Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1981:1006) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien

Skatteavtal Australien

Utfärdad: 1981-11-12

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Australien undertecknade den 14 januari 1981 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Bilaga 1

Avtal mellan Australiens regering och Sveriges regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter

Agreement between the Government of Australia and the Government of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

 

Avtal mellan Australiens regering och Sveriges regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter

 

The Government of Australia and the Government of Sweden, Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, Have agreed as follows:

 

Australiens regering och Sveriges regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter, har kommit överens om följande bestämmelser:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal Scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes Covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

(1) The existing taxes to which this Agreement shall apply are:

 

1. De för närvarande utgående skatter, på vilka detta avtal tillämpas är:

 

(a) in Australia:

 

a) i Australien:

 

the Australian income tax, including the additional tax upon the undistributed amount of the distributable income of a private company;

 

den australiska inkomstskatten, däri inbegripen tilläggsskatten på inte utdelat belopp, vilken utgår på ett enskilt bolags utdelningsbara inkomst;

 

(b) in Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) the State income tax, including sailor’s tax and coupon tax;

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna:

 

(ii) the tax on undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company;

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

 

(iii) the tax on public entertainers; and

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar; och

 

(iv) the communal income tax.

 

4) den kommunala inkomstskatten.

 

(2) This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authority of each Contracting State shall notify the competent authority of the other Contracting State of any substantial changes which have been made in the laws of this State relating to the taxes to which this Agreement applies.

 

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av detta avtal påförs av endera avtalsslutande staten vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Den behöriga myndigheten i vardera avtalsslutande staten skall meddela den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten de väsentliga ändringar som den förstnämnda staten vidtagit i sin skattelagstiftning rörande de skatter på vilka detta avtal tillämpas.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General Definitions

 

Allmänna definitioner

 

(1) In this Agreement, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Australia” means the Commonwealth of Australia and, when used in a geographical sense, includes:

 

a) ”Australien” åsyftar australiska samväldet och innefattar, när uttrycket används i geografisk bemärkelse, följande områden:

 

(i) the Territory of Norfolk Island;

 

1) Territoriet Norfolkön;

 

(ii) the Territory of Christmas Island;

 

2) territoriet Julön;

 

(iii) the Territory of Cocos (Keeling) Islands;

 

3) territoriet Cocos- (Keeling)öarna;

 

(iv) the Territory of Ashmore and Cartier Islands;

 

4) territoriet Ashmore- och Cartieröarna;

 

(v) the Coral Sea Islands Territory; and

 

5) territoriet Korallhavsöarna; samt

 

(vi) any area adjacent to the territorial limits of Australia or of the said Territories in respect of which there is for the time being in force, consistently with international law, a law of Australia or of a State or part of Australia or of a Territory aforesaid dealing with the exploitation of any of the natural resources of the sea-bed and subsoil of the continental shelf;

 

6) varje område som är beläget intill Australiens och ovannämnda områdens landgränser och beträffande vilka det finns   i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler   gällande lagstiftning i Australien, i en delstat, i en del av Australien eller i ett av ovannämnda områden, vilken behandlar utnyttjandet av kontinentalsockelns naturtillgångar på havsbottnen och i dennas underlag;

 

b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea-bed or in its subsoil may be exercised;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag;

 

(c) the terms ”Contracting State”, ”one of the Contracting States” and ”other Contracting State” mean Australia or Sweden, as the context requires;

 

c) ”avtalsslutande stat”, ”en av de avtalsslutande staterna” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Australien eller Sverige beroende på sammanhanget;

 

(d) the term ”person” means an individual, a company and any other body of persons;

 

d) ”person” åsyftar fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

(e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is assimilated to a body corporate for tax purposes;

 

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattning likställs med juridisk person;

 

(f) the terms ”enterprise of one of the Contracting States” and ”enterprise of the other Contracting State” mean an enterprise carried on by a resident of Australia or an enterprise carried on by a resident of Sweden, as the context requires;

 

(f) ”företag i en av de avtalsslutande staterna” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar   beroende på sammanhanget   företag som bedrivs av person med hemvist i Australien eller företag som bedrivs av person med hemvist i Sverige;

 

(g) the term ”tax” means Australian tax or Swedish tax, as the context requires;

 

g) ”skatt” åsyftar australisk skatt eller svensk skatt beroende på sammanhanget;

 

(h) the term ”Australian tax” means tax imposed by Australia, being tax to which this Agreement applies by virtue of Article 2;

 

h) ”australisk skatt” åsyftar skatt som tas ut av Australien och som utgör skatt på vilken detta avtal tillämpas enligt artikel 2;

 

(i) the term ”Swedish tax” means tax imposed by Sweden, being tax to which this Agreement applies by virtue of Article 2;

 

i) ”svensk skatt” åsyftar skatt som tas ut av Sverige och som utgör skatt på vilken detta avtal tillämpas enligt artikel 2;

 

(j) the term ”competent authority” means, in the case of Australia, the Commissioner of Taxation or his authorized representative, and in the case of Sweden, the Minister of the Budget or his authorized representative.

 

j) ”behörig myndighet” åsyftar, beträffande Australien ”the Commissioner of Taxation” eller dennes befullmäktigade ombud och beträffande Sverige budgetministern eller dennes befullmäktigade ombud.

 

(2) In this Agreement, the terms ”Australian tax” and ”Swedish tax” do not include any penalty or interest imposed under the law of either Contracting State relating to the taxes to which this Agreement applies by virtue of Article 2.

 

2. I detta avtal innefattar uttrycken ”australisk skatt” och ”svensk skatt” inte straffavgift eller ränta som påförs enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten rörande sådana skatter på vilka detta avtal tillämpas enligt artikel 2.

 

(3) In the application of this Agreement by a Contracting State, any term not defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State relating to the taxes to which this Agreement applies.

 

3. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artikel 4 Hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Residence

 

Hemvist

 

(1) For the purposes of this Agreement, a person is a resident of one of the Contracting States:

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal har en person hemvist i en av de avtalsslutande staterna:

 

(a) in the case of Australia, subject to paragraph (2), if the person is a resident of Australia for the purposes of Australian tax; and

 

a) beträffande Australien, om personen i fråga har hemvist i Australien vid australisk beskattning och såvida inte punkt 2 föranleder annat; och

 

(b) in the case of Sweden, if the person is subject to unlimited tax liability in Sweden.

 

b) beträffande Sverige, om personen i fråga är oinskränkt skattskyldig i Sverige.

 

(2) In relation to income from sources in Sweden, a person who is subject to Australian tax on income which is from sources in Australia shall not be treated as a resident of Australia unless the income from sources in Sweden is subject to Australian tax or, if that income is exempt from Australian tax, it is so exempt solely because it is subject to Swedish tax.

 

2. I fråga om inkomst från källa i Sverige, skall person, som är underkastad australisk skatt på inkomst från källa i Australien, inte behandlas som person med hemvist i Australien, såvida inte inkomsten från källa i Sverige är underkastad australisk skatt, eller, om inkomsten är undantagen från australisk skatt, enda anledningen till detta är att inkomsten är underkastad svensk beskattning.

 

(3) Where by reason of the preceding provisions of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules:

 

3. Då på grund av föregående bestämmelser i denna artikel fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna bestäms hans hemvist enligt följande regler:

 

(a) he shall be deemed to be a resident solely of the Contracting State in which he has a permanent home available to him;

 

a) han anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande;

 

(b) if he has a permanent home available to him in both Contracting States, or if he does not have a permanent home available to him in either of them, he shall be deemed to be a resident solely of the Contracting State with which his personal and economic relations are the closer.

 

b) om han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande i båda avtalsslutande staterna, eller om han inte i någondera staten har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den avtalsslutande stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast.

 

(4) Where by reason of the provisions of paragraph (1), a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident solely of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

 

4. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person, som inte är fysisk person, har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist endast i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent Establishment

 

Fast driftställe

 

(1) For the purposes of this Agreement, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

(2) The term ”permanent establishment” shall include especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning;

 

(b) a branch;

 

b) filial;

 

(c) an office;

 

c) kontor;

 

(d) a factory;

 

d) fabrik;

 

(e) a workshop;

 

e) verkstad;

 

(f) a mine, an oil or gas well, quarry or any other place of extraction of natural resources;

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar;

 

(g) an agricultural, pastoral or forestry property; and

 

g) egendom som används för jordbruk, kreatursskötsel eller skogsbruk; och

 

(h) a building site or construction, installation or assembly project which exists for more than twelve months.

 

h) plats för byggnads-, anläggnings-, installations- eller sammansättningsarbete som pågår mer än tolv månader.

 

(3) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment merely by reason of:

 

3. Företag anses inte ha ett fast driftställe endast på grund av

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företaget;

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise, such as advertising or scientific research.

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva verksamhet av förberedande eller biträdande art, såsom reklam eller vetenskaplig forskning.

 

(4) An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in one of the Contracting States and to carry on business through that permanent establishment if:

 

4. Ett företag anses ha fast driftställe i en av de avtalsslutande staterna och bedriva affärsverksamhet genom detta fasta driftställe om

 

(a) it carries on supervisory activities in that State for more than twelve months in connection with a building site, or a construction, installation or assembly project which is being undertaken in that State; or

 

a) företaget bedriver övervakande verksamhet i denna stat i mer än tolv månader i samband med byggnads-, anläggnings-, installations- eller sammansättningsarbete som pågår i denna stat; eller

 

(b) substantial equipment is being used in that State for more than twelve months by, for or under contract with the enterprise in exploration for, or exploitation of, natural resources, or in activities connected with such exploration or exploitation.

 

b) väsentlig utrustning används i denna stat i mer än tolv månader av företaget, för dess räkning eller enligt avtal med detta för att utforska eller utvinna naturtillgångar eller för verksamhet som har samband med sådan utforskning eller utvinning.

 

(5) A person acting in one of the Contracting States on behalf of an enterprise of the other Contracting State   other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies   shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first- mentioned State if:

 

5. Person, som är verksam i en av de avtalsslutande staterna för företag i den andra avtalsslutande staten och som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas, anses utgöra fast driftställe för detta företag i den förstnämnda staten om

 

(a) he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or

 

a) han har och i denna stat regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal på företagets vägnar, såvida inte verksamheten begränsas till inköp av varor för företagets räkning; eller

 

(b) in so acting, he manufactures or processes in that State for the enterprise goods or merchandise belonging to the enterprise.

 

b) han vid sådan verksamhet för företagets räkning i denna stat tillverkar eller bearbetar varor som tillhör företaget.

 

(6) An enterprise of one of the Contracting States shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where that person is acting in the ordinary course of his business as such a broker or agent.

 

6. Företag i en av de avtalsslutande staterna anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, om sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet såsom sådan mäklare eller representant.

 

(7) The fact that a company which is a resident of one of the Contracting States controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself make either company a permanent establishment of the other.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

(8) The principles set forth in paragraphs (1) to (7) inclusive shall be applied in determining for the purposes of paragraph (6) of Article 11 and paragraph (5) of Article 12 of this Agreement whether there is a permanent establishment outside both Contracting States, and whether an enterprise, not being an enterprise of one of the Contracting States, has a permanent establishment in one of the Contracting States.

 

8. De principer som framlagts i punkterna 1 7 tillämpas för att vid tillämpningen av artikel 11 punkt 6 och artikel 12 punkt 5 i detta avtal bestämma om fast driftställe finns utanför båda avtalsslutande staterna och om ett företag, som inte är ett företag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, har fast driftställe i en av de avtalsslutande staterna.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from Real Property

 

Inkomst av fast egendom

 

(1) Income from real property, including royalties and other payments in respect of the operation of mines or quarries or of the exploitation of any natural resource, may be taxed in the Contracting State in which the real property, mines, quarries, or natural resources are situated.

 

1. Inkomst av fast egendom, däri inbegripet royalty och andra ersättningar för bearbetande av gruva eller stenbrott eller för utvinning av naturtillgång, får beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen, gruvan, stenbrottet eller naturtillgången är belägen.

 

(2) Income from a lease of land and income from any other direct interest in or over land, whether or not improved, shall be regarded as income from real property situated where the land to which the lease or other direct interest relates is situated.

 

2. Inkomst genom utarrendering av mark och inkomst på grund av annan direkt andel i eller rätt till mark, oavsett om den är brukad eller ej, anses som inkomst av fast egendom belägen där den mark är belägen som arrendet, den direkta andelen eller rätten avser.

 

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall also apply to the income from real property of an enterprise and to income from real property used for the performance of professional services.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid utövandet av fritt yrke.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Business Profits

 

Inkomst av rörelse

 

(1) The profits of an enterprise of one of the Contracting States shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State, but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en av de avtalsslutande staterna, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of one of the Contracting States carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment or with other enterprises with which it deals.

 

2. Om företag i en av de avtalsslutande staterna bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör eller med andra företag med vilka det upprätthåller affärsförbindelser.

 

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses of the enterprise, being expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment (including executive and general administrative expenses so incurred) and which would be deductible if the permanent establishment were an independent entity which paid those expenses, whether incurred in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för företagets utgifter som uppkommit för det fasta driftstället (härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning) och som skulle vara avdragsgilla, om det fasta driftstället vore en oberoende person som betalade dessa utgifter, oavsett om utgifterna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

(4) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

4. Inkomst anses inte hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

(5) If the information available to the taxation authority of a Contracting State is inadequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment of an enterprise, nothing in this Article shall affect the application of any law of that State relating to the determination of the tax liability of a person provided that that law shall be applied, so far as the information available to the taxation authority permits, in accordance with the principles of this Article.

 

5. Om de upplysningar som är tillgängliga för beskattningsmyndigheten i en avtalsslutande stat inte är tillräckliga för att avgöra vilken inkomst som skall hänföras till ett företags fasta driftställe, hindrar inte bestämmelserna i denna artikel tillämpningen av sådan lagstiftning i denna stat som avser bestämmandet av en persons skattskyldighet, under förutsättning att denna lagstiftning tillämpas   så långt för beskattningsmyndigheten tillgängliga upplysningar tillåter   i överensstämmelse med de principer som anges i denna artikel.

 

(6) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

(7) Nothing in this Article shall affect the operation of any law of a Contracting State relating to taxation of profits from insurance with non- residents provided that if the relevant law in force in either State at the date of signature of this Agreement is varied (otherwise than in minor respects so as not to affect its general character) the Contracting States shall consult with each other with a view to agreeing to any amendment of this paragraph that may be appropriate.

 

7. Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte tillämpningen av lagstiftningen i en avtalsslutande stat rörande beskattning av inkomst från försäkring i fråga om person som inte har hemvist där. Om emellertid den vid tiden för undertecknandet av detta avtal i endera staten gällande lagstiftningen ändras   annat än i mindre omfattning så att ändringen inte påverkar lagstiftningens allmänna karaktär   skall de avtalsslutande staterna överlägga med varandra för att komma överens om lämplig ändring av denna punkt.

 

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

Article 8

 

Artikel 8

 

Shipping and Air Transport

 

Sjöfart och luftfart

 

(1) Profits from the operation of ships or aircraft derived by a resident of one of the Contracting States shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst av sjöfart eller luftfart som uppbärs av person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna beskattas endast i denna stat.

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), such profits may be taxed in the other Contracting State where they are profits from operations of ships or aircraft confined solely to places in that other State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får sådan inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten, om inkomsten uppkommer på grund av sjöfart eller luftfart som är begränsad uteslutande till platser i denna andra stat.

 

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall apply in relation to the share of the profits from the operation of ships or aircraft derived by a resident of one of the Contracting States through participation in a pool service, in a joint transport operating organisation or in an international operating agency.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas även på andel i inkomst av sjöfart eller luftfart som person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna uppbär genom deltagande i en pool, ett gemensamt transportföretag eller en internationell driftsorganisation.

 

(4) For the purposes of this Article, profits derived from the carriage by ships or aircraft of passengers, livestock, mail, goods or merchandise shipped in a Contracting State for discharge at another place in that State shall be treated as profits from operations of ships or aircraft confined solely to places in that State.

 

4. Vid tillämpningen av denna artikel behandlas inkomst, som uppbärs genom befordran med fartyg eller luftfartyg av passagerare, kreatur, post eller varor, vilka tas ombord i en avtalsslutande stat för att lossas på annan plats i denna stat, som inkomst av sjöfart eller luftfart begränsad uteslutande till platser i denna stat.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated Enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

(1) Where:

 

1. I fall då

 

(a) an enterprise of one of the Contracting States participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or

 

a) ett företag i en av de avtalsslutande staterna direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital; eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the Contracting States and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions operate between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which might be expected to operate between independent enterprises dealing wholly independently with one another, then any profits which, but for those conditions, might have been expected to accrue to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en av de avtalsslutande staterna som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,

iakttages följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser gäller villkor, som avviker från dem som kan antagas skola ha gällt mellan av varandra helt oberoende företag, vilka upprätthåller affärsförbindelser med varandra såsom sådana företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

(2) If the information available to the taxation authority of a Contracting State is inadequate to determine the profits to be attributed to an enterprise, nothing in this Article shall affect the application of any law of that State relating to the determination of the tax liability of a person, provided that that law shall be applied, so far as the information available to the taxation authority permits, in accordance with the principles of this Article.

 

2. Om de upplysningar som är tillgängliga för beskattningsmyndigheten i en avtalsslutande stat inte är tillräckliga för att avgöra vilken inkomst som skall hänföras till ett företag, hindrar inte bestämmelserna i denna artikel tillämpningen av sådan lagstiftning i denna stat som avser bestämmandet av en persons skattskyldighet, under förutsättning att denna lagstiftning tillämpas   så långt för beskattningsmyndigheten tillgängliga upplysningar tillåter   i överensstämmelse med de principer som anges i denna artikel.

 

(3) Where profits on which an enterprise of one of the Contracting States has been charged to tax in that State are also included, by virtue of paragraph (1) or (2), in the profits of an enterprise of the other Contracting State and taxed accordingly, and the profits so included are profits which might have been expected to have accrued to that enterprise of the other State if the conditions operative between the enterprises had been those which might have been expected to have operated between independent enterprises dealing wholly independently with one another, then the first-mentioned State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged on those profits in the first-mentioned State. In determining such an adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement, and for this purpose the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

3. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en av de avtalsslutande staterna beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten med stöd av punkt 1 eller 2 och beskattas i överensstämmelse därmed samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som kan antagas skola ha tillkommit företaget i denna andra stat, om de villkor som gäller mellan företagen hade varit sådana som kan antagas skola ha gällt mellan av varandra helt oberoende företag, vilka upprätthåller affärsförbindelser med varandra såsom sådana företag, skall den förstnämnda staten göra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna förstnämnda stat. Vid bestämmandet av sådan justering iakttages övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra i sådant syfte.

 

Artikel 10 Utdelning

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

(1) Dividends paid by a company which is a resident of one of the Contracting States for the purposes of its tax, being dividends to which a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag som har hemvist i en av de avtalsslutande staterna vid beskattning där får, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra stat.

 

(2) Such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident for the purposes of its tax, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

 

2. Sådan utdelning får beskattas i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist vid beskattning i denna stat och enligt lagstiftningen där, men skatten får inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

 

(3) The term ”dividends” in this Article means income from shares and other income assimilated to income from shares by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier och andra inkomster som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat i vilken bolaget som betalar utdelningen har hemvist jämställs med inkomst av aktier.

 

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the person beneficially entitled to the dividends, being a resident of one of the Contracting States, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en av de avtalsslutande staterna och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(5) Dividends paid by a company which is a resident of one of the Contracting States, being dividends to which a person who is not a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, shall be exempt from tax in that other State except insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or fixed base situated in that other State; provided that this paragraph shall not apply in relation to dividends paid by any company which is a resident of Australia for the purposes of Australian tax and which is also a resident of Sweden for the purposes of Swedish tax.

 

5. Utdelning från bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna skall, om den som har rätt till utdelningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten, undantagas från beskattning i denna andra stat utom i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat. Denna punkt tillämpas dock inte i fråga om utdelning, vilken betalas av ett bolag som vid beskattning i Australien har hemvist i Australien och som även vid beskattning i Sverige har hemvist i Sverige.

 

(6) Subject to the provisions of this Agreement, a Contracting State may impose on the income of a company which is a resident of the other Contracting State, tax in addition to the tax which would be chargeable on the taxable income of a company which is a resident of the first-mentioned State, provided that any additional tax so imposed by the first-mentioned State shall not exceed 15 per cent of the amount by which the taxable income of the year of income exceeds the tax which would have been payable on that taxable income if the company had been a resident of the first-mentioned State.

 

6. Om inte bestämmelserna i detta avtal föranleder annat, får en avtalsslutande stat   utöver den skatt som skulle ha utgått på den beskattningsbara inkomsten för bolag med hemvist i denna stat   påföra skatt på inkomst som bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten uppbär, under förutsättning att den ytterligare skatt som på detta sätt påförs av den förstnämnda staten inte överstiger 15 procent av det belopp med vilket den beskattningsbara inkomsten under inkomståret överstiger den skatt som skulle ha betalats på denna beskattningsbara inkomst, om bolaget hade haft hemvist i den förstnämnda staten.

 

(7) In this Article a reference to a company which is a resident of one of the Contracting States for the purposes of its tax is, in the case of Sweden, a reference to a company which is subject to unlimited tax liability in Sweden.

 

7. Hänvisningar i denna artikel till bolag, som vid beskattning i en av de avtalsslutande staterna har hemvist där, avser för Sveriges del ett bolag som är oinskränkt skattskyldigt i Sverige.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

(1) Interest arising in one of the Contracting States, being interest to which a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, may be taxed in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en av de avtalsslutande staterna och som person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) Such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

 

2. Sådan ränta får beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men skatten får inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

 

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest derived by the Government of a Contracting State, or by any other body exercising governmental functions in, or in a part of, a Contracting State, or by the central bank of a Contracting State, or, in the case of Sweden, the National Debt Office, shall be exempt from tax in the other Contracting State.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall ränta, som uppbärs av en avtalsslutande stats regering eller annan sammanslutning som utövar regeringsfunktioner i en eller i del av en avtalsslutande stat eller av centralbanken i en avtalsslutande stat eller   beträffande Sverige   av riksgäldskontoret, undantagas från beskattning i den andra avtalsslutande staten.

 

(4) The term ”interest” in this Article includes interest from Government securities or from bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and interest from any other form of indebtedness as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

 

4. Uttrycket ”ränta” i denna artikel inbegriper inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt till andel i vinst eller ej. Uttrycket inbegriper även inkomst av varje annan slags fordran samt all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör jämställs med inkomst av försträckning.

 

(5) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the person beneficially entitled to the interest, being a resident of one of the Contracting States, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the indebtedness in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en av de avtalsslutande staterna och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den skuld på vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself or a political sub-division or local authority of that State or a person who is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State or outside both Contracting States a permanent establishment or fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. In this paragraph, a reference to a person who is a resident of a Contracting State is, in relation to a company, a reference to a company which, in the case of Australia, is a resident of Australia for the purposes of its tax, or, in the case of Sweden, is subject to unlimited tax liability in Sweden.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv eller politisk underavdelning eller lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat eller utanför båda avtalsslutande staterna har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns. Hänvisningar i denna punkt till person med hemvist i en avtalsslutande stat avser, i fråga om bolag, hänvisning till bolag som, beträffande Australien, har hemvist i Australien vid beskattning där och, beträffande Sverige, är oinskränkt skattskyldigt i Sverige.

 

(7) Where, owing to a special relationship between the payer and the person beneficially entitled to the interest, or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the indebtedness for which it is paid, exceeds the amount which might have been expected to have been agreed upon by the payer and the person so entitled in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentionend amount. In that case, the excess part of the amount of the interest paid shall remain taxable according to the law of each Contracting State, but subject to the other provisions of this Agreement.

 

7. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person föranleder att räntebeloppet, med hänsyn till den skuld på vilken räntan betalas, överstiger det belopp som kan antagas skola ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan, om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

(1) Royalties arising in one of the Contracting States, being royalties to which a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, may be taxed in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en av de avtalsslutande staterna och som person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) Such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

 

2. Sådan royalty får beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men skattebeloppet får inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

(3) The term ”royalties” in this Article means payments or credits, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for:

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel betalning eller gottskrivning, antingen den är periodisk eller ej, och oavsett hur den betecknas eller beräknas, i den mån den utgår som ersättning för

 

(a) the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark, or other like property or right;

 

a) nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt, patent, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, varumärke eller annan liknande egendom eller rättighet;

 

(b) the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment;

 

b) nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning;

 

(c) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information;

 

c) tillhandahållandet av vetenskaplig, teknisk, industriell eller kommersiell kunskap eller upplysning;

 

(d) the supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to, and is furnished as a means of enabling the application or enjoyment of, any such property or right as is mentioned in paragraph (a), any such equipment as is mentioned in paragraph (b) or any such knowledge or information as is mentioned in paragraph (c);

 

d) tillhandahållandet av varje form av bistånd som är biträdande eller underordnat i förhållande till, och som tillhandahålls för att möjliggöra användningen eller utnyttjandet av den egendom eller rättighet som anges i punkt a), den utrustning som nämns i punkt b) eller den kunskap eller upplysning som nämns i punkt c);

 

(e) the use of, or the right to use:

 

e) nyttjandet av eller rätten att nyttja

 

(i) motion picture films;

 

1) biograffilm;

 

(ii) films or video tapes for use in connection with television; or

 

2) film eller videoband för användning i samband med televisionssändningar; eller

 

(iii) tapes for use in connection with radio broadcasting; or

 

3) band för användning i samband med radiosändningar; eller

 

(f) total or partial forbearance in respect of the use of a property or right referred to in this paragraph.

 

f) helt eller delvis avstående från användning av egendom eller rättighet som avses i denna punkt.

 

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the person beneficially entitled to the royalties, being a resident of one of the Contracting States, carries on business in the other Contracting State, in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid or credited is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en av de avtalsslutande staterna och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas eller gottskrivs äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself or a political sub-division or local authority of that State or a person who is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State or outside both Contracting States a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and the royalties are borne by the permanent establishment or fixed base, then the royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. In this paragraph, a reference to a person who is a resident of a Contracting State is, in relation to a company, a reference to a company which, in the case of Australia, is a resident of Australia for the purposes of its tax, or, in the case of Sweden, is subject to unlimited tax liability in Sweden.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv eller politisk underavdelning eller lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat eller utanför båda avtalsslutande staterna har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skyldighet uppkommit på grund av vilken royaltyn betalas, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns. Hänvisningen i denna punkt till person med hemvist i en avtalsslutande stat avser, i fråga om bolag, hänvisning till bolag som, beträffande Australien, har hemvist i Australien vid beskattning där och, beträffande Sverige, är oinskränkt skattskyldigt i Sverige.

 

(6) Where, owing to a special relationship between the payer and the person beneficially entitled to the royalties or between both of them and some other person the amount of the royalties paid or credited, having regard to what they are paid or credited for, exceeds the amount which might have been expected to have been agreed upon by the payer and the person so entitled in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the amount of the royalties paid or credited shall remain taxable according to the law of each Contracting State, but subject to the other provisions of this Agreement.

 

6. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person föranleder att det royaltybelopp som betalats eller gottskrivits med hänsyn till den rättighet för vilken royaltyn betalas eller gottskrivs, överstiger det belopp som kan antagas skola ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande del av det royaltybelopp som betalats eller gottskrivits enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13 Överlåtelse av egendom

Article 13

 

Artikel 13

 

Alienation of Property

 

Överlåtelse av egendom

 

(1) Income from the alienation of real property may be taxed in the Contracting State in which that property is situated.

 

1. Inkomst genom överlåtelse av fast egendom får beskattas i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen.

 

(2) For the purposes of this Article:

 

2. Vid tillämpningen av denna artikel

 

(a) the term ”real property” shall include:

 

a) inbegriper uttrycket ”fast egendom”

 

(i) a lease of land or any other direct interest in or over land;

 

1) arrenderad mark eller annan direkt andel i eller rätt till mark;

 

(ii) rights to exploit, or to explore for, natural resources; and

 

2) rättighet att utvinna eller utforska naturtillgångar; och

 

(iii) shares or comparable interests in a company, the assets of which consist wholly or principally of direct interests in or over land in one of the Contracting States or of rights to exploit, or to explore for, natural resources in one of the Contracting States;

 

3) aktier och jämförbara andelar i bolag, vars tillgångar helt eller huvudsakligen består av direkt andel i eller rätt till mark i en av de avtalsslutande staterna eller av rättighet att utvinna eller utforska naturtillgångar i en av de avtalsslutande staterna;

 

(b) real property shall be deemed to be situated:

 

b) anses fast egendom belägen

 

(i) where it consists of direct interests in or over land   in the Contracting State in which the land is situated;

 

1) i de fall den består av direkt andel i eller rätt till mark, i den avtalsslutande stat där marken är belägen;

 

(ii) where it consists of rights to exploit, or to explore for, natural resources   in the Contracting State in which the natural resources are situated or the exploration may take place; and

 

2) i de fall den består av rätt att utvinna eller utforska naturtillgångar, i den avtalsslutande stat där tillgången är belägen eller där utforskningen äger rum; och

 

(iii) where it consists of shares or comparable interests in a company, the assets of which consist wholly or principally of direct interests in or over land in one of the Contracting States or of rights to exploit, or to explore for, natural resources in one of the Contracting States   in the Contracting State in which the assets or the principal assets of the company are situated.

 

3) i de fall den består av aktier eller jämförbara andelar i bolag, vars tillgångar helt eller huvudsakligen består av direkt andel i eller rätt till mark i en av de avtalsslutande staterna eller av rätt att utvinna eller utforska naturtillgångar i en av de avtalsslutande staterna, i den avtalsslutande stat där bolagets tillgångar eller dess huvudsakliga tillgångar är belägna.

 

(3) Subject to the provisions of paragraph (1), income from the alienation of capital assets of an enterprise of one of the Contracting States or available to a resident of one of the Contracting States for the purpose of performing professional services or other independent activities shall be taxable only in that State, but, where those assets form part of the business property of a permanent establishment or fixed base situated in the other Contracting State, such income may be taxed in that other State.

 

3) Om inte bestämmelserna i punkt 1 föranleder annat, skall inkomst genom överlåtelse av förmögenhetstillgångar som tillhör ett företag i en av de avtalsslutande staterna eller förmögenhetstillgångar som person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna innehar för att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet beskattas endast i denna stat. I de fall då sådana tillgångar ingår i fast driftställe eller i stadigvarande anordning belägna i den andra avtalsslutande staten, får dock sådan inkomst beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Article 14

 

Artikel 14

 

Independent Personal Services

 

Självständig yrkesutövning

 

(1) Income derived by an individual who is a resident of one of the Contracting States in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to activities exercised from that fixed base.

 

1. Inkomst, som fysisk person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan liknande självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del därav som är hänförlig till den verksamhet som utövas vid denna stadigvarande anordning.

 

(2) The term ”professional services” includes services performed in the exercise of independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as in the exercise of the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper verksamhet genom utövandet av självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer utövar.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Article 15

 

Artikel 15

 

Dependent Personal Services

 

Enskild tjänst

 

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by an individual who is a resident of one of the Contracting States in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived from that exercise may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas löner och andra liknande ersättningar, som fysisk person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by an individual who is a resident of one of the Contracting States in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning som fysisk person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

(a) the recipient is present in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the year of income of that other State; and

 

a) mottagaren vistas i denna andra stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under inkomståret i denna andra stat;

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other State; and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i denna andra stat;

 

(c) the remuneration is not deductible in determining taxable profits of a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other State; and

 

c) ersättningen inte är avdragsgill vid bestämmandet av beskattningsbar inkomst för fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i denna andra stat; och

 

(d) the remuneration is, or upon application of this Article will be, subject to tax in the first-mentioned State.

 

d) ersättningen är, eller vid tillämpningen av denna artikel kommer att bli, underkastad beskattning i den förstnämnda staten.

 

(3)Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Artikel 16 Styrelsearvoden

Article 16

 

Artikel 16

 

Directors’ Fees

 

Styrelsearvoden

 

Directors’ fees and similar payments derived by a resident of one of the Contracting States in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna uppbär i egenskap av styrelsemedlem i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 17 Artister

Article 17

 

Artikel 17

 

Entertainers

 

Artister

 

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by entertainers (such as theatrical, motion picture, radio or television artistes and musicians and athletes) from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som artist (såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist, musiker eller idrottsman) förvärvar genom den verksamhet denne personligen utövar i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

(2) Where income in respect of the personal activities of an entertainer as such accrues not to that entertainer but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom verksamhet, som artist personligen utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten utövar verksamheten.

 

(3) Where the services of an entertainer referred to in paragraph (1) are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, the profits derived from providing those services by such an enterprise may, notwithstanding anything contained in this Agreement, be taxed in the first-mentioned State.

 

3. I fall då sådan artistverksamhet som avses i punkt 1 tillhandahålls i en avtalsslutande stat av företag i den andra avtalsslutande staten, får inkomst som detta företag uppbär för att tillhandahålla denna verksamhet, utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, beskattas i den förstnämnda staten.

 

Artikel 18 Pension och livränta

Article 18

 

Artikel 18

 

Pensions and Annuities

 

Pension och livränta

 

(1) Subject to the provisions of paragraph (3), any pension or annuity paid to a resident of one of the Contracting States shall be taxable only in that State.

 

1. Om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat beskattas pension och livränta som betalas till person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna endast i denna stat.

 

(2) The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth.

 

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

(3) Pensions paid by one of the Contracting States or a political sub-division or local authority of that State to any individual in respect of services rendered to that State, political sub-division or local authority, as the case may be, and pensions paid under the social security scheme of one of the Contracting States may be taxed in that State. The provisions of this paragraph shall apply only to individuals who are citizens of the Contracting State from which the payments are made.

 

3. Pension, som betalas av en av de avtalsslutande staterna eller denna stats politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars respektive lokala myndigheters tjänst och pension som betalas enligt socialförsäkringssystemet i en av de avtalsslutande staterna, får beskattas i denna stat. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast beträffande fysiska personer som är medborgare i den avtalsslutande stat från vilken utbetalningen sker.

 

(4) Any alimony or other maintenance payment arising in one of the Contracting States and paid to a resident of the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.

 

4. Underhållsbidrag eller annat understöd, som härrör från en av de avtalsslutande staterna och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i den förstnämnda staten.

 

Artikel 19 Offentlig tjänst

Article 19

 

Artikel 19

 

Government Service

 

Offentlig tjänst

 

(1) Remuneration (other than a pension or annuity) paid by one of the Contracting States or a political sub-division or local authority of that State to any individual in respect of services rendered in the discharge of governmental functions shall be taxable only in that State. However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the recipient is a resident of that other State who:

 

1. Ersättning (med undantag för pension och livränta), som betalas av en av de avtalsslutande staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i offentlig tjänst, beskattas endast i denna stat. Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och mottagaren har hemvist i denna andra stat samt

 

(a) is a citizen of that State; or

 

a) är medborgare i denna stat; eller

 

(b) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

 

b) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to remuneration in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting States or a political sub-division or local authority of that State. In such a case, the provisions of Article 15 or Article 16, as the case may be, shall apply.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med handel eller affärsverksamhet som bedrivs av en av de avtalsslutande staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 15 respektive artikel 16.

 

Artikel 20 Professorer och lärare

Article 20

 

Artikel 20

 

Professors and Teachers

 

Professorer och lärare

 

(1) A professor or teacher who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or carrying out advanced study or research at a university, college, school or other educational institution in that State and who immediately before that visit was a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State on any remuneration for such teaching, advanced study or research in respect of which he is, or upon the application of this Article will be, subject to tax in the other State.

 

1. Professor eller lärare, som besöker en avtalsslutande stat under en tidrymd som inte överstiger två år i syfte att undervisa eller bedriva avancerade studier eller forskning vid universitet, högskola, skola eller annan undervisningsanstalt i denna stat och som omedelbart före denna vistelse hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, befrias från skatt i den förstnämnda staten för ersättning för sådan undervisning, sådana avancerade studier eller sådan forskning för vilka han är, eller vid tillämpningen av denna artikel kommer att bli, skattskyldig i den andra staten.

 

(2) This Article shall not apply to remuneration which a professor or teacher receives for conducting research if the research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

 

2. Denna artikel tillämpas inte på ersättning som professor eller lärare mottager för att utföra forskning, om forskningen utförs i första hand för att gagna viss persons eller vissa personers privata intresse.

 

Artikel 21 Studerande

Article 21

 

Artikel 21

 

Students

 

Studerande

 

Where a student, who is a resident of one of the Contracting States or who was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State solely for the purpose of his education, receives payments from sources outside that other State for the purpose of his maintenance or education, those payments shall be exempt from tax in that other State.

 

Studerande, som har hemvist i en av de avtalsslutande staterna eller som hade hemvist där omedelbart före vistelse i den andra avtalsslutande staten och som tillfälligt vistas i denna andra stat uteslutande för sin undervisning, befrias från skatt i denna andra stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle eller undervisning, om beloppen härrör från källa utanför denna andra stat.

 

Artikel 22 Inkomster som inte uttryckligen nämnts

Article 22

 

Artikel 22

 

Income not Expressly Mentioned

 

Inkomster som inte uttryckligen nämnts

 

(1) Items of income, not expressly mentioned in the foregoing Articles, derived from sources in one of the Contracting States by a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned State.

 

1. Inkomst, som inte uttryckligen nämnts i föregående artiklar och som uppbärs från källa i en av de avtalsslutande staterna av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den förstnämnda staten.

 

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), income derived by a person who is a resident of one of the Contracting States from sources in that Contracting State or from sources outside both Contracting States shall be taxable only in the Contracting State of which that person is a resident.

 

2. Om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, beskattas inkomst som uppbärs av person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna från källa i denna avtalsslutande stat eller från källa utanför båda avtalsslutande staterna endast i den avtalsslutande stat i vilken personen i fråga har hemvist.

 

(3) The provisions of paragraph (2) shall not apply to income derived by a resident of one of the Contracting States where that income is effectively connected with a permanent establishment or fixed base situated in the other Contracting State. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte på inkomst som uppbärs av person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, om denna inkomst äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning belägen i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

Artikel 23 Inkomstkälla

Article 23

 

Artikel 23

 

Source of Income

 

Inkomstkälla

 

(1) Income derived by a resident of Sweden which, under any one or more of Articles 6 to 8, Articles 10 to 18 and Article 22 may be taxed in Australia, shall for the purposes of the income tax law of Australia be deemed to be income from sources in Australia.

 

1. Inkomst, som uppbärs av person med hemvist i Sverige, vilken enligt en eller flera av artiklarna 6 8, artiklarna 10 18 och artikel 22 får beskattas i Australien, anses vid tillämpningen av australisk inkomstskattelagstiftning som inkomst från källa i Australien.

 

(2) Income derived by a resident of Australia which, under any one or more of Articles 6 to 8, Articles 10 to 18 and Article 22 may be taxed in Sweden, shall for the purposes of paragraph (1) of Article 24 and of the income tax law of Australia be deemed to be income from sources in Sweden.

 

2. Inkomst, som uppbärs av person med hemvist i Australien, vilken enligt en eller flera av artiklarna 6 8, artiklarna 10 18 och artikel 22 får beskattas i Sverige, anses vid tillämpningen av artikel 24 punkt 1 och av australisk inkomstskattelagstiftning som inkomst från källa i Sverige.

 

Artikel 24 Metoder för att undvika dubbelbeskattning

Article 24

 

Artikel 24

 

Methods of Elimination of Double Taxation

 

Metoder för att undvika dubbelbeskattning

 

(1) Subject to the provisions of the law of Australia from time to time in force which relate to the allowance of a credit against Australian tax of tax paid in a country outside Australia (which shall not affect the general principle hereof), Swedish tax paid under the law of Sweden and in accordance with this Agreement, whether directly or by deduction, in respect of income derived by a person who is a resident of Australia from sources in Sweden (not including, in the case of a dividend, tax paid in respect of the profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against Australian tax payable in respect of that income.

 

1. I enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning i Australien som medger avräkning mot australisk skatt av skatt, som betalats i annat land än Australien (vilken lagstiftning inte skall påverka den allmänna princip som anges här), skall svensk skatt som betalats enligt svensk lag och i enlighet med detta avtal, antingen direkt eller genom skatteavdrag, och som beräknats på inkomst som person med hemvist i Australien uppburit från inkomstkälla i Sverige, avräknas från australisk skatt som betalas på samma inkomst. I fråga om utdelning medges dock inte sådan avräkning beträffande skatt som utgår på vinst av vilken utdelningen betalas.

 

(2) A company which is a resident of Australia is, in accordance with the provisions of the taxation law of Australia in force at the date of signature of this Agreement, entitled to a rebate in its assessment at the average rate of tax payable by the company in respect of dividends that are included in its taxable income and are received from a company which is a resident of Sweden. However, should the law so in force be amended so that the rebate in relation to the dividends ceases to be allowable under that law, credit shall be allowed under paragraph (1) to the first-mentioned company for the Swedish tax paid on the profits out of which the dividends are paid, as well as for the Swedish tax paid on the dividends for which credit is to be allowed under paragraph (1), but only if that company beneficially owns at least 10 per cent of the paid-up share capital of the second-mentioned company.

 

2. Ett bolag som har hemvist i Australien är   enligt de bestämmelser i australisk skattelagstiftning som gäller vid tiden för undertecknandet av detta avtal   berättigat till skattenedsättning efter den genomsnittliga skattesats som bolaget betalar på utdelning, som ingår i den beskattningsbara inkomsten och som mottages från ett bolag som har hemvist i Sverige. Om emellertid den vid denna tidpunkt gällande lagstiftningen skulle ändras så att skattenedsättningen vid utdelning upphör att gälla enligt denna lagstiftning, medges det förstnämnda bolaget avräkning enligt punkt 1 för svensk skatt som utgår på den vinst av vilken utdelningen betalas samt för svensk skatt som betalas på utdelning som enligt punkt 1 berättigar till avräkning, men endast om detta bolag är den verklige ägaren till minst 10 procent av det inbetalade aktiekapitalet i bolaget med hemvist i Sverige.

 

(3) Subject to the provisions of paragraphs (4) and (5) of this Article, where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in Australia, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the income tax paid in Australia. The deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Australia.

 

3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Australien, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i punkterna 4 och 5 föranleder annat, från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Australien. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Australien.

 

(4) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, shall be taxable only in Australia, Sweden may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is appropriate to the income derived from Australia.

 

4. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Australien, får Sverige inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten avräkna den del av inkomstskatten som belöper på den inkomst som uppburits från Australien.

 

(5) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of Article 10, dividends paid by a company which is a resident of Australia and to which a company which is a resident of Sweden is beneficially entitled shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not be granted unless the principal part of the profits or income of the company paying the dividends arises, directly or indirectly, from business activities other than the management of securities and other similar movable property and such activities are carried on within Australia by the company paying the dividends or by a company in which it owns at least 25 per cent of the paid-up share capital.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 10 punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Australien till bolag med hemvist i Sverige som har rätt till utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från beskattning, om båda bolagen hade varit svenska bolag. Sådan skattebefrielse inträder dock inte med mindre huvuddelen av det utdelande bolagets vinst, direkt eller indirekt, härrör från affärsverksamhet av annat slag än förvaltning av värdepapper och annan liknande lös egendom samt verksamheten bedrivs i Australien av det utdelande bolaget eller av bolag, i vilket det äger minst 25 procent av det inbetalade aktiekapitalet.

 

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 25

 

Artikel 25

 

Mutual Agreement Procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

(1) Where a resident of one of the Contracting States considers that the actions of the taxation authority of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action.

 

1. Om person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna gör gällande att skattemyndigheterna i en av de avtalsslutande staterna eller i båda staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra en mot bestämmelserna i detta avtal stridande beskattning, kan han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om åtgärden.

 

(2) The competent authority shall endeavour, if the claim appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Agreement. The solution so reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot detta avtal. Överenskommelse som sålunda träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

(3) The competent authorities of the Contracting States shall jointly endeavour to resolve any difficulties or doubts arising as to the application of this Agreement.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall gemensamt söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tillämpningen av detta avtal.

 

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of giving effect to the provisions of this Agreement.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att genomföra bestämmelserna i detta avtal.

 

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

Article 26

 

Artikel 26

 

Exchange of Information

 

Utbyte av upplysningar

 

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning the taxes to which this Agreement applies insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by the competent authority of a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes to which this Agreement applies and shall be used only for such purposes.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal eller de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter på vilka detta avtal tillämpas, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som behörig myndighet i en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter på vilka detta avtal tillämpas eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Upplysningarna får användas endast för sådana ändamål.

 

(2) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidtaga förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

(b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftningen eller sedvanlig administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or to supply information the disclosure of which would be contrary to public policy.

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Artikel 27 Diplomatiska och konsulära tjänstemän

Article 27

 

Artikel 27

 

Diplomatic and Consular Officials

 

Diplomatiska och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal påverkar inte de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

 

Artikel 28 Ikraftträdande

Article 28

 

Artikel 28

 

Entry into Force

 

Ikraftträdande

 

This Agreement shall come into force on the date on which the Government of Australia and the Government of Sweden exchange notes at Stockholm through the diplomatic channel notifying each other that the last of such things has been done as is necessary to give this Agreement the force of law in Australia and in Sweden, as the case may be, and thereupon this Agreement shall have effect:

 

Detta avtal träder i kraft den dag då Australiens regering och Sveriges regering på diplomatisk väg utväxlar noter i Stockholm i vilka meddelas att den sista av de åtgärder har vidtagits som erfordras för att avtalet skall träda i kraft i Australien respektive Sverige. Avtalet skall därefter tillämpas

 

(a) in Australia:

 

a) i Australien

 

(i) in respect of withholding tax on income that is derived by a non-resident, in relation to income derived on or after 1 January in the calender year immediately following that in which the Agreement enters into force;

 

1) beträffande källskatt på inkomst som uppbärs av person som inte har hemvist i Australien på inkomst som uppbärs den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare;

 

(ii) in respect of other Australian tax, in relation to income of any year of income beginning on or after 1 July in the calendar year immediately following that in which the Agreement enters into force;

 

2) beträffande annan australisk skatt, i fråga om inkomst som uppbärs under inkomstår som börjar den 1 juli det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare; och

 

(b) in Sweden, in respect of income derived on or after 1 January in the calendar year immediately following that in which the Agreement enters into force.

 

b) i Sverige på inkomst som uppbärs den 1 januari det kalenderår som börjar närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

 

Artikel 29 Upphörande

Article 29

 

Artikel 29

 

Termination

 

Upphörande

 

This Agreement shall continue in effect indefinitely, but the Government of Australia or the Government of Sweden may, on or before 30 June in any calendar year beginning after the expiration of 5 years from the date of its entry into force, give to the other Government through the diplomatic channel written notice of termination and, in that event, this Agreement shall cease to be effective:

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men Australiens regering eller Sveriges regering äger att   senast den 30 juni under ett kalenderår som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år efter dagen för avtalets ikraftträdande   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra regeringen. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

 

(a) in Australia:

 

a) i Australien

 

(i) in respect of withholding tax on income that is derived by a non-resident, in relation to income derived on or after 1 January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given:

 

1) beträffande källskatt på inkomst som uppbärs av person som inte har hemvist i Australien på inkomst som uppbärs den 1 januari det kalenderår som följer närmast det år varunder uppsägning sker eller senare;

 

(ii) in respect of other Australian tax, in relation to income of any year of income beginning on or after 1 July in the calendar year next following that in which the notice of termination is given;

 

2) beträffande annan australisk skatt, i fråga om inkomst som uppbärs under inkomstår som börjar den 1 juli det kalenderår som följer närmast efter det år varunder uppsägning sker eller senare; och

 

(b) in Sweden, in respect of income derived on or after 1 January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

 

b) i Sverige beträffande inkomst som uppbärs den 1 januari det kalenderår som börjar närmast efter det varunder uppsägning sker eller senare.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Done in duplicate at Canberra this fourteenth day of January One thousand nine hundred and eighty-one in the English language.

 

Som skedde i Canberra den 14 januari 1981 i två exemplar på engelska språket.

 

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan om och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgörs i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet inte föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrivs i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot gälla.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. 25 punkt 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning skall göras hos regeringen och bör ges in snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst   t.ex. realisationsvinst i vissa fall   är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas bestämmelserna i art. 22.

B. Särskilda anvisningar

till art 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Australien.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 4 punkterna 3 och 4 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt australiska beskattningsregler anses bosatt i Australien. Vid tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) och 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Australien.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen och 18 § 1 mom. lagen om statlig inkomstskatt skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Australien, såvitt fråga är om australisk beskickning eller lönat australiskt konsulat i Sverige.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2.

till art. 6

Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370)). Inkomst som omfattas av art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, stenbrott eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. 5.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Australien, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men australisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 24 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Australien bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2 5. Till grund för inkomstbeskattningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

Inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas endast i den stat där företaget har hemvist.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Australien, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

 1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

 2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Australien och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Australien, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

  Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 24 punkt 5 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 24 punkt 5 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

  I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för australisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 24 punkt 3 genom avräkning av australisk skatt som uttagits enligt art. 10 punkt 2. Den australiska skatten får därvid inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

 3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Australien och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Australien, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Utdelningen skall, om inte annat gäller på grund av art. 24 punkt 5, i detta fall beskattas i Sverige men australisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 24 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

 4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Australien och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

Om den utdelningsberättigade har fast driftställe eller stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, tillämpas art. 7 resp. art. 14. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art 11

 1. Vad som förstås med uttrycket ”ränta” anges i art. 11 punkt 4.

 2. Ränta, som utbetalas från Australien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

  Är räntan inte hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till räntan har i Australien, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för australisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader etc. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 24 punkt 3 genom avräkning av australisk skatt, som tagits ut enligt art. 11 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 10 % av räntans bruttobelopp.

  Är räntan hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till räntan har i Australien, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Australisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 24 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

 3. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Australien, kan enligt gällande skatteförfattningar inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse (jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370)), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i Sverige (art. 11 punkt 5).

 4. Ränta, som regeringen, centralbank m.fl. organ i en av staterna uppbär från den andra staten, skall vara undantagen från beskattning i denna andra stat (art. 11 punkt 3).

till art. 12

 1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3 gäller följande.

  Royalty, som utbetalas från Australien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

  Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Australien, beräknas svensk skatt på royaltyns bruttobelopp utan avdrag för australisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för kostnader. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 24 punkt 3 genom avräkning av australisk skatt som tagits ut enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp.

  Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Australien, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Australisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 24 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

  Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Australien, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. 12 punkt 2 inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

  Om den som har rätt till royaltyn uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn   efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn   utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedsättas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

  Exempel: En person med hemvist i Australien uppbär royalty från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+5 000 1 000=) 13 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Enligt avtalet med Australien skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten överstiger 10 % av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten.”

 2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av gruva, stenbrott eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 13

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Australien förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige eller av andelar eller rättigheter som enligt art. 13 punkt 2 jämställs med sådan fastighet, beskattas här. Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe som person med hemvist i Australien har här (art. 13 punkt 3). Motsvarande gäller i fråga om lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke eller annan självständig verksamhet vilken inkomsttagaren har i Sverige. Realisationsvinst genom överlåtelse av annan egendom får enligt art. 22 punkt 1 beskattas i Sverige om vinsten uppbärs från källa här.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 13 punkterna 1 och 2 får australisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fastighet i Australien eller av andelar eller rättigheter som enligt art. 13 punkt 2 jämställs med sådan fastighet. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 3 i fråga om lös egendom som ingår i fast driftställe som inkomsttagaren har i Australien, eller lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke eller annan självständig verksamhet vilken inkomsttagaren har i Australien. Realisationsvinst genom överlåtelse av annan egendom får enligt art. 22 punkt 1 beskattas i Australien om vinsten uppbärs från källa där.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt artikel 24 punkt 3 genom avräkning av den australiska skatt som påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

till art. 14

 1. Vad som förstås med ”fritt yrke” anges i art. 14 punkt 2.

 2. Inkomst av fritt yrke eller annan liknande självständig verksamhet beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 14 punkt 1, får inkomsten emellertid beskattas i den stat där anordningen finns.

  Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke eller annan liknande självständig verksamhet och verksamheten utövas vid stadigvarande anordning i Australien, får inkomsten beskattas i Sverige men australisk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. 24 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

  Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3, art. 16 och art. 20.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 16

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till peson med hemvist i Australien, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Australien, får inkomsten beskattas i Sverige men australisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 24 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

till art 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i regel i den stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. I art. 17 punkt 3 har tagits in regler om beskattning av den vinst som företag förvärvar genom att tillhandahålla tjänster av sådana yrkesutövare och idrottsmän. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17 punkterna 1 3 bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art 18

Pension och livränta beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. 18 punkt 1). Vad som förstås med uttrycket ”livränta” anges i art. 18 punkt 2.

Pension, som utbetalas av svenska staten till fysisk person med hemvist i Australien på grund av arbete som utförts i svenska statens tjänst och pension som utbetalas till sådan person enligt svensk socialförsäkringslagstiftning får enligt art. 18 punkt 3 beskattas i Sverige, om pensionstagaren är svensk medborgare.

Pension, som utbetalas av australiska staten till fysisk person med hemvist i Sverige på grund av arbete som utförts i australiska statens tjänst och pension som utbetalas till sådan person enligt socialförsäkringssystemet i Australien får beskattas i Sverige men australisk skatt på inkomsten, som tagits ut med stöd av art. 18 punkt 3, avräknas från den svenska skatten enligt art. 24 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 24.

Underhållsbidrag eller annat understöd beskattas enligt art. 18 punkt 4 endast i den avtalsslutande stat från vilken underhållsbidraget eller understödet härrör.

till art. 19

Ersättning, med undantag för pension och livränta, som utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för arbete utfört i allmän tjänst beskattas enligt huvudregeln i art. 19 punkt 1 endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 19 punkterna 1 a) och b) endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte fick hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Ersättning, som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 15 och 16.

till art. 24

 1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Om inkomsten kan beskattas även i Australien, medges lättnad vid den australiska beskattningen enligt art. 24 punkterna 1 och 2.

 2. Inkomst från Australien, som uppbärs av person med hemvist i Sverige, tas med vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Australien. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Svensk skatt på inkomsten sätts ned genom avräkning enligt art. 24 punkt 3, om inte fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3.

  Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för australisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 24 punkt 3 ett belopp motsvarande den australiska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av australisk skatt på utdelning, ränta och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10, anvisningspunkten 2 till art. 11 samt anvisningspunkten 1 till art. 12. Har australisk skatt enligt avtalet tagits ut på inkomst av rörelse, som har bedrivits i Australien, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

  Avräkning av australisk inkomstskatt får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Australien belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Australien till så stor andel som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Australien.

  Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

  Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den australiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

  Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Australien med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antas belöpa australisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+90 000 10 000=) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas:”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Australien skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

 3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 18 punkt 4 eller art. 19 punkt 1 skall beskattas endast i Australien, medtas inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. Från de sålunda uträknade inkomstskatterna avräknas ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som vid proportionell beräkning belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Australien.

  Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär underhållsbidrag från Australien med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50 000 kronor och åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 9 000 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir såväl statligt som kommunalt (10 050+50 000 9 000=) 51 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade underhållsbidraget inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit (50 000 9 000=) 41 000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 51 000 kronor, nedsätts med vardera (51 000 41 000)/51 000.

  I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:1006

(Utkom d. 1 dec. 1981.)

a) Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

b) Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas från och med d. 1 jan. 1982.