Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:984) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea

Utfärdad: 1982-11-11

Lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea skall träda i kraft den dag denna förordning träder i kraft och tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning den 1 januari 1981 eller senare och beträffande annan skatt i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari 1981 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 9 september 1982.

SFS 1991:1885

Bilaga 1

Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Korea.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt koreanska beskattningsregler anses bosatt i Korea. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) och 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och som tillhör svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Korea, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen och 18 § 1 mom. lagen om statlig inkomstskatt och som tillhör koreansk beskickning eller lönat koreanskt konsulat i Sverige, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Korea.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2 och i prot. till art. 2. Angående annan beskattning se dock art. 23 punkt 6.

till art. 6

Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370)). Inkomst som omfattas av art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Korea, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men koreansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Korea bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2 4. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

Inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har hemvist. Särskilda bestämmelser om beskattning av Scandinavian Airlines System (SAS) har tagits in i prot. till art. 8.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Korea, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

 1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

 2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Korea och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Korea, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

  Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 10 punkt 4 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 4 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

  I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för koreansk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 22 punkt 2 genom avräkning av koreansk skatt som uttagits enligt art. 10 punkt 2. Den koreanska skatten får därvid inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre koreansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 22 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

 3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Korea och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Korea, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Utdelningen skall, om inte annat följer av art. 10 punkt 4, i detta fall beskattas i Sverige men koreansk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

 4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Korea och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning görs i skattelängden.

  Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

  Om den som har rätt till utdelningen har fast driftställe eller stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, tillämpas art. 7 resp. art. 14. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

 1. Vad som förstås med uttrycket ”ränta” anges i art. 11 punkt 4.

 2. Ränta, som betalas från Korea till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

  Är räntan inte hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till räntan har i Korea, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för koreansk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 22 punkt 2 genom avräkning av koreansk skatt som tagits ut enligt art. 11 punkt 2. Om inte fall föreligger som avses i art. 11 punkt 5 får denna skatt inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 11 punkt 2 a), 10 % av räntans bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre koreansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 22 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

  Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i Korea, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Koreansk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

 3. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Korea, kan enligt gällande skatteförfattningar inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse (jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370)), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i Sverige (art. 11 punkt 5).

till art. 12

 1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3 gäller följande.

  Royalty, som utbetalas från Korea till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

  Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Korea, beräknas svensk skatt på royaltyns bruttobelopp utan avdrag för koreansk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 22 punkt 2 genom avräkning av koreansk skatt som tagits ut enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga, i fall som avses i art. 12 punkt 2 a) 15 % och i fall som avses i art. 12 punkt 2 b) 10 % av royaltyns bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre koreansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 22 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

  Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Korea, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Koreansk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2.

  Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Korea, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn inte överstiga, i fall som avses i art. 12 punkt 2 a) 15 % och i fall som avses i art. 12 punkt 2 b) 10 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

  Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn   efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn   utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 15 % resp. 10 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan antekning förs över till skattelängden.

  Exempel: En person med hemvist i Korea uppbär sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3 a) från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+5 000  1 000=) 13 500 kronor. I deklarationen antecknas:”Enligt avtalet med Korea skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, överstiger 15 % av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten.”

 2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 13

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Korea förvärvar genom avyttring av fast egendom i Sverige, beskattas här (art. 13 punkt 1). Med fast egendom i Sverige likställs aktier eller andelar i bolag vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom. Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe som person med hemvist i Korea har här (art. 13 punkt 2). Motsvarande gäller i fråga om lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet vilken inkomsttagaren har i Sverige.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 13 punkt 1 får koreansk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fast egendom i Korea eller av aktier eller andelar i bolag vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som ingår i fast driftställe som inkomsttagaren har i Korea, eller lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet vilken inkomsttagaren har i Korea.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt art. 22 punkt 2 genom avräkning av den koreanska skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 13 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

till art. 14

 1. Vad som förstås med uttrycket ”fritt yrke” exemplifieras i art. 14 punkt 2.

 2. Inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 14 punkt 1, får inkomsten beskattas i den stat där anordningen finns.

  Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet vid stadigvarande anordning i Korea, får inkomsten beskattas i Sverige men koreansk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

 3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av idrottsmän, skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3, samt i art. 16, 18 och 20.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av idrottsmän, skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 16

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Korea, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Korea, får inkomsten beskattas i Sverige men koreansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i regel i den stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Bestämmelserna i art. 17 punkt 1 tillämpas inte i fall som avses i art. 17 punkt 3 och bestämmelserna i art. 17 punkt 2 tillämpas inte i fall som avses i art. 17 punkt 4. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18

Pension på grund av enskild tjänst och annan liknande ersättning beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. 18 punkt 1).

Pension och annan utbetalning enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till person med hemvist i Korea får enligt art. 18 punkt 2 beskattas här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär utbetalning enligt koreansk socialförsäkringslagstiftning, beskattas i Sverige för sådan utbetalning men koreansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten på inkomsten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

till art. 19 och prot. till art. 19

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för arbete utfört i allmän tjänst, beskattas enligt huvudregeln i art. 19 punkt 1 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 19 punkt 1 b) endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte fick hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension, som utbetalas från en av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter på grund av allmän tjänst, beskattas enligt art. 19 punkt 2 a) i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 19 punkt 2 b) endast i denna stat.

Ersättning (inkl. pension), som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 15, 16 och 18.

till art. 22

 1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Om inkomsten kan beskattas även i Korea, medges lättnad vid den koreanska beskattningen enligt art. 22 punkt 1.

 2. Inkomst från Korea, som uppbärs av person med hemvist i Sverige, tas med vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Korea. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Svensk skatt på inkomsten sätts ned genom avräkning enligt art. 22 punkt 2, om inte fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3.

  Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för koreansk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 22 punkt 2 ett belopp motsvarande den koreanska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av koreansk skatt på utdelning, ränta och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10, anvisningspunkten 2 till art. 11 och anvisningspunkten 1 till art. 12. Vidare iakttas att i fall som avses i art. 22 punkt 4 högre koreansk skatt skall avräknas än vad som utgått på inkomsten i fråga. Har koreansk skatt enligt avtalet tagits ut på inkomst av rörelse som har bedrivits i Korea, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

  Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten tas upp till beskattning, förete bevis eller annan utredning om den koreanska skatt som har påförts inkomsten.

  Avräkning av koreansk inkomstskatt får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Korea belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Korea till så stor andel som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Korea.

  Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

  Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den koreanska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

  Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fast egendom i Korea med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antas belöpa koreansk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500 + 90 000   10 000 =) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas:”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Korea skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

 3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 19 punkt 1 a) eller punkt 2 a) skall beskattas endast i Korea, medtas inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som vid en proportionell beräkning belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Korea.

  Exempel: En koreansk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från koreanska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter och inkomster av andra förvärvskällor med 50 000 kronor samt åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 4 500 kronor resp. 7 500 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir statligt (10 050 + 50 000   4 500 =) 55 500 kronor och kommunalt (10 050 + 50 000   4 500    7 500 =) 48 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit statligt (50 000   4 500 =) 45 500 kronor och kommunalt (50 000   4 500   7 500 =) 38 000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 55 500 resp. 48 000 kronor, nedsätts med (55 500   45 500)/55 500 resp. (48 000   38 000)/48 000.

  I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

till art. 23

Av art. 23 punkterna 3 och 6 följer att bolag i Korea inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Bilaga 2

Anvisningar om kupongskatt, m.m.

Kupongskatt för person med hemvist i Korea

 1. Utgår enligt lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålls vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt förstnämnda lag.

  Vid tillämpning av första stycket gäller föreskrifterna i punkt 2.

  Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen bereds förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall inte uppenbart att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålls sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

 2. Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas kupongskattekungörelsen (1971:49).

  I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av koreansk myndighet eller bank i Korea att den utdelningsberättigade har hemvist i Korea.

 3. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea, restitueras det för högt uttagna beloppet.

 4. Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

 5. Ansökan om restitution görs skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

 6. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution överklagas i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

  Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Korea

 7. Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 10 punkt 2 i avtalet görs skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan görs hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tas till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att uppta besvär över nämnda taxering. Ansökan görs dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

  I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt punkt 2 andra stycket.

 8. Beslut som avses i punkt 7 överklagas i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:984

(Utkom d. 2 dec. 1982.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1991:1885

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.