Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:986) om överenskommelse mellan Sverige och Uruguay angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

Skatteavtal Uruguay

Utkom den 2 december 1982.

Regeringen föreskriver att den överenskommelse, som har tagits in som bilaga till denna förordning, skall gälla för Sveriges del.

Bilaga

Montevideo, 18th December, 1981

 

Montevideo den 18 december 1981

 

Dear Sir:

 

Bäste Herre!

 

I have the honour to refer to conversations which have taken place between representatives of the Governments of the Oriental Republic of Uruguay and of the Kingdom of Sweden, concerning reciprocal tax exemption in respect of the operation of aircraft in international traffic.

 

Jag har äran hänvisa till överläggningar som ägt rum mellan representanter för Uruguays och Sveriges regeringar i fråga om ömsesidig skattebefrielse av luftfart i internationell trafik.

 

As a result of these conversations, the following understanding has been reached:

 

Efter dessa överläggningar har följande överenskommelse träffats:

 

1. The Government of the Kingdom of Sweden, in accordance with its relevant laws and regulations, declares, on the basis of reciprocity, that Uruguayan enterprises engaged in air traffic are exempt in Sweden from all taxes on income and profits derived from the operation of aircraft in international traffic and from capital tax on movable property pertaining to such operation.

 

1. Sveriges regering förklarar i enlighet med landets lagar och förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att uruguayskt företag som utövar luftfart skall vara fritaget i Sverige från alla skatter på inkomst och vinst som uppbärs för utövandet av luftfart i internationell trafik och från förmögenhetsskatt på lös egendom som hänför sig till sådan verksamhet.

 

2. The Government of the Oriental Republic of Uruguay, in accordance with its relevant laws and regulations, declares, on the basis of reciprocity, that Swedish enterprises engaged in air traffic are exempt in Uruguay from all taxes on income and profits derived from the operation of aircraft in international traffic and from capital tax on movable property pertaining to such operation.

 

2. Uruguays regering förklarar i enlighet med landets lagar och förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att svenskt företag som utövar luftfart skall vara fritaget i Uruguay från alla skatter på inkomst och vinst som uppbärs för utövandet av luftfart i internationell trafik och från förmögenhetsskatt på lös egendom som hänför sig till sådan verksamhet.

 

The provisions of this paragraph shall apply, inter alia, to profits derived by the joint Danish, Norwegian and Swedish air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), but only insofar as profits so derived by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of the Scandinavian Airlines System (SAS), are in proportion to its share in that organization.

 

Bestämmelserna i denna punkt skall tillämpas bl.a. på vinst som förvärvas av det gemensamma danska, norska och svenska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast till den del vinsten som förvärvas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS), står i proportion till dess andel i konsortiet.

 

3. The exemptions under paragraphs 1 and 2 also apply to Swedish and Uruguayan civil aviation enterprises participating in a ”pool”, joint venture or in an international operating agency engaged in international traffic.

 

3. Skattebefrielse enligt punkterna 1 och 2 tillämpas även i fråga om svenskt och uruguayskt civilt luftfartsföretag, som deltager i en ”pool”, ett gemensamt företag eller i en internationell driftsorganisation som utövar internationell trafik.

 

4. The term ”operation of aircraft in international traffic” relates to the professional transportation of persons or goods by the owner, charterer or lease-holder of an aircraft.

 

4. Uttrycket ”utövandet av luftfart i internationell trafik” avser yrkesmässig befordran av personer eller gods som utförs av den som äger, chartrar eller förhyr luftfartyg.

 

5. The term ”Swedish enterprises” relates to enterprises engaged in air traffic whose place of effective management is situated in Sweden and which are run either by the Swedish State or by individuals residing in Sweden, and not in Uruguay, or by societies of persons or capital founded in conformity with Swedish law, having their seat in Sweden and not in Uruguay, including such societies in which the Swedish State holds shares.

 

5. Uttrycket ”svenskt företag” avser företag som utövar luftfart och vars verkliga ledning är belägen i Sverige och som bedrivs antingen av svenska staten eller av fysisk person bosatt i Sverige och inte i Uruguay eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt svensk lag och som har sitt säte i Sverige och inte i Uruguay, däri inbegripet sådan sammanslutning i vilken svenska staten har andel.

 

The term ”Uruguayan enterprises” relates to enterprises engaged in air traffic whose place of effective management is situated in Uruguay, and which are run either by the Uruguayan State or by individuals residing in Uruguay and not in Sweden, or by societies of persons or capital founded in conformity with Uruguayan law, having their seat in Uruguay and not in Sweden, including such societies in which the Oriental Republic of Uruguay holds shares.

 

Uttrycket ”uruguayskt företag” avser företag som utövar luftfart och vars verkliga ledning är belägen i Uruguay och som bedrivs antingen av uruguayska staten eller av fysisk person bosatt i Uruguay och inte i Sverige eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt uruguaysk lag och som har sitt säte i Uruguay och inte i Sverige, däri inbegripet sådan sammanslutning i vilken Uruguay har andel.

 

6. The exemption provided for in paragraphs 1, 2 and 3 is applicable to income and capital for the taxable periods, taxable years or business years beginning on or after 1 January 1980.

 

6. Befrielse enligt punkterna 1, 2 och 3 tillämpas på inkomst och förmögenhet i fråga om beskattningsperiod, beskattningsår eller räkenskapsår som börjar den 1 januari 1980 eller senare.

 

7. Either of the two Governments reserve the right to withdraw this declaration at the end of a calendar year by written notice submitted to the other Government not later than six months in advance; in that event the exemption shall be applied for the last time to income and profits derived in or property owned at the expiry of that calendar year.

 

7. Envar av de båda regeringarna förbehåller sig rätten att återkalla denna förklaring med utgången av ett kalenderår genom skriftlig underrättelse till den andra regeringen senast sex månader i förväg. I händelse av sådan återkallelse tillämpas skattebefrielsen sista gången på inkomst och vinst som uppbärs under och på egendom som innehas vid utgången av detta kalenderår.

 

If the foregoing understanding is acceptable to the Government of the Kingdom of Sweden I have the honour to suggest that the present note and Your reply, Sir, to that effect shall be regarded as constituting an agreement between the Governments of the Kingdom of Sweden and the Oriental Republic of Uruguay, which shall enter into force on the date on which each Government shall have received from the other Government written notification that it has complied with its constitutional requirements.

 

Om föregående överenskommelse kan godtas av Sveriges regering har jag äran föreslå att denna not och Edert bekräftande svar skall anses utgöra en överenskommelse mellan Sveriges och Uruguays regeringar, vilken skall träda i kraft den dag då vardera regeringen från den andra regeringen har mottagit skriftlig underrättelse om att den vidtagit vederbörliga konstitutionella åtgärder.1)

1)

Sådana underrättelser mottogs den 23 juli 1982.

 

I avail myself of this opportunity, Dear Sir, to renew to you the assurance of my high consideration.

 

Jag har etc.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:986

(Utkom d. 2 dec. 1982.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Förordningen tillämpas på inkomst och förmögenhet som är hänförlig till räkenskapsår som börjar d. 1 jan. 1980 eller senare.

Är någon till följd av överenskommelsen berättigad till lindring i beskattningen vid taxering år 1981 eller 1982 kan han, i den mån sådan lindring inte har erhållits, anföra besvär över taxeringen inom den tid och i den ordning som anges i 100 och 104 §§ taxeringslagen (1956:623).