Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1980:864) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien

Skatteavtal Tjeckoslovakien

Utfärdad: 1980-11-13

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Tjeckoslovakien undertecknade den 16 februari 1979 skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Bilaga 1

Avtal mellan Tjeckoslovakiska Socialistiska Republiken och Konungariket Sverige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Convention between the Kingdom of Sweden and the Czechoslovak Socialist Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital

 

Avtal mellan Tjeckoslovakiska Socialistiska Republiken och Konungariket Sverige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

The Kingdom of Sweden and the Czechoslovak Socialist Republic desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and on Capital, have agreed as follows:

 

Tjeckoslovakiska Socialistiska Republiken och Konungariket Sverige har, föranledda av önskan att ingå avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, överenskommit om följande bestämmelser:

 

Artikel 1 Personer som omfattas av avtalet

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal scope

 

Personer som omfattas av avtalet

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal är tillämpligt på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller båda staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som uttages för envar av de avtalsslutande staterna, deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, oberoende av sättet på vilket skatterna uttages.

 

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

 

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller fast egendom, skatter på företags sammanlagda belopp av utbetalade löner samt skatter på värdestegring.

 

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

 

3. De för närvarande utgående skatter på vilka avtalet tillämpas är:

 

a) In Czechoslovakia:

 

a) I Tjeckoslovakien:

 

(i) the taxes on profits;

 

1) inkomstskatterna (the taxes on profits);

 

(ii) the wages tax;

 

2) löneskatten (the wages tax);

 

(iii) the tax on income from literary and artistic activities;

 

3) skatten på inkomst från litterär eller konstnärlig verksamhet (the tax on income from literary and artistic activities);

 

(iv) the agricultural tax;

 

4) jordbruksskatten (the agricultural tax);

 

(v) the tax on population income;

 

5) skatten på fysiska personers inkomst (the tax on population income);

 

(vi) the house tax; and

 

6) husskatten (the house tax); samt

 

(vii) the capital tax

 

7) förmögenhetsskatten (the capital tax)

 

(hereinafter referred to as ”Czechoslovak tax”).

 

(skatt av sådant slag benämnes i det följande ”tjeckoslovakisk skatt”).

 

b) In Sweden:

 

b) I Sverige:

 

(i) the State income tax, including sailors‘ tax and coupon tax;

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company;

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

 

(iii) the tax on public entertainers;

 

3) bevillningsavgiften;

 

(iv) the communal income tax; and

 

4) den kommunala inkomstskatten; samt

 

(v) the State capital tax

 

5) den statliga förmögenhetsskatten;

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

(skatt av sådant slag benämnes i det följande ”svensk skatt”).

 

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

 

4) Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

a) the term ”Czechoslovakia” means the Czechoslovak Socialist Republic;

 

a) Uttrycket ”Tjeckoslovakien” åsyftar Tjeckoslovakiska Socialistiska Republiken.

 

b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea bed or in its subsoil may be exercised;

 

b) Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag.

 

c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Sweden or Czechoslovakia, as the context requires;

 

c) Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Tjeckoslovakien eller Sverige, alltefter som sammanhanget kräver.

 

d) the term ”person” comprises an individual, a company and any other body of persons;

 

d) Uttrycket ”person” inbegriper fysisk person, bolag och varje annan sammanslutning av personer.

 

e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

e) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

 

f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

f) Uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrives av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrives av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 

g) the term ”national” means:

 

g) uttrycket ”medborgare” åsyftar:

 

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

 

1) varje fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat;

 

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the law in force in a Contracting State;

 

2) varje juridisk person eller annan sammanslutning som bildats enligt gällande lag i en avtalsslutande stat.

 

h) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

h) Uttrycket ”internationell trafik” åsyftar varje resa utförd av skepp eller luftfartyg som användes av ett företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat, utom då resan med skeppet eller luftfartyget sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

 

i) the term ”competent authority” means:

 

i) Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in the case of Czechoslovakia the Minister of Finance of the Czechoslovak Socialist Republic or his authorized representative;

 

1) I Tjeckoslovakien:Den Tjeckoslovakiska Socialistiska Republikens finansminister eller dennes befullmäktigade ombud.

 

(ii) in the case of Sweden, the Minister of the Budget or his authorized representative.

 

2) I Sverige: Budgetministern eller dennes befullmäktigade ombud.

 

2. In the application of this Convention by a Contracting State, any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvitt inte sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd inte angivits särskilt, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.

 

Artikel 4 Skatterättsligt hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Fiscal domicile

 

Skatterättsligt hemvist

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” varje person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande omständighet.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

 

a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests).

 

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has no permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode.

 

b) Om det inte kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har centrum för levnadsintressena, eller om han inte i någondera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

 

c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he skall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national.

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

 

d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person som ej är fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personalen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Convention the term ”permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

 

2. The term ”permanent establishment” shall include especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” omfattar särskilt:

 

a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

b) a branch;

 

b) filial,

 

c) an office;

 

c) kontor,

 

d) a factory;

 

d) fabrik,

 

e) a wo rkshop;

 

e) verkstad,

 

f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

 

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgång,

 

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

 

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete som varar mer än tolv månader.

 

3. The term ”permanent establishment” shall not be deemed to include:

 

3. Uttrycket ”fast driftställe” anses inte innefatta:

 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

 

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise;

 

e) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art för företaget,

 

f) an assembly project carried on by an enterprise of a Contracting State in connection with the delivery of machinery or equipment from that State to the other Contracting State.

 

f) plats för installationsarbete som bedrives av företag i en avtalsslutande stat i samband med leverans av maskiner eller utrustning från denna stat till den andra avtalsslutande staten.

 

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State   other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies   shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

 

4. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten   härunder inbegripes inte sådan oberoende representant som avses i punkt 5   behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten, om han innehar och i denna stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

 

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelse i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid utövar sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som utövar affärsverksamhet i denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

 

Artikel 6 Inkomst av fastighet

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from immovable property

 

Inkomst av fastighet

 

1. Income from immovable property including income from agriculture or forestry may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1. Inkomst av fastighet, däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk, får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

2. a) The term ”immovable property” shall, subject to the provisions of sub-paragraphs b) and c), be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated.

 

2. a) Uttrycket ”fastighet” har   såvida inte bestämmelserna i punkterna b) och c) föranleder annat   den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den stat, där fastigheten i fråga är belägen.

 

b) The term ”immovable property” shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting immovable property apply, usufruct of immovable property, and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources.

 

b) Uttrycket ”fastighet” inbegriper dock alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång.

 

c) Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

c) Skepp, båtar och luftfartyg anses inte som fastighet.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom varje annan användning av fastighet.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fastighet, som tillhör företag och på inkomst av fastighet, som användes vid utövande av fritt yrke.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Business profits

 

Inkomst av rörelse

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten genom där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänföres i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

3. Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat bestämmas i en avtalsslutande stat på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt 2 inte hindra, att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes genom ett sådant förfarande. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet står i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna.

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Inkomst anses inte hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestämmes inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte särskilda förhållanden föranleder annat.

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

7. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

Article 8

 

Artikel 8

 

Shipping and air transport

 

Sjöfart och luftfart

 

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

1. Inkomst som förvärvas genom utövande av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

2. If the place of effective management of an enterprise carrying on shipping in international traffic is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

 

2. Om företag, som bedriver sjöfart i internationell trafik, har sin verkliga ledning ombord på ett skepp, anses ledningen utövad i den avtalsslutande stat där skeppet har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande stat där skeppets redare har hemvist.

 

3. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den del av konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation by enterprises of the Contracting States in a pool, a joint business or in an international operating agency.

 

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även beträffande inkomst som förvärvas genom deltagande av ett företag i en avtalsslutande stat i en pool, ett gemensamt företag eller i en internationell trafikorganisation.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

Where

 

I fall då

 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

Artikel 10 Utdelning

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a compa ny which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men skatten får inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the Contracting State of which the company is a resident shall not levy a tax on dividends paid by that company to a company the capital of which is wholly or partly divided into shares and which is a resident of the other Contracting State and holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall den avtalsslutande stat där bolaget har hemvist inte beskatta utdelning som detta bolag betalar till ett bolag, vars kapital helt eller delvis är fördelat på aktier, om sistnämnda bolag har hemvist i den andra avtalsslutande staten och direkt behärskar minst 25 procent av det utdelande bolagets kapital.

 

4. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraphs 2 and 3.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av punkterna 2 och 3.

 

5. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

6. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subject to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

6. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist i skattehänseende behandlas som inkomst av aktier.

 

7. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, dividends paid by a company being a resident of a Contracting State to a company which is a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in that other State to the extent that the dividends would have been exempt under the law of that State if both companies had been residents of that State.

 

7. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning, som betalas av bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, undantagen från beskattning i denna andra stat i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt lagstiftningen i denna stat, om båda bolagen haft hemvist där.

 

8. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

8. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse genom fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

9. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject the company‘s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid, or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

 

9. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som ej har hemvist i denna andra stat, och ej heller någon skatt på bolagets inte utdelade vinst, även om utdelningen eller den inte utdelade vinsten helt eller delvis utgöres av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

1. In terest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat.

 

2. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor‘s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to bonds or debentures.

 

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slag av fordran, antingen den utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller ej, samt i synnerhet inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet premier och liknande utbetalningar, som är knutna till obligationer och debentures.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse genom fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning samt den fordran för vilken räntan i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

4. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådana fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat men skatten får inte överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, royalties from any copyright of literary, artistic or scientific work shall be taxable only in the Contracting State, where the recipient of such royalties is resident.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 beskattas royalty för upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk endast i den avtalsslutande stat där den som uppbär sådan royalty har hemvist.

 

4. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or any industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience and any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting.

 

4. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av belopp som betalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur och för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk, biograffilmer samt filmer eller band för radio- eller televisionsutsändningar häri inbegripna.

 

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse genom fast driftställe beläget i den andra avtalsslutande staten från vilken royaltyn härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning samt den rätt eller egendom för vilken royaltyn i fråga betalas äger verkligt samband med sådant fast driftställe eller stadigvarande anordning. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

6. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är denna avtalsslutande stat själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket rätten eller egendomen, som ger upphov till royaltyn, förvärvats och royaltyn bestrides av det fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

7. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade royaltybeloppet med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller de upplysningar för vilka royaltyn erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Article 13

 

Artikel 13

 

Capital gains

 

Realisationsvinst

 

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, or from the alienation of shares or similar rights in a company the assets of which consist mainly of immovable property, may be taxed in the Contracting State in which such immovable property is situated.

 

1. Vinst genom överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 eller vinst genom överlåtelse av aktier eller liknande rättigheter i bolag, vars tillgångar huvudsakligen utgöres av fastighet, får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in the other State. However, gains from the alienation of movable property of the kind referred to in paragraph 3 of Article 22 shall be taxable only in the Contracting State in which such movable property is taxable according to the said Article.

 

2. Vinst genom överlåtelse av lös egendom hänförlig till tillgångar nedlagda i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning. Vinst genom överlåtelse av sådan lös egendom som avses i artikel 22 punkt 3 beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat där sådan lös egendom beskattas enligt nämnda artikel.

 

3. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

3. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna 1 och 2 angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

Artikel 14 Fritt yrke

Article 14

 

Artikel 14

 

Independent personal services

 

Fritt yrke

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State, but only so much of it as is attributable to that fixed base.

 

1. Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan liknande självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, såvida han inte i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för utövande av verksamheten. Om han har en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra avtalsslutande stat men endast så stor del därav som är hänförlig till denna anordning.

 

2. The term ”professional services” includes, especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Article 15

 

Artikel 15

 

Dependent personal services

 

Enskild tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Där inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna stat såvida inte arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbäres för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas inkomst, vilken uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utföres i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att

 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, and

 

a) inkomsttagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under ifrågavarande kalenderår, och

 

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not resident of the other State, and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som inte har hemvist i den andra staten, samt

 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får inkomst av arbete, som utföres ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utföres ombord på luftfartyg som användes i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Artikel 16 Styrelsearvoden

Article 16

 

Artikel 16

 

Directors‘ fees

 

Styrelsearvoden

 

Directors‘ fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 17 Artister och idrottsmän

Article 17

 

Artikel 17

 

Artistes and athletes

 

Artister och idrottsmän

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och andra liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom den verksamhet de personligen utövar i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

2. Where income in respect of personal activities as such of an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personligt arbete, som utföres av artist eller idrottsman i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived from such activities, as defined in paragraph 1, performed within the framework of cultural exchange between the Contracting States, shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 är inkomst, som förvärvas genom sådan verksamhet som avses i punkt 1 och som utövas inom ramen för kulturutbyte mellan de avtalsslutande staterna, undantagen från beskattning i den stat där verksamheten utövas.

 

Artikel 18 Allmän tjänst

Article 18

 

Artikel 18

 

Government service

 

Allmän tjänst

 

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utföres i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other Contracting State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utföres i denna andra stat och mottagaren är en person med hemvist i denna stat som

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services; or

 

2) inte erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet eller

 

(iii) is not subject to tax in respect of such remuneration in the Contracting State from which the remuneration is paid.

 

3) inte är skattskyldig för ersättningen i den avtalsslutande stat från vilken den utbetalas.

 

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

 

2. a) Pension, som betalas av   eller från fonder inrättade av   en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient is a national of and a resident of that State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om mottagaren av pensionen är medborgare och har hemvist i denna stat.

 

3. The provisions of Articles 15, 16 and 19 shall apply to remuneration and pension in respect of services rendered in connection with any business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 19 tillämpas på ersättning och pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrives av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

Artikel 19 Pensioner

Article 19

 

Artikel 19

 

Pensions

 

Pensioner

 

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar remunerations paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in the State where they arise.

 

Där inte bestämmelserna i artikel 18 punkt 2 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning, som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i den stat varifrån ersättningen härrör.

 

Artikel 20 Studerande

Article 20

 

Artikel 20

 

Students

 

Studerande

 

1. A student or business apprentice who is present i n a Contracting State solely for the purpose of his education or training and who is, or was immediately before his stay in that State, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned State in respect of payments received for the purpose of his maintenance, education or training provided that such payments are made to him from sources outside that first-mentioned State.

 

1. Studerande eller affärspraktikant, som vistas i en avtalsslutande stat uteslutande för sin undervisning eller utbildning och som har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen utbetalas till honom från källa utanför denna förstnämnda stat.

 

2. A student at a university or other educational institution in a Contracting State, who during a temporary stay in the other Contracting State holds an employment in that other State for a period not exceeding 100 days in a calendar year for the purpose of obtaining practical experience in connection with his studies, shall be taxable in that other State only for such part of the income from the employment as exceeds 1 500 Swedish kronor a calendar month or the equivalent in Czechoslovak currency. The exemption granted under this paragraph shall not, however, exceed an aggregate amount of 4 500 Swedish kronor or the equivalent in Czechoslovak currency. Any amount exempted from tax under this paragraph shall include personal allowances for the calendar year in question.

 

2. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i en avtalsslutande stat, som under tillfällig vistelse i den andra avtalsslutande staten innehar anställning i denna andra stat under en tidrymd av högst 100 dagar under ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i denna andra stat endast för den del av inkomsten av anställningen som överstiger 1 500 svenska kronor per kalendermånad eller motvärdet i tjeckoslovakisk valuta. Skattebefrielse enligt denna punkt medges dock med ett sammanlagt belopp av högst 4 500 svenska kronor eller motvärdet i tjeckoslovakisk valuta. Belopp för vilket skattefrihet erhålles enligt denna punkt innefattar personliga avdrag för ifrågavarande kalenderår.

 

Artikel 21 Inkomst som inte uttryckligen nämnts

Article 21

 

Artikel 21

 

Income not expressly mentioned

 

Inkomst som inte uttryckligen nämnts

 

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

Inkomst, som inte uttryckligen nämnts i föregående artiklar i detta avtal och som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

 

Artikel 22 Förmögenhet

Article 22

 

Artikel 22

 

Capital

 

Förmögenhet

 

1. Capital represented by immovable property, as defin ed in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such immovable property is situated.

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment of an enterprise, or by movable property pertaining to a fixed base used for the performance of professional services, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som är hänförlig till tillgångar nedlagda i ett företags fasta driftställe, eller av lös egendom, som ingår i stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.

 

3. Ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

3. Skepp och luftfartyg, som användes i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som tillhör person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

 

Artikel 23 Undvikande av dubbelbeskattning

Article 23

 

Artikel 23

 

Elimination of double taxation

 

Undvikande av dubbelbeskattning

 

1. In Czechoslovakia, double taxation will be avoided in the following manner:

 

1. I Tjeckoslovakien undvikes dubbelbeskattning på följande sätt:

 

a) Where a resident of Czechoslovakia derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, Czechoslovakia shall, subject to the provisions of sub-paragraph b) of this paragraph, exempt such income or such capital from tax but may, in calculating tax on the remaining income or capital of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income or capital had not been so exempted.

 

a) Om person med hemvist i Tjeckoslovakien uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall Tjeckoslovakien   såvida icke bestämmelserna i punkt b) nedan föranleder annat   undantaga sådan inkomst eller förmögenhet från beskattning men får vid beräkningen av skatten på denna persons övriga inkomst eller förmögenhet tillämpa den skattesats som skulle ha tillämpats, om den sålunda undantagna inkomsten eller förmögenheten inte hade undantagits från beskattning.

 

b) Czechoslovakia, when imposing taxes on its residents, may include in the tax base the items of income which according to the provisions of Articles 10, 12, 16 and 17 of this Convention may also be taxed in Sweden but shall allow as a deduction from the amount of tax computed on such a base an amount equal to the tax paid in Sweden. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Czechoslovak tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 12, 16 and 17 of this Convention may be taxed in Sweden.

 

b) Tjeckoslovakien får, vid beskattningen av personer med hemvist där, i beskattningsunderlaget inräkna inkomst som enligt bestämmelserna i artiklarna 10, 12, 16 och 17 i detta avtal får beskattas även i Sverige men skall från den sålunda beräknade skatten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga beloppet av den del av den tjeckoslovakiska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 10, 12, 16 och 17 i detta avtal får beskattas i Sverige.

 

2. In Sweden, double taxation will be avoided in the following manner:

 

2. I Sverige undvikes dubbelbeskattning på följande sätt:

 

a) Subject to the provisions of sub-paragraph b) of this paragraph and of paragraph 7 of Article 10, where a resident of Sweden derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Czechoslovakia, Sweden shall allow:

 

a) Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Tjeckoslovakien, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i punkt b) nedan eller i artikel 10 punkt 7 föranleder annat,

 

(i) as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the income tax paid in Czechoslovakia;

 

1) från skatten på vederbörande persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Tjeckoslovakien;

 

(ii) as a deduction from the tax on the capital of that person, an amount equal to the capital tax paid in Czechoslovakia.

 

2) från skatten på vederbörande persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Tjeckoslovakien.

 

The deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, respectively, as computed before the deduction is given, which is appropriate, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Czechoslovakia.

 

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga beloppet av den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller den förmögenhet som får beskattas i Tjeckoslovakien.

 

b) Where a resident of Sweden derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Czechoslovakia, Sweden may include this income or capital in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax or capital tax that part of the income tax or capital tax, respectively, which is appropriate, as the case may be, to the income derived from or the capital owned in Czechoslovakia.

 

b) Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Tjeckoslovakien, får Sverige inräkna inkomsten eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som uppburits från Tjeckoslovakien eller den förmögenhet som innehas där.

 

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

Article 24

 

Artikel 24

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav som medborgarna i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet.

 

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

Denna bestämmelse anses inte medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges personer med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 4 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same condition as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Utom i de fall då artikel 9, artikel 11 punkt 4 eller artikel 12 punkt 7 tillämpas, skall ränta, royalty eller annan utbetalning från ett företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten vara avdragsgill vid beräkningen av beskattningsbar vinst för sådant företag på samma villkor som motsvarande utbetalningar till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

På samma sätt skall skuld, som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vid beräkningen av företagets beskattningsbara förmögenhet vara avdragsgill som om skulden uppkommit i förhållande till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

 

5. In this Article the term ”taxation” means taxes of every kind and description.

 

5. I denna artikel avses med uttrycket ”beskattning” skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 25

 

Artikel 25

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

 

1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommission bestående av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

Article 26

 

Artikel 26

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities, including courts, other than those concerned with the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of taxes which are the subject of the Convention.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal och för att genomföra bestämmelserna i de avtalsslutande staternas lagstiftning beträffande sådana skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning står i överensstämmelse med detta avtal. De utbytta upplysningarna skall behandlas som hemliga och får inte yppas för andra personer eller myndigheter, domstolar häri inbegripna, än sådana som handlägger taxering eller uppbörd eller avgör indrivnings- eller åtalsfrågor beträffande sådana skatter som omfattas av avtalet.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) att lämna upplysningar, som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

Artikel 27 Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Article 27

 

Artikel 27

 

Diplomatic and consular officials

 

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Detta avtal påverkar inte de privilegier i beskattningshänseende som enligt folkrättens allmänna regler eller föreskrifter i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

 

Artikel 28 Ikraftträdande

Article 28

 

Artikel 28

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Stockholm as soon as possible.

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna utväxlas i Stockholm snarast möjligt.

 

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect in the case of income derived on or after 1st January next following the year in which the exchange of instruments of ratification takes place, and in the case of capital which is assessed in or after the second calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place.

 

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari året närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare, och beträffande förmögenhet, som taxeras andra kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare.

 

3. The exchange of notes of 25 October 1962 between the Swedish Government and the Czechoslovak Government on reciprocal exemption from income tax on profits from the operation of air transport in international traffic and from capital tax shall cease to have effect from the dates on which the present Convention shall have effect in accordance with the provisions of paragraph 2.

 

3. Noteväxlingen den 25 oktober 1962 mellan svenska regeringen och tjeckoslovakiska regeringen rörande ömsesidigt fritagande från beskattning av inkomster härrörande från luftfartstrafik samt av förmögenhet skall upphöra att gälla från och med de tidpunkter då förevarande avtal blir tillämpligt enligt bestämmelserna i punkt 2.

 

Artikel 29 Upphörande

Article 29

 

Artikel 29

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force indefinetely, but eit her of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att   senast den 30 juni under ett kalenderår, som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år räknat från dagen för avtalets ikraftträdande   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten.

 

In such event the Convention shall cease to have effect in the case of income derived on or after 1st January next following the year in which such notice is given and in the case of capital which is assessed in or after the second calendar year next following that in which such notice is given.

 

I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari året närmast efter det uppsägning sker eller senare samt beträffande förmögenhet för vilken taxering sker andra kalenderåret närmast efter det uppsägning sker eller senare.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Convention and have affixed thereto their seals.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

 

Done at Prague, this 16th day of February, 1979, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Prag den 16 februari 1979 i två exemplar på engelska språket.

 

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgörs i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet inte föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrivs i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot lända till efterrättelse.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit har medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. 25 punkt 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning görs hos regeringen och bör inges snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, samt av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst   t.ex. vissa slag av periodiskt understöd   är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas art. 21.

Vissa slag av förmögenhet är särskilt behandlade i art. 22 punkterna 1 3. I övrigt sker beskattningen enligt art. 22 punkt 4. Jfr även art. 23.

B. Särskilda anvisningar

till art. 1 och 4.

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Tjeckoslovakien.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt tjeckoslovakiska beskattningsregler anses bosatt i Tjeckoslovakien. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpning av art. 4 anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Tjeckoslovakien.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 18 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 18 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpning av art. 4 anses bosatt i Tjeckoslovakien, såvitt fråga är om tjeckoslovakisk beskickning eller lönat tjeckoslovakiskt konsulat i Sverige.

till art. 2.

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan beskattning se dock art. 24 punkt 5.

till art. 6.

Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370)). Inkomst som omfattas av art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7.

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. 5.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Tjeckoslovakien, får den till verksamheten vid driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men tjeckoslovakisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2 och 3. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i nämnda bestämmelser angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8.

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

till art. 9.

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Äger sådan omräkning rum mellan företag i Sverige och Tjeckoslovakien, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

 1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 10 punkt 6.

 2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Tjeckoslovakien och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Tjeckoslovakien, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

  Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 10 punkt 7 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 7 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

  I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för tjeckoslovakisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. I fall som avses i art. 10 punkt 3 får utdelningen inte beskattas i Tjeckoslovakien. I övriga fall nedsätts svensk skatt på utdelningen enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av den tjeckoslovakiska skatten. Den tjeckoslovakiska skatten får därvid enligt art. 10 punkt 2 inte överstiga 10 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

 3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Tjeckoslovakien och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Tjeckoslovakien, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Utdelningen skall, om inte annat gäller på grund av art. 10 punkt 7, i detta fall beskattas i Sverige men tjeckoslovakisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

 4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Sverige skall, om inte skattebefrielse föreligger på grund av art. 10 punkt 3, kupongskatt tas ut med 10 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

  Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

  Om den utdelningsberättigade har fast driftställe eller stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, tillämpas art. 7 resp. art. 14. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av eller befrielse från svensk skatt på utdelning.

till art. 11.

 1. Ränta, som utbetalas från Tjeckoslovakien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien, får räntan beskattas även i Tjeckoslovakien. Tjeckoslovakisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

 2. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien, kan inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst i förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse (jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370)), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Sverige.

till art. 12.

 1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 4 gäller följande.

  Royalty, som utbetalas från Tjeckoslovakien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

  Är royaltyn inte hänförlig till rätt eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien, beräknas svensk skatt på royaltyns bruttobelopp utan avdrag för tjeckoslovakisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för kostnader. I fall som avses i art. 12 punkt 3 får tjeckoslovakisk skatt inte tas ut. I övriga fall nedsätts svensk skatt på royaltyn enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av tjeckoslovakisk skatt som uttagits enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 5 % av royaltyns bruttobelopp.

  Är royaltyn hänförlig till rätt eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Tjeckoslovakisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

  Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien, skall, om inte annat gäller på grund av art. 12 punkt 3, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 5 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. 12 punkt 2 inte överstiga 5 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

  Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än sådan royalty, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn   efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn   utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 5 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

  Exempel:En person med hemvist i Tjeckoslovakien uppbär royalty från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+5 000−1 000=)13 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Enligt avtalet med Tjeckoslovakien skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, överstiger 5 % av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten.”

 2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 13.

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige eller aktier i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av här belägen fastighet, beskattas här. De svenska bestämmelserna om beskattning av vinst genom avyttring av aktier i bolag som avses i art. 13 punkt 1 finns i 35 § 3 mom. sjunde stycket kommunalskattelagen (1928:370). Vidare beskattas i Sverige vinst genom inte yrkesmässig avyttring av lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har här. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom, som ingår i en i Sverige belägen stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här, om inte annat följer av sista meningen av art. 13 punkt 2. Enligt art. 13 punkt 1 får tjeckoslovakisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fastighet belägen i Tjeckoslovakien eller aktier i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av där belägen fastighet. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien, eller lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av den tjeckoslovakiska skatt som har påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 14

 1. Vad som förstås med uttrycket ”fritt yrke” anges i art. 14 punkt 2.

 2. Inkomst av fritt yrke beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 14 punkt 1, får inkomsten beskattas i den stat där anordningen finns.

  Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke genom verksamhet vid stadigvarande anordning i Tjeckoslovakien, får inkomsten beskattas i Sverige men tjeckoslovakisk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

 3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15.

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3, art. 16, art. 17 punkt 3 och art. 20.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 16.

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Tjeckoslovakien, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Tjeckoslovakien, får inkomsten beskattas i Sverige men tjeckoslovakisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 17.

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i regel i den stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Bestämmelserna i art. 17 punkterna 1 och 2 tillämpas inte i fall som avses i art. 17 punkt 3. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18.

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för arbete utfört i allmän tjänst beskattas enligt huvudregeln i art. 18 punkt 1 a endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 18 punkt 1 b endast i den staten, om mottagaren antingen är medborgare i den staten eller inte erhöll hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete eller inte är skattskyldig för ersättningen i den avtalsslutande stat från vilken den utbetalas.

Pension, som utbetalas av   eller från fonder inrättade av   en av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter på grund av allmän tjänst, beskattas enligt art. 18 punkt 2 a i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 18 punkt 2 b endast i denna stat.

Ersättning (inkl. pension), som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 15, 16 och 19.

till art. 19

Pension, som inte utgår på grund av allmän tjänst, samt annan liknande ersättning beskattas endast i den stat varifrån ersättningen härrör.

till art. 23.

 1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Detsamma gäller i fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten eller förmögenheten kan beskattas även i Tjeckoslovakien, medges lättnad vid den tjeckoslovakiska beskattningen enligt art. 23 punkt 1.

 2. Inkomst från Tjeckoslovakien, som uppbärs av person med hemvist i Sverige, medtas vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Tjeckoslovakien. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Likaså medtas förmögenhetstillgång, som är belägen i Tjeckoslovakien, vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten nedsätts genom avräkning enligt art. 23 punkt 2 a, om inte fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3.

  Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för tjeckoslovakisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 23 punkt 2 a ett belopp motsvarande den tjeckoslovakiska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av tjeckoslovakisk skatt på utdelning och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10 och anvisningspunkten 1 till art. 12. Har tjeckoslovakisk skatt enligt avtalet tagits ut på inkomst av rörelse, som har bedrivits i Tjeckoslovakien, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

  Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten upptas till beskattning, förete bevis eller annan utredning av den tjeckoslovakiska skatt som har påförts inkomsten.

  Avräkning av tjeckoslovakisk inkomstskatt får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Tjeckoslovakien belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Tjeckoslovakien till så stor andel som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Tjeckoslovakien.

  Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

  Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den tjeckoslovakiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

  Exempel:En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Tjeckoslovakien med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antas belöpa tjeckoslovakisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+90 000−10 000=) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Tjeckoslovakien skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

  Anvisningarna i denna punkt om avräkning av svensk inkomstskatt gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av tjeckoslovakisk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt.

 3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt art. 8 punkterna 1 och 3, art. 13 punkt 2 sista meningen, art. 18 punkt 1 a eller punkt 2 a eller art. 22 punkt 3 skall beskattas endast i Tjeckoslovakien, medtas inkomsten eller förmögenheten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt resp. statlig förmögenhetsskatt uträknas i vanlig ordning. Från de sålunda uträknade inkomstskatterna resp. förmögenhetsskatten avräknas ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna resp. förmögenhetsskatten som vid proportionell fördelning belöper på den inkomst eller förmögenhet som enligt avtalet skall beskattas endast i Tjeckoslovakien.

  Exempel:En tjeckoslovakisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från tjeckoslovakiska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50 000 kronor och åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 9 000 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir såväl statligt som kommunalt (10 050+50 000−9 000=) 51 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit (50 000−9 000=) 41 000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 51 000 kronor, nedsätts med vardera (51 000−41 000)/51 000.

  I de fall som nu har nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna eller förmögenhetsskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

till art. 24.

Av art. 24 punkt 2 följer att bolag i Tjeckoslovakien inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1980:864

(Utkom d. 9 dec. 1980.)

a) Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

b) Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas fr.o.m. d. 1 jan. 1981 samt på förmögenhet som taxeras år 1982 eller senare år.