Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Denna lag upphör enligt Lag (2011:1244) att gälla vid utgången av 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2011:1244).

Utfärdad: 1978-12-14

Inledande bestämmelser

1 §

För att säkerställa betalning av fordran på skatt, tull eller avgift får enligt bestämmelserna i denna lag genom betalningssäkring tas i anspråk så mycket av gäldenärens egendom som svarar mot fordringen.

Är det fråga om en fordran som inte är fastställd, får betalningssäkring ske endast om det finns sannolika skäl för att fordringen kommer att fastställas. I sådant fall får betalningssäkring avse högst det belopp till vilket fordringen med hänsyn till omständigheterna sannolikt kommer att bli fastställd.

<kgp:refblock>

Krav på kassettskatt mot företrädare för juridisk person kunde inte betalningssäkras, när den juridiska personen gått i konkurs innan skatten fastställts R 19852:16; jfr H 1982:578.

</kgp:refblock>

SFS 1989:1000

2 §

Betalningssäkring får användas i fråga om fordran på

  1. skatt och tull samt, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt,

  2. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift, om den fordran som tillägget, räntan eller avgiften avser får betalningssäkras.

Betalningssäkring får användas också

  1. om annan än den skatt- eller avgiftsskyldige är betalningsskyldig för belopp som avses i första stycket,

  2. för sådan fordran på utländsk skatt, tull eller avgift, för vilken säkerställande av betalning får ske här i landet enligt överenskommelse mellan Sverige och främmande stat.

<kgp:refblock>

Betalningssäkring kunde ske för fordran på skattetillägg R 2004:68.

</kgp:refblock>

SFS 1997:489

Beslut

3 §

Fråga om betalningssäkring prövas av förvaltningsrätt. Det allmännas talan i mål enligt denna lag förs, om inte annat följer av andra stycket, av Skatteverket.

I mål om betalningssäkring för tull eller annan skatt som ska tas ut för varor vid import eller tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller transporttillägg som beslutats av Tullverket enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter förs det allmännas talan av Tullverket. Bestämmelserna i 9 kap. 14 och 15 §§ tullagen gäller då också i mål om betalningssäkring.

Vad som i 10, 17 och 18 §§ föreskrivs om Skatteverket gäller i sådana mål som avses i andra stycket Tullverket.

<kgp:refblock>

Skattefordringar för annat taxeringsår än de i framställningen angivna kunde ej komma under bedömande R 19811:81.

</kgp:refblock>

SFS 2009:790

4 §

Beslut om betalningssäkring får fattas om det finns en påtaglig risk att gäldenären försöker undandra sig att betala fordringen och denna eller, om det finns flera fordringar mot samma gäldenär, de tillsammans uppgår till betydande belopp. Är fordringen att hänföra till viss tidsperiod får betalningssäkring beslutas endast om perioden har gått till ända eller fordringen dessförinnan har förfallit till betalning.

Beslut om betalningssäkring får fattas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för gäldenären eller för något annat motstående intresse.

<kgp:refblock>

Jfr Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion2 kap. 17 § 2 st. och 18 § och Skuldsaneringslag (2006:548)22 §, båda efter KonkL – Fråga om förutsättningarna för betalningssäkring enl. äldre lydelse av denna § R 19801:75, 19842:26 (bl.a. vid tillämpning av 48 a § lagen om mervärdeskatt) – Jfr R 19811:81 anm. vid 3 § – Fråga om påtaglig risk för betalningsundandragande förelåg R 2006:50 – Ej betalningssäkring för Tullverkets fordran avseende mervärdesskatt vid import, då rätt förelåg till avdrag för ingående mervärdesskatt med motsvarande belopp R 2007:79.

</kgp:refblock>

SFS 1994:468

5 §

Ett yrkande om betalningssäkring får inte bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att yttra sig. Är det fara i dröjsmål, får dock åtgärden omedelbart beviljas att gälla till dess något annat har förordnats.

<kgp:refblock>

Ang. äldre motsvarighet till andra meningen R 19802:29.

</kgp:refblock>

SFS 1989:1000

6 §

Beslut om betalningssäkring skall hävas helt eller delvis i den mån skäl för beslutet inte längre föreligger eller beslutet av någon annan anledning inte längre bör kvarstå. Frågor om hävning prövas av förvaltningsrätten, om någon av parterna begär det eller om det annars finns skäl för det. Gäldenären skall upplysas om rätten att begära hävning.

Förvaltningsrätten kan helt eller delvis häva ett beslut om betalningssäkring, även om beslutet har överklagats.

Ett överklagande av förvaltningsrättens beslut om betalningssäkring förfaller, om förvaltningsrätten själv ändrar beslutet så som klaganden begär. Ändrar förvaltningsrätten beslutet på ett annat sätt än klaganden begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet.

<kgp:refblock>

R 19842:97 anm. vid 29 § förvaltningsprocesslagen.

</kgp:refblock>

SFS 2009:790

7 §

Avser ett beslut om betalningssäkring en fordran som inte är fastställd, skall förvaltningsrätten häva beslutet, om inte talan om fastställelse av fordringen eller av underlaget för den har väckts vid domstol inom sex månader från dagen för beslutet eller fordringen eller underlaget för den inom samma tid har fastställts i annan ordning. Förvaltningsrätten får medge förlängning av tidsfristen med tre månader i taget, om det finns särskilda skäl.

Har ett beslut om betalningssäkring hävts enligt första stycket, får ett nytt beslut om betalningssäkring på samma grund fattas endast om talan beträffande fordringen har väckts eller om fordringen eller underlaget för den har fastställts i annan ordning.

SFS 2009:790

8 §

Vid handläggning av frågor om betalningssäkring i förvaltningsrätt och kammarrätt skall muntlig förhandling hållas, om gäldenären begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas, om det är uppenbart obehövligt. Gäldenären skall upplysas om rätten till muntlig förhandling.

SFS 2009:790

9 §

Beslut om betalningssäkring skall delges gäldenären.

Kan det befaras att genomförandet av beslutet skulle avsevärt försvåras genom att beslutet delges innan förrättning för verkställighet äger rum, behöver delgivning ej ske före förrättningen.

<kgp:refblock>

R 19791:80.

</kgp:refblock>

SFS 1989:1000

Verkställighet

Rubriken har denna placering enl. SFS1989-1000

10 §

Beslut om betalningssäkring får genast verkställas.

Verkställighet begärs hos kronofogdemyndigheten av Skatteverket.

Hävs ett beslut om betalningssäkring, skall vidtagna åtgärder genast återgå. I andra fall än som avses i 7 § första stycket kan dock rätten förordna att vidtagna åtgärder skall bestå till dess beslutet om hävning har vunnit laga kraft.

<kgp:refblock>

Jfr Skuldsaneringslag (2006:548)22 § efter KonkL.

</kgp:refblock>

SFS 2003:649

11 §

I fråga om verkställighet av beslut om betalningssäkring tillämpas 1 och 2 kap. utsökningsbalken samt vad som föreskrivs om utmätning i 4 kap. 2–9 §§, 11 § första stycket, 12–19 §§, 22 § första och tredje styckena, 24, 25 och 33–35 §§, 5 och 6 kap. och 12 kap. 3–5 §§ samma balk. Mål om verkställighet av beslut om betalningssäkring handläggs som allmänt mål.

Lön eller annan förmån som avses i 7 kap. utsökningsbalken får ej tas i anspråk genom betalningssäkring innan den har betalats ut och kan utmätas.

<kgp:refblock>

Ang. verkställighet se även UF 18:2 – Jfr Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion2 kap. 17 § 2 st. och 18 § efter KonkL.

Ej hinder för tredje man att föra tvistemålstalan mot borgenären om äganderätten till betalningssäkrad egendom H 1984:217 I – Fråga om besittningen till vissa kontanter i ett bankfack H 1984:244H 1984:595 och 1989:781, båda anm. vid UB 4:17.

</kgp:refblock>

SFS 1989:1000

12 §

Gäldenären får inte överlåta egendom, som har tagits i anspråk genom betalningssäkring, eller till skada för borgenären förfoga över egendomen på annat sätt, om inte kronofogdemyndigheten medger det av särskilda skäl.

I fråga om verkan i övrigt av verkställd betalningssäkring gäller vad som föreskrivs om utmätning i 4 kap. 29 § andra stycket och 31 § och 12 kap. 6–10 §§ om kvarstad i 16 kap. 15 § första stycket utsökningsbalken. I fråga om verkan av utmätning av egendom som tagits i anspråk genom betalningssäkring gäller vad som är föreskrivet i 16 kap. 15 § andra stycket utsökningsbalken om utmätning av egendom som belagts med kvarstad för fordran.

Om lös egendom, som har tagits i anspråk genom betalningssäkring, hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård, får den på begäran av någon av parterna säljas i den ordning som gäller för utmätt egendom.

<kgp:refblock>

H 1985:223 anm. vid 28 § skuldebrevslagen – Sedan fastigheter tagits i anspråk genom betalningssäkring tillades de genom bodelning gäldenärens och hans avlidna hustrus barn. Fråga om dessa kunde få lagfart utan hinder av förfogandeförbudet H 1988:567 (äldre rätt, före 1994 års lagändring).

</kgp:refblock>

SFS 1994:468

13 §

I fråga om talan mot beslut som rör verkställigheten tillämpas vad som enligt utsökningsbalken gäller beträffande kvarstad för fordran.

<kgp:refblock>

Ang. tiden för överklagande se UB 18:7; ang. överklagandeförbud i vissa fall se UB 18:5 och 6.

</kgp:refblock>

SFS 1989:1000

14 §

I fråga om förrättningskostnader vid verkställighet av beslut om betalningssäkring gäller vad som föreskrivs i 17 kap. 9 § första stycket utsökningsbalken.

<kgp:refblock>

Förutv. 14 § upphävd g. Lag 1981:840.

</kgp:refblock>

SFS 1989:1000

15 §

[Upphävd g. Lag (1981:840).]

SFS 1981:840

Tagande av egendom i förvar

16 §

Är fara att lös egendom, som kan bli föremål för betalningssäkring, undanskaffas, får i avvaktan på rättens beslut granskningsledare som avses i 3 § lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet ta egendomen i förvar.

SFS 1994:468

17 §

Har egendom tagits i förvar enligt 16 §, skall Skatteverket, så snart det kan ske och senast fem dagar därefter, göra framställning om betalningssäkring hos förvaltningsrätten. Görs ej sådan framställning eller lämnas sådan framställning utan bifall, skall egendomen omedelbart återställas.

Meddelas beslut om betalningssäkring skall, om inte rätten bestämmer annat, egendomen bli kvar i förvar till dess beslutet verkställs.

SFS 2009:790

Ställande av säkerhet

18 §

Har ett beslut om betalningssäkring överlämnats till Kronofogdemyndigheten för verkställighet, får myndigheten ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, annan erbjuder sig att ställa.

Tar Kronofogdemyndigheten emot säkerhet, skall förvaltningsrätten i motsvarande mån häva beslutet om betalningssäkring.

Är i annat fall fråga om betalningssäkring, får Kronofogdemyndigheten efter anvisning av Skatteverket ta emot säkerhet.

Säkerhet får tas i anspråk när fordringen har förfallit till betalning eller vid den senare tidpunkt som har medgivits.

I övrigt skall bestämmelserna i 10–13 §§ lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. tillämpas.

SFS 2009:790

19 §

[Upphävd g. Lag (1989:1000).]

SFS 1989:1000

Behörig domstol m.m.

Rubriken införd g. SFS1989-1000

20 §

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § första stycket prövas av den förvaltningsrätt som då framställningen om betalningssäkring görs är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a–1 d §§ skattebetalningslagen (1997:483).

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § andra stycket prövas av den förvaltningsrätt som är behörig enligt första stycket eller den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslut om tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller beslut om transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter skall fattas då framställningen om betalningssäkring görs.

<kgp:refblock>

Äldre rätt: Fråga om behörig länsrätt när gäldenären ej var skattskyldig i Sverige enl. numera upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt R 1986:103.

</kgp:refblock>

SFS 2009:790

Ersättning för skada

Rubriken införd g. SFS1989-1000

21 §

Har ett beslut om betalningssäkring meddelats för en fordran som inte är fastställd och blir fordringen senare inte slutligt fastställd eller fastställs den slutligt till ett väsentligt lägre belopp än det som har betalningssäkrats, har gäldenären rätt till ersättning av staten för ren förmögenhetsskada som därigenom har tillfogats honom.

Bestämmelser om ersättning för processkostnader finns i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

SFS 1994:468

22 §

Ersättning kan vägras eller sättas ned om gäldenären genom att lämna oriktig uppgift, underlåta att lämna uppgift som han var skyldig att lämna eller på annat sätt genom vållande har medverkat till skadan. Detsamma gäller i den mån det annars skulle vara oskäligt att ersättning lämnas.

SFS 1989:1000

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:880

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1979.

SFS 1981:840

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

I fråga om talan mot beslut som har meddelats av kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet och beträffande talan mot beslut av överexekutor tillämpas 12 § i dess äldre lydelse.

När en ansökan om avläggande av betalningssäkringsed har kommit in till konkursdomaren före ikraftträdandet, tillämpas 15 § fortfarande.

SFS 1989:1000

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1990.

De nya bestämmelserna i 7, 21 och 22 §§ gäller inte i fall där framställningen om betalningssäkring kom in till länsrätten före ikraftträdandet.

Den nya bestämmelsen i 14 § skall inte tillämpas på kostnader för verkställighet som har uppstått före ikraftträdandet.

SFS 1990:372

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1992:635

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om restavgift.

SFS 1994:468

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

2. Äldre föreskrifter i 4, 7, 16 och 21 §§ tillämpas fortfarande i fråga om betalningssäkring på grund av ansökan som kommit in till länsrätten före ikraftträdandet.

3. De äldre föreskrifterna i 12 § tillämpas fortfarande i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraftträdandet.

SFS 1995:442

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 1995.

SFS 1997:489

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1997.

Äldre föreskrifter i 2 § gäller fortfarande i fråga om avgiftstillägg för utgiftsåret 1997 och tidigare år.

Äldre föreskrifter i 20 § skall fortfarande gälla i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet.

SFS 1997:1089

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:240

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:1244

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet.

SFS 2000:1283

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre bestämmelser skall dock gälla beträffande framställningar som gjorts före ikraftträdandet.

SFS 2003:649

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter i 20 § gäller fortfarande för framställning som har gjorts före ikraftträdandet. I dessa fall skall Skatteverket föra det allmännas talan.

SFS 2006:694

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:470

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2008:1317

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2009:790

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.