 

Som svar vill jag bekräfta att Staten Kuwaits regering godtager föreliggande förslag och accepterar att Edert brev tillsammans med detta svar skall utgöra en överenskommelse mellan våra två regeringar vilken skall träda i kraft på dagen för mitt svar.

 

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

 

Mottag etc.

 

Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah

 

Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah

 

Minister of Foreign Affairs of the State of Kuwait.

 

Utrikesminister i Staten Kuwait

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:785

(Utkom d. 8 nov. 1977.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Förordningen tillämpas på inkomst och förmögenhet som är hänförlig till räkenskapsår som börjar d. 1 jan. 1976 eller senare.

Är någon till följd av föregående stycke berättigad till lindring i beskattningen vid taxering år 1977 kan han, i den mån sådan lindring icke har erhållits, anföra besvär över taxeringen inom den tid och i den ordning som anges i 100 och 104 §§ taxeringslagen (1956:623).