Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:57) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien

Skatteavtal Rumänien

Utfärdad: 1979-02-08

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Rumänien undertecknade den 22 december 1976 skall tillsammans med det protokoll, som är fogat till avtalet, lända till efterrättelse för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga 1 och 2 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet och protokollet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 3.

Bilaga 1

Avtal mellan Konungariket Sverige och Socialistiska Republiken Rumänien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Avtal mellan Konungariket Sverige och Socialistiska Republiken Rumänien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

Convention between the Kingdom of Sweden and the Socialist Republic of Romania for the Avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital

 

Konungariket Sveriges regering och socialistiska Republiken Rumäniens regering har, föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, överenskommit om följande:

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Socialist Republic of Romania, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital, have agreed as follows:

 

Artikel 1 Personer som omfattas av avtalet

Artikel 1

 

Article 1

 

Personer som omfattas av avtalet

 

Personal scope

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Artikel 2

 

Article 2

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

Taxes covered

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som uttages av envar av de avtalsslutande staterna, dess administrativa avdelningar eller lokala myndigheter, oberoende av sättet på vilket skatterna uttages.

 

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

 

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är:

 

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

 

a) Beträffande Sverige:

 

a) In the case of Sweden:

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

1) the State income tax (den statliga inkomstskatten), including sailors’ tax (sjömansskatten) and coupon tax (kupongskatten);

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

 

2) the tax on the undistributed profits of companies (ersättningsskatten) and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company (utskiftningsskatten);

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

 

3) the tax on public entertainers (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar);

 

4) den kommunala inkomstskatten; samt

 

4) the communal income tax (kommunalskatten) and;

 

5) den statliga förmögenhetsskatten;

 

5) the State capital tax (den statliga förmögenhetsskatten);

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

b) Beträffande Rumänien:

 

b) In the case of Romania:

 

1) skatter på löner och på inkomst av litterärt, konstnärligt och vetenskapligt arbete samt på inkomst på grund av medverkan i tidskrifter och vid offentliga förställningar liksom inkomst genom sakkunniguppdrag m.m.;

 

1) taxes on the income from wages or salaries, literature, arts or scientific works, as well as income derived from collaboration to publications, shows, examinations and from other such sources (impozitul ...);

 

2) skatter på inkomst förvärvad i Rumänien av fysiska och juridiska personer utan hemvist där;

 

2) taxes on income obtained in Romania by nonresident individuals and corporate bodies (impozitul ...);

 

3) skatter på inkomst hos s.k. blandade bolag som bildats i Socialistiska Republiken Rumänien genom samverkan mellan rumänska och utländska delägare;

 

3) tax on profits of joint companies constituted in the Socialist Republic of Romania, with Romanian and foreign participation (impozitul ...);

 

4) skatter på inkomst på grund av förvärvsverksamhet såsom handel eller fritt yrke samt på inkomst som förvärvats av andra företag än statliga;

 

4) taxes on income derived from productive activities such as trade, free professions, as well as from enterprises other than state enterprises (impozitul ...);

 

5) skatter på inkomst genom uthyrning av byggnader och mark;

 

5) taxes on income derived from building hiring and land leasing (impozitul ...);

 

6) skatter på inkomst av jordbruk; samt

 

6) taxes on income realized from agricultural activities (impozitul ...); and

 

7) statliga företags inbetalningar av vinstmedel till staten;

 

7) the payments made by the state enterprises from the profits to the state budget (...);

 

(i det följande benämnda ”rumänsk skatt”).

 

(hereinafter referred to as ”Romanian tax”).

 

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

 

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Artikel 3

 

Article 3

 

Allmänna definitioner

 

General definitions

 

1. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

 

a) uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångar på havsbottnen eller i dennas underlag.

 

a) the term ”Romania” means the territory of the Socialist Republic of Romania and the sea bed and sub-soil of the submarine areas beyond the territorial sea, over which Romania exercises sovereign rights, in accordance with international law, and with its own law, for the purpose of exploration for and exploitation of the natural resources of such areas;

 

b) Uttrycket ”Rumänien” åsyftar den Socialistiska Republiken Rumäniens territorium samt det område av havsbottnen och dess underlag utanför det territorialvatten inom vilket Rumänien enligt folkrättens allmänna regler och enligt sin egen lagstiftning utövar sina suveräna rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna.

 

b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea bed or in its sub-soil may be exercised;

 

c) Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Rumänien, alltefter som sammanhanget kräver.

 

c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Romania or Sweden, as the context requires;

 

d) Uttrycket ”person” inbegriper en fysisk person, bolag och varje annan sammanslutning av personer.

 

d) the term ”person” comprises an individual, a company and any other body of persons;

 

e) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person, däri inbegripet ett s.k. blandat bolag, registrerat enligt rumänsk lag, eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

 

e) the term ”company” means any body corporate including a joint company, which is incorporated under the Romanian law or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

f) Uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett företag som bedrives av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive ett företag, som bedrives av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 

f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

g) Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar,

 

g) the term ”competent authority” means

 

i Sverige, finansministern eller hans befullmäktigade ombud, och i Rumänien, finansministern eller den han utser.

 

in the case of Romania, the Minister of Finance or his delegate and in the case of Sweden, the Minister of Finance or his authorized representative;

 

h) Uttrycket ”medborgare” åsyftar fysiska personer som är medborgare i en avtalsslutande stat och juridiska personer eller andra subjekt som bildats enligt gällande lag i en avtalsslutande stat.

 

h) the term ”nationals” means all individuals having the citizenship of a Contracting State and all legal persons or other entities created under the law in force in a Contracting State;

 

i) Uttrycket ”internationell trafik” åsyftar varje transport utförd av fartyg eller luftfartyg eller järnvägs- eller landsvägsfordon, som användes av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat, utom då sådan transport sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

 

i) the term ”international traffic” means any transport by a ship or an aircraft or a railway or road vehicle operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when such transport is made solely between places in the other Contracting State.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke angivits särskilt, ha den betydelse, som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter, som omfattas av avtalet.

 

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State, relating to the taxes which are the subject of the Convention.

 

Artikel 4 Skatterättsligt hemvist

Artikel 4

 

Article 4

 

Skatterättsligt hemvist

 

Fiscal domicile

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” varje person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper dock icke en person som är skattskyldig i denna avtalsslutande stat endast för inkomst från källa i denna stat eller förmögenhet belägen där.

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. This term does not, however, include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income derived from sources therein or capital situated in that State.

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna fastställes hans hemvist enligt följande regler:

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then this case shall be determined in accordance with the following rules:

 

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

 

b) Om det icke kan avgöras i vilken avtalsslutande stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

 

b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

 

c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

 

d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

 

d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person, som ej är fysisk person, har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an indiviual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Artikel 5

 

Article 5

 

Fast driftställe

 

Permanent establishment

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” omfattar särskilt:

 

2. The term ”permanent establishment” shall include especially:

 

a) plats för företagsledning,

 

a) a place of management;

 

b) filial,

 

b) a branch;

 

c) kontor,

 

c) an office;

 

d) fabrik,

 

d) a factory;

 

e) verkstad,

 

e) a workshop;

 

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgång, samt

 

f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

 

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete som varar mer än tolv månader.

 

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than 12 months.

 

3. Uttrycket ”fast driftställe” anses icke innefatta:

 

3. The term ”permanent establishment” shall not be deemed to include:

 

a) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring eller utställning eller för utlämnande av företaget tillhöriga varor med anledning av ingånget försäljningsavtal,

 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery pursuant to a sales contract of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

d) försäljning av företaget tillhöriga varor, som utställts i samband med en tillfällig mässa eller utställning, efter mässans eller utställningens upphörande,

 

d) the sale of goods or merchandise belonging to the enterprise displayed in the frame of a temporary fair or exhibition after the closing of that fair or exhibition;

 

e) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

 

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

 

f) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att för företagets räkning ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art.

 

f) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

 

4. Person, som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten   härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i punkt 5   behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten, om han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

 

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State   other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies   shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

 

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som utövar affärsverksamhet i denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

 

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either comapny a permanent establishment of the other.

 

Artikel 6 Fastighet

Artikel 6

 

Article 6

 

Fastighet

 

Income from immovable property

 

1. Inkomst av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

2. Uttrycket ”fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den stat, där fastigheten i fråga är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som fastighet.

 

2. The term ”immovable property” shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 äger tillämpning på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 äger även tillämpning på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som användes vid utövande av fritt yrke.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

 

Artikel 7 Rörelse

Artikel 7

 

Article 7

 

Rörelse

 

Business profits

 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida icke företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänföres i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

3. Vid bestämmande av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Bestämmelserna i denna punkt medför emellertid icke rätt till avdrag för kostnader som är av sådant slag att avdrag icke skulle kunnat medges om det fasta driftstället hade varit ett fristående företag.

 

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. Nothing in this paragraph shall, however, authorize a deduction for expenses which would not be deductible if the permanent establishment were a separate enterprise.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat bestämmas i en avtalsslutande stat på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt 2 icke hindra att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes genom ett sådant förfarande. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet står i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna.

 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

 

5. Inkomst anses icke hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestämmes inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida icke särskilda förhållanden föranleder annat.

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

7. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar icke av reglerna i förevarande artikel.

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

Artikel 8 Internationella transporter

Artikel 8

 

Article 8

 

Internationella transporter

 

International transports

 

1. Inkomst som förvärvas genom utövande av sjöfart, luftfart, järnvägs- eller landsvägstransport i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat, där företaget har sin verkliga ledning.

 

1. Profits from the operation of ships or aircraft, railway or road vehicles in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

2. Om företag, som bedriver sjöfart i internationell trafik, har sin verkliga ledning ombord på ett fartyg, anses ledningen utövad i den avtalsslutande stat, där fartyget har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn icke finns, i den avtalsslutande stat, där fartygets redare har hemvist.

 

2. If the place of effective management of an enterprise carrying on shipping in international traffic is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenska delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the shareholding in that consortium held by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även beträffande inkomst som förvärvas genom deltagande av företag i en avtalsslutande stat i en pool, ett gemensamt företag eller i en internationell trafikorganisation.

 

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation by enterprises of the Contracting States in a pool, a joint business or in an international operating agency.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Artikel 9

 

Article 9

 

Företag med intressegemenskap

 

Associated enterprises

 

I fall då

 

Where

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande.

 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Artikel 10 Utdelning

Artikel 10

 

Article 10

 

Utdelning

 

Dividends

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men skatten får icke överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends, is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

Bestämmelserna i denna punkt berör icke bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställes med inkomst av aktier. Vinst som rumänskt s.k. blandat bolag utdelar till de personer som tillskjutit kapital i bolaget jämställes i detta sammanhang med utdelning.

 

3. The term ”dividends” as used in this article means income from shares, ”jouissance” shares or ”jouissance” rights, mining shares, founders’ shares as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident. In this context, profits distributed by Romanian joint companies to the capital subscribers are assimilated to dividends.

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Rumänien till bolag med hemvist i Sverige undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen varit svenska bolag.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, dividends paid by a company being a resident of Romania to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from tax in Sweden to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, samt den andel på grund av vilken utdelningen i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case the provisions of Article 7 shall apply.

 

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat icke påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som ej har hemvist i denna andra stat, och ej heller någon skatt på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgöres av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject the company’s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

Artikel 11 Ränta

Artikel 11

 

Article 11

 

Ränta

 

Interest

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får icke överstiga 10 procent av räntans belopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

3. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av värdepapper som utfärdats av staten, av obligationer eller debentures, antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt till andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör jämställes med inkomst av försträckning.

 

3. The term ”interest” as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken räntan härrör samt den fordran av vilken räntan härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

 

5. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är denna stat själv, administrativ underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket upptagits det lån som räntan avser och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, an administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

6. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

Artikel 12 Provision

Artikel 12

 

Article 12

 

Provision

 

Commission

 

1. Provision, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Commission arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Provisionen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får icke överstiga 10 procent av provisionens belopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

2. However, such commission may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of the commission. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

3. Med uttrycket ”provision” förstås i denna artikel betalning till en mäklare, generalagent eller annan person som enligt skattelagstiftningen i den stat från vilken betalningen härrör jämställes med sådan mäklare eller agent.

 

3. The term ”commission” as used in this Article means a payment made to a broker, a general commission agent or to any other person assimilated to such a broker or agent by the taxation law of the Contracting State in which such payment arises.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av provisionen har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken provisionen härrör samt den verksamhet som ger upphov till provisionen äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the commission, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the commission arises a permanent establishment with which the activity giving rise to the commission is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

 

5. Provision anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är denna stat själv, administrativ underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar provisionen, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat med vilket verksamheten som gav upphov till provisionen äger samband och denna bestrides av det fasta driftstället, anses dock provisionen härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

5. Commission shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, an administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the commission, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the activities for which the payment is made were performed, and such commission is borne by such permanent establishment, then such commission shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

6. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade provisionsbeloppet med hänsyn till den verksamhet, för vilken provisionen erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the commission paid, having regard to the activities for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

Artikel 13 Royalty

Artikel 13

 

Article 13

 

Royalty

 

Royalties

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får icke överstiga 10 procent av royaltyns belopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av belopp som betalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk, biograffilmer samt filmer och band för radio- och televisionsutsändningar häri inbegripna, patent, varumärke eller liknande egendom eller rätt, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig fabrikationsmetod samt för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including copyright of motion picture films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark or other like property or rights, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilket royaltyn härrör samt den rätt eller egendom som ger upphov till royaltyn äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är denna stat själv, administrativ underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket rätten eller egendomen, som ger upphov till royaltyn, förvärvats och royaltyn bestrides av det fasta driftstället, avses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, an administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

6. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt, egendom eller upplysning för vilken royalty erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

Artikel 14 Realisationsvinst

Artikel 14

 

Article 14

 

Realisationsvinst

 

Capital gains

 

1. Vinst genom överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 liksom vinst genom överlåtelse av aktier eller andra rättigheter i ett bolag, vars huvudsakliga tillgångar utgöres av fastighet, får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, as well as gains from the alienation of shares or other rights of a company the main assets of which consist of immovable property, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

2. Vinst genom överlåtelse av lös egendom hänförlig till tillgångar nedlagda i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning. Vinst genom överlåtelse av sådan lös egendom som avses i artikel 24 punkt 3 beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat, där sådan lös egendom beskattas enligt nämnda artikel.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in the other State. However, gains from the alienation of movable property of the kind referred to in paragraph 3 of Article 24 shall be taxable only in the Contracting State in which such movable property is taxable according to the said Article.

 

3. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna 1 och 2 angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

3. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

4. Bestämmelserna i punkt 3 av denna artikel berör icke någondera av de avtalsslutande staternas rätt att enligt sin egen lagstiftning beskatta vinst på grund av överlåtelse av aktier i bolag med hemvist i en avtalsslutande stat om överlåtelsen göres av person, som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och som haft hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten under någon del av de senaste fem åren före överlåtelsen.

 

4. The provisions of paragraph 3 of this Article shall not affect the right of either of the Contracting States to levy according to its own law a tax on gains derived from the alienation of shares in any company resident of a Contracting State by a person who is a resident of the other Contracting State and has been a resident of the first-mentioned Contracting State at any time during the five years period preceding the alienation.

 

Artikel 15 Fritt yrke

Artikel 15

 

Article 15

 

Fritt yrke

 

Independent personal services

 

1. Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförbar självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, såvida han icke i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande, eller han vistas där för att utöva sin verksamhet under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under beskattningsåret. Om han har en sådan stadigvarande anordning eller vistas i den andra avtalsslutande staten under sådan tidrymd eller sådana tidrymder, får inkomsten beskattas i denna andra avtalsslutande stat men endast så stor del därav som är hänförlig till denna anordning eller till sådan tidrymd eller sådana tidrymder.

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State or he is present in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, or is so present, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base or to such period or periods.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

 

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

Artikel 16 Enskild tjänst

Artikel 16

 

Article 16

 

Enskild tjänst

 

Dependent personal services

 

1. Där icke bestämmelserna i artiklarna 17, 19, 20, 21 och 22 föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna stat såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbäres för arbetet beskattas där.

 

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20, 21 and 22 salaries, wages, and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State, unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, remuneration derived therefrom may be taxed in that other State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas inkomst, vilken uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utföres i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

a) inkomsttagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret, och

 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som ej har hemvist i den andra avtalsslutande staten, samt

 

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

 

c) ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i den andra avtalsslutande staten.

 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får inkomst av arbete, som utförts ombord på fartyg, luftfartyg, järnvägs- eller landsvägsfordon i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utföres ombord på luftfartyg som användes i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or an aircraft or a railway or road vehicle in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

Artikel 17 Styrelsearvoden

Artikel 17

 

Article 17

 

Styrelsearvoden

 

Directors’ fees

 

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Directors’ fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Artikel 18 Artister och idrottsmän

Artikel 18

 

Article 18

 

Artister och idrottsmän

 

Artistes and athletes

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och idrottsmän och liknande yrkesutövare förvärvar genom sin personliga verksamhet i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personligt arbete, som utföres av artist eller professionell idrottsman, icke tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 15 och 16, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet.

 

2. Where income in respect of personal activities as such of an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

3. Inkomst, som förvärvas genom sådan verksamhet och som utövas inom ramen för avtal om kulturutbyte mellan de avtalsslutande staterna, skall vara undantagen från beskattning i den stat där verksamheten utövas.

 

3. Income derived from such activities performed within the framework of cultural agreements concluded between the Contracting States, shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised.

 

Artikel 19 Pensioner och utbetalningar enligt bestämmelser om allmän socialförsäkring

Artikel 19

 

Article 19

 

Pensioner och utbetalningar enligt bestämmelser om allmän socialförsäkring

 

Pensions and payments under public social security schemes

 

1. Där icke bestämmelserna i artikel 20 punkt 2 föranleder annat, beskattas pensioner och liknande ersättningar, som utbetalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat i anledning av tidigare anställning, endast i denna stat.

 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20 pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får utbetalningar enligt allmän socialförsäkringslagstiftning i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 payments made under the Public Social Security Scheme of a Contracting State may be taxed in that State.

 

3. Livräntor och andra liknande periodiska utbetalningar till person med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas endast i denna stat.

 

3. Annuities and other similar periodic payments made to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

 

Artikel 20 Allmän tjänst

Artikel 20

 

Article 20

 

Allmän tjänst

 

Government service

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utföres i denna stats, dess administrativa underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utföres i denna andra stat och mottagaren är en person med hemvist i denna stat som

 

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other Contracting State who:

 

1) är medborgare i denna stat eller

 

(i) is a national of that State; or

 

2) icke erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet där.

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

 

2. a) Pension, som betalas av   eller från fonder inrättade av   en avtalsslutande stat, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess administrativa underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om mottagaren av pensionen är medborgare och har hemvist i denna stat.

 

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient is a national of and a resident of that State.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 16, 17 och 19 tillämpas på ersättning och pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrives av en avtalsslutande stat, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

3. The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by a Contracting State or an administrative subdivision or a local authority thereof.

 

Artikel 21 Professorer och lärare

Artikel 21

 

Article 21

 

Professorer och lärare

 

Professors and teachers

 

1. En professor eller lärare, som vistas i en avtalsslutande stat under en tidrymd icke överstigande två år i syfte att bedriva undervisning eller forskning vid universitet, högskola, skola eller annan undervisningsanstalt i denna avtalsslutande stat och som har   eller omedelbart före vistelsen hade   hemvist i den andra avtalsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på ersättning, som han uppbär för sådan undervisning eller forskning, om ersättningen är skattepliktig i den andra avtalsslutande staten.

 

1. A professor or teacher who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visit, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research in respect of which he is subject to tax in the other Contracting State.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas icke på inkomst genom forskning, om forskningen sker, icke i allmänt intresse utan företrädesvis till gagn för en eller flera personers privata intressen.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

 

Artikel 22 Studerande och praktikanter

Artikel 22

 

Article 22

 

Studerande och praktikanter

 

Students and trainees

 

1. Studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som vistas i en avtalsslutande stat uteslutande för sin undervisning eller utbildning och som har   eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade   hemvist i den andra avtalsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen utbetalas till honom från källa utanför denna förstnämnda stat.

 

1. A student, business apprentice or a trainee who is present in a Contracting State solely for the purpose of his education or training and who is, or was immediately before his stay in that State, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first- mentioned State in respect of payments received for the purpose of his maintenance, education or training provided that such payments are made to him from sources outside that first-mentioned State.

 

2. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i en avtalsslutande stat, som under tillfällig vistelse i den andra avtalsslutande staten innehar anställning i denna stat under en tidrymd av högst 100 dagar under ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i sistnämnda stat endast för den del av inkomsten av anställningen som överstiger 1 500 svenska kronor per kalendermånad eller motvärdet i rumänsk valuta. Skattebefrielse enligt denna punkt medges dock med ett sammanlagt belopp av högst 4 500 svenska kronor eller motvärdet i rumänsk valuta. Belopp för vilket skattefrihet erhålles enligt denna punkt innefattar personliga avdrag för ifrågavarande kalenderår.

 

2. A student at a university or other educational institution in a Contracting State, who during a temporary stay in the other Contracting State holds an employment in that State for a period not exceeding 100 days in a calendar year for the purpose of obtaining practical experience in connection with his studies, shall be taxable in tha last-mentioned Contracting State only for such part of the income from the employment as exceeds 1.500 Swedish kronor a calendar month or the equivalent in Romanian currency. The exemption granted under this paragraph shall not, however, exceed an aggregate amount of 4.500 Swedish kronor or the equivalent in Romanian currency. Any amount exempted from tax under this paragraph shall include personal allowances for the calendar year in question.

 

3. Ersättning, vilken studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som har eller tidigare haft hemvist i en avtalsslutande stat och som vistas i den andra avtalsslutande staten huvudsakligen för sin undervisning eller utbildning uppbär på grund av anställning i den andra avtalsslutande staten, beskattas icke i denna andra stat, om ersättningen icke under något beskattningsår överstiger 6 000 svenska kronor eller motvärdet i rumänsk valuta. Skattebefrielse medges endast för den tid, som skäligen erfordras eller vanligtvis åtgår för att fullborda studierna eller utbildningen i fråga, men får icke i något fall avse längre tidrymd än tre på varandra följande år.

 

3. Remuneration which a student, business apprentice or trainee who is or was formerly a resident of a Contracting State and who is present in the other Contracting State mainly for the purpose of his education or training derives from an employment which he exercises in the other Contracting State shall not be taxed in that other Contracting State provided that such remuneration does not exceed 6.000 Swedish kronor or its equivalent in Romanian currency in any tax year and such benefits shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken but shall in no event exceed a period of three consecutive years.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 2 och 3. De behöriga myndigheterna kan också träffa överenskommelse om sådan ändring av där omnämnda belopp som finnes skälig med hänsyn till förändring i penningvärde, ändrad lagstiftning i en avtalsslutande stat eller andra liknande omständigheter.

 

4. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of the provisions of paragraphs 2 and 3. The competent authorities may also agree on such changes of the amounts mentioned in those paragraphs as may be reasonable with regard to changes in the value of money, amended legislation in a Contracting State or other similar circumstances.

 

Artikel 23 Övriga inkomster

Artikel 23

 

Article 23

 

Övriga inkomster

 

Other income

 

Inkomst, beträffande vilken det icke meddelats någon uttrycklig bestämmelse i föregående artiklar i avtalet och som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

Artikel 24 Förmögenhet

Artikel 24

 

Article 24

 

Förmögenhet

 

Capital

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som aves i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

1. Capital represented by immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6 may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som är hänförlig till tillgångar nedlagda i ett företags fasta driftställe eller av lös egendom, som ingår i en stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.

 

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment of an enterprise or by movable property pertaining to a fixed base used for the performance of professional services may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

3. Fartyg, luftfartyg, järnvägs- eller landsvägsfordon som användes i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg, luftfartyg, järnvägs- eller landsvägsfordon beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

3. Ships and aircraft, railway and road vehicles operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, railway and road vehicles shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

 

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

Artikel 25 Undvikande av dubbelbeskattning

Artikel 25

 

Article 25

 

Undvikande av dubbelbeskattning

 

Elimination of double taxation

 

1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i den andra avtalsslutande staten skall, såvida icke bestämmelserna i punkterna 2 och 4 föranleder annat, den förstnämnda avtalsslutande staten,

 

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 4, where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall allow:

 

a) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i den andra avtalsslutande staten;

 

a) as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the income tax paid in that other Contracting State;

 

b) från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i den anda avtalsslutande staten.

 

b) as a deduction from the tax on the capital of that person, an amount equal to the capital tax paid in that other Contracting State.

 

2. I fall då befrielse eller nedsättning meddelats i fråga om rumänsk skatt som enligt artikel 7 kan utgå på inkomst vilken förvärvas av fast driftställe som person med hemvist i Sverige har i Rumänien skall, vid tillämpningen i Sverige av punkt 1 a), avräkning mot svensk skatt ske med ett belopp motsvarande den skatt som skulle ha tagits ut i Rumänien om sådan befrielse eller nedsättning icke meddelats. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande de första tio åren under vilka detta avtal är tillämpligt. Efter utgången av denna period skall de behöriga myndigheterna överlägga med varandra, i syfte att avgöra om bestämmelserna i denna punkt skall äga fortsatt tillämpning.

 

2. For the purposes of the application in Sweden of paragraph 1 a), where there has been granted exemption from or reduction of Romanian tax payable in accordance with Article 7 on the profits of a permanent establishment which a resident of Sweden has in Romania, the credit against Swedish tax shall be allowed in an amount equal to the tax which would have been levied in Romania if no such exemption or reduction had been granted. The provisions of this paragraph shall apply during the first ten years for which this Convention is effective. At the expiry of this period the competent authorities shall consult in order to determine whether the provisions of this paragraph shall continue to apply.

 

3. Avräkningsbeloppet enligt punkterna 1 eller 2 skall emellertid icke överstiga beloppet av den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller den förmögenhet som får beskattas i den andra avtalsslutande staten.

 

3. The deduction allowed under paragraph 1 or 2 shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, respectively, as computed before the deduction is given, which is appropriate, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in the other Contracting State.

 

4. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, får den förstnämnda avtalsslutande staten inräkna inkomsten eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som förvärvats från den andra avtalsslutande staten eller den förmögenhet som innehas där.

 

4. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State may include this income or capital in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax or capital tax that part of the income tax or capital tax, respectively, which is appropriate, as the case may be, to the income derived from or the capital owned in the other Contracting State.

 

Artikel 26 Förbud mot diskriminering

Artikel 26

 

Article 26

 

Förbud mot diskriminering

 

Non-discrimination

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, oavsett om de har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer tyngande än medborgarna i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

 

1. The nationals of a Contracting State, whether or not they are residents of a Contracting State, shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

3. Utom i de fall då artikel 9, artikel 11 punkt 6, artikel 12 punkt 6 eller artikel 13 punkt 6 tillämpas, skall ränta, provision, royalty eller annan utbetalning från ett företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten vara avdragsgill vid beräkningen av beskattningsbar vinst för sådant företag på samma villkor som motsvarande utbetalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 6 of Article 11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 6 of Article 13, apply, interest, commission, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same condition as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 

På samma sätt skall skuld, som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vid beräkningen av företagets beskattningsbara förmögenhet vara avdragsgill som om skulden innehafts till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of such enterprise, be deductible as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

 

5. I denna artikel avser uttrycket ”beskattning” skatter av varje slag och beskaffenhet.

 
 

Artikel 27 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Artikel 27

 

Article 27

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

Mutual agreement procedure

 

1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist. Sådan framställning skall göras inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot avtalet.

 

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the first notification of the action which gives rise to the taxation not in accordance with the Convention.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsfrister i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommission bestående av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

4. The competent authorities of the Contraction States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

 

Artikel 28 Utbyte av upplysningar

Artikel 28

 

Article 28

 

Utbyte av upplysningar

 

Exchange of information

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal och för att genomföra bestämmelserna i de avtalsslutande staternas lagstiftning beträffande skatter, som avses i detta avtal, i den utsträckning beskattningen enligt denna lagstiftning står i överensstämmelse med detta avtal. De utbytta upplysningarna skall behandlas som hemliga och får icke yppas för andra personer eller myndigheter än sådana som handlägger taxering eller uppbörd av skatter som omfattas av detta avtal.

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of the Convention.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall icke anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat:

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

 

a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

b) att lämna upplysningar, som icke är tillgängliga enligt lagstiftningen eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

c) att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

 

Artikel 29 Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Artikel 29

 

Article 29

 

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

 

Diplomatic and consular officials

 

Detta avtal påverkar icke de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Artikel 30 Ikraftträdande

Artikel 30

 

Article 30

 

Ikraftträdande

 

Entry into force

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna utväxlas i Bukarest snarast möjligt. (Fotnot: Ratifikationshandlingarna utväxlades den 8 december 1978.)

 

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Bucharest as soon as possible.

 

2. Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

 

a) I Sverige:

 

a) in Sweden:

 

Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari det år utväxlingen äger rum eller senare samt beträffande förmögenhet som innehas vid utgången av det år under vilket utväxlingen äger rum eller senare.

 

in the case of income derived on or after 1st January in the year in which the exchange of instruments of ratification takes place, and in the case of capital which is held at the expiry of the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place or subsequent years;

 

b) I Rumänien

 

b) in Romania:

 

Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari det år utväxlingen äger rum eller senare.

 

in the case of income derived on or after 1st January in the year in which the exchange of instruments of ratification takes place.

 

Artikel 31 Upphörande

Artikel 31

 

Article 31

 

Upphörande

 

Termination

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att   senast den 30 juni under ett kalenderår, som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år efter dagen för avtalets ikraftträdande   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning tillämpas avtalet sista gången:

 

This Convention shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination. In such event the Convention shall be applied for the last time:

 

a) I Sverige:

 

a) in Sweden:

 

Beträffande skatt på inkomst förvärvad under det år uppsägning sker samt beträffande skatt på förmögenhet som innehas vid utgången av det år uppsägning sker.

 

in respect of taxes pertaining to income derived in the year in which such notice is given, and taxes pertaining to capital which is held at the expiry of the year in which such notice is given.

 

b) I Rumänien:

 

b) in Romania:

 

Beträffande skatt på inkomst förvärvad under det år uppsägning sker.

 

in respect of taxes pertaining to income derived in the year in which such notice is given.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Convention and have affixed thereto their seals.

 

Som skedde i Stockholm den 22 december 1976 i två exemplar på svenska, rumänska och engelska språken, vilka tre texter äga lika vitsord. I fall av tvist om tolkningen av bestämmelserna i detta avtal skall den engelska texten äga företräde.

 

Done at Stockholm, this 22nd day of December, 1976 in duplicate in the Swedish, Romanian and English languages, the three texts having the same value. In the case there is any divergence of interpretation of the provisions of this Convention the English text shall prevail.

 

Bilaga 2

Protokoll

Protokoll

 

Protocol

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sverige och Socialistiska Republiken Rumänien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har undertecknade överenskommit, att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet.

 

At the time of signing the Convention between the Kingdom of Sweden and the Socialist Republic of Romania for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and Capital, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

 

Till artikel 12

 

Ad Article 12

 

Vid beräkning av det belopp som enligt artikel 12 punkt 2 får beskattas skall avdrag medges för kostnader hänförliga till den utbetalade provisionen. Sådant avdrag skall medges med ett belopp motsvarande 50 procent av provisionens bruttobelopp.

 

For the purposes of determining the taxable amount under paragraph 2 of Article 12 deduction shall be allowed for costs connected with the commission paid in an amount corresponding to 50 per cent of the gross amount of the commission.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Convention and have affixed thereto their seals.

 

Som skedde i Stockholm den 22 december 1976 i två exemplar på svenska, rumänska och engelska språken, vilka tre texter äga lika vitsord. I fall av tvist om tolkningen av bestämmelserna i detta avtal skall den engelska texten äga företräde.

 

Done at Stockholm, this 22nd day of December, 1976 in duplicate in the Swedish, Romanian and English languages, the three texts having the same value. In the case there is any divergence of interpretation of the provisions of this Convention the English text shall prevail.

 

Bilaga 3

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgörs i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet inte föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrivs i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot lända till efterrättelse.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit har medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. 27 punkt 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning görs hos regeringen och bör inges snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige samt av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst   t.ex. vissa slag av periodiskt understöd   är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas art. 23.

Vissa slag av förmögenhet är särskilt behandlade i art. 24 punkterna 1 3. I övrigt sker beskattningen enligt art. 24 punkt 4. Jfr även art. 25.

B. Särskilda anvisningar

till art. 1 och 4.

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Rumänien.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt rumänska beskattningsregler anses bosatt i Rumänien. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpning av art. 4 anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Rumänien.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370). 18 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 18 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpning av art. 4 anses bosatt i Rumänien, såvitt fråga är om rumänsk beskickning eller lönat rumänskt konsulat i Sverige.

till art. 2.

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan beskattning se dock art. 26 punkt 5.

till art. 6.

Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelsen [jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370)]. Inkomst som omfattas av art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 13.

till art. 7.

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. 5.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Rumänien, får den till verksamheten vid driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men rumänsk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 25 punkterna 1 och 3. I fråga om avräkning i vissa fall av rumänsk skatt som eftergivits (art. 25 punkt 2) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Rumänien bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2 och 3. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i nämnda bestämmelser angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället.

Om inkomst av internationella transporter finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8.

Inkomst av sjöfart, luftfart, järnvägs- eller landsvägstransport i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

till art. 9.

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Äger sådan omräkning rum mellan företag i Sverige och Rumänien, skall skattechefen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10.

 1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

 2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Rumänien och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Rumänien, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

  Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 10 punkt 4 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 4 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Frågan om avdrag för ränta på skuld, som belöper på aktier eller andelar i det rumänska bolaget, bedöms vid tillämpningen av 39 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) som om utdelning, för vilken skattefrihet åtnjuts enligt avtalet, hade undantagits från skatteplikt enligt 54 § samma lag.

  I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för rumänsk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 25 punkterna 1 och 3 genom avräkning av rumänsk skatt som uttagits enligt art. 10 punkt 2. Den rumänska skatten får därvid inte överstiga 10 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

 3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Rumänien och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Rumänien, tillämpas art. 7. Utdelningen skall, om inte annat gäller på grund av art. 10 punkt 4, i detta fall beskattas i Sverige men rumänsk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 25 punkterna 1 och 3. I fråga om avräkning i vissa fall av rumänsk skatt som eftergivits (art. 25 punkt 2) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

 4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Rumänien och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Sverige, uttages kupongskatt med 10 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till inkomst- och debiteringslängderna.

  Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

  Om den utdelningsberättigade har fast driftställe i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället, tillämpas art. 7. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11.

 1. Ränta som utbetalas från Rumänien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige beskattas här.

  Är räntan inte hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Rumänien, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för rumänsk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader etc. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 25 punkterna 1 och 3 genom avräkning av rumänsk skatt, som uttagits enligt art. 11 punkt 2. Den rumänska skatten får därvid inte överstiga 10 % av räntans belopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

  Är räntan hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Rumänien, tillämpas art. 7. Rumänsk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 25 punkterna 1 och 3. I fråga om avräkning i vissa fall av rumänsk skatt som eftergivits (art. 25 punkt 2) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

 2. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Rumänien, kan enligt gällande skatteförfattningar inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst i förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse [jfr. punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370], beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Sverige.

till art. 12.

 1. Vad som förstås med uttrycket” provision” anges i art. 12 punkt 3.

 2. Provision, som utbetalas från Rumänien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

  Har den verksamhet som ger upphov till provisionen inte verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Rumänien, beräknas svensk skatt på provisionens bruttobelopp utan avdrag för rumänsk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för kostnader. Svensk skatt på provisionen nedsätts enligt art. 25 punkterna 1 och 3 genom avräkning av rumänsk skatt, som uttagits enligt art. 12 punkt 2. Den rumänska skatten får därvid inte överstiga 10 % av provisionens belopp efter avdrag för kostnader hänförliga till den utbetalade provisionen. Sådant avdrag skall enligt det till avtalet fogade protokollet medges med ett belopp motsvarande 50 % av provisionens bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid arvräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

  Har den verksamhet som ger upphov till provisionen inte verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Rumänien, tillämpas art. 7. Rumänsk skatt på provisionen avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 25 punkterna 1 och 3. I fråga om avräkning i vissa fall av rumänsk skatt som eftergivits (art. 25 punkt 2) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

 3. Provision, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Rumänien, beskattas i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på provisionen enligt art. 12 punkt 2 inte överstiga 10 % av provisionens belopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

  Vid beräkning av det belopp som får beskattas skall avdrag i vanlig ordning medges för kostnader hänförliga till den utbetalade provisionen. För det fall att dessa kostnader understiger 50 % av provisionens bruttobelopp skall sådant avdrag enligt det till avtalet fogade protokollet ändock medges med ett belopp motsvarande 50 % av provisionens bruttobelopp. Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än provisionen, anses på provisionen belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som provisionen   efter avdrag för kostnader som nyss angivits   utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna provisionens bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på provisionen belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10 % av provisionens belopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till inkomst- och debiteringslängderna.

  Exempel: En person med hemvist i Rumänien uppbär provision från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kronor. Till provisionen hänförliga kostnader uppgår till 5 000 kr. Den skattskyldige antas vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 10 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda: (5 000+10 000 1 000=) 14 000 kronor. I deklarationen antecknas: ”Enligt avtalet med Rumänien skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av 5 000/15 000 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på 5 000 kronor, överstiger 10 % av 5 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 5 000/15 000 av hela den statliga inkomstskatten.”

till art. 13.

 1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 13 punkt 3 gäller följande.

  Royalty, som utbetalas från Rumänien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

  Är royaltyn inte hänförlig till rätt eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Rumänien, beräknas svensk skatt på royaltyns bruttobelopp utan avdrag för rumänsk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för kostnader. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 25 punkterna 1 och 3 genom avräkning av rumänsk skatt som uttagits enligt art. 13 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp.

  Är royaltyn hänförlig till rätt eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Rumänien, tillämpas art. 7. Rumänsk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 25 punkterna 1 och 3. I fråga om avräkning i vissa fall av rumänsk skatt som eftergivits (art. 25 punkt 2) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

  Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Rumänien, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 13 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. 13 punkt 2 inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

  Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn   efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn   utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till inkomst- och debiteringslängderna.

  Exempel: En person med hemvist i Rumänien uppbär royalty från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+5 000 1 000=) 13 500 kronor. I deklarationen antecknas:” Enligt avtalet med Rumänien skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, överstiger 10 % av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten”.

 2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av gruva, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 14

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Rumänien förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige eller aktier i bolag vars väsentliga tillgång utgörs av här belägen fastighet, beskattas här. De svenska bestämmelserna om beskattning av vinst genom avyttring av aktier i bolag som avses i art. 14 punkt 1 finns i 35 § 3 mom. sjunde stycket kommunalskattelagen (1928:370). Enligt art. 14 punkt 4 får vidare svensk skatt under vissa förutsättningar uttagas även på vinst som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Rumänien genom avyttring av aktier i svenskt bolag. Slutligen beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har här. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom, som ingår i en i Sverige belägen stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här, om inte annat följer av sista meningen av art. 14 punkt 2. Enligt art. 14 punkt 1 får rumänsk skatt uttagas på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fastighet belägen i Rumänien eller aktier i bolag vars väsentliga tillgång utgörs av där belägen fastighet. Motsvarande gäller enligt art. 14 punkt 2 i fråga om lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har i Rumänien, eller lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken inkomsttagaren har i Rumänien. Vidare får rumänsk skatt under de förutsättningar som anges i art. 14 punkt 4 uttagas på vinst som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige genom avyttring av aktier i rumänskt bolag.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt art. 25 punkterna 1 och 3 genom avräkning av den rumänska skatt som har påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

till art. 15

 1. Vad som förstås med uttrycket ”fritt yrke” anges i art. 15 punkt 2.

 2. Inkomst av fritt yrke beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 15 punkt 1 eller utövas verksamheten under mer än 183 dagar av beskattningsåret i den andra staten, får inkomsten beskattas i den stat där anordningen finns eller där verksamheten annars utövas.

  Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke genom verksamhet vid stadigvarande anordning i Rumänien eller genom verksamhet där under mer än 183 dagar av beskattningsåret, får inkomsten beskattas i Sverige men rumänsk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. 25 punkterna 1 och 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

 3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 18.

till art. 16

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 16 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 16 punkterna 2 och 3, art. 17, art. 18 punkt 3 samt art. 21 och 22.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 18.

till art. 17.

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Rumänien, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Rumänien, får inkomsten beskattas i Sverige men rumänsk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 25 punkterna 1 och 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

till art. 18.

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt professionella idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i regel i den stat där verksamheten utövas (art. 18 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 18 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten är anställd) än artisten eller idrottsmannan själv. Bestämmelserna i art. 18 punkterna 1 och 2 tillämpas inte i fall som avses i art. 18 punkt 3. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 18 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 19.

Pension på grund av enskild tjänst samt livränta beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. 19 punkterna 1 och 3).

Pension och annan utbetalning enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till person med hemvist i Rumänien får enligt art. 19 punkt 2 beskattas här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär utbetalning enligt rumänsk socialförsäkringslagstiftning, beskattas i Sverige för sådan utbetalning men rumänsk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten på inkomsten enligt art. 25 punkterna 1 och 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 25.

till art. 20.

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter för arbete utfört i allmän tjänst beskattas enligt huvudregeln i art. 20 punkt 1 a endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 20 punkt 1 b endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte har hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension, som utbetalas av   eller från fonder inrättade av   en av staterna, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter på grund av allmän tjänst, beskattas enligt art. 20 punkt 2 a i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 20 punkt 2 b endast i denna stat.

Ersättning (inkl. pension), som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 16, 17 och 19.

till art. 25.

 1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Detsamma gäller i fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten eller förmögenheten kan beskattas även i Rumänien, medges lättnad vid den rumänska beskattningen enligt art. 25 punkterna 1 och 3.

 2. Inkomst från Rumänien, som uppbärs av person med hemvist i Sverige, medtas vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Rumänien. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Likaså medtas förmögenhetstillgång, som är belägen i Rumänien, vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten nedsätts genom avräkning enligt art. 25 punkterna 1 och 3, om inte fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3.

  Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för rumänsk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 25 punkt 1 ett belopp motsvarande den rumänska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av rumänsk skatt på utdelning, ränta, provision och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10, anvisningspunkten 1 till art. 11, anvisningspunkten 2 till art. 12 samt anvisningspunkten 1 till art. 13. Har rumänsk skatt enligt avtalet uttagits på inkomst av rörelse, som har bedrivits i Rumänien, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

  Har befrielse eller nedsättning meddelats i fråga om rumänsk skatt som enligt art. 7 kan utgå på inkomst vilken förvärvas av fast driftställe som person med hemvist i Sverige har i Rumänien, skall på grund av föreskriften i art. 25 punkt 2 från den svenska skatten på sådan inkomst avräknas ett belopp motsvarande den rumänska skatt som skulle ha utgått, om sådan befrielse eller nedsättning ej hade meddelats.

  Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten upptas till beskattning, förete bevis eller annan utredning av den rumänska skatt som har påförts inkomsten eller skulle ha påförts denna om skattebefrielse eller skattenedsättning som avses i föregående stycke ej hade meddelats.

  Avräkning av rumänsk inkomstskatt får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Rumänien belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Rumänien till så stor andel som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Rumänien.

  Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

  Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den rumänska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till inkomst- och debiteringslängderna.

  Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Rumänien med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antas belöpa rumänsk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+90 000 10 000=) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas:  ”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Rumänien skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

  Anvisningarna i denna punkt om avräkning av svensk inkomstskatt gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av rumänsk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt.

 3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt art. 8 punkterna 1 och 3, art. 14 punkt 2 sista meningen, art. 20 punkt 1 a eller 2 a eller art. 24 punkt 3 skall beskattas endast i Rumänien, medtages inkomsten eller förmögenheten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt respektive statlig förmögenhetsskatt uträknas i vanlig ordning. Från de sålunda uträknade inkomstskatterna respektive förmögenhetsskatten avräknas ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna respektive förmögenhetsskatten som vid proportionell fördelning belöper på den inkomst eller förmögenhet som enligt avtalet skall beskattas endast i Rumänien.

  Exempel:En rumänsk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från rumänska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50 000 kronor och åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 9 000 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir såväl statligt som kommunalt (10 050+50 000 9 000=) 51 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit (50 000 9 000=) 41 000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 51 000 kronor, nedsätts med vardera 51 000 41 000/51 000.

I de fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna eller förmögenhetsskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till inkomst- respektive förmögenhetslängden samt debiteringslängden.

till art. 26.

Av art. 26 punkt 2 följer att bolag i Rumänien inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

SFS 1979:834

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:57

(Utkom d. 1 mars 1979.)

a) Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

b) Förordningen tillämpas på inkomst som har förvärvats fr.o.m. d. 1 jan. 1978 samt på förmögenhetsskatt som har fastställts vid taxering år 1979 eller senare år.

SFS 1979:834

(Utkom d. 23 okt. 1979.)

a) Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

b) Förordningen tillämpas på inkomst som har förvärvats fr.o.m. d. 1 jan. 1978 samt på förmögenhetsskatt som har fastställts vid taxering år 1979 eller senare år.