Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea

Skatteavtal Korea

Utfärdad: 1982-06-30

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Republiken Korea undertecknade den 27 maj 1981 och det protokoll som är fogat till avtalet, skall tillsammans med den överenskommelse om tillämpningen av avtalet som ingåtts genom brev den 15 maj respektive den 7 juni 1991 gälla som lag här i landet.

Avtalet och protokollet är intagna som bilaga 1 till denna lag och överenskommelsen som bilaga 2.

SFS 1991:1884

Avtalet skall tillämpas endast i den mån det medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1310).]

SFS 2011:1310

[har upphävts genom lag (1991:1884).]

SFS 1991:1884

Bilaga 1

Avtal mellan Republiken Korea och Konungariket Sverige för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter

Convention between the Republic of Korea and the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

 

Avtal mellan Republiken Korea och Konungariket Sverige för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter

 

The Government of the Republic of Korea and the Government of the Kingdom of Sweden, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

 

Republiken Koreas regering och Konungariket Sveriges regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt, har kommit överens om följande:

 

ARTIKEL 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

ARTICLE 1

 

ARTIKEL 1

 

Personal Scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

ARTIKEL 2 Skatter som omfattas av avtalet

ARTICLE 2

 

ARTIKEL 2

 

Taxes Covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. The taxes which are the subject of this Convention are:

 

1. De skatter som omfattas av detta avtal är:

 

a) In the case of Korea:

 

a) Beträffande Korea:

 

(i) the income tax;

 

1) inkomstskatten;

 

(ii) the corporation tax; and

 

2) bolagsskatten; och

 

(iii) the inhabitant tax

 

3) invånarskatten

 

(hereinafter referred to as ”Korean tax”).

 

(i det följande benämnda ”koreansk skatt”).

 

b) In the case of Sweden:

 

b) Beträffande Sverige:

 

(i) the State income tax, including sailors’ tax and coupon tax;

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company;

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

 

(iii) the tax on public entertainers; and

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar; och

 

(iv) the communal income tax (hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

4) den kommunala inkomstskatten (i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

 

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

 

ARTIKEL 3 Allmänna definitioner

ARTICLE 3

 

ARTIKEL 3

 

General Definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

a) the term ”Korea” means the territory of the Republic of Korea including any area adjacent to the territorial sea of the Republic of Korea which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws of the Republic of Korea as an area within which the sovereign rights of the Republic of Korea with respect to the sea-bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;

 

a) ”Korea” åsyftar Republiken Koreas territorium och inbegriper varje område beläget intill Republiken Koreas territorialvatten vilket, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, i Republiken Koreas lagstiftning betecknas eller senare kommer att betecknas som ett område inom vilket Republiken Korea äger utöva sina suveräna rättigheter med avseende på havsbottnen, dennas underlag och där befintliga naturtillgångar;

 

b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea-bed or in its sub-soil may be exercised;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag;

 

c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Korea or Sweden, as the context requires;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” avser Korea eller Sverige beroende på sammanhanget;

 

d) the term ”tax” means Korean tax or Swedish tax, as the context requires;

 

d) ”skatt” avser koreansk skatt eller svensk skatt beroende på sammanhanget;

 

e) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

f) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

f) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person;

 

g) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

g) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

h) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

h) ”internationell trafik” åsyftar transport med fartyg eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då fartyget eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

(i) the term ”competent authority” means:

 

i) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in the case of Korea, the Minister of Finance or his authorized representative;

 

1) i Korea, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud;

 

(ii) in the case of Sweden, the Minister of the Budget or his authorized representative.

 

2) i Sverige, budgetministern eller dennes befullmäktigade ombud.

 

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definerats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

ARTIKEL 4 Hemvist

ARTICLE 4

 

ARTIKEL 4

 

Resident

 

Hemvist

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of head or main office, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för huvudkontor eller företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas.

 

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is national;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

 

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. In case of doubts the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person, som inte är fysisk person, har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning. I tveksamma fall avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

ARTIKEL 5 Fast driftställe

ARTICLE 5

 

ARTIKEL 5

 

Permanent Establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning;

 

b) a branch;

 

b) filial;

 

c) an office;

 

c) kontor;

 

d) a factory;

 

d) fabrik;

 

e) a wo rkshop; and

 

e) verkstad; och

 

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

3. A building site or construction or installation or assembly project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.

 

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än sex månader.

 

4. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on supervisory activities in that other State for more than six months in connection with a building site or construction or installation or assembly project which is being undertaken in that other State.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten om företaget bedriver övervakande verksamhet i denna andra stat under mer än sex månader i samband med byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete som pågår i denna andra stat.

 

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

5. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

 

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

 

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företaget;

 

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art;

 

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a) e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person   other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies   is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

 

6. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 7 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag   utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2   ha fast driftställe i denna stat beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 5 och som   om den bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet   inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

7. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, om sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

ARTIKEL 6 Inkomst av fast egendom

ARTICLE 6

 

ARTIKEL 6

 

Income from Immovable Property

 

Inkomst av fast egendom

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i civilrätten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

ARTIKEL 7 Inkomst av rörelse

ARTICLE 7

 

ARTIKEL 7

 

Business Profits

 

Inkomst av rörelse

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i denna andra stat, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

4. Inkomst anses inte hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

5. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

ARTIKEL 8 Sjöfart och luftfart

ARTICLE 8

 

ARTIKEL 8

 

Shipping and Air Transport

 

Sjöfart och luftfart

 

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom bedrivande av sjöfart eller luftfart i internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

ARTIKEL 9 Företag med intressegemenskap

ARTICLE 9

 

ARTIKEL 9

 

Associated Enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

Where

 

I fall då

 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande. Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas överensstämmelse därmed.

 

ARTIKEL 10 Utdelning

ARTICLE 10

 

ARTIKEL 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a r esident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

 

a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

 

a) 10 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital;

 

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist i skattehänseende behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, dividends paid by a company being a resident of Korea to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless the profits out of which the dividends are paid have been subjected in Korea to the normal corporate income tax which applies at the time of signature of this Convention or a corporate income tax comparable thereto. The exemption shall, however, apply in cases where such profits have not been subjected to such corporate income tax on account of tax reliefs of a temporary nature provided for in special Korean legislation on tax incentives.

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall utdelning från bolag med hemvist i Korea till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska bolag. Detta undantag gäller endast om den vinst av vilken utdelningen betalas har varit föremål för den normala bolagsskatt i Korea som gäller vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal eller därmed jämförbar bolagsskatt. Skattebefrielsen gäller emellertid även i fall då sådan vinst inte har varit underkastad sådan bolagsskatt på grund av att särskilda bestämmelser om skattelättnader av tillfällig natur i särskild koreansk lagstiftning om investeringsfrämjande skatteförmåner tillämpats.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets inte utdelade vinst, även om utdelningen eller den inte utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

ARTIKEL 11 Ränta

ARTICLE 11

 

ARTIKEL 11

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a Contracting Stat e and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed:

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga:

 

a) 10 per cent of the gross amount of the interest if the recipient is a bank and the loan is made for a period of more than seven years;

 

a) 10 procent av räntans bruttobelopp om mottagaren är en bank och lånet löper under en tidrymd som överstiger sju år;

 

b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

 

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i alla övriga fall.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 gäller följande:

 

a) Interest arising in a Contracting State and received by the Government of the other Contracting State including a political subdivision or a local authority thereof or the central bank of that other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State;

 

a) Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som mottages av den andra avtalsslutande statens regering, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter eller riksbanken i denna andra avtalsslutande stat, beskattas endast i denna andra avtalsslutande stat.

 

b) interest arising in a Contracting State in respect of loans or credits made or guaranteed,

 

b) Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och avser lån eller krediter, vilka lämnats eller garanterats av,

 

in the case of Korea, by the Export Import Bank of Korea,

 

beträffande Korea, Koreas Export- och Importbank,

 

in the case of Sweden, by the Export Credit Board,

 

beträffande Sverige, Exportkreditnämnden,

 

and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

 

och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat.

 

4. The term ”interest” as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent according to the taxation law of the State in which the income arises.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller inte och antingen de medför rätt till andel i vinst eller inte. Uttrycket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den stat från vilken inkomsten härrör jämställs med inkomst av försträckning.

 

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

7. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person föranleder att räntebeloppet, med hänsyn till den skuld för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

ARTIKEL 12 Royalty

ARTICLE 12

 

ARTIKEL 12

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting St ate and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed:

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga:

 

a) 15 per cent of the gross amount of royalties as defined in paragraph 3 a); and

 

a) 15 procent av bruttobeloppet av sådan royalty som avses i punkt 3 a); och

 

b) 10 per cent of the gross amount of royalties as defined in paragraph 3 b).

 

b) 10 procent av bruttobeloppet av sådan royalty som avses i punkt   3 b).

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use:

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av betalning som mottages såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja:

 

a) any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films; and

 

a) upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, biograffilm häri inbegripen; och

 

b) any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

b) patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning för vars räkning rätten eller egendomen, som ger upphov till royaltyn, förvärvats och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

6. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person föranleder att royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

ARTIKEL 13 Realisationsvinst

ARTICLE 13

 

ARTIKEL 13

 

Capital Gains

 

Realisationsvinst

 

1. Gains derived by a resident of a Co ntracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, or from the alienation of shares or similar rights in a company the assets of which consist mainly of such immovable property, may be taxed in that other State.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten samt vinst genom överlåtelse av aktier eller liknande andelar i ett bolag, vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som ingår i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

 

3. Vinst som ett företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fartyg eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana fartyg eller luftfartyg beskattas endast i denna stat.

 

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

ARTIKEL 14 Självständig yrkesutövning

ARTICLE 14

 

ARTIKEL 14

 

Independent Personal Services

 

Självständig yrkesutövning

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del därav som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer utövar.

 

ARTIKEL 15 Enskild tjänst

ARTICLE 15

 

ARTIKEL 15

 

Dependent Personal Services

 

Enskild tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas löner och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned; and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under beskattningsåret i fråga; och

 

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten; samt

 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article:

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel gäller följande:

 

a) remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic, may be taxed in that State;

 

a) ersättning för arbete, som utförs ombord på fartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat, får beskattas i denna stat;

 

b) remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic shall be taxable only in that State.

 

b) ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs ombord på luftfartyg i internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

 

ARTIKEL 16 Styrelsearvoden

ARTICLE 16

 

ARTIKEL 16

 

Directors’ Fees

 

Styrelsearvoden

 

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvoden och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av styrelsemedlem i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

ARTIKEL 17 Artister och idrottsmän

ARTICLE 17

 

ARTIKEL 17

 

Artistes and Athletes

 

Artister och idrottsmän

 

1. N otwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete from his personal activities as such in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if his visit to the first-mentioned State is supported substantially from the public funds of that other State or of one of its political subdivisions or local authorities.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall inkomst som artist eller idrottsman förvärvar genom sin personliga verksamhet i en avtalsslutande stat beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, om hans vistelse i den förstnämnda staten huvudsakligen bekostas av allmänna medel från denna andra stat eller från en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, where income in respect of personal activities as such of an entertainer or an athlete in a Contracting State accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State if this person is supported substantially from the public funds of that other State or of one of its political subdivisions or local authorities or if this person is a non-profit organisation of that other State.

 

4. I fall då inkomst genom verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap i en avtalsslutande stat, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, beskattas inkomsten, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, endast i den andra avtalsslutande staten, om denna person huvudsakligen understöds av allmänna medel från denna andra stat eller från en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter eller om denna person är en organisation i denna andra stat vars verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte.

 

ARTIKEL 18 Pensioner

ARTICLE 18

 

ARTIKEL 18

 

Pensions

 

Pensioner

 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pensioner och andra liknande ersättningar, som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other payments made under the social security legislation of a Contracting State may be taxed in that State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, får pensioner och andra ersättningar som utbetalas enligt socialförsäkringslagstiftingen i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

 

ARTIKEL 19 Offentlig tjänst

ARTICLE 19

 

ARTIKEL 19

 

Government Service

 

Offentlig tjänst

 

1. a) Remuner ation, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

 

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

ARTIKEL 20 Studenter och praktikanter

ARTICLE 20

 

ARTIKEL 20

 

Students and Trainees

 

Studenter och praktikanter

 

1. A student or business or technical apprentice who is present in a Contracting State for the purposes of his education or training and who is, or was immediately before his stay in that State, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on:

 

1. Studerande, affärspraktikant eller teknisk praktikant, som vistas i en avtalsslutande stat för sin undervisning eller utbildning och som har eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten för:

 

a) payments made to him by persons residing outside that first-mentioned State for the purposes of his maintenance, education or training; and

 

a) belopp, som betalas till honom från person med hemvist utanför denna förstnämnda stat till bestridande av hans uppehälle, undervisning eller utbildning; samt

 

b) any remuneration in respect of services rendered in that first-mentioned State provided the remuneration does not exceed 10,000 Swedish Crowns or the equivalent in Korean currency for any taxable year.

 

b) ersättning för arbete som utförs i denna förstnämnda stat, under förutsättning att ersättningen inte under något beskattningsår överstiger 10 000 svenska kronor eller motvärdet i koreansk valuta.

 

The benefits under sub-paragraph b) shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken but shall in no event exceed a period of five consecutive years.

 

Skattebefrielse enligt punkt b) medges endast för den tid som skäligen eller vanligtvis åtgår för att fullborda studierna eller utbildningen i fråga, men får inte i något fall avse längre tidrymd än fem på varandra följande år.

 

2. An individual who is a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and is temporarily present in the other Contracting State for the purposes of study, research or training solely as a recipient of a grant, allowance or award from the Government of either of the Contracting States or from a scientific, educational, religious or charitable organisation or under a technical assistance programme entered into by the Government of either of the Contracting States for a period not exceeding five years from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit, shall be exempt from tax in that other Contracting State on:

 

2. Fysisk person, som har hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före en vistelse i den andra avtalsslutande staten och som tillfälligt vistas i denna andra avtalsslutande stat under en tidrymd som inte överstiger fem år räknat från dagen för hans första ankomst till denna andra avtalsslutande stat i samband med denna vistelse är   under förutsättning att han vistas där för studier, forskning eller utbildning uteslutande i egenskap av mottagare av stipendium, bidrag eller belöning från regeringen i endera avtalsslutande staten eller från undervisningsanstalt eller vetenskaplig eller religiös organisation eller från välgörenhetsorganisation eller i enlighet med tekniskt biståndsprogram i vilket regeringen i endera avtalsslutande staten deltager befriad från skatt för nedan angivna utbetalningar:

 

a) the amount of such grant, allowance or award;

 

a) beloppet av sådant stipendium eller bidrag eller sådan belöning;

 

b) payments made to him from persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and

 

b) belopp som betalas till honom från person med hemvist utanför denna stat för hans uppehälle, undervisning eller utbildning; samt

 

c) any remuneration in respect of services rendered in that other State provided that the remuneration does not exceed 10,000 Swedish Crowns or the equivalent in Korean currency for any taxable year and such services are rendered in connection with his study, research or training or incidental thereto.

 

c) ersättning för arbete som utförs i denna andra stat, under förutsättning att ersättningen inte överstiger 10 000 svenska kronor eller motvärdet i koreansk valuta för något beskattningsår och arbetet utförs i samband med studierna, forskningen eller utbildningen eller i jämförelse därmed framstår som tillfälligt.

 

3. An individual who is resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and is temporarily present in that other Contracting State solely as an employee of, or under contract with, the Government or an enterprise of the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of acquiring technical, professional or business experience for a period less than one year from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit, shall be exempt from tax in that other Contracting State on:

 

3. Fysisk person, som har hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före en vistelse i den andra avtalsslutande staten och som tillfälligt vistas i denna andra avtalsslutande stat uteslutande såsom anställd hos eller enligt anställningsavtal med regeringen eller företag i den förstnämnda avtalsslutande staten och enbart för att inhämta teknisk, yrkesmässig eller affärsmässig erfarenhet under en tidrymd som understiger ett år räknat från dagen för hans första ankomst till denna andra avtalsslutande stat i samband med denna vistelse, är befriad från skatt i denna andra avtalsslutande stat för nedan angivna utbetalningar:

 

a) all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training; and

 

a) ersättning från utlandet för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning; samt

 

b) any remuneration in respect of services rendered in that other Contracting State provided that the remuneration for such period does not exceed 30,000 Swedish Crowns or the equivalent in Korean currency and such services are in connection with his training or incidental thereto.

 

b) ersättning för arbete som utförs i denna andra avtalsslutande stat, under förutsättning att ersättningen för denna tidrymd inte överstiger 30 000 svenska kronor eller motvärdet i koreansk valuta och arbetet utförs i samband med utbildningen eller i jämförelse därmed framstår som tillfälligt.

 

ARTIKEL 21 Annan inkomst

ARTICLE 21

 

ARTIKEL 21

 

Other Income

 

Annan inkomst

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom på grund av vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

ARTIKEL 22 Undvikande av dubbelbeskattning

ARTICLE 22

 

ARTIKEL 22

 

Relief from Double Taxation

 

Undvikande av dubbelbeskattning

 

1. In the case of Korea, double taxation shall be avoided as follows:

 

1. I Korea undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

 

Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as a credit against Korean tax of tax payable in any country other than Korea, the Swedish tax payable (excluding, in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of Sweden and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Sweden shall be allowed as a credit against Korean tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed that proportion of Korean tax which the income from sources within Sweden bears to the entire income subject to Korean tax.

 

I enlighet med koreansk skattelagstiftning angående avräkning från koreansk skatt av skatt som skall betalas i annat land än Korea, skall svensk skatt (i fråga om utdelning med undantag för skatt på vinst av vilken utdelningen betalas), som enligt svensk lagstiftning och i överensstämmelse med detta avtal betalas, antingen direkt eller genom avdrag, på inkomst från källa i Sverige, avräknas mot koreansk skatt på inkomsten. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den andel av den koreanska skatten som inkomsten från källa i Sverige utgör av hela den inkomst som beskattas i Korea.

 

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

 

2. I Sverige undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

 

Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article and of paragraph 4 of Article 10, where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Korea, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the tax on the income paid in Korea.

 

Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Korea skall, såvida inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel och punkt 4 i artikel 10 föranleder annat, Sverige från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den skatt på inkomsten som erlagts i Korea.

 

The deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Korea.

 

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga beloppet av den del av inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Korea.

 

3. Where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is appropriate to the income derived from the other Contracting State.

 

3. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, får den förstnämnda avtalsslutande staten inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten avräkna den del av inkomstskatten som belöper på den inkomst som förvärvats från den andra avtalsslutande staten.

 

4. For the purposes of paragraph 2 of this Article, the ”tax on the income paid in Korea” shall be deemed to be equal to 20 per cent of the gross amount of the items of income referred to in paragraph 2 of Article 10, paragraph 2 of Article 11 and paragraph 2 of Article 12; provided that the provisions of this paragraph shall apply only for the first ten years for which this Convention is effective. The competent authorities shall consult each other in order to determine whether such period shall be extended.

 

4. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall ”skatt på inkomsten som erlagts i Korea” anses uppgå till 20 procent av bruttobeloppet av de inkomstslag som anges i artikel 10 punkt 2, artikel 11 punkt 2 och artikel 12 punkt 2. Bestämmelserna i denna punkt gäller endast de första tio åren under vilka detta avtal tillämpas. De behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra för att bestämma om denna tidrymd skall förlängas.

 

ARTIKEL 23 Förbud mot diskriminering

ARTICLE 23

 

ARTIKEL 23

 

Non-Discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

2. The term ”nationals” means:

 

2. Uttrycket ”medborgare” åsyftar:

 

a) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

 

a) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat;

 

b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State.

 

b) juridisk person och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.

 

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

3. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som medges person med hemvist i den egna staten.

 

4. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

ARTIKEL 24 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

ARTICLE 24

 

ARTIKEL 24

 

Mutual Agreement Procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

1. Om en person gör gällande att en avtalsslutande stat eller båda staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra en mot bestämmelserna i detta avtal stridande beskattning, kan han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot detta avtal. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

ARTIKEL 25 Utbyte av upplysningar

ARTICLE 25

 

ARTIKEL 25

 

Exchange of Information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, or for the prevention of fraud or for the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to taxes covered by the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av detta avtal, i den mån beskattningen på grund av denna lagstiftning inte strider mot avtalet eller för att förhindra bedrägeri eller för att genomföra författningsbestämmelser mot lagenligt undvikande av de skatter som omfattas av avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av detta avtal eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidtaga förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftningen eller sedvanlig administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

ARTIKEL 26 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

ARTICLE 26

 

ARTIKEL 26

 

Diplomatic Agents and Consular Officers

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal påverkar inte de privilegier i beskattningshänseende som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

ARTIKEL 27 Ikraftträdande

ARTICLE 27

 

ARTIKEL 27

 

Entry into Force

 

Ikraftträdande

 

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Stockholm as soon as possible. The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of the instruments of ratification.

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Stockholm snarast möjligt. Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna.

 

2. The Convention shall have effect:

 

2. Detta avtal skall tillämpas:

 

a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January of the year of the signature; and

 

a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas till eller tillgodoräknas person med hemvist utomlands den första januari det år då avtalet undertecknas eller senare;

 

b) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the year of the signature.

 

b) beträffande andra skatter, i fråga om beskattningsår som börjar från den första januari det år då avtalet undertecknas eller senare.

 

ARTIKEL 28 Upphörande

ARTICLE 28

 

ARTIKEL 28

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year from the fifth year following that in which the instruments of ratification have been exchanged, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna kan   senast den 30 juni under något kalenderår från och med det femte året efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna ägde rum   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given; and

 

a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas till eller tillgodoräknas person med hemvist utomlands den första januari det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägningen ägde rum eller senare;

 

b) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given.

 

b) beträffande andra skatter, i fråga om beskattningsår som börjar den första januari det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägningen ägde rum eller senare.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

 

Done at Seoul, this 27th day of May, 1981, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Seoul den 27 maj 1981 i två exemplar på engelska språket.

 

Protokoll

Protocol

 

Protokoll

 

At the moment of signing the Convention between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Republiken Koreas regering och Konungariket Sveriges regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet.

 

To Article 2

 

Till artikel 2

 

In respect of sub-paragraph a) of paragraph 3 of Article 2 of the Convention, it is understood that the Convention shall apply to the Korean defense tax where charged by reference to the income tax or the corporation tax.

 

Parterna är införstådda med att artikel 2 punkt 3 a) i avtalet omfattar Koreas försvarsskatt, då den uttages med inkomstskatten eller bolagsskatten som underlag.

 

To Article 8

 

Till artikel 8

 

With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 of Article 8 shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

Bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

To Article 19

 

Till artikel 19

 

The provisions of paragraphs 1 and 2 of Article 19 shall likewise apply in respect of remuneration or pensions paid by the Bank of Korea, the Export-Import Bank of Korea, the Korea Trade Promotion Corporation and other similar Korean institutions performing functions of a governmental nature.

 

Bestämmelserna i artikel 19 punkterna 1 och 2 tillämpas även i fråga om ersättning eller pension som betalas av Koreas Bank, Koreas Export- och Importbank, Koreas Bolag för Främjande av Handel och andra liknande koreanska inrättningar som utövar verksamhet av statlig karaktär.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta protokoll.

 

Done at Seoul, this 27th day of May, 1981, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Seoul den 27 maj 1981 i två exemplar på engelska språket.

 

SFS 1991:1884

Bilaga 2

In pursuance of paragraph 4 of Article 22 of the Convention between the Republic of Korea and the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, signed in Seoul on the 27th day of May, 1981, I have the honour to propose that: 

 

I enlighet med artikel 22 punkt 4 i avtalet mellan Republiken Korea och Konungariket Sverige för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter, som undertecknades i Seoul den 27 maj 1981, har jag äran föreslå att

 

(a) the provisions of paragraph 4 of Article 22 concerning the rate of Swedish tax credit to be allowed for dividends, interest and royalty derived from Korea shall apply for a further period of five years following the expiry of the period of validity on 31st December 1990 as provided in the above mentioned paragraph 4. However, with respect to dividends paid after 31st December 1991, the ”tax on the income paid in Korea” shall be deemed to be equal to 10 per cent of the gross amount of the dividends referred to in sub-paragraph a) of paragraph 2 of Article 10; and

 

a) bestämmelserna i artikel 22 punkt 4 beträffande de belopp med vilka avräkning skall medges från svensk skatt på utdelning, ränta och royalty som uppburits från Korea skall tillämpas under en ytterligare tidrymd av fem år efter utgången av giltighetsperioden den 31 december 1990 som anges i den ovan nämnda punkten 4. Dock skall, såvitt avser utdelning som delas ut efter den 31 december 1991, ”skatt på inkomsten som erlagts i Korea” anses uppgå till tio procent av bruttobeloppet beträffande sådan utdelning som avses i artikel 10 punkt  2 a); och

 

(b) the competent autorities shall consult each other in order to determine whether the periods in sub-paragraph (a) above shall be further extended.

 

b) de behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra i syfte att bestämma om de under punkt a) ovan angivna tidrymderna skall utsträckas ytterligare.

 

In the event of these proposals being acceptable to you, this letter together with your letter accepting the proposals shall constitute an agreement between the competent authorities of the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Korea for the purpose of paragraph 4 of Article 22.

 

Om dessa förslag kan godtas av Er, utgör detta brev samt Ert brev, varigenom förslagen godtas, en överenskommelse enligt artikel 22 punkt 4 mellan Konungariket Sveriges regerings och Republiken Koreas regerings behöriga myndigheter.

 

I avail myself of this opportunity, Sir, to renew to you the assurance of my highest consideration.

 

Jag har etc.

 

Dated at Seoul this 15th day of May 1991.

 

Undertecknat i Seoul den 15 maj 1991.

 

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of the 15th day of May, 1991 which reads as follows:  

 

Jag har äran erkänna mottagandet av Ert brev daterat den 15 maj 1991, vilket har följande lydelse:

 

”In pursuance of       paragraph 4 of Article 22”.

 

”I enlighet med       behöriga myndigheter.”

 

I have the honour to inform you that the foregoing proposals are acceptable to me and that your letter of the 15th day of May, 1991 and this letter, shall together constitute an agreement between the competent authorities of the Government of the Republic of Korea and the Government of the Kingdom of Sweden for the purpose of paragraph 4 of Article 22.

 

Jag har äran meddela Er, att jag godtar ovanstående förslag och att Ert brev daterat den 15 maj 1991 och förevarande brev tillsammans utgör en överenskommelse enligt artikel 22 punkt 4 mellan Republiken Koreas regerings och Konungariket Sveriges regerings behöriga myndigheter.

 

I avail myself of this opportunity, Sir, to renew to you the assurance of my highest consideration.

 

Jag har etc.

 

Dated at Stockholm this 7th day of June, 1991.

 

Undertecknat i Stockholm den 7 juni 1991.

 

SFS 1991:1884

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:707

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1982:984.)

SFS 1991:1884

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 2011:1310

(Utkom d. 13 dec. 2011.)