Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång

Utfärdad: 1982-11-11

Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och som har utgått i pengar enligt markegång, ska bestämmas med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Till grund för beräkningen läggs den med tillämpning av 1982 års markegångstaxa bestämda avgiften. Avgift som skulle ha bestämts på grundval av markegångstaxa för ett visst senare år utgörs av nyssnämnda avgift multiplicerad med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet för närmast följande år och basbeloppet enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring för år 1983.

Den sålunda beräknade avgiften avrundas nedåt till helt krontal.

SFS 2010:1233

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:948

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983 då lagen (1954:132) om markegångstaxor skall upphöra att gälla. Sistnämnda lag gäller dock alltjämt i fråga om avgifter som skall utgå på grundval av markegångstaxa för 1982 eller tidigare år.

SFS 2010:1233

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.