Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland

Skatteavtal Nya Zeeland

Utfärdad: 1980-12-11

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Nya Zeeland undertecknade den 21 februari 1979 skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Bilaga 1

Avtal mellan Sveriges regering och Nya Zeelands regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Avtal mellan Sveriges regering och Nya Zeelands regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

 

Convention between the Government of Sweden and the Government of New Zealand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

 

Sveriges regering och Nya Zeelands regering,

 

The Government of Sweden and the Government of New Zealand,

 

som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter,

 

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

 

har kommit överens om följande bestämmelser.

 

Have agreed as follows:

 

Artikel 1 Skatter som omfattas av avtalet

Artikel 1

 

Article 1

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

Taxes Covered

 

1. De för närvarande utgående skatter, som omfattas av avtalet, är:

 

(1) The existing taxes which are the subject of this Convention are:

 

a) I Sverige:

 

(a) in Sweden:

 

Den statliga inkomstskatten (sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna), ersättningsskatten, bevillningsavgiften samt den kommunala inkomstskatten.

 

the State income tax (including the sailor‘s tax and the coupon tax), the tax on the undistributed profits of companies, the tax on public entertainers and the communal income tax;

 

b) I Nya Zeeland

 

(b) in New Zealand:

 

Inkomstskatten och skatten på underlåten vinstutdelning (the excess retention tax).

 

the income tax and the excess retention tax.

 

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna i endera avtalsslutande staten eller som uttages av regeringen i område till vilket detta avtal utsträckes enligt artikel 26.

 

(2) This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes by either Contracting State or which are imposed by the Government of any territory to which this Convention is extended under Article 26.

 

3. Inkomstskatten som anges i punkt 1 b) i denna artikel omfattar icke skatten på fondemissioner (the bonus issue tax).

 

(3) For the purposes of subparagraph (b) of paragraph (1) of this Article, the income tax does not include the bonus issue tax.

 

Artikel 2 Allmänna definitioner

Artikel 2

 

Article 2

 

Allmänna definitioner

 

General Definitions

 

1. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(1) In this Convention unless the context otherwise requires:

 

a) Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område inom vilket Sverige, enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångar på havsbottnen eller i dennas underlag.

 

(a) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden, and includes any area adjacent to the territorial waters of Sweden within which, under the laws of Sweden and in accordance with international law, the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the seabed or in its subsoil may be exercised;

 

b) Uttrycket ”Nya Zeeland” åsyftar, när det användes i geografisk bemärkelse, det egentliga Nya Zeeland (däri inbegripna de yttre öarna) men omfattar icke Cook-öarna, Niueöarna eller Tokelauöarna. Uttrycket inbegriper också områden belägna utanför det egentliga Nya Zeelands territorialvatten (däri inbegripna de yttre öarna), vilka genom nyzeeländsk lagstiftning och i enlighet med folkrättens allmänna regler har blivit eller framdeles kan bli betecknade som områden över vilka Nya Zeeland har oinskränkt rätt till utforskning eller beträffande vilka Nya Zeeland erhållit sådan rätt att utforska, utnyttja, bevara och vårda naturtillgångarna i havet, på havsbottnen eller i dennas underlag.

 

(b) the term ”New Zealand”, when used in a geographical sense, means the metropolitan territory of New Zealand (including the outlying islands) but does not include the Cook Island, Niue or Tokelau; it also includes areas adjacent to the territorial sea of the metropolitan territory of New Zealand (including the outlying islands) which by New Zealand legislation and in accordance with international law have been, or may hereafter be, designated as areas over which New Zealand has sovereign rights for the purposes of exploring them or of exploring, exploiting, conserving and managing the natural resources of the sea, or of the seabed and subsoil;

 

c) Uttrycken ”avtalsslutande stat”, ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Nya Zeeland, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(c) the terms ”Contracting State”, ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Sweden or New Zealand as the context requires;

 

d) Uttrycket ”behöriga myndigheter” avser beträffande Sverige, budgetministern eller dennes befullmäktigade ombud och beträffande Nya Zeeland, ”The Commissioner of Inland Revenue” eller dennes befullmäktigade ombud. Beträffande sådant område till vilket detta avtal utsträckes enligt artikel 26 avser uttrycket den myndighet som är behörig att i sådant område administrera skatter som omfattas av detta avtal.

 

(d) the term ”competent authorities” means in the case of Sweden, the Minister of the Budget or his authorised representative and in the case of New Zealand, the Commissioner of Inland Revenue or his authorised representative; and in the case of any territory to which this Convention is extended under Article 26, the competent authority for the administration in such territory of the taxes to which this Convention applies;

 

e) Uttrycket ”svensk skatt” åsyftar skatt som uttages i Sverige och som är sådan skatt som omfattas av detta avtal. Uttrycket ”nyzeeländsk skatt” åsyftar skatt som uttages i Nya Zeeland och som är sådan skatt som omfattas av detta avtal.

 

(e) the term ”Swedish tax” means tax imposed by Sweden being tax to which this Convention applies; the term ”New Zealand tax” means tax imposed by New Zealand being tax to which this Convention applies;

 

f) Uttrycket ”skatt” åsyftar svensk skatt eller nyzeeländsk skatt, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(f) the term ”tax” means Swedish tax or New Zealand tax as the context requires;

 

g) Uttrycket ”person” inbegriper fysisk person, bolag och varje annan sammanslutning av personer.

 

(g) the term ”person” comprises an individual, a company and any other body of persons;

 

h) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

 

(h) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

i) Uttrycken ”svenskt företag” och ”nyzeeländskt företag” åsyftar ett rörelseidkande företag, som bedrives av en person med hemvist i Sverige, respektive ett rörelseidkande företag, som bedrives av en person med hemvist i Nya Zeeland. Uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett svenskt företag eller ett nyzeeländskt företag, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(i) the terms ”Swedish enterprise” and ”New Zealand enterprise” mean respectively an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of Sweden and an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of New Zealand, and the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean a Swedish enterprise or a New Zealand enterprise as the context requires;

 

j) Uttrycket ”inkomst av rörelse” åsyftar inkomst som ett företag erhåller genom att bedriva handel eller affärsverksamhet men inbegriper icke sådan inkomst som avses i artikel 10 punkt 7. Uttrycket inbegriper ej heller inkomst som avses i artikel 11, inkomst som avses i artikel 12, utdelning, ränta, royalty (i den betydelse som anges i artikel 10), hyresinkomst, inkomst av sjöfart eller luftfart eller ersättning för personligt arbete (utövandet av fritt yrke däri inbegripet).

 

(j) the term ”industrial or commercial profits” means income derived by an enterprise from the conduct of a trade or business, but does not include income referred to in paragraph (7) of Article 10, income referred to in Article 11, income referred to in Article 12, dividends, interest, royalties (as defined in Article 10), rents, profits from operating ships, boats or aircraft, or remuneration from personal (including professional) services;

 

k) Uttrycket ”internationell trafik” åsyftar varje transport med skepp eller luftfartyg som tillhör ett företag i en avtalsslutande stat, utom när skeppet eller luftfartyget användes uteslutande för transporter mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

 

(k) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

l) Ord som användes i singularis inbegriper samma ord i pluralis och ord som användes i pluralis inbegriper samma ord i singularis.

 

(1) words in the singular include the plural and words in the plural include the singular.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar bestämmelserna i detta avtal anses, såvida icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke angivits särskilt, ha den betydelse som uttrycket har enligt denna avtalsslutande stats lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av detta avtal.

 

(2) As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning taxes to which the Convention applies.

 

3. Vid tillämpningen av detta avtal inbegriper uttrycken ”svensk skatt” och ”nyzeeländsk skatt” icke något belopp som utgör straffavgift eller ränta som påförts enligt lagen i endera avtalsslutande staten rörande sådana skatter som omfattas av detta avtal.

 

(3) For the purposes of this Convention the terms ”Swedish tax” and ”New Zealand tax” do not include any amount which represents a penalty or interest imposed under the law of either Contracting State relating to the taxes to which this Convention applies.

 

4. Vid bestämmandet av huruvida person med hemvist i en avtalsslutande stat har rätt till utdelning, ränta eller royalty skall vid tillämpningen av artikel 8, 9 eller 10, då förvaltare är skattskyldig för sådan inkomst, denne anses ha rätt till inkomsten.

 

(4) In determining for the purposes of Article 8, 9 or 10 whether dividends, interest or royalties are beneficially owned by a resident of a Contracting State, dividends, interest or royalties in respect of which a trustee is subject to tax in that Contracting State shall be deemed to be beneficially owned by that trustee.

 

5. Uttrycken ”person som är bosatt i Sverige” och ”person som är bosatt i Nya Zeeland” åsyftar person som vid beskattning i Sverige anses bosatt i Sverige respektive person som vid beskattning i Nya Zeeland anses bosatt i Nya Zeeland.

 

(5) The terms ”resident in Sweden” and ”resident in New Zealand” mean respectively resident in Sweden for the purposes of Swedish tax and resident in New Zealand for the purposes of New Zealand tax.

 

Artikel 3 Hemvist

Artikel 3

 

Article 3

 

Hemvist

 

Resident

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i Sverige” varje person som är bosatt i Sverige och uttrycket ”person med hemvist i Nya Zeeland” varje person som är bosatt i Nya Zeeland.

 

(1) For the purposes of this Convention the terms ”resident of Sweden” and ”resident of New Zealand” mean respectively any person who is resident in Sweden and any person who is resident in New Zealand.

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes vid tillämpningen av detta avtal hans hemvist enligt följande regler:

 

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall, for the purposes of this Convention, be determined in accordance with the following rules  

 

a) Han anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist endast i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (härefter benämnt ”centrum för levnadsintressena”).

 

(a) he shall be deemed to be solely a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be solely a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (hereinafter referred to as his centre of vital interests);

 

b) Om det icke kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har centrum för levnadsintressena, eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

 

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be solely a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

 

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be solely a resident of the Contracting State of which he is a citizen;

 

d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

(d) if he is a citizen of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel person som ej är fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall frågan om hemvist vid tillämpningen av detta avtal avgöras i enlighet med följande regler:

 

(3) Where, by reason of paragraph (1) of this Article, a person other than an individual is a resident of both Contracting States then this case shall, for the purposes of this Convention, be determined in accordance with the following rules:

 

a) Personen skall anses ha hemvist endast i Nya Zeeland, om dess centrala administrativa eller verkställande ledning finns i Nya Zeeland samt endast i Sverige, om dess centrala administrativa eller verkställande ledning finns i Sverige, oavsett om någon person utanför Nya Zeeland respektive Sverige, i någon form utövar eller kan utöva någon övergripande kontroll av ifrågavarande person eller av dess affärer eller övriga verksamhet.

 

(a) it shall be deemed to be solely a resident of New Zealand if the centre of its administrative or practical management is situated in New Zealand and solely a resident of Sweden if the centre of its administrative or practical management is situated in Sweden, whether or not any person outside New Zealand or Sweden, as the case may be, exercises or is capable of exercising any overriding control of it or of its policy or affairs in any way whatsoever; and

 

b) Om ifrågavarande persons hemvist icke kan bestämmas enligt a) i denna punkt, skall personen anses ha hemvist endast i Nya Zeeland, om den bildats genom eller i enlighet med lagstiftningen i Nya Zeeland samt endast i Sverige, om den bildats genom eller i enlighet med lagstiftningen i Sverige.

 

(b) failing a resolution of the matter under subparagraph (a) of this paragraph, it shall be deemed to be solely a resident of New Zealand if it is established by or under the laws of New Zealand and solely a resident of Sweden if it is established by or under the laws of Sweden.

 

4. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycken ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” och ”person med hemvist i den andra avtalsslutande staten” en person med hemvist i Sverige eller en person med hemvist i Nya Zeeland, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(4) For the purposes of this Convention, the terms ”resident of a Contracting State” and ”resident of the other Contracting State” mean a person who is a resident of Sweden or a person who is a resident of New Zealand as the context requires.

 

Artikel 4 Fast driftställe

Artikel 4

 

Article 4

 

Fast driftställe

 

Permanent Establishment

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsordning, där ett företags verksamhet helt eller delvis bedrives.

 

(1) For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

2. Såsom fast driftställe anses särskilt:

 

(2) A permanent establishment shall include especially:

 

a) plats för företagsledning;

 

(a) a place of management;

 

b) filial;

 

(b) a branch;

 

c) kontor;

 

(c) an office;

 

d) fabrik;

 

(d) a factory;

 

e) verkstad;

 

(e) a workshop;

 

f) gruva, oljekälla eller gasfyndighet, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar;

 

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

 

g) plats för byggnads-, anläggnings-, montage- eller installationsarbete, om arbetet där pågår mer än sex månader.

 

(g) a building site or construction, installation or assembly project which exists for more than six months.

 

3. Uttrycket ”fast driftställe” anses icke innefatta:

 

(3) The term ”permanent establishment” shall not be deemed to include:

 

a) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

c) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning;

 

(c) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att bedriva verksamhet som för företaget är av förberedande eller biträdande art, såsom att ombesörja reklam, meddela upplysningar eller bedriva vetenskaplig forskning.

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise, such as advertising, the supply of information or scientific research.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat anses ha ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten om:

 

(4) An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if:

 

a) företaget bedriver övervakande verksamhet i denna andra avtalsslutande stat under mer än sex månader i samband med anläggnings-, montage- eller installationsarbete som pågår i denna andra avtalsslutande stat; eller

 

(a) it carries on supervisory activities in that other Contracting State for more than six months in connection with a construction, installation or assembly project which is being undertaken in that other Contracting State; or

 

b) avsevärd maskinell eller annan utrustning under mer än sex månader användes eller installeras av företaget, för dess räkning eller på grund av avtal med företaget.

 

(b) substantial equipment or machinery is for more than six months in that other Contracting State being used or installed by, for or under contract with the enterprise.

 

5. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten   härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i punkt 6 i denna artikel   behandlas som fast driftställe för företaget i den förstnämnda avtalsslutande staten om:

 

(5) A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) of this Article applies shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the former Contracting State if 

 

a) han innehar och i denna förstnämnda avtalsslutande stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal för företagets räkning, såvida icke verksamheten begränsas till inköp av varor för företagets räkning; eller

 

(a) he has, and habitually exercises in that former Contracting State, an authority to conclude contracts on behalf on the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise on behalf of the enterprise; or

 

b) han i denna förstnämna avtalsslutande stat innehar ett företaget tillhörigt varulager från vilket han regelmässigt fullgör beställningar för företagets räkning; eller

 

(b) he maintains in that former Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly fills orders on behalf of the enterprise; or

 

c) han i denna sin verksamhet i denna förstnämnda avtalsslutande stat tillverkar, bearbetar eller förädlar varor för företagets räkning.

 

(c) in so acting, he manufactures or processes in that former Contracting State any goods for the enterprise.

 

6. Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra avtalsslutande stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att en sådan person därvid utövar sin vanliga verksamhet som mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant.

 

(6) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status where any such person is acting in the ordinary course of his business as a broker, a general commission agent or other agent of independent status.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som uppehåller affärsförbindelser i denna andra avtalsslutande stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

 

(7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

8. Då ett företag i en avtalsslutande stat säljer varor, som har tillverkats, monterats, bearbetats, förädlats, packats eller distribuerats i den andra avtalsslutande staten av ett industri- eller affärsföretag för det förstnämnda företagets räkning, hos detta företag eller på dess uppdrag och

 

(8) Where an enterprise of a Contracting State sells goods manufactured, assembled, processed, packed or distributed in the other Contracting State by an industrial or commercial enterprise for, or at or to the order of, that first-mentioned enterprise and 

 

a) endera företaget direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av det andra företaget eller äger del i detta företags kapital; eller

 

(a) either enterprise participates directly or indirectly in the management, control or capital of the other enterprise; or

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av båda företagen eller äger del i båda företagens kapital,

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of both enterprises, 

 

anses vid tillämpningen av detta avtal det förstnämnda företaget ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och bedriva rörelse från detta fasta driftställe.

 

then, for the purposes of this Convention, that first-mentioned enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State and to be engaged in trade or business in the other Contracting State through that permanent establishment.

 

Artikel 5 Inkomst av rörelse

Artikel 5

 

Article 5

 

Inkomst av rörelse

 

Business Profits

 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av ett svenskt företag, skall vara undantagen från nyzeeländsk skatt, såvida icke företaget bedriver rörelse i Nya Zeeland från där beläget fast driftställe. Om sådant företag bedriver rörelse i Nya Zeeland från där beläget fast driftställe, äger Nya Zeeland beskatta inkomsten men endast så stor del därav som direkt eller indirekt är hänförlig till det fasta driftstället.

 

(1) Industrial or commercial profits of a Swedish enterprise shall be exempt from New Zealand tax unless the enterprise is engaged in trade or business in New Zealand through a permanent establishment situated therein. If such enterprise is so engaged, tax may be imposed by New Zealand on the industrial or commercial profits of the enterprise but only on so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

 

2. Inkomst av rörelse, som förvärvas av ett nyzeeländskt företag, skall vara undantagen från svensk skatt, såvida icke företaget bedriver rörelse i Sverige från där beläget fast driftställe. Om sådant företag bedriver rörelse i Sverige från där beläget fast driftställe, äger Sverige beskatta inkomsten men endast så stor del därav som direkt eller indirekt är hänförlig till det fasta driftstället.

 

(2) Industrial or commercial profits of a New Zealand enterprise shall be exempt from Swedish tax unless the enterprise is engaged in trade or business in Sweden through a permanent establishment situated therein. If such enterprise is so engaged, tax may be imposed by Sweden on the industrial or commercial profits of the enterprise but only on so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

 

3. Då ett företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänföres till det fasta driftstället den inkomst av rörelse som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör. Inkomst, som på detta sätt hänföres till det fasta driftstället, anses härröra från inkomstkälla i denna andra avtalsslutande stat. Om de upplysningar som är tillgängliga för vederbörande beskattningsmyndigheter ej är tillräckliga för att avgöra vilken inkomst som skall hänföras till det fasta driftstället, hindrar icke bestämmelserna i denna punkt tillämpningen av sådan lagstiftning i endera avtalsslutande staten, enligt vilken beskattningsmyndigheterna i denna avtalsslutande stat kan skönsmässigt eller uppskattningsvis fastställa inkomst för vilken det fasta driftstället är skyldigt att erlägga skatt. Sådan skönsmässig bedömning eller sådan uppskattning av inkomsten skall dock   så långt för beskattningsmyndigheterna tillgängliga upplysningar tillåter   ske i överensstämmelse med den i denna punkt angivna principen.

 

(3) Where an enterprise of a Contracting State is engaged in trade or business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall be attributed to such permanent establishment the industrial or commercial profits which it might be expected to derive if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing at arm‘s length with the enterprise of which it is a permanent establishment; and the profits so attributed shall be deemed to be income derived from sources in that other Contracting State. If the information available to the taxation authorities concerned is inadequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment, nothing in this paragraph shall affect the application of the law of either Contracting State in relation to the liability of the permanent establishment to pay tax on an amount determined by the exercise of a discretion or the making of an estimate by the taxation authorities of that Contracting State; provided that such discretion shall be exercised or such estimate shall be made, so far as the information available to the taxation authorities permits, in accordance with the principle stated in this paragraph.

 

4. Vid bestämmandet av den inkomst av rörelse som är hänförlig till ett fast driftställe i en avtalsslutande stat medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning och som är avdragsgilla vid bestämmandet av inkomsten för ett fast driftställe enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat i vilken det fasta driftstället är beläget   härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning   antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

(4) In determining the industrial or commercial profits attributable to a permanent establishment in a Contracting State there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purpose of the permanent establishment and deductible in determining the profits of a permanent establishment under the law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

5. Inkomst av rörelse anses icke hänförlig till ett fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes för företagets räkning genom det fasta driftställets försorg.

 

(5) Industrial or commercial profits shall not be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

6. Bestämmelserna i denna artikel påverkar icke tillämpningen av den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen i endera avtalsslutande staten rörande beskattningen av inkomst av försäkringsverksamhet. Om emellertid den vid tiden för undertecknandet av detta avtal i endera avtalsslutande staten gällande lagstiftningen rörande beskattning av sådan inkomst ändras   annat än i mindre omfattning utan att påverka lagstiftningens allmänna karaktär   skall de avtalsslutande staterna rådgöra med varandra för att komma överens om lämplig ändring av denna punkt.

 

(6) Nothing in this Article shall affect any provisions of the law of either Contracting State at any time in force regarding the taxation of any income from the business of any form of insurance; provided that if the law in force in either Contracting State at the date of signature of this Convention relating to the taxation of that income is varied (otherwise than in minor respects so as not to affect its general character), the Contracting States shall consult each other with a view to agreeing to such amendment of this paragraph as may be appropriate.

 

7. I fall då

 

(7) Where 

 

a) ett nyzeeländskt företag i Nya Zeeland bedriver tillverkning, bearbetning, förädling eller annan verksamhet, som avser varor eller materiel, för ett svenskt företag, vilket har eller anses ha ett fast driftställe i Nya Zeeland eller för ett sådant företags räkning, och

 

(a) a New Zealand enterprise performs in New Zealand manufacturing, processing or other services, in relation to any goods or materials for or on behalf of a Swedish enterprise which has, or is deemed to have, a permanent establishment in New Zealand; and

 

b) bestämmelserna i artikel 6 skulle vara tillämpliga på detta nyzeeländska företag beträffande sådan verksamhet men, på grund av en överenskommelse eller uppgörelse i vilken det svenska företaget och regeringen i Nya Zeeland eller dess behöriga myndigheter är parter, dessa bestämmelser helt eller delvis icke tillämpas i Nya Zeeland på detta nyzeeländska företag i fråga om denna verksamhet,

 

(b) the provisions of Article 6 would be applicable to that New Zealand enterprise in respect of those services but, pursuant to an agreement or arrangement to which that Swedish enterprise and the Government or competent authorities of New Zealand are parties, those provisions are not applied, or are not applied in full, in New Zealand in relation to that New Zealand enterprise in respect of those services, 

 

skall bestämmelserna i artikel 5 icke påverka tillämpningen av lagstiftningen i Nya Zeeland i fråga om beskattningen av det svenska företagets inkomst av rörelse, som enligt denna lagstiftning är inkomst vilken erhållits från inkomstkällor i Nya Zeeland såvitt avser sådana varor eller sådan materiel.

 

nothing in Article 5 shall affect the operation of the law of New Zealand in relation to the taxation of that Swedish enterprise in respect of any industrial or commercial profits which are, under that law, derived from sources in New Zealand in relation to those goods or materials.

 

Artikel 6 Företag med intressegemenskap

Artikel 6

 

Article 6

 

Företag med intressegemenskap

 

Associated Enterprises

 

1. I fall då

 

(1) Where 

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital; eller

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande.

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and, in either case, conditions are operative between the two enterprises,

 

Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser gäller villkor, som avviker från dem som kan antagas gälla mellan av varandra oberoende företag som självständigt avslutar affärer med varandra, får alla inkomster, som utan sådana villkor kan antagas skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

In their commercial or financial relations, which differ from those which might be expected to operate between independent enterprises dealing at arm‘s length, then any profits which, but for those conditions, might have been expected to accrue to one of the enterprises but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

2. Om de upplysningar som är tillgängliga för vederbörande beskattningsmyndigheter ej är tillräckliga för att vid tillämpningen av punkt 1 i denna artikel bestämma den inkomst som kan antagas skulle ha tillkommit ett företag, hindrar bestämmelserna i nämnda punkt icke tillämpningen av sådan lagstiftning i endera avtalsslutande staten, enligt vilken beskattningsmyndigheterna i denna avtalsslutande stat kan skönsmässigt eller uppskattningsvis fastställa inkomst, för vilken företaget är skyldigt att erlägga skatt. Sådan skönsmässig bedömning eller sådan uppskattning av inkomsten skall dock   så långt för beskattningsmyndigheterna tillgängliga upplysningar tillåter   ske i överensstämmelse med den i ifrågavarande punkt angivna principen.

 

(2) If the information available to the taxation authorities concerned is inadequate to determine, for the purpose of paragraph (1) of this Article, the profits which might have been expected to accrue to an enterprise, nothing in that paragraph shall affect the application of the law of either Contracting State in relation to the liability of that enterprise to pay tax on an amount determined by the exercise of a discretion or the making of an estimate by the taxation authorities of that Contracting State; provided that such discretion shall be exercised or such estimate shall be made, so far as the information available to the taxation authorities permits, in accordance with the principle stated in that paragraph.

 

Artikel 7 Inkomst av sjöfart och luftfart

Artikel 7

 

Article 7

 

Inkomst av sjöfart och luftfart

 

Shipping and Air Transport

 

1. Inkomst som ett företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom utövandet av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

 

(1) Profits on an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas även beträffande inkomst som förvärvas genom deltagandet i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

Artikel 8 Utdelning

Artikel 8

 

Article 8

 

Utdelning

 

Dividends

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist och i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får den sålunda uttagna skatten icke överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the amount of tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application ot this limitation.

 

Denna punkt berör icke bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

3. Utdelning från bolag med hemvist i Nya Zeeland till bolag med hemvist i Sverige skall vara undantagen från svensk skatt i den mån detta skulle ha varit fallet enligt svensk skattelagstiftning, om båda bolagen hade ansetts bosatta i Sverige. Sådan skattebefrielse medges dock icke med mindre den huvudsakliga delen av det utdelande bolagets inkomst härrör, direkt eller indirekt, från annan affärsverksamhet än förvaltning av värdepapper och annan liknande lös egendom och sådan verksamhet bedrives i Nya Zeeland av det bolag som betalar utdelningen eller av ett bolag i vilket det äger minst 25 procent av aktiekapitalet.

 

(3) Dividends paid by a company which is resident in New Zealand to a company which is resident in Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that would be allowed by the Swedish tax laws if both companies were resident in Sweden. This exemption shall not be granted unless the principal part of the profits or income of the company paying the dividends arises, directly or indirectly, from business activities other than the management of securities and other similar movable property and such activities are carried on within New Zealand by the company paying the dividends or by a company in which it owns at least 25 per cent of the share capital.

 

4. Begränsningen av skattebeloppet enligt punkt 2 i denna artikel gäller icke, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar fritt yrke i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning samt den andel på grund av vilken utdelningen i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen.

 

(4) The limitation on the amount of tax for which paragraph (2) of this Article provides shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat icke påföra någon skatt på utdelningen som bolaget betalar, utom i den mån sådan utdelning betalas till person med hemvist i denna andra stat eller utdelningen är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning belägen i denna andra stat.

 

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State.

 

Artikel 9 Ränta

Artikel 9

 

Article 9

 

Ränta

 

Interest

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan, får den sålunda uttagna skatten icke överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the amount of tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

Straffavgifter på grund av för sen betalning anses icke som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

3. Begränsningen av skattebeloppet enligt punkt 2 i denna artikel gäller icke, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar fritt yrke i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning samt den skuld på grund av vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen.

 

(3) The limitation on the amount of tax for which paragraph (2) of this Article provides shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the indebtedness in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

 

4. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe eller stadigvarande anordning i en avtalsslutande stat i samband varmed den skuld uppkommit för vilken räntan betalas samt räntan bestrides av det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

(4) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness in respect of which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

5. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person föranleder, att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som kan antagas skulle ha avtalats om sådana förbindelser icke förelegat, skall begränsningen av skattebeloppet enligt punkt 2 i denna artikel gälla endast det sistnämnda beloppet. I sådana fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten.

 

(5) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner of the interest or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the indebtedness in respect of which it is paid, exceeds the amount which might have been expected to have been agreed upon in the absence of such relationship, the limitation on the amount of tax for which paragraph (2) of this Article provides shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State.

 

6. Vid tillämpningen av denna artikel i en avtalsslutande stat inbegriper uttrycket ”ränta”, såsom det används i denna artikel, icke sådan ränta som behandlas som utdelning enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat.

 

(6) In the application of this Article by a Contracting State the term ”interest” as used in this Article shall not include any interest which is treated as a dividend under the laws of that Contracting State.

 

Artikel 10 Royalty

Artikel 10

 

Article 10

 

Royalty

 

Royalties

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör och i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn får den sålunda uttagna skatten icke överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the amount of tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

3. Uttrycket ”royalty” i denna artikel åsyftar varje slag av belopp som betalas såsom ersättning för:

 

(3) The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind to the extent to which they are paid as consideration for  

 

a) nyttjandet av eller rätten att nyttja

 

(a) the use of, or the right to use, any 

 

1) upphovsrätt, patent, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, varumärke eller annan liknande egendom eller rättighet,

 

(i) copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark, or other like property or right;

 

2) industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning,

 

(ii) industrial, commercial or scientific equipment;

 

3) biograffilmer, eller

 

(iii) motion picture films; or

 

4) filmer eller videoband för television eller band för radiosändning;

 

(iv) films or video tapes for use in connection with television or tapes for use in connection with radio broadcasting;

 

b) tillhandahållandet av erfarenhetsrön, upplysningar eller bistånd (häri inbegripet bistånd att leda företag) av vetenskaplig, teknisk, industriell eller kommersiell natur.

 

(b) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge, information or assistance (including management services),  

 

Uttrycket inbegriper icke sådan betalning som avses i artikel 11 punkt 2 b) 5).

 

but does not include payments within the meaning of subparagraph (b) (v) of paragraph (2) of Article 11.

 

4. Begränsningen av skattebeloppet enligt punkt 2 i denna artikel gäller icke, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar fritt yrke i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning samt de erfarenhetsrön, den information, det bistånd, den rättighet eller den egendom för vilken royaltyn i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen.

 

(4) The limitation on the amount of tax for which paragraph (2) of this Article provides shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the knowledge, information, assistance, right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe eller stadigvarande anordning i en avtalsslutande stat i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit samt royaltyn bestrides av det fasta driftstället eller av den stadigvarande anordningen, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and the royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person föranleder, att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till vad utbetalningen avser överstiger det belopp som kan antagas skulle ha avtalats om sådana förbindelser icke förelegat, skall begränsningen av skattebeloppet enligt punkt 2 i denna artikel gälla endast det sistnämnda beloppet. I sådana fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten.

 

(6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner of the royalties or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to what they are paid for, exceeds the amount which might have been expected to have been agreed upon in the abscence of such relationship, the limitation on the amount of tax for which paragraph (2) of this Article provides shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State.

 

7. Inkomst från förvärvskälla i en avtalsslutande stat genom försäljning av patenträttigheter, vilken uppbäres av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten som icke i den förstnämnda avtalsslutande staten har fast driftställe med vilket patenträttigheterna äger verkligt samband, är undantagen från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

(7) Income derived from sources within a Contracting State from the sale of patent rights by a resident of the other Contracting State who does not have, in the first-mentioned Contracting State, a permanent establishment with which the patent rights are effectively connected, shall be exempt from tax in that first-mentioned Contracting State.

 

Artikel 11 Inkomst av fastighet

Artikel 11

 

Article 11

 

Inkomst av fastighet

 

Income from Real Property

 

1. Inkomst av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen och i enlighet med lagstiftningen i denna stat.

 

(1) Income from real property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated and according to the law of that State.

 

2. a) Där icke bestämmelserna i punkterna b) och c) i denna punkt och punkt 5 i denna artikel föranleder annat, skall uttrycket ”fastighet”, såsom det användes i denna artikel,

 

(2) (a) Subject to subparagraphs (b) and (c) of this paragraph and to paragraph (5) of this Article, the term ”real property” as used in this Article  

 

1) om egendomen är belägen i Sverige, åsyfta sådan egendom som enligt lagstiftningen i Sverige anses som fastighet,

 

(i) in the case of property situated in Sweden, means any property which under the laws of Sweden is regarded as real property;

 

2) om egendomen är belägen i Nya Zeeland, inbegripa varje lantegendom eller andel i fastighet eller i landområde samt varje fast anordning eller byggnad som uppförts på, och varje förbättring av, sådant landområde;

 

(ii) in the case of property situated in New Zealand, includes every estate or interest in real property or in land and every structure or building erected on, any every improvement to, that land;

 

b) uttrycket ”fastighet”, använt på detta sätt, omfattar alltid

 

(b) the term ”real property” as so used shall in any case include  

 

1) egendom som utgör tillbehör till fastighet,

 

(i) property accessory to real property;

 

2) levande och döda inventarier som användes i jordbruk eller vid kreatursskötsel eller i annan därmed sammanhängande verksamhet eller i skogsbruk,

 

(ii) livestock and equipment used in agricultural, pastoral or other farming activities, or in forestry;

 

3) rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastighet är tillämpliga,

 

(iii) rights to which the provisions of the general law respecting real property apply;

 

4) nyttjanderätt till fast egendom och varje annan rätt till avkastning av fast egendom, och

 

(iv) usufruct of real property and any other right of taking any profit or produce from real property; and

 

5) rätt till betalning av varje slag i den mån sådan betalning utgör ersättning för nyttjandet av, eller rätten att nyttja, gruva, oljekälla, gasfyndighet eller stenbrott, eller för utvinning, avverkning eller annat utnyttjande av eller rätten att utvinna, avverka eller på annat sätt utnyttja skog på rot eller annan naturtillgång;

 

(v) rights to payments of any kind to the extent to which such payments are consideration for the operation of, or the right to operate, any mine, oil well, gas well, or quarry, or for the extraction, removal, or other exploitation of, or the right to extract, remove, or otherwise exploit, standing timber or any natural resource;

 

c) uttrycket ”fastighet”, använt på detta sätt, omfattar icke skepp, båtar eller luftfartyg.

 

(c) the term ”real property” as so used shall not include ships, boats or aircraft.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande av fastighet eller genom uthyrning eller återuthyrning av fastighet eller genom utackordering av kreatur eller genom annan användning av fastighet eller genom upplåtelse av varje annan rättighet beträffande fastighet, däri inbegripet inkomst av jordbruk, kreatursskötsel eller av annan därmed sammanhängande verksamhet eller av skogsbruk.

 

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall apply to income derived from the direct use of real property or from the letting or subletting of real property or from the bailment of livestock, or from the use in any other form of, or the grant of any right whatsoever in respect of, real property, including income from agricultural, pastoral or other farming enterprises and from forestry enterprises.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 3 i denna artikel tillämpas även på inkomst av fastighet härrörande från annan verksamhet än jordbruk, kreatursskötsel eller annan därmed sammanhängande verksamhet och skogsbruk samt på inkomst av fastighet som användes vid utövande av fritt yrke.

 

(4) The provisions of paragraphs (1) to (3) of this Article shall also apply to the income from real property of any enterprises other than agricultural, pastoral or other farming enterprises and forestry enterprises and to income from real property used for the performance of independent personal services.

 

5. Vid tillämpningen av denna artikel och av artikel 12

 

(5) For the purposes of this Article and of Article 12  

 

a) åsyftar uttrycket ”rättighet” varje rättighet, licens, tillstånd, bemyndigande, befogenhet, förmån, privilegium eller annan upplåtelse och inbegriper en del av eller andel i varje rättighet, licens, tillstånd, bemyndigande, befogenhet, förmån, privilegium eller annan upplåtelse;

 

(a) the term ”right” means any right, licence, permit, authority, title, option, privilege, or other concession, and includes a share or interest in any right, licence, permit, authority, title, option, privilege, or other concession; and

 

b) anses en rättighet, definierad på detta sätt, belägen i den avtalsslutande stat där fastigheten, gruvan, oljekällan, gasfyndigheten, stenbrottet, skogen eller annan naturtillgång, som rättigheten avser, finns.

 

(b) a right as so defined shall be treated as being situated in the Contracting State in which the real property, mine, oil well, gas well, quarry, standing timber or natural resource to which it relates is situated.

 

Artikel 12 Realisationsvinst

Artikel 12

 

Article 12

 

Realisationsvinst

 

Gains from the Alienation of Property

 

Inkomst genom

 

Income from  

 

a) försäljning eller annan överlåtelse av

 

(a) the sale or other disposition of  

 

1) fastighet, som avses i artikel 11 punkt 2, belägen i en avtalsslutande stat, eller

 

(i) real property, as defined in paragraph (2) of Article 11, situated in a Contracting State: or

 

2) aktie eller därmed jämförlig andel i bolag eller annan sammanslutning (handelsbolag däri inbegripet), vars tillgångar helt eller till huvudsaklig del består av fastighet belägen i en avtalsslutande stat; eller

 

(ii) any share or comparable interest in a company or association (including a partnership) whose assets consist wholly or principally of real property so situated; or

 

b) försäljning eller annan överlåtelse av

 

(b) the sale or other disposition of  

 

1) rättighet avseende nyttjandet av gruva, oljekälla eller gasfyndighet belägen eller stenbrott beläget i en avtalsslutande stat eller avseende utvinning, avverkning eller annat utnyttjande av skog på rot eller av varje annan naturtillgång belägen i en avtalsslutande stat, eller

 

(i) any right relating to the operation of any mine, oil well, gas well or quarry so situated or to the extraction, removal, or other exploitation of standing timber or of any natural resource to situated; or

 

2) aktie eller därmed jämförlig andel i bolag eller annan sammanslutning (handelsbolag däri inbegripet), vars tillgångar helt eller till huvudsaklig del består av sådana rättigheter

 

(ii) any share or comparable interest in a company or association (including a partnership) whose assets consist wholly or principally of any such rights,  

 

får beskattas i denna avtalsslutande stat i enlighet med lagstiftningen i denna stat.

 

may be taxed in that Contracting State and according to the law of that State.

 

Artikel 13 Allmän tjänst

Artikel 13

 

Article 13

 

Allmän tjänst

 

Government Service

 

1. Ersättning (med undantag för pensioner), som betalas av en avtalsslutande stat till fysisk person på grund av arbete som utföres i denna stats tjänst, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

 

(1) Remuneration (other than pensions) paid by a Contracting State to any individual in respect of services rendered to that Contracting State in the discharge of governmental functions shall be subjected to tax only in that Contracting State.

 

2. Sådan ersättning får emellertid beskattas även i den andra avtalsslutande staten om

 

(2) However, the remuneration may also be taxed in the other Contracting State if  

 

a) personen i fråga utför arbetet i denna andra avtalsslutande stat; och

 

(a) the individual renders those services in that other Contracting State; and

 

b) han är

 

(b) he is

 

1) bosatt i denna andra avtalsslutande stat (men icke är bosatt där endast för att utföra arbetet), eller

 

(i) resident in that other Contracting State (not being resident therein solely for the purpose of rendering those services); or

 

2) medborgare i denna andra avtalsslutande stat.

 

(ii) a citizen of that other Contracting State.

 

3. I fall då ersättningen icke är undantagen från beskattning enligt punkt 1 i denna artikel, skall ersättningen vid tillämpningen av artikel 23 behandlas som inkomst från inkomstkälla i den avtalsslutande stat som betalar ersättningen.

 

(3) Where the remuneration is not exempt under paragraph (1) of this Article it shall, for the purposes of Article 23, be treated as income from sources within the Contracting State paying the remuneration.

 

4. Denna artikel tillämpas icke på betalning för tjänster som utföres i samband med rörelse som bedrives i vinstsyfte av endera avtalsslutande staten.

 

(4) This Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by either Contracting State for the purpose of profit.

 

Artikel 14 Pensioner och livräntor

Artikel 14

 

Article 14

 

Pensioner och livräntor

 

Pensions and Annuities

 

1. Där icke bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat, beskattas pension och livränta, vilka utbetalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna avtalsslutande stat.

 

(1) Subject to paragraph (3) of this Article, pensions and annuities paid to a resident of a Contracting State shall be subjected to tax only in that Contracting State.

 

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

(2) The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times, during life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money‘s worth.

 

3. Pension, som utbetalas av en avtalsslutande stat till fysisk person på grund av arbete som har utförts i denna stats tjänst och pension som utbetalas enligt socialförsäkringssystemet i en avtalsslutande stat, får beskattas i denna avtalsslutande stat.

 

(3) Pensions paid by a Contracting State to any individual in respect of services rendered to that Contracting State and pensions paid under the social security scheme of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

 

Artikel 15 Fritt yrke

Artikel 15

 

Article 15

 

Fritt yrke

 

Independent Personal Services

 

1. Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförlig självständig verksamhet, beskattas endast i denna avtalsslutande stat, såvida icke yrket eller verksamheten utövas i den andra avtalsslutande staten. Inkomst, som förvärvas genom sådan yrkesutövning eller verksamhet i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be subjected to tax only in that Contracting State unless such services or activities are performed in the other Contracting State. Income in respect of such services or activities performed in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel skall inkomst, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförlig självständig verksamhet vilken utövas i den andra avtalsslutande staten, icke beskattas i denna andra avtalsslutande stat under förutsättning att

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character performed in the other Contracting State shall not be subjected to tax in that other Contracting State if  

 

a) inkomsttagaren vistas i denna andra avtalsslutande stat under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under denna andra avtalsslutande stats inkomstår; och

 

(a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the income year of that other Contracting State; and

 

b) inkomsttagaren icke innehar stadigvarande anordning i denna andra avtalsslutande stat under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt överstiger 183 dagar under ett sådant år.

 

(b) the recipient does not maintain a fixed base in that other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in such year.

 

3. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

 

(3) The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

Artikel 16 Enskild tjänst

Artikel 16

 

Article 16

 

Enskild tjänst

 

Dependent Personal Services

 

1. Där icke bestämmelserna i artiklarna 13, 14, 17 och 19 föranleder annat, beskattas löner och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna avtalsslutande stat såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra avtalsslutande stat, får ersättning som uppbäres för arbetet beskattas där.

 

(1) Subject to Articles 13, 14, 17 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be subjected to tax ony in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employments is so exercised such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas inkomst, vilken uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utföres i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att

 

(2) Notwithstanding paragraph (1) of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be subjected to tax only in the former Contracting State, if:

 

a) inkomsttagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under denna andra avtalsslutande stats inkomstår; och

 

(a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the income year of that other Contracting State; and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som icke har hemvist i denna andra avtalsslutande stat; samt

 

(b) the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident of that other Contracting State; and

 

c) ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i denna andra avtalsslutande stat.

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får inkomst av arbete, som utföres ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där den person som bedriver trafikverksamheten har hemvist.

 

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State of which the operator is a resident.

 

Artikel 17 Styrelsearvoden

Artikel 17

 

Article 17

 

Styrelsearvoden

 

Directors‘ Fees

 

Styrelsearvoden och andra liknande ersättningar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

Directors‘ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

Artikel 18 Artister och idrottsmän

Artikel 18

 

Article 18

 

Artister och idrottsmän

 

Public Entertainers and Athletes

 

1. Utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och andra liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom den verksamhet de personligen utövar i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

(1) Notwithstanding anything contained in this Convention, income derived by public entertainers such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians and by athletes from their personal activities as such, may be taxed in the Contracting State in which those activities are exercised.

 

2. När de tjänster som anges i punkt 1 i denna artikel tillhandahålles i en avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten får   utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal   vinst, som företaget förvärvar genom att tillhandahålla sådana tjänster, beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

(2) Where the services mentioned in paragraph (1) of this Article are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, then the profits derived from providing those services by such an enterprise may, notwithstanding anything contained in this Convention, be taxed in the first-mentioned Contracting State.

 

Artikel 19 Professorer och lärare

Artikel 19

 

Article 19

 

Professorer och lärare

 

Professors and Teachers

 

Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 är en professor eller lärare, som vistas i en avtalsslutande stat under en tidrymd icke överstigande två år i syfte att bedriva undervisning vid universitet, högskola, skola eller annan undervisningsanstalt i denna avtalsslutande stat och som omedelbart före denna vistelse har hemvist i den andra avtalsslutande staten, befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten för sådan ersättning för undervisningen som han är skattskyldig för i denna andra avtalsslutande stat.

 

Notwithstanding Articles 15 and 16, a professor or teacher who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching at a university, college, school or other educational institution in that Contracting State and who immediately before that visit is a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the former Contracting State on any remuneration for such teaching in respect of which he is subject to tax in that other Contracting State.

 

Artikel 20 Studerande

Artikel 20

 

Article 20

 

Studerande

 

Students

 

Studerande eller affärs- eller handelspraktikant, som omedelbart före en vistelse i en avtalsslutande stat, har hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, om beloppen utbetalas till honom från källa utanför denna förstnämnda avtalsslutande stat.

 

A student or a business or trade apprentice who, immediately before visiting a Contracting State, is a resident of the other Contracting State and is present in the former Contracting State solely for the purpose of his education or training shall not be taxed in that former Contracting State on payments which he receives for the purpose of his maintenance, education, or training if such payments are made to him from sources outside that former Contracting State.

 

Artikel 21 Inkomst som uppbäres av person som är bosatt i båda staterna

Artikel 21

 

Article 21

 

Inkomst som uppbäres av person som är bosatt i båda staterna

 

Dual Residents Receiving Income

 

1. Denna artikel skall tillämpas på person som är bosatt i såväl Sverige som Nya Zeeland.

 

(1) This Article shall apply to a person who is resident in Sweden and is also resident in New Zealand.

 

2. När sådan person vid tillämpningen av detta avtal anses ha hemvist endast i en avtalsslutande stat skall han vara befriad från skatt på inkomst i den andra avtalsslutande staten utom såvitt avser inkomst, som enligt lagstiftningen i denna andra avtalsslutande stat eller enligt detta avtal härrör, eller anses härröra, från inkomstkälla i denna andra avtalsslutande stat.

 

(2) Where such a person is treated for the purposes of this Convention solely as a resident of a Contracting State he shall be exempt in the other Contracting State from tax on income other than income which, under the law of that other Contracting State or under this Convention, is derived, or is deemed to be derived, from sources in that other Contracting State.

 

Artikel 22 Svenska oskiftade dödsbon

Artikel 22

 

Article 22

 

Svenska oskiftade dödsbon

 

Swedish Undivided Estates

 

1. När enligt bestämmelserna i detta avtal person med hemvist i Nya Zeeland är befriad från eller berättigad till lindring i svensk skatt, skall motsvarande befrielse eller lindring tillämpas i fråga om oskiftat dödsbo, i den mån en eller flera av dödsbodelägarna har hemvist i Nya Zeeland.

 

(1) Where under the provisions of this Convention a resident of New Zealand is exempt or entitled to relief from Swedish tax, similar exemption or relief shall be applied to the undivided estate of any deceased person insofar as one or more of the beneficiaries is a resident of New Zealand.

 

2. Svensk skatt på oskiftat dödsbo får, i den mån inkomsten tillkommer dödsbodelägare med hemvist i Nya Zeeland, avräknas mot nyzeeländsk skatt på denna inkomst i enlighet med artikel 23.

 

(2) Swedish tax on the undivided estate of a deceased person shall insofar as the income accrues to a beneficiary who is a resident of New Zealand, be allowed as a credit against New Zealand tax payable in respect of that income, in accordance with Article 23.

 

3. Bestämmelserna i denna artikel anses icke begränsa tillämpningen av artikel 2 punkt 4.

 

(3) The provisions of this Article shall not be construed as limiting the operation of paragraph (4) of Article 2.

 

Artikel 23 Avräkning

Artikel 23

 

Article 23

 

Avräkning

 

Credits

 

1. I enlighet med i Nya Zeeland vid varje tidpunkt gällande lagstiftning i fråga om avräkning mot nyzeeländsk skatt av skatt, som skall erläggas i annat land än Nya Zeeland, vilken lagstiftning icke skall påverka den allmänna princip som anges här, skall   såvida icke annat följer av bestämmelserna i artikel 13 punkt 1   svensk skatt (utom, såvitt gäller utdelning, skatt som utgår på den vinst av vilken utdelningen betalas), vilken beräknats på inkomst som person med hemvist i Nya Zeeland uppburit från inkomstkälla i Sverige och vilken, antingen direkt eller genom skatteavdrag, skall erläggas enligt svensk lag och i enlighet med detta avtal, avräknas från nyzeeländsk skatt som beräknats på samma inkomst och som skall erläggas i anledning härav.

 

(1) Subject to the provisions of the law of New Zealand from time to time in force relating to the allowance as a credit against New Zealand tax of tax payable in any country other than New Zealand (which shall not affect the general principle hereof), Swedish tax computed by reference to income derived from sources within Sweden by a resident of New Zealand and payable under the law of Sweden and consistently with this Convention, whether directly or by deduction, (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid), shall, subject to the provisions of paragraph (1) of Article 13, be allowed as a credit against the New Zealand tax computed by reference to the same income and payable in respect of that income.

 

2. Nyzeeländsk skatt, som beräknats på inkomst som person med hemvist i Sverige uppburit från inkomstkälla i Nya Zeeland och som skall erläggas enligt lagstiftningen i Nya Zeeland och i överensstämmelse med detta avtal antingen direkt eller genom skatteavdrag (utom, såvitt gäller utdelning, skatt som utgår på den vinst av vilken utdelningen betalas), skall   såvida icke bestämmelserna i artikel 8 punkt 3 och artikel 13 punkt 1 föranleder annat   avräknas från svensk skatt som beräknats på samma inkomst och som skall erläggas i anledning härav. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke överstiga beloppet av svensk skatt (beräknad utan sådan avräkning) som belöper på denna inkomst.

 

(2) New Zealand tax computed by reference to income derived from sources within New Zealand by a resident of Sweden and payable under the law of New Zealand and consistently with this Convention, whether directly or by deduction, (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid), shall, subject to the provisions of paragraph (3) of Article 8 and paragraph (1) of Article 13, be allowed as a credit against Swedish tax computed by reference to the same income and payable in respect of that income. The credit, however, shall not exceed the amount of Swedish tax (as computed before the credit is given) payable in respect of that income.

 

3. Vid tillämpningen av denna artikel skall

 

(3) For the purposes of this Article:

 

a) 1) nyzeeländsk skatt, som påföres person med hemvist i Sverige i fråga om utdelning vilken betalas av bolag med hemvist i Nya Zeeland, behandlas som skatt på inkomst från inkomstkälla i Nya Zeeland.

 

(a) (i) New Zealand tax borne by a resident of Sweden in respect of dividends paid by a company which is resident in New Zealand shall be treated as tax in respect of income from sources within New Zealand;

 

2) svensk skatt, som påföres person med hemvist i Nya Zeeland i fråga om utdelning vilken betalas av bolag med hemvist i Sverige, behandlas som skatt på inkomst från inkomstkälla i Sverige;

 

(ii) Swedish tax borne by a resident of New Zealand in respect of dividends paid by a company which is resident in Sweden shall be treated as tax in respect of income from sources within Sweden;

 

b) ränta samt sådan royalty som avses i artikel 10, vilka enligt artikel 9 punkt 4 respektive artikel 10 punkt 5 anses härröra från en avtalsslutande stat, behandlas som om inkomstkällan var belägen i denna avtalsslutande stat;

 

(b) interest and royalties (as defined in Article 10) which are, in accordance with paragraph (4) of Article 9 and paragraph (5) of Article 10 respectively, deemed to arise in a Contracting State shall be treated as having a source within that Contracting State.

 

c) belopp, som enligt vid varje tidpunkt gällande bestämmelser i endera avtalsslutande statens lagstiftning rörande beskattning av inkomst av varje form av försäkring inräknas i en persons skattepliktiga inkomst, behandlas som om inkomstkällan var belägen i denna avtalsslutande stat.

 

(c) any amount which is included in a person‘s taxable income under any provision of the law of either Contracting State for the time being in force regarding taxation of income from any form of insurance shall be treated as having a source within that Contracting State;

 

d) inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär genom sjöfart eller luftfart och som uppbäres genom verksamhet som begränsats uteslutande till platser i den andra avtalsslutande staten, behandlas som om inkomstkällan var belägen i denna andra avtalsslutande stat;

 

(d) profits derived by a resident of a Contracting State from the operation of ships or aircraft, being profits from operations confined solely to places in the other Contracting State, shall be treated as having a source within that other Contracting State;

 

e)   såvida icke artikel 13 punkt 3 föranleder annat   ersättning för arbete (häri inbegripet utövande av fritt yrke), som utföres i en avtalsslutande stat, behandlas som inkomst från inkomstkälla i denna avtalsslutande stat;

 

(e) subject to paragraph (3) of Article 13 remuneration for personal (including professional) services performed in a Contracting State shall be treated as income from sources within that Contracting State;

 

f) arbete, som fysisk person helt eller till huvudsaklig del utför ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik, vilken bedrives av person med hemvist i en avtalsslutande stat, anses ha utförts i denna avtalsslutande stat;

 

(f) the services of an individual which are wholly or mainly performed in ships or aircraft operated in international traffic by a resident of a Contracting State shall be deemed to be performed in that Contracting State;

 

g) inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som enligt artikel 11 eller artikel 12 får beskattas i den andra avtalsslutande staten, behandlas som om inkomstkällan var belägen i denna andra avtalsslutande stat.

 

(g) income which is derived by a resident of a Contracting State and which, under Article 11 or Article 12, may be taxed in the other Contracting State shall be treated as having a source within that other Contracting State.

 

4. Om inkomst för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna avtalsslutande stat även inräknats i inkomsten hos ett företag i den andra avtalsslutande staten samt inkomsten är av sådant slag att det kan antagas att inkomsten skulle ha uppkommit för företaget i den andra avtalsslutande staten, om de villkor som varit gällande mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser hade varit sådana som kan antagas skulle ha gällt mellan av varandra oberoende företag som självständigt avslutar affärer med varandra, skall sådan inkomst, som inräknats i båda företagens vinst, vid tillämpningen av denna artikel behandlas som inkomst som företaget i den förstnämnda avtalsslutande staten förvärvar från källa i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall avräkning medges i enlighet härmed beträffande den extra skatt som utgår i den andra avtalsslutande staten till följd av att ifrågavarande belopp inräknats i vinsten. Vid tillämpningen av denna artikel skall de behöriga myndigheterna vid behov överlägga med varandra.

 

(4) Where profits on which an enterprise of a Contracting State has been charged to tax in that Contracting State are also included in the profits of an enterprise of the other Contracting State and the profits so included are profits which might have been expected to accrue to that enterprise of the other Contracting State if the conditions operative between the two enterprises in their commercial or financial relations had been those which might have been expected to operate between independent enterprises dealing at arm‘s length, the amount of such profits included in the profits of both enterprises shall be treated for the purposes of this Article as income from a source within the other Contracting State of the enterprise of the former Contracting State and credit shall be given accordingly in respect of the extra tax chargeable in the other Contracting State as a result of the inclusion of the said amount. For the purposes of this Article the competent authorities shall if necessary consult each other.

 

5. Progressiv svensk skatt, som påföres personer med hemvist i Sverige, får beräknas enligt den skattesats, som skulle ha varit tillämplig om sådan inkomst, som enligt detta avtal är undantagen från beskattning, hade inräknats i den sammanlagda inkomsten.

 

(5) The graduated rate of Swedish tax to be imposed on residents of Sweden may be calculated as though income exempted from tax under this Convention were included in the amount of the total income.

 

6. Progressiv nyzeeländsk skatt, som påföres personer med hemvist i Nya Zeeland, får beräknas enligt den skattesats, som skulle ha varit tillämplig, om sådan inkomst, som enligt detta avtal är undantagen från beskattning, hade inräknats i den sammanlagda inkomsten.

 

(6) The graduated rate of New Zealand tax to be imposed on residents of New Zealand may be calculated as though income exempted from tax under this Convention were included in the amount of the total income.

 

Artikel 24 Utbyte av upplysningar

Artikel 24

 

Articel 24

 

Utbyte av upplysningar

 

Exchange of Information

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller för att genomföra bestämmelserna i de avtalsslutande staternas lagstiftning beträffande skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning icke strider mot avtalet. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt denna stats egen lagstiftning och skall yppas endast till personer eller myndigheter, (domstolar och granskningsmyndigheter häri inbegripna), vilka handhar taxering eller uppbörd av de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger indrivnings- eller åtalsfrågor i fråga om sådana skatter eller avgör besvär i anslutning därtill. Sådana personer eller myndigheter får använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller vid rättsliga avgöranden.

 

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and reviewing authorities) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel anses icke medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

 

(2) In no case shall the provisions of paragraph (1) of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

b) att lämna upplysningar, som icke är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten; eller

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

c) att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

 

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Artikel 25

 

Article 25

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

Mutual Agreement Procedure

 

1. Om en skattskyldig gör gällande, att åtgärder som vidtagits av beskattningsmyndigheterna i de avtalsslutande staterna för honom medför eller kommer att medföra en mot bestämmelserna i detta avtal stridande beskattning, äger han göra framställning i saken till den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist. Om den skattskyldiges framställning anses böra beaktas, skall denna behöriga myndighet söka nå en överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten för att åstadkomma en tillfredsställande lösning.

 

(1) Where a taxpayer considers that the action of the taxation authorities of the Contracting States has resulted or will result in taxation contrary to the provisions of this Convention, he shall be entitled to present his case to the competent authorities of the Contracting State of which he is a resident. Should the taxpayer‘s claim be deemed worthy of consideration, those competent authorities shall endeavour to come to an agreement with the competent authorities of the other Contracting State with a view to a satisfactory solution.

 

2. De behöriga myndigheterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att genomföra bestämmelserna i detta avtal och för att säkerställa att avtalet tillämpas och tolkas på ett riktigt sätt. De behöriga myndigheterna kan särskilt överlägga med varandra för att söka lösa meningsskiljaktigheter som kan uppstå vid tillämpningen av artikel 5 punkt 3 eller artikel 6 eller för att bestämma inkomstkällan för ett visst inkomstslag.

 

(2) The competent authorities may communicate directly with each other to give effect to the provisions of this Convention and to ensure its consistent interpretation and application. In particular, the competent authorities may consult each other to endeavour to resolve disputes arising out of the application of paragraph (3) of Article 5 or Article 6, or the determination of the source of any particular item of income.

 

Artikel 26 Territoriell utvidgning

Artikel 26

 

Article 26

 

Territoriell utvidgning

 

Territorial Extension

 

1. Detta avtal kan, antingen i dess helhet eller med jämkningar, utvidgas till att avse varje område, för vars internationella förbindelser Nya Zeeland har att svara, under förutsättning att där påföres skatter, vilka är i huvudsak likartade med dem, som omfattas av detta avtal. Varje sådan utvidgning av avtalet skall gälla från den dag och med de jämkningar och villkor (däri inbegripna villkor angående avtalets upphörande) som anges och överenskommes mellan de avtalsslutande staterna genom särskild noteväxling.

 

(1) This Convention may be extended, either in its entirety or with modifications, to any territory for whose international relations New Zealand is responsible, and which imposes taxes substantially similar in character to those which are the subject of this Convention, and any such extension shall take effect from such date and subject to such modifications and conditions (including conditions as to termination) as may be specified and agreed between the Contracting States in Notes to be exchanged for this purpose.

 

2. Om detta avtal enligt artikel 28 upphör att gälla beträffande Sverige och Nya Zeeland, skall, om icke annat uttryckligen överenskommes mellan de båda avtalsslutande staterna, avtalet upphöra att gälla även beträffande varje område till vilket avtalet utsträckts enligt denna artikel.

 

(2) The termination in respect of Sweden or New Zealand of this Convention under Article 28 shall, unless otherwise expressly agreed by both Contracting States, terminate the application of this Convention to any territory to which it has been extended under this Article.

 

Artikel 27 Ikraftträdande

Artikel 27

 

Article 27

 

Ikraftträdande

 

Entry into Force

 

1. Detta avtal skall ratificeras av de avtalsslutande staterna och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Wellington så snart som möjligt.

 

(1) This Convention shall be subject to ratification by the Contracting States and the instruments of ratification shall be exchanged at Wellington as soon as possible. (Fotnot: Ratifikationshandlingarna utväxlades den 14 november 1980.)

 

2. Detta avtal träder i kraft den dag då ratifikationshandlingarna utväxlas och skall därefter tillämpas:

 

(2) This Convention shall come into force on the date on which the instruments of ratification are exchanged and shall thereupon have effect:

 

a) I Sverige:

 

(a) in Sweden:

 

Beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då ratifikationshandlingarna utväxlas eller senare;

 

in respect of income derived on or after 1 January in the calendar year next following that in which the instruments of ratification are exchanged;

 

b) I Nya Zeeland:

 

(b) in New Zealand:

 

Beträffande inkomst som förvärvas under inkomstår som börjar den 1 april kalenderåret närmast efter det då ratifikationshandlingarna utväxlas eller senare.

 

in respect of income derived during any income year commencing on or after 1 April in the calender year next following that in which the instruments of ratification are exchanged.

 

3. Avtalet mellan Sveriges regering och Nya Zeelands regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, som undertecknades i Wellington den 16 april 1956, skall upphöra att gälla och skall inte längre tillämpas:

 

(3) The Convention between the Government of New Zealand and the Government of Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evation with respect to taxes on income, signed at Wellington on 16 April 1956, shall terminate, and shall cease to have effect:

 

a) I Sverige:

 

(a) in Sweden:

 

Beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då ratifikationshandlingarna utväxlas eller senare;

 

in respect of income derived on or after 1 January in the calendar year next following that in which the instruments of ratification in respect of this Convention are exchanged;

 

b) I Nya Zeeland:

 

(b) in New Zealand:

 

Beträffande inkomst som förvärvas under inkomstår som börjar den 1 april kalenderåret närmast efter det då ratifikationshandlingarna utväxlas eller senare.

 

in respect of income derived during any income year commencing on or after 1 April in the calendar year next following that in which the instruments of ratification in respect of this Convention are exchanged.

 

Artikel 28 Upphörande

Artikel 28

 

Article 28

 

Upphörande

 

Termination

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men endera avtalsslutande staten äger att   senast den 30 juni under ett kalenderår efter år 1981   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör detta avtal att gälla:

 

This Convention shall continue in force indefinitely but either Contracting State may, on or before 30 June in any calendar year after the year 1981, give notice of termination, through diplomatic channels, to the other Contracting State and, in such event, this Convention shall cease to be effective:

 

a) I Sverige:

 

(a) in Sweden:

 

Beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare:

 

in respect of income derived on or after 1 January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given;

 

b) I Nya Zeeland:

 

(b) in New Zealand:

 

Beträffande inkomst som förvärvas under inkomstår som börjar den 1 april kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare.

 

in respect of income derived during any income year commencing on or after 1 April in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

 

Som skedde i Stockholm i två exemplar, på svenska och engelska språken, vilka båda texter äger lika vitsord, den 21 februari 1979.

 

Done at Stockholm in duplicate, in the Swedish and English languages, both texts being equally authentic, this 21st day of February 1979.

 

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgörs i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet inte föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrivs i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot lända till efterrättelse. SFS1980-1131

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna. SFS1980-1131

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. 25 punkt 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning skall göras hos regeringen och bör ges in snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen. SFS1980-1131

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller av svensk juridisk person. SFS1980-1131

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst   t.ex. vissa slag av periodiskt understöd   är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas bestämmelserna i art. 23. SFS1980-1131

B. Särskilda anvisningar

till art. 1 SFS1980-1131

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 1. SFS1980-1131

till art. 3 SFS1980-1131

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Nya Zeeland. SFS1980-1131

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 3 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt nyzeeländska beskattningsregler anses bosatt i Nya Zeeland. Vid tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser. SFS1980-1131

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) och 17 §lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall vid tillämpningen av art. 3 punkt 1 anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Nya Zeeland. SFS1980-1131

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen och 18 § 1 mom. lagen om statlig inkomstskatt skall vid tillämpningen av art. 3 punkt 1 anses bosatt i Nya Zeeland, såvitt fråga är om nyzeeländsk beskickning eller lönat nyzeeländskt konsulat i Sverige. SFS1980-1131

till art. 5 SFS1980-1131

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 5. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. 4. SFS1980-1131

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Nya Zeeland, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men nyzeeländsk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23. SFS1980-1131

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Nya Zeeland bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 5 punkterna 2 4. Till grund för inkomstbeskattningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 3 och 4 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället. SFS1980-1131

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 7. SFS1980-1131

till art. 6 SFS1980-1131

Art. 6 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag (jfr art. 23 punkt 4). För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370). SFS1980-1131

Äger sådan omräkning rum mellan företag i Sverige och Nya Zeeland, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit. SFS1980-1131

till art. 7 SFS1980-1131

Inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas endast i den stat där företaget har hemvist. SFS1980-1131

Uttrycket ”internationell trafik” definieras i art. 2 punkt 1 k). SFS1980-1131

till art. 8 SFS1980-1131

 1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” avgörs enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist (se även art. 23 punkt 3 a).

 2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Nya Zeeland och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Nya Zeeland, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

  Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 8 punkt 3 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 8 punkt 3 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

  I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för nyzeeländsk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 23 punkt 2 genom avräkning av nyzeeländsk skatt som uttagits enligt art. 8 punkt 2. Den nyzeeländska skatten får därvid inte överstiga 15% av utdelningens bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

 3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Nya Zeeland och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Nya Zeeland, gäller inte ovan angivna regler om begränsning av nyzeeländsk skatt på utdelning. Utdelningen skall, om inte annat gäller på grund av art. 8 punkt 3, i detta fall beskattas i Sverige men nyzeeländsk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

 4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Nya Zeeland och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15% av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947.576) om statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten får inte överstiga 15% av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överförs till skattelängden.

  Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

  Om den utdelningsberättigade har fast driftställe eller stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 9 SFS1980-1131

 1. Ränta, som utbetalas från Nya Zeeland till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Beträffande innebörden av uttrycket ”ränta” i vissa fall, se art. 9 punkt 6.

  Är räntan inte hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till räntan har i Nya Zeeland, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för nyzeeländsk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader etc. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 23 punkt 2 genom avräkning av nyzeeländsk skatt, som tagits ut enligt art. 9 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 10% av räntans bruttobelopp.

  Är räntan hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till räntan har i Nya Zeeland, gäller inte ovan angivna begränsning av nyzeeländsk skatt på ränta. Nyzeeländsk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2.

  I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

 2. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Nya Zeeland, kan enligt gällande skatteförfattningar inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse (jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370)), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i Sverige (art. 9 punkt 3).

till art. 10 SFS1980-1131

 1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 10 punkt 3 gäller följande.

  Royalty, som utbetalas från Nya Zeeland till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

  Är royaltyn inte hänförlig till erfarenhetsrön, information, bistånd, rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Nya Zeeland, beräknas svensk skatt på royaltyns bruttobelopp utan avdrag för nyzeeländsk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för kostnader. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 23 punkt 2 genom avräkning av nyzeeländsk skatt som tagits ut enligt art. 10 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 10% av royaltyns bruttobelopp.

  Är royaltyn hänförlig till erfarenhetsrön, information, bistånd, rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Nya Zeeland, gäller inte ovan angivna begränsning av nyzeeländsk skatt på royaltyn. Nyzeeländsk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

  Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Nya Zeeland, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 10 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. 10 punkt 2 inte överstiga 10% av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

  Om den som har rätt till royaltyn uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn   efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn   utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10% av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedsättas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överförs till skattelängden.

  Exempel: En person med hemvist i Nya Zeeland uppbär royalty från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+5 000   1 000=) 13 500 kronor. I deklarationen antecknas:”Enligt avtalet med Nya Zeeland skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten överstiger 10% av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten.”

 2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, oljekälla, gasfyndighet eller stenbrott eller för rätten att utvinna, avverka eller på annat sätt utnyttja skog på rot eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 11.

till art. 11 SFS1980-1131

Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fast egendom i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370)). Inkomst som omfattas av art. 11 beskattas emellertid alltid i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, oljekälla, gasfyndighet eller stenbrott eller för rätten att utvinna, avverka eller på annat sätt utnyttja skog på rot eller annan naturtillgång. SFS1980-1131

Annan royalty beskattas enligt art. 10. SFS1980-1131

till art. 12 SFS1980-1131

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Nya Zeeland förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige eller genom avyttring av annan i Sverige belägen egendom eller rättighet som avses i art. 12, beskattas här. Angående uttrycket ”rättighet”, se art. 11 punkt 5. SFS1980-1131

Vinst på grund av avyttring av patenträttighet beskattas i regel enligt art. 10 punkt 7. I vissa fall beskattas dock sådan vinst som inkomst av rörelse enligt art. 5. Vinst genom avyttring av övrig egendom beskattas med tillämpning av art. 23. SFS1980-1131

till art. 13 SFS1980-1131

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna för arbete utfört i denna stats tjänst beskattas enligt huvudregeln i art. 13 punkt 1 endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten, får emellertid ersättningen enligt art. 13 punkt 2 beskattas även i den staten, om mottagaren är bosatt där (dock inte om han är bosatt där endast för att utföra ifrågavarande arbete) eller är medborgare i den staten. Sistnämnda stat skall i sådant fall ge avräkning för den skatt som tagits ut i den stat som betalar ersättningen. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23. Ersättning, som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten bedrivit i vinstsyfte, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 16 och 17. SFS1980-1131

till art. 14 SFS1980-1131

Pension på grund av enskild tjänst samt livränta beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. 14 punkt 1). SFS1980-1131

Pension, som utbetalas av svenska staten till fysisk person på grund av arbete som har utförts i svenska statens tjänst och pension som utbetalas enligt svensk socialförsäkringslagstiftning får enligt art. 14 punkt 3 beskattas i Sverige. SFS1980-1131

Pension, som utbetalas av nyzeeländska staten till fysisk person med hemvist i Sverige på grund av arbete som har utförts i nyzeeländska statens tjänst och pension som utbetalas till sådan person enligt socialförsäkringssystemet i Nya Zeeland, får enligt art. 14 punkt 3 beskattas i Sverige men nyzeeländsk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23. SFS1980-1131

Vad som förstås med uttrycket ”livränta” anges i art. 14 punkt 2. SFS1980-1131

till art. 15 SFS1980-1131

Vad som förstås med uttrycket ”fritt yrke” anges i art. 15 punkt 3. SFS1980-1131

Inkomst av fritt yrke får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där yrket utövas. Undantag härifrån görs i fall som avses i art. 15 punkt 2. SFS1980-1131

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, idrottsmän m.fl. se anvisningarna till art. 18. SFS1980-1131

till art. 16 SFS1980-1131

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 16 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 16 punkterna 2 och 3, art. 17 och art. 19. SFS1980-1131

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 18. SFS1980-1131

till art. 17 SFS1980-1131

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Nya Zeeland, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Nya Zeeland, får inkomsten beskattas i Sverige men nyzeeländsk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23. SFS1980-1131

till art. 18 SFS1980-1131

Inkomst som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och andra liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin verksamhet i sådan egenskap beskattas i den stat där verksamheten utövas. I art. 18 punkt 2 har intagits regler om beskattning av den vinst som företag förvärvar genom att tillhandahålla tjänster av sådan yrkesutövare och idrottsmän. Sådan vinst får beskattas i den stat där tjänsterna tillhandahålls. SFS1980-1131

till art. 22 SFS1980-1131

Person med hemvist i Nya Zeeland som enligt detta avtal är befriad från eller berättigad till lindring i svensk skatt skall åtnjuta motsvarande befrielse eller lindring på inkomst som han i egenskap av dödsbodelägare åtnjuter från oskiftat dödsbo. SFS1980-1131

Dödsbodelägare med hemvist i Nya Zeeland är berättigad erhålla avräkning enligt art. 22 punkt 1 av svensk skatt som utgått på det oskiftade dödsboet i den mån den belöper på hans inkomst från dödsboet. SFS1980-1131

till art. 23 SFS1980-1131

 1. För att avräkningsbestämmelserna i denna artikel skall kunna tillämpas måste bestämmas var inkomsten har sin källa. Detta avgörs i första hand med ledning av den artikel där det särskilda inkomstslaget behandlas. För vissa inkomstslag har källan angivits i art. 23 punkt 3. I övrigt tillämpas resp. stats interna lagstiftning. Skulle dessa medföra olika resultat, kan frågan lösas genom ömsesidig överenskommelse enligt art. 25 punkt 2.

 2. Inkomst från källa i Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Om inkomsten beskattas även i Nya Zeeland, medges lättnad vid den nyzeeländska beskattningen enligt art. 23 punkt 1.

 3. Inkomst från källa i Nya Zeeland, som uppbärs av person med hemvist i Sverige, medtas vid taxering i Sverige med undantag för inkomst som anges i anvisningspunkten 4 nedan och utdelning i vissa fall från bolag i Nya Zeeland. I fråga om utdelning, se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 8. Svensk skatt på inkomsten nedsätts genom avräkning enligt art. 23 punkt 2.

  Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för nyzeeländsk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 23 punkt 2 ett belopp motsvarande den slutliga nyzeeländska skatt som enligt avtalet har påförts inkomsten. Beträffande storleken av nyzeeländsk skatt på utdelning, ränta och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 8, anvisningspunkten 1 till art. 9 och anvisningspunkten 1 till art. 10. I fråga om nyzeeländsk skatt på inkomst av rörelse som bedrivits i Nya Zeeland iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 5.

  Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten upptas till beskattning, förete bevis eller annan utredning om den nyzeeländska skatt som har påförts inkomsten.

  Avräkning av nyzeeländsk inkomstskatt enligt art. 23 punkt 2 får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Nya Zeeland belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Nya Zeeland till så stor andel som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall texeras i samma kommun som inkomsten från Nya Zeeland.

  Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

  Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska kronor av den nyzeeländska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överförs till skattelängden.

  Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Nya Zeeland med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antas belöpa nyzeeländsk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+90 000   10 000=) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Nya Zeeland skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

 4. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som på grund av art. 13 punkt 1 skall beskattas endast i Nya Zeeland, skall inkomsten inte medtas vid taxering i Sverige. Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst, kan skatteprogressionen komma att påverkas. För att förebygga detta iakttas följande.

  Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts, om den skattskyldiges hela inkomst beskattas endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den sålunda erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige.

  Exempel: En person med hemvist i Sverige har en beräknad beskattningsbar inkomst av 40 000 kronor. Av inkomsten utgör 30 000 kronor inkomst som på grund av art. 13 punkt 1 skall beskattas endast i Nya Zeeland. Om skatten på 40 000 kronor motsvarar 25%, skall denna procentsats tillämpas på de 10 000 kronor som skall beskattas i Sverige.

  I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överförs till skattelängden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1980:1131

(Utkom d. 29 jan. 1981.)

a) Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

b) Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas från och med den 1 januari 1981.

c) Genom förordningen upphävs kungörelsen (1956:571) om tillämpning av ett mellan Sverige och Nya Zeeland den 16 april 1956 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter.

d) Den upphävda kungörelsen tillämpas fortfarande på inkomst som förvärvats före den 1 januari 1981.