Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien

Skatteavtal Jugoslavien

Utfärdad: 1982-02-04

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Jugoslavien undertecknade den 18 juni 1980 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilagorna 1 och 2 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet och protokollet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 3.

Bilaga 1

Avtal mellan Konungariket Sverige och den Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Convention between the Kingdom of Sweden and The Socialist Federal Republic of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital

 

Avtal mellan Konungariket Sverige och den Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

The Kingdom of Sweden and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital, have agreed as follows:

 

Konungariket Sverige och den Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, har kommit överens om följande:

 

Artikel 1 Personer som omfattas av avtalet

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal scope

 

Personer som omfattas av avtalet

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied. The Convention shall apply as well to the contributions imposed in Yugoslavia, with exception of the contribution for social security.

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som uttages av envar av de avtalsslutande staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, oberoende av sättet på vilket skatterna uttages. Avtalet tillämpas även på bidrag som uttages i Jugoslavien med undantag för socialförsäkringsbidrag.

 

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation. For the purposes of this Convention the term taxes shall also apply to the contributions referred to in paragraph 1 of this Article.

 

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring. Vid tillämpning av detta avtal avses med uttrycket skatter även sådana bidrag som anges i punkt 1 i denna artikel.

 

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är:

 

(a) In the case of Sweden:

 

a) Beträffande Sverige:

 

(i) the State income tax, including sailors’ tax and coupon tax (den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company (ersättningsskatten och utskiftningsskatten);

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

 

(iii) the tax on public entertainers (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar);

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

 

(iv) the communal income tax (den kommunala inkomstskatten); and

 

4) den kommunala inkomstskatten; samt

 

(v) the State capital tax (den statliga förmögenhetsskatten);

 

5) den statliga förmögenhetsskatten;

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

(i det följande benämnd ”svensk skatt”).

 

(b) In the case of Yugoslavia:

 

b) Beträffande Jugoslavien:

 

(i) the tax and contributions on income of organisations of associated labour (porez i doprinosi iz dohotka organizacija udruženog rada);

 

1) skatten och bidragen som uttages på inkomst förvärvad av sammanslutningarna av förenad arbetskraft;

 

(ii) the tax and contributions on personal income derived from dependent personal services (porez i doprinosi iz ličnog dohotka iz radnog odnosa);

 

2) skatten och bidragen som uttages på personlig inkomst förvärvad genom enskild tjänst;

 

(iii) the tax and contributions on personal income derived from agricultural activity (porez i doprinosi iz ličnog dohotka od poljoprivredne delatnosti);

 

3) skatten och bidragen på personlig inkomst förvärvad genom jordbruksverksamhet;

 

(iv) the tax and contributions on personal income derived from independent economic an non-economic activities (porez i doprinosi iz ličnog dohotka od samostalnog obavljanja privrednih i neprivrednih delatnosti);

 

4) skatten och bidragen på personlig inkomst förvärvad genom självständig verksamhet av ekonomisk eller icke-ekonomisk art;

 

(v) the tax on personal income derived from copyrights, patents and technical improvements (porez iz ličnog dohotka od autorskih prava, patenata i tehničkih unapredjenja);

 

5) skatten på personlig inkomst förvärvad genom upphovsrätt, patent eller tekniska förbättringar;

 

(vi) the tax on revenue from capital and capital rights (porez na prihod od imovine i imovinskih prava);

 

6) skatten på avkastning av förmögenhet eller rättighet av förmögenhetsnatur;

 

(vii) the tax on capital (porez na imovinu);

 

7) förmögenhetsskatten;

 

(viii) the tax on total revenue of citizens (porez iz ukupnog prihoda gradjana);

 

8) skatten på medborgares sammanlagda inkomst;

 

(ix) the tax on profits of foreign persons derived from investments in a domestic organisation of associated labour for the purposes of a joint venture (porez na dobit stranih lica ostvarenu ulaganjem u domacu organizaciju udruženog rada za svrhe zajedniškog poslovanja);

 

9) skatten på inkomst förvärvad av person med hemvist utomlands genom investeringar i en inhemsk sammanslutning av förenad arbetskraft för ett s.k. blandat företag;

 

(x) the tax on profits of foreign persons derived from investment works (porez na dobit stranih lica ostvarenu izvodjenjem investicionih radova);

 

10) skatten på inkomst förvärvad av person med hemvist utomlands genom investeringsarbeten;

 

(xi) the tax on revenues of foreign persons derived from passenger and cargo transport (porez na prihod stranih lica ostvaren od prevoza putnika i robe);

 

11) skatten på inkomst förvärvad av person med hemvist utomlands genom transport av passagerare och gods;

 

(hereinafter referred to as ”Yugoslav tax”).

 

(i det följande benämnda ”jugoslavisk skatt”).

 

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

 

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. For the purposes of this Convention:

 

1. I detta avtal har följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean the Socialist Federal Republic of Yugoslavia or the Kingdom of Sweden as the context requires;

 

a) Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar den Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien eller Konungariket Sverige, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(b) the term ”person” includes an individual and any legal person;

 

b) Uttrycket ”person” inbegriper fysisk person samt varje slag av juridisk person.

 

(c) the term ”company” means an organisation of associated labour and any other legal person subject to tax including, however, in the case of Sweden, a Swedish partnership;

 

c) Uttrycket ”bolag” åsyftar sammanslutning av förenad arbetskraft och varje annan juridisk person som är skattskyldig samt, beträffande Sverige, även svenskt handelsbolag.

 

(d) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean, as the context requires, in respect of Yugoslavia, an organisation of associated labour and other self-managed organisation and community, working people who individually perform activities independently and an enterprise established outside the territory of Yugoslavia carried on by a resident of Yugoslavia, and in respect of Sweden, an enterprise carried on by a resident of Sweden;

 

d) uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten”, åsyftar alltefter som sammanhanget kräver, beträffande Jugoslavien, en sammanslutning av förenad arbetskraft och annan självstyrande organisation eller sammanslutning, arbetare som individuellt utför självständig verksamhet och företag som upprättats utanför Jugoslaviens territorium och som bedrivs av person med hemvist i Jugoslavien samt, beträffande Sverige, företag som bedrivs av person med hemvist i Sverige.

 

(e) the term ”competent authority” means:

 

e) Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in respect of Yugoslavia, the Federal Secretariat for Finance or its authorised representative,

 

1) beträffande Jugoslavien, federationens finanssekretariat eller dess befullmäktigade ombud,

 

(ii) in respect of Sweden, the Minister of the Budget or his authorised representative;

 

2) beträffande Sverige, budgetministern eller dennes befullmäktigade ombud.

 

(f) the term ”national” means any individual having the nationality of a Contracting State;

 

f) Uttrycket ”medborgare” åsyftar varje fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat.

 

g) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

 

g) Uttrycket ”internationell trafik” åsyftar varje transport utförd av fartyg eller flygplan, som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat, utom då transporten med fartyget eller flygplanet sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

 

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses varje uttryck, som inte definierats däri, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artikel 4 Skatterättsligt hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Fiscal domicile

 

Skatterättsligt hemvist

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” varje person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande omständighet.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställs hans hemvist enligt följande regler:

 

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

(b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

 

b) Om det inte kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har centrum för levnadsintressena, eller om han inte i någondera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han vistas stadigvarande.

 

(c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

 

c) Om han vistas stadigvarande i båda avtalsslutande staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han är medborgare.

 

(d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person, som ej är fysisk person, har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

 

2. The term ”permanent establishment” shall include especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” omfattar särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

(b) a branch;

 

b) filial,

 

(c) an office;

 

c) kontor,

 

(d) a factory;

 

d) fabrik,

 

(e) a workshop;

 

e) verkstad,

 

(f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

 

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgång, samt

 

(g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

 

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än tolv månader.

 

3. The term ”permanent establishment” shall not be deemed to include:

 

3. Uttrycket ”fast driftställe” anses inte innefatta:

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities, which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

 

e) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att för företagets räkning ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art.

 

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

 

4. Person, som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten   annan än en sådan oberoende representant som avses i punkt 5   behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten, om han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

 

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

 

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som utövar affärsverksamhet i denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

 

Artikel 6 Fastighet

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from immovable property

 

Fastighet

 

1. Income from immovable property, including income from agriculture or forestry, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1. Inkomst av fastighet   vari inbegrips inkomst av jordbruk eller skogsbruk   får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ”fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den stat där fastigheten i fråga är belägen. Fartyg, båtar och flygplan anses inte som fastighet.

 

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som används vid utövande av fritt yrke.

 

Artikel 7 Rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Business profits

 

Rörelse

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs   om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat   i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. Nothing in this paragraph shall, however, authorise a deduction for expenses which would not be deductible if the permanent establishment were a separate enterprise.

 

3. Vid bestämmande av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Bestämmelserna i denna punkt medför emellertid inte rätt till avdrag för kostnader som är av sådant slag att avdrag inte skulle kunnat medges om det fasta driftstället hade varit ett fristående företag.

 

4. The profits to be attributed to a permanent establishment shall be determined on the basis of separate accounts kept by the permanent establishment. If such accounts do not constitute a sufficient basis for the purposes of determining the profits of the permanent establishment, then such profits may be determined on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article. If necessary the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to agree on the method for apportioning the profits of the enterprise.

 

4. Inkomst hänförlig till ett fast driftställe skall bestämmas på grundval av särskild redovisning hos det fasta driftstället. Om sådan redovisning inte är tillräcklig för att bestämma det fasta driftställets inkomst, skall denna bestämmas genom en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet står i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna. Om det anses nödvändigt skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna söka enas om metoden för att fördela företagets inkomst.

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Inkomst anses inte hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

 

6. The provisions of this Article shall apply to the profits derived from Yugoslavia by a resident of Sweden on the grounds of his participation in a joint venture with a Yugoslav enterprise.

 

6. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas från Jugoslavien av person med hemvist i Sverige genom hans deltagande i ett s.k. blandat företag (joint venture) tillsammans med ett jugoslaviskt företag.

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

7. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel 8 Sjö- och luftfart

Article 8

 

Artikel 8

 

Shipping and air transport

 

Sjö- och luftfart

 

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

1. Inkomst som förvärvas genom utövande av sjö- eller luftfart i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

2. If the place of effective management of an enterprise carrying on shipping in international traffic is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

 

2. Om företag som bedriver sjöfart i internationell trafik har sin verkliga ledning ombord på ett fartyg, anses ledningen utövad i den avtalsslutande stat, där fartyget har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande stat där fartygets redare har hemvist.

 

3. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the shareholding in that consortium held by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation by enterprises of the Contracting States in a pool, a joint business or in an international operating agency.

 

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även beträffande inkomst som förvärvas genom deltagande av företag i de avtalsslutande staterna i en pool, ett gemensamt företag eller i en internationell driftsorganisation.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

Where

 

I fall då

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

Artikel 10 Utdelning

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men skatten får inte överstiga:

 

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company (excluding partnership) which holds directly at least 25 per cent of the voting power of the company paying the dividends;

 

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst 25 procent av röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget,

 

(b) in all other cases, 15 per cent of the gross amount of the dividends.

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, vilken enligt skattelagstiftningen i den stat, där det utdelande bolaget har hemvist, är underkastad samma skatteregler som inkomst av aktier.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject the company’s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som ej har hemvist i denna andra stat, och inte heller någon skatt på bolagets ej utdelade vinst, även om utdelningen eller den ej utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat.

 

2. The term ”interest” as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

 

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av värdepapper som utfärdats av staten, av obligationer eller debentures, antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt till andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat, från vilken inkomsten härrör, jämställs med inkomst av försträckning.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken räntan härrör samt den fordran på grund av vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

4. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

4. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erläggs överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat.

 

2. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, films and tapes for television and radio, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av belopp som betalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk, biograffilmer samt filmer och band för television och radio häri inbegripna, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken royaltyn härrör samt den rätt eller egendom som ger upphov till royaltyn äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

4. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

4. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att beloppet av utbetalda royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller upplysning för vilken royaltyn erläggs, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Article 13

 

Artikel 13

 

Capital gains

 

Realisationsvinst

 

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1. Vinst genom överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst genom överlåtelse av lös egendom hänförlig till tillgångar nedlagda i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel beskattas vinst genom överlåtelse av fartyg eller flygplan, som används i internationell trafik, eller av lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg eller flygplan, endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

4. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

Artikel 14 Fritt yrke

Article 14

 

Artikel 14

 

Independent personal services

 

Fritt yrke

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar nature shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförlig självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar nature in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State, if the resident is present in that other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year, whether or not such resident maintains a fixed base in that other Contracting State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförlig självständig verksamhet i den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra avtalsslutande stat, om personen i fråga vistas i denna andra avtalsslutande stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga, oavsett om sådan person har en stadigvarande anordning i denna andra avtalsslutande stat eller ej.

 

3. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers engineers, architects, dentists and accountants.

 

3. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

 

Artikel 15 Tjänst

Article 15

 

Artikel 15

 

Dependent personal services

 

Tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 och 19 of this Convention, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Där inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 i detta avtal föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär genom anställning, endast i denna stat såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas inkomst, vilken uppbärs av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, and

 

a) inkomsttagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga, och

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a person who is not a resident of the other State, and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av person som ej har hemvist i den andra staten, samt

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment of a fixed base which such person has in the other State.

 

c) ersättningen inte såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som ifrågavarande person har i den andra staten.

 

3. (a) Wages and salaries paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual shall be taxable only in that State.

 

3. a) Lön som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such wages and salaries shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient has performed work in that other State and is a resident of that State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om mottagaren har utfört arbetet i denna andra stat och är en person med hemvist i denna stat som:

 

(i) is a national of that State, or

 

1) är medborgare i denna stat eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the work.

 

2) inte erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet.

 

4. Wages and salaries derived by an individual for work performed in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof, shall be taxable in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article.

 

4. Lön som fysisk person erhåller för arbete utfört i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter beskattas enligt bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

 

5. Wages and salaries derived by an individual in respect of his work in the Joint Economic Representation of Yugoslavia or the Tourist Federation of Yugoslavia shall be taxable only in Yugoslavia. The provisions of this paragraph shall not apply to a person, who is a Swedish national, or to a person, who did not become a resident of Sweden solely for the purpose of performing the work.

 

5. Lön som fysisk person erhåller för arbete utfört vid Jugoslaviens Förenade Ekonomiska Representation eller Jugoslaviska Turistbyrån beskattas endast i Jugoslavien. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas inte beträffande svensk medborgare eller beträffande person som inte erhöll hemvist i Sverige endast för att utföra arbetet.

 

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

6. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på fartyg eller flygplan i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär ersättning för arbete, vilket utförs ombord på flygplan som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas ersättningen endast i Sverige.

 

Artikel 16 Ersättningar för arbete i bolagsstyrelse (styrelsearvoden)

Article 16

 

Artikel 16

 

Fees derived from work on business boards (directors’ fees)

 

Ersättningar för arbete i bolagsstyrelse (styrelsearvoden)

 

1. Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of Yugoslavia in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of Sweden may be taxed in Sweden.

 

1. Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som person med hemvist i Jugoslavien erhåller i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i Sverige, får beskattas i Sverige.

 

2. Fees and other similar payments derived by a resident of Sweden in his capacity as a member of a business board of a company which is a resident of Yugoslavia may be taxed in Yugoslavia.

 

2. Arvoden och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i Sverige erhåller i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i Jugoslavien, får beskattas i Jugoslavien.

 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration paid on account of regular functions in a company as an employee, adviser, consultant and similar. In such a case the provisions of Articles 14 or 15, as the case may be, shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte på ersättning som någon erhåller på grund av sin sedvanliga verksamhet i ett bolag såsom anställd, rådgivare, konsult eller liknande. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 14 respektive artikel 15.

 

Artikel 17 Artister och idrottsmän

Article 17

 

Artikel 17

 

Artistes and athletes

 

Artister och idrottsmän

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom den verksamhet de personligen utövar i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

2. Where income in respect of personal activities of an entertainer or athlete as such accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activitites of the entertainer or athlete are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personligt arbete som artist eller idrottsman i denna egenskap utför tillfaller annan än artisten eller idrottsmannen själv får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article income derived in respect of personal activities of an entertainer or athlete in his capacity as such being a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State if the activities are exercised in the other Contracting State within the framework of a cultural or sports exchange programme sanctioned by both Contracting States.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel beskattas inkomst, som artist eller idrottsman med hemvist i en avtalsslutande stat i denna egenskap förvärvar genom sin personliga verksamhet, endast i denna stat, under förutsättning att verksamheten utövas i den andra avtalsslutande staten inom ramen för ett program om kulturellt eller idrottsligt utbyte som godkänts av båda avtalsslutande staterna.

 

Artikel 18 Pensioner

Article 18

 

Artikel 18

 

Pensions

 

Pensioner

 

1. Pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the Contracting State in which the recipient of such pensions or remuneration is a resident.

 

1. Pension och annan liknande ersättning beskattas endast i den avtalsslutande stat där mottagaren av pensionen eller ersättningen har hemvist.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 any pension paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof out of the budget or special funds to any individual shall be taxable only in that State. However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient is a national of and a resident of that State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas pension som utbetalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person över budgeten eller från speciella fonder, endast i denna stat. Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om mottagaren är medborgare i och har hemvist i denna stat.

 

3. Any pension derived by an individual for work performed in connection with any business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof shall be taxable only in the Contracting State of which the individual is a resident.

 

3. Pension, som fysisk person erhållit för arbete utfört i samband med rörelse bedriven av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, beskattas endast i den avtalsslutande stat där personen i fråga har hemvist.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article payments made under the Public Social Security Scheme of a Contracting State may be taxed in that State.

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel får utbetalningar enligt allmän socialförsäkringslagstiftning i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

 

Artikel 19 Studerande

Article 19

 

Artikel 19

 

Students

 

Studerande

 

1. A student, business apprentice or trainee who is present in a Contracting State solely for the purpose of his education or training and who is, or was immediately before his stay in that State, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned State in respect of payments received for the purpose of his maintenance, education or training provided that such payments are made to him from sources outside that first-mentioned State.

 

1. Studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som vistas i en avtalsslutande stat uteslutande för sin undervisning eller utbildning och som har   eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade   hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas ej i den förstnämnda avtalsslutande staten för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, om beloppen utbetalas till honom från källa utanför denna förstnämnda stat.

 

2. A student at a university or other educational institution in Yugoslavia, who during a temporary stay in Sweden holds an employment in Sweden for a period not exceeding 100 days in a calendar year for the purpose of obtaining practical experience in connection with his studies, shall be taxable in Sweden only for such part of the income from the employment as exceeds 1 500 Swedish kronor a calendar month. The exemption granted under this paragraph shall not, however, exceed an aggregate amount of 4 500 Swedish kronor. Any amount exempted from tax under this paragraph shall include personal allowances for the calendar year in question.

 

2. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i Jugoslavien, som under tillfällig vistelse i Sverige innehar anställning i Sverige under en tidrymd av högst 100 dagar under ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i Sverige endast för den del av inkomsten av anställningen som överstiger 1 500 svenska kronor per kalendermånad. Skattebefrielse enligt denna punkt medges dock med ett sammanlagt belopp av högst 4 500 svenska kronor. Belopp som enligt denna punkt är undantagna från beskattning innefattar personliga avdrag för ifrågavarande kalenderår.

 

3. A student at a university or other educational institution in Sweden, who during a temporary stay in Yugoslavia holds an employment in Yugoslavia for a period not exceeding 100 days in a calendar year for the purpose of obtaining practical experience in connection with his studies, shall be taxable in Yugoslavia only for such part of the income from the employment as exceeds the personal income guaranteed by law for a calendar month. Any amount exempted from tax under this paragraph shall include personal allowances for the calendar year in question.

 

3. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i Sverige, som under tillfällig vistelse i Jugoslavien innehar anställning i Jugoslavien under en tidrymd av högst 100 dagar under ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i Jugoslavien endast för den del av inkomsten av anställningen som för en kalendermånad överstiger den i lag garanterade personliga inkomsten. Belopp som enligt denna punkt är undantagna från beskattning innefattar personliga avdrag för ifrågavarande kalenderår.

 

4. A student, business apprentice or trainee who is present in a Contracting State for the purposes of his education or training and who is, or was immediately before his stay in that State, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned State on remuneration for personal services performed in that first-mentioned State provided the remuneration does not exceed 5 000 Swedish kronor or its equivalent in Yugoslav currency for any taxable year.

 

4. Studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som vistas i en avtalsslutande stat för att erhålla undervisning eller utbildning och som har   eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade   hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas ej i den förstnämnda staten för inkomst förvärvad genom arbete i denna förstnämnda stat om ersättningen inte under något beskattningsår överstiger 5 000 svenska kronor eller motvärdet i jugoslavisk valuta.

 

The benefits under this paragraph shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken but shall in no event exceed a period of three consecutive years. Any amount exempted from tax under this paragraph shall include personal allowances for the calendar year in question.

 

Skattebefrielse enligt denna punkt medges endast för den tid, som skäligen eller vanligtvis åtgår för att fullborda studierna eller utbildningen i fråga, men får inte i något fall avse längre tid än tre på varandra följande år. Belopp för vilket skattefrihet medges enligt denna punkt innefattar personliga avdrag för ifrågavarande kalenderår.

 

5. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of the provisions of paragraphs 2, 3 and 4. The competent authorities may also agree on such changes of the amounts mentioned in those paragraphs as may be reasonable with regard to changes in the value of money, amended legislation in a Contracting State or other similar circumstances.

 

5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 2, 3 och 4. De behöriga myndigheterna kan också träffa överenskommelse om sådan ändring av där omnämnda belopp som finnes skälig med hänsyn till förändring i penningvärde, ändrad lagstiftning i en avtalsslutande stat eller andra liknande omständigheter.

 

Artikel 20 Annan inkomst

Article 20

 

Artikel 20

 

Other income

 

Annan inkomst

 

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

Inkomst som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat och som inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal beskattas, oavsett varifrån inkomsten härrör, endast i denna stat.

 

Artikel 21 Förmögenhet

Article 21

 

Artikel 21

 

Capital

 

Förmögenhet

 

1. Capital represented by immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment of an enterprise, or by movable property pertaining to a fixed base used for the performance of professional services, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som är hänförlig till tillgångar nedlagda i ett företags fasta driftställe eller av lös egendom, som ingår i en stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.

 

3. Ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

3. Fartyg och flygplan, som används i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg och flygplan, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

 

Artikel 22 Undanröjande av dubbelbeskattning

Article 22

 

Artikel 22

 

Elimination of double taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

1. Subject to the provisions of paragraph 4, where a resident of Sweden derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Yugoslavia, Sweden shall allow:

 

1. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Jugoslavien skall, såvida inte bestämmelserna i punkt 4 föranleder annat, Sverige

 

(a) as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the income tax paid in Yugoslavia;

 

a) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Jugoslavien,

 

(b) as a deduction from the tax on the capital of that person, an amount equal to the capital tax paid in Yugoslavia.

 

b) från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Jugoslavien.

 

2. The deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, respectively, as computed before the deduction is given, which is appropriate, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Yugoslavia.

 

2. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga beloppet av den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst respektive den förmögenhet som får beskattas i Jugoslavien.

 

3. Where exemption from or reduction of Yugoslav tax, payable in accordance with the provisions of Article 7 of this Convention in respect of profits derived by a Swedish enterprise from a permanent establishment or a joint venture situated in Yugoslavia, has been granted under Yugoslav law then, for the purposes of paragraph 1 (a) and paragraph 2, deduction from Swedish tax for Yugoslav tax shall be allowed as if no such exemption or reduction had been granted.

 

3. I fall då enligt jugoslavisk lag befrielse eller nedsättning meddelats beträffande jugoslavisk skatt, som enligt artikel 7 i avtalet kan utgå på inkomst vilken förvärvas av ett svenskt företag genom fast driftställe eller s.k. blandat företag i Jugoslavien, skall vid tillämpning av punkt 1 a) och punkt 2 avräkning av jugoslavisk skatt från svensk skatt ske som om sådan befrielse eller nedsättning inte meddelats.

 

The provisions of this paragraph shall apply for the first ten years for which this Convention is effective. The competent authorities shall consult each other in order to determine whether this period shall be extended.

 

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande de tio första åren under vilka detta avtal gäller. De behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra i syfte att avgöra om denna period skall utsträckas.

 

4. Where a resident of Sweden derives income or owns capital which in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Yugoslavia, Sweden may include this income or capital in the tax base but shall allow as a deduction from its income tax or capital tax that part of the income tax or capital tax, respectively, which bears the same proportion to the total income tax or capital tax, as the case may be, as the income derived from or the capital owned in Yugoslavia bears to the total income or capital.

 

4. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Jugoslavien, får Sverige inräkna inkomsten eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten som utgör lika stor andel av hela skatten på inkomsten respektive förmögenheten som den inkomst som förvärvats från Jugoslavien respektive den förmögenhet som innehas där utgör av hela inkomsten eller förmögenheten.

 

5. Where a resident of Yugoslavia derives income or owns capital which in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, Yugoslavia shall, subject to the provisions or paragraph 6, exempt such income or capital from tax but may, in calculating tax on the remaining income or capital of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income or capital had not been so exempted.

 

5. Om person med hemvist i Jugoslavien uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall Jugoslavien, såvida inte bestämmelserna i punkt 6 föranleder annat, undantaga sådan inkomst eller förmögenhet från beskattning. Vid beräkning av skatten på denna persons återstående inkomst eller förmögenhet får dock den skattesats tillämpas som skulle ha varit tillämplig om inkomsten eller förmögenheten i fråga inte undantagits från beskattning.

 

6. Where a resident of Yugoslavia derives income which, in accordance with the provisions of Article 10, may be taxed in Sweden, Yugoslavia shall allow as a deduction from the tax on the income of that person an amount equal to the tax paid in Sweden. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income derived from Sweden.

 

6. Om person med hemvist i Jugoslavien uppbär inkomst, som enligt bestämmelserna i artikel 10 får beskattas i Sverige, skall Jugoslavien från den skatt som utgår på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som uppburits från Sverige.

 

Artikel 23 Förbud mot diskriminering

Article 23

 

Artikel 23

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. The nationals of a Contracting State whether or not they are residents of one of the Contracting States, shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, oavsett om de har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, inte i den andra avtalsslutande staten blir föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning eller därmed sammanhängande skattekrav som medborgarna i denna andra stat under samma förhållande är eller kan bli underkastade.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver samma verksamhet.

 

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

Denna bestämmelse anses inte medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som medges personer med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 4 of Article 11, or paragraph 4 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same condition as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Utom i de fall då artikel 9, artikel 11 punkt 4 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, skall ränta, royalty eller annan utbetalning från ett företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten vid beräkningen av beskattningsbar vinst för sådant företag vara avdragsgill på samma villkor som motsvarande utbetalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

På samma sätt skall skuld, som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vid beräkningen av företagets beskattningsbara förmögenhet vara avdragsgill som om skulden uppkommit i förhållande till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

 

5. In this Article the term ”taxation” means taxes of every kind and description.

 

5. I denna artikel avser uttrycket ”beskattning” skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

Artikel 24 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 24

 

Artikel 24

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

 

1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommission bestående av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

Artikel 25 Utbyte av upplysningar

Article 25

 

Artikel 25

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of the Convention.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal och för att genomföra bestämmelserna i de avtalsslutande staternas lagstiftning beträffande skatter, som avses i detta avtal, i den utsträckning beskattningen enligt denna lagstiftning står i överensstämmelse med detta avtal. De utbytta upplysningarna skall behandlas som hemliga och får inte yppas för andra personer eller myndigheter än sådana som handlägger taxering eller uppbörd av skatter som omfattas av detta avtal.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) att lämna upplysningar, som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(c) to supply information which would disclose any business or official secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, eller hemlighet av officiell natur eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Artikel 26 Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Article 26

 

Artikel 26

 

Diplomatic and consular officials

 

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Detta avtal påverkar inte de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller föreskrifter i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

 

Artikel 27 Ikraftträdande

Article 27

 

Artikel 27

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Belgrade as soon as possible.

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna utväxlas i Belgrad snarast möjligt. (Fotnot: Ratifikationshandlingarna utväxlades den 16 december 1981.)

 

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

 

2. Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 

(a) In Sweden:

 

a) I Sverige:

 

in the case of income derived on or after 1st January next following the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place, and in the case of capital which is subjected to assessment in or after the second calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place;

 

Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då utväxlingen äger rum eller senare, samt beträffande förmögenhet som taxeras andra kalenderåret närmast efter det då utväxlingen äger rum eller senare.

 

(b) in Yugoslavia:

 

b) I Jugoslavien:

 

in the case of income derived and capital owned during any calendar year following the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place.

 

Beträffande inkomst, som förvärvas eller förmögenhet som innehas under varje kalenderår efter det då utväxlingen äger rum.

 

Artikel 28 Upphörande

Article 28

 

Artikel 28

 

Termination

 

Upphörande

 

1. This Convention shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination. In such event the Convention shall cease to have effect

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att   senast den 30 juni under ett kalenderår, som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år efter dagen för avtalets ikraftträdande   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

(a) in Sweden:

 

a) I Sverige:

 

in the case of income derived on or after 1st January next following the calendar year in which such notice is given and in the case of capital which is subjected to assessment in or after the second calendar year next following that in which such notice is given;

 

Beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare samt beträffande förmögenhet som taxeras andra kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare.

 

(b) in Yugoslavia:

 

b) i Jugoslavien:

 

in the case of income derived and capital owned during any calendar year following the calendar year in which such notice is given.

 

Beträffande skatt på inkomst som förvärvas eller förmögenhet som innehas under något kalenderår efter det då uppsägning sker.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

DONE at Stockholm this 18th day of June 1980 in two originals in the English language.

 

Som skedde i Stockholm den 18 juni 1980 i två originalexemplar på engelska språket.

 

Bilaga 2

Protokoll

Protocol

 

Protokoll

 

At the moment of the signature of the Convention between the Kingdom of Sweden and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital the undersigned, being duly authorised thereto, have agreed upon the following provisions which constitute an integral part of the Convention.

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sverige och den Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, överenskommit om följande bestämmelser som skall utgöra en integrerande del av avtalet.

 

1. Ad Article 7

 

1. Till artikel 7

 

The Contracting States undertake on the basis of reciprocity not to tax gross revenue from passenger and cargo transport derived in a Contracting State by a resident of the other Contracting State, unles such revenue is attributable to a permanent establishment which that resident has in the first-mentioned Contracting State.

 

De avtalsslutande staterna förbinder sig, under förutsättning av ömsesidighet, att inte beskatta bruttointäkter som förvärvas i en avtalsslutande stat av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten genom person- och godstransport, såvida inte intäkterna är hänförliga till ett fast driftställe som personen i fråga har i den förstnämnda staten.

 

2. Ad Article 11

 

2. Till artikel 11

 

The taxing rule in this Article is drafted against the background that neither of the Contracting States at the time of signature of this Convention according to their respective domestic laws has possibility to levy a tax on interest paid to non-residents. It is understood that if such a possibility will be introduced in a Contracting State, negotiations for a revision of Articles 11 and 22 shall take place.

 

Beskattningsregeln i denna artikel har avfattats mot bakgrund av att ingendera av de avtalsslutande staterna vid undertecknandet av detta avtal enligt sin lagstiftning har möjlighet att beskatta ränta som betalas till person som saknar hemvist där. Parterna är eniga om att upptaga förhandlingar i syfte att ändra artiklarna 11 och 22, om sådan beskattningsmöjlighet införs i en avtalsslutande stat.

 

3. Ad Article 25 paragraph 2 under (c)

 

3. Till artikel 25 punkt 2 c)

 

The term ”official secret” means a trade, an industrial, a commercial or a professional secret.

 

Uttrycket ”hemlighet av officiell natur” åsyftar handels-, industri- eller yrkeshemlighet.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

 

DONE at Stockholm this 18th day of June 1980 in two originals in the English language.

 

Som skedde i Stockholm den 18 juni 1980 i två originalexemplar på engelska språket.

 

Bilaga 3

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan om och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgörs i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet inte föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som föreskrivs i de svenska skatteförfattningarna skall avtalet däremot gälla.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. 24 punkt 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning skall göras hos regeringen och bör ges in snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst   t.ex. vissa slag av periodiska understöd   är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas bestämmelserna i art. 20.

Vissa slag av förmögenhet är särskilt behandlade i art. 21 punkterna 1 3. I övrigt sker beskattningen enligt art. 21 punkt 4. Jfr även art. 22.

B. Särskilda anvisningar

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Jugoslavien.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt jugoslaviska beskattningsregler anses bosatt i Jugoslavien. Vid tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Jugoslavien.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen, 18 § 1 mom. lagen om statlig inkomstskatt och 18 § lagen om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Jugoslavien, såvitt fråga är om jugoslavisk beskickning eller lönat jugoslaviskt konsulat i Sverige.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan beskattning se dock art. 23 punkt 5.

till art. 6

Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse [jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370)]. Inkomst som omfattas av art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, stenbrott eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. 5.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Jugoslavien, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men jugoslavisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. Detsamma gäller inkomst som förvärvas från Jugoslavien av person med hemvist i Sverige genom deltagande i ett s.k. blandat företag (joint venture) tillsammans med ett jugoslaviskt företag. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Jugoslavien bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2 5. Till grund för inkomstbeskattningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

Inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Jugoslavien, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

 1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

 2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Jugoslavien och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Jugoslavien, beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för jugoslavisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 22 punkt 1 genom avräkning av jugoslavisk skatt som uttagits enligt art. 10 punkt 2. Den jugoslaviska skatten får därvid inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 5 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22

 3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Jugoslavien och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Jugoslavien, tillämpas art. 7. Utdelningen skall i detta fall beskattas i Sverige men jugoslavisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

 4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Jugoslavien och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 5 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 5 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

  Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

  Om mottagaren av utdelningen har fast driftställe i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället, tillämpas art. 7. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

 1. Vad som förstås med uttrycket ”ränta” anges i art. 11 punkt 2.

 2. Ränta, som utbetalas från Jugoslavien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

  Är räntan hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe, som mottagaren av räntan har i Jugoslavien, får räntan beskattas även i Jugoslavien. Jugoslavisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art 22.

 3. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Jugoslavien, kan enligt gällande skatteförfattningar inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse [jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370)], beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan än hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe som mottagaren av räntan har i Sverige (art. 11 punkt 3).

till art. 12

Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 2 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Jugoslavien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn hänförlig till rätt eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som mottagaren av royaltyn har i Jugoslavien, får royaltyn beskattas även i Jugoslavien. Jugoslavisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Jugoslavien, beskattas i Sverige endast under förutsättning att den rätt eller egendom som ger upphov till royaltyn äger verkligt samband med fast driftställe som mottagaren av royaltyn har i Sverige (art. 12 punkt 3). Är detta fallet, beskattas royaltyn enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 13

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Jugoslavien förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige, beskattas här (art. 13 punkt 1). Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe som person med hemvist i Jugoslavien har här (art. 13 punkt 2). Motsvarande gäller i fråga om lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke vilken inkomsttagaren har i Sverige.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 13 punkt 1 får jugoslavisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fastighet i Jugoslavien. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som ingår i fast driftställe som inkomsttagaren har i Jugoslavien, eller lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke vilken inkomsttagaren har i Jugoslavien.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt artikel 22 punkt 1 genom avräkning av den jugoslaviska skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 13 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

till art. 14

 1. Vad som förstås med ”fritt yrke” exemplifieras i art. 14 punkt 3.

 2. Inkomst av fritt yrke eller därmed jämförlig självständig verksamhet beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Utövas verksamheten under mer än 183 dagar under kalenderåret i fråga i den andra staten, får inkomsten emellertid beskattas i denna andra stat. Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke eller därmed jämförlig självständig verksamhet i Jugoslavien vid vistelse eller vistelser där som sammanlagt överstiger 183 dagar under kalenderåret, får inkomsten beskattas i Sverige men jugoslavisk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av idrottsmän, skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 6, art. 16 och art. 19.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

Lön som utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter beskattas enligt art. 15 punkt 3 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 15 punkt 3 b) endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet. Lön, som utbetalas för arbete utfört i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, beskattas som inkomst av enskild tjänst (art. 15 punkt 4).

till art. 16

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Jugoslavien, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Jugoslavien, får inkomsten beskattas i Sverige men jugoslavisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i regel i den stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Bestämmelserna i art. 17 punkterna 1 och 2 tillämpas inte i fall som avses i art. 17 punkt 3. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18

Pension på grund av enskild tjänst och annan liknande ersättning beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. 18 punkt 1).

Pension, som utbetalas av en av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, beskattas enligt art. 18 punkt 2 i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid sådan pension endast i denna stat. Vidare beskattas pension, som utbetalas för arbete utfört i samband med rörelse som bedrivits av en av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter endast i den stat där inkomsttagaren har hemvist (art. 18 punkt 3).

Pension och annan utbetalning enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till person med hemvist i Jugoslavien får enligt art. 18 punkt 4 beskattas här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär utbetalning enligt jugoslavisk socialförsäkringslagstiftning, beskattas i Sverige för sådan utbetalning men jugoslavisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten på inkomsten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

till art. 22

 1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Detsamma gäller i fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten eller förmögenheten kan beskattas även i Jugoslavien, medges lättnad vid den jugoslaviska beskattningen enligt art. 22 punkterna 5 och 6.

 2. Inkomst från Jugoslavien, som uppbärs av person med hemvist i Sverige, medtas vid taxering i Sverige. Likaså medtas förmögenhetstillgång, som är belägen i Jugoslavien, vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten sätts ned genom avräkning enligt art. 22 punkterna 1 och 2, om inte fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3.

  Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för jugoslavisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 22 punkt 1 ett belopp motsvarande den jugoslaviska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av jugoslavisk skatt på utdelning hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10. Har jugoslavisk skatt enligt avtalet tagits ut på inkomst av rörelse som har bedrivits i Jugoslavien, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

  Har befrielse eller nedsättning medgivits i fråga om jugoslavisk skatt som enligt art. 7 kan utgå på inkomst vilken förvärvas av ett svenskt företag genom fast driftställe eller s.k. blandat företag i Jugoslavien, skall på grund av föreskriften i art. 22 punkt 3 från den svenska skatten på sådan inkomst avräknas ett belopp motsvarande den jugoslaviska skatt som skulle ha utgått, om sådan befrielse eller nedsättning inte hade medgivits.

  Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten upptas till beskattning, förete bevis eller annan utredning om den jugoslaviska skatt som har påförts inkomsten eller som skulle ha påförts denna om skattebefrielse eller skattenedsättning som avses i föregående stycke inte hade medgivits.

  Avräkning av jugoslavisk inkomstskatt får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Jugoslavien belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Jugoslavien till så stor andel som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Jugoslavien.

  Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

  Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den jugoslaviska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

  Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Jugoslavien med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antas belöpa jugoslavisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500 + 90 000   10 000=) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Jugoslavien skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

  Anvisningarna i denna punkt om avräkning från svensk inkomstskatt gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av jugoslavisk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt.

 3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 8 punkt 1, art. 13 punkt 3, art. 15 punkterna 3 a) och 5 eller art. 18 punkt 2 skall beskattas endast i Jugoslavien, medtas inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som vid en proportionell beräkning belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Jugoslavien. Motsvarande gäller i fråga om förmögenhet som enligt art. 21 punkt 3 skall beskattas endast i Jugoslavien.

  Exempel:En jugoslavisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från jugoslaviska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter och inkomster av andra förvärvskällor med 50 000 kronor samt åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 4 500 kronor resp. 7 500 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir statligt (10 050 + 50 000   4 500=) 55 500 kronor och kommunalt (10 050 + 50 000   4 500   7 500=) 48 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit statligt (50 000   4 500=) 45 500 kronor och kommunalt (50 000   4 500   7 500=) 38 000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 55 500 resp. 48 000 kronor, nedsätts med (55 500   45 500)/55 500 resp. (48 000   38 000)/48 000.

  I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna resp. förmögenhetsskatten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning som avräkning görs i skattelängden.

till art. 23

Av art. 23 punkt 2 följer att bolag i Jugoslavien inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:70

(Utkom d. 2 mars 1982.)

1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2. Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvats från och med d. 1 jan. 1982, samt på förmögenhet som taxeras år 1983 eller senare år.