Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien

Skatteavtal Italien

Utfärdad: 1983-03-24

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och för att förhindra skatteflykt som Sverige och Italien undertecknade den 6 mars 1980 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en integrerande del av detta, gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 26 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

[Upphävd g. Lag (2011:1312).]

SFS 2011:1312

Bilaga

Avtal mellan Sverige och Italien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och för att förhindra skatteflykt

Avtal mellan Sverige och Italien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och för att förhindra skatteflykt

 

Convention entre la Suède et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir les évasions fiscales

 

Konungariket Sveriges regering och Italienska Republikens regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och för att förhindra skatteflykt, har kommit överens om följande:

 

Le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement de la République Italienne, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir les évasions fiscales, sont convenus des dispositions suivantes:

 

Artikel 1 Personer som omfattas av avtalet

Artikel 1

 

Article 1

 

Personer som omfattas av avtalet

 

Personnes visées

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractans ou de chacun des deux Etats.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Artikel 2

 

Article 2

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

Impôts visés

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som uttages av envar av de avtalsslutande staterna, deras politiska eller administrativa underavdelningar och lokala myndigheter, oberoende av sättet på vilket skatterna uttages.

 

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou administratives et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

 

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller fast egendom, skatter på sammanlagda beloppet av löner som betalas ut av företag samt skatter på värdestegring.

 

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenants de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

 

3. De för närvarande utgående skatter på vilka avtalet tillämpas är:

 

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:

 

a. Beträffande Italien:

 

a. en ce qui concerne l’Italie:

 

1) skatten på fysiska personers inkomst (imposta sul reddito delle persone fisiche);

 

1) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

2) skatten på juridiska personers inkomst (imposta sul reddito delle persone giuridiche);

 

2) l’impôt sur le revenu des personnes morales (imposta sul reddito delle persone giuridiche);

 

3) den lokala inkomstskatten (imposta locale sui redditi);

 

3) l’impôt local sur les revenus (imposta locale sui redditi);

 

även i de fall då dessa skatter uppbärs genom avdrag vid källan;

 

même si perçus par des retenues à la source

 

(skatt av sådant slag benämnes i det följande ”italiensk skatt”).

 

(ci-dessous denommés «impôt italien»);

 

b. Beträffande Sverige:

 

b. en ce qui concerne la Suède:

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

1) l’impôt d’Etat sur le revenu (den statliga inkomstskatten), y compris l’impôt sur les salaires de gens de mer (sjömansskatten) et l’impôt sur les dividendes d’actions (kupongskatten);

 

2) ersättningsskatten;

 

2) l’impôt sur les revenus non distribués (ersättningsskatten);

 

3) utskiftningsskatten;

 

3) l’impôt sur les répartitions (utskiftningsskatten);

 

4) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

 

4) la taxe sur les artistes et sportifs (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar);

 

5) den kommunala inkomstskatten;

 

5) l’impôt communal sur le revenu (kommunalskatten);

 

6) den statliga förmögenhetsskatten;

 

6) l’impôt d’Etat sur la fortune (den statliga förmögenhetsskatten);

 

(skatt av sådant slag benämnes i det följande ”svensk skatt”).

 

(ci-dessous denommés «impôt suédois»)

 

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

 

4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

 

5. Detta avtal tillämpas inte på skatter   även om de uppbärs genom avdrag vid källan   som utgår på lotterivinster, på premier, som icke är knutna till värdepapper, och på vinster som fördelas slumpvis eller som förvärvas genom spel, tävling, tips eller vadhållning.

 

5. La Convention ne s’applique pas aux impôts (même si perçus par voie de retenue à la source) dûs sur les gains de loteries, sur les primes autres que ceux qui sont attachés à des titres et sur les gains provenants du sort, de jeux d’habilité, de concours à primes, de pronostics et de paris.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Artikel 3

 

Article 3

 

Allmänna definitioner

 

Définitions générales

 

1. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

 

a. Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Italien, allteftersom sammanhanget kräver.

 

a. les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suède ou l’Italie;

 

b. Uttrycket ”Italien” åsyftar den italienska republiken och inbegriper de utanför Italiens territorialvatten belägna områden, i synnerhet havsbottnen och dennas underlag i de områden av havet som gränsar till den apenninska halvön och de italienska öarna och som är belägna utanför territorialvattnet, allt i den utsträckning som anges i italiensk lagstiftning beträffande utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna i dessa områden.

 

b. le terme «Italie» désigne la République Italienne et comprend les zones au dehors de la mer territoriale de l’Italie et notamment le lit et le sous-sol de la mer adjacent au territoire de la péninsule et des îles italiennes et situés au dehors de la mer territoriale jusqu’à la limite indiquée par les lois italiennes pour permettre l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles de telles zones;

 

c. Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper de utanför Sveriges territorialvatten belägna områden inom vilka Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag.

 

c. le terme «Suède» désigne le Royaume de la Suède et comprend les zones au dehors de la mer territoriale de la Suède sur lesquelles, selon les lois de la Suède et conformément au droit international, la Suède peut exercer des droits d’exploration et d’exploitation sur le lit de la mer ou dans son sous-sol;

 

d. Uttrycket ”person” inbegriper fysisk person, bolag och varje annan sammanslutning av personer.

 

d. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

 

e. Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

 

e. le terme «société» désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

 

f. Uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett företag som bedrives av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive ett företag som bedrives av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 

f. les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

 

g. Uttrycket ”internationell trafik” åsyftar varje resa utförd av fartyg eller luftfartyg som användes av ett företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat, utom då resan med fartyget eller luftfartyget sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

 

g. on entend par «trafic international» tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

 

h. Uttrycket ”medborgare” åsyftar:

 

h. le terme «nationaux» désigne:

 

1) varje fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat samt

 

1) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;

 

2) varje juridisk person, handelsbolag eller sammanslutning som bildats enligt gällande lag i en avtalsslutande stat.

 

2) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

 

i. Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar:

 

i. l’expression «autorité compétente» désigne:

 

1) I Italien: Finansministeriet.

 

1) en Italie:le Ministère des Finances;

 

2) I Sverige: Budgetministern eller dennes befullmäktigade ombud.

 

2) en Suède:le Ministre du Budget ou son représentant dûment autorisé.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvitt icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke angivits särskilt, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.

 

2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

 

Artikel 4 Skatterättsligt hemvist

Artikel 4

 

Article 4

 

Skatterättsligt hemvist

 

Domicile fiscal

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” varje person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper icke en person som är skattskyldig i denna avtalsslutande stat endast för inkomst från källa i denna stat eller förmögenhet belägen i denna stat.

 

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu’elles tirent des sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qu’elles possèdent dans cet Etat.

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

 

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

 

a. Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

a. cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

 

b. Om det icke kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har centrum för levnadsintressena, eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

 

b. si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être determiné, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

 

c. Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han är medborgare.

 

c. si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;

 

d. Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

d. si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person som ej är fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning. Denna bestämmelse tillämpas på handelsbolag samt på bolag, vilka anses som handelsbolag och som bildats och organiserats enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat.

 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Cette disposition est appliquée aux sociétés de personnes, ainsi qu’aux sociétés considérées comme des sociétés de personnes, fondées et organisées au sens de la législation d’un Etat contractant.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Artikel 5

 

Article 5

 

Fast driftställe

 

Etablissement stable

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

 

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce toute ou partie de son activité.

 

2. Såsom fast driftställe anses särskilt:

 

2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:

 

a. plats för företagsledning,

 

a. un siège de direction;

 

b. filial,

 

b. une succursale;

 

c. kontor,

 

c. un bureau;

 

d. fabrik,

 

d. une usine;

 

e. verkstad,

 

e. un atelier;

 

f. gruva, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgång,

 

f. une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;

 

g. plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än tolv månader.

 

g. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

 

3. Uttrycket fast driftställe anses icke innefatta:

 

3. On ne considère pas qu’il y a un «etablissement stable» si:

 

a. användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

a. il est fait usage d’installation aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenants à l’entreprise;

 

b. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

b. des marchandises appartenants à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

 

c. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

c. des marchandises appartenants à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

 

d. innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

 

d. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

 

e. innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att för företagets räkning ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art.

 

e. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

 

4. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten   annan än en sådan oberoende representant som avses i punkt 5   behandlas såsom fast driftställe i den förstnämnda staten, om han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

 

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant   autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5   est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att denna person därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

 

5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entreprise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

 

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

 

6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, a faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

 

Artikel 6 Fastighet

Artikel 6

 

Article 6

 

Fastighet

 

Revenus immobiliers

 

1. Inkomst av fastighet   häri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk   får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

1. Les revenus provenants des biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

 

2. Uttrycket ”fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den avtalsslutande stat, där fastigheten i fråga är belägen. Under detta uttryck inbegripes alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, ävensom rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga. Vidare anses alltid som ”fastighet” nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som fastighet.

 

2. L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, ainsi que les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme «biens immobiliers» l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenants de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som användes vid utövande av fritt yrke.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenants des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servants à l’exercice d’une profession libérale.

 

Artikel 7 Rörelse

Artikel 7

 

Article 7

 

Rörelse

 

Bénéfices des entreprises

 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida icke företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänföres   om icke bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat   i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsque’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

 

3. Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat bestämmas i en avtalsslutande stat på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt 2 icke hindra att i denna stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes genom ett sådant förfarande. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet står i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna.

 

4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

 

5. Inkomst anses icke hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

 

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestämmes inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år såvida icke särskilda förhållanden föranleder annat.

 

6. Aux fins des paragraphes précédents les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existent des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

 

7. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar icke av reglerna i förevarande artikel.

 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

Artikel 8 Sjö- och luftfart

Artikel 8

 

Article 8

 

Sjö- och luftfart

 

Navigation maritime et aérienne

 

1. Inkomst som förvärvas genom utövande av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

1. Les bénéfices provenants de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

 

2. Om den verkliga ledningen för sjöfartsföretag utövas ombord på ett fartyg, anses ledningen utövad i den avtalsslutande stat där fartyget har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn icke finnes, i den avtalsslutande stat där fartygets redare har hemvist.

 

2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenska delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. En ce qui concerne les bénéfices tirés par le groupement de navigation aérienne norvégien, danois et suédois Scandinavian Airlines System (SAS) les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, mais uniquement à la quotité des bénéfices qui correspond à la participation du groupement détenue par AB Aerotransport (ABA), le participant suédois du Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även beträffande inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller i en internationell driftsorganisation.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Artikel 9

 

Article 9

 

Företag med intressegemenskap

 

Entreprises associées

 

I fall då

 

Lorsque

 

a. ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

a. une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

 

b. samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

b. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, que diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

Artikel 10 Utdelning

Artikel 10

 

Article 10

 

Utdelning

 

Dividendes

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat men om utdelningen uppbäres av den som har rätt till densamma, får skatten icke överstiga

 

2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

 

a. 10 procent av utdelningens bruttobelopp, om mottagaren är ett bolag (med undantag för handelsbolag och enkelt bolag) som direkt behärskar minst 51 procent av det utdelande bolagets kapital;

 

a. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l’exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d’au moins 51 % du capital de la société qui paie les dividendes:

 

b. 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

b. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

 

Denna punkt berör icke bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

Ce paragraphe ne concerne pas d’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst, andelar i gruva, stiftarandelar eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt till deltagande i vinst ävensom inkomst av andra andelar i bolag, vilken enligt skattelagstiftningen i den stat, där det utdelande bolaget har hemvist, är underkastad samma skatteregler som inkomst av aktier.

 

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne des revenus provenants d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning samt den andel på grund av vilken utdelningen i fråga utbetalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall får utdelningen beskattas i denna andra stat enligt dess egen interna lagstiftning.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société payant les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa propre législation interne.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat icke påföra någon skatt på utdelning som bolaget utbetalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån det innehav på grund av vilket utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller någon skatt på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgöres av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payès ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenants de cet autre Etat.

 

Artikel 11 Ränta

Artikel 11

 

Article 11

 

Ränta

 

Intérêts

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Les intérêts provenants d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men om räntan uppbäres av den som har rätt till densamma, får skatten icke överstiga 15 procent av räntans belopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 är ränta, som härrör från en avtalsslutande stat, undantagen från beskattning i denna stat

 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un des Etats contractants sont exonérés d’impôt dans ledit Etat si:

 

a. om utbetalaren är denna stat eller en av dess lokala myndigheter eller

 

a. le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant ou une de ses collectivités locales; ou

 

b. om räntan betalas till den andra avtalsslutande staten eller till en av dess lokala myndigheter eller till institution eller organ (finansieringsinstitut häri inbegripna) som uteslutande tillhör denna avtalsslutande stat eller en av dess lokala myndigheter eller

 

b. les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses collectivités locales; ou

 

c. om räntan betalas till andra institutioner eller organ (finansieringsinstitut häri inbegripna) på grund av finansiering som dessa beviljat inom ramen för överenskommelser mellan de avtalsslutande staternas regeringar.

 

c. les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av värdepapper som utfärdats av staten, av obligationer eller debentures, antingen desamma utfärdats mot säkerhet i egendom eller ej och vare sig de representerar en rätt till andel i vinst eller ej samt av varje slags fordran ävensom all annan inkomst vilken enligt skattelagstiftningen i den stat, från vilken räntan härrör, jämställes med inkomst av försträckning.

 

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et de créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, varifrån räntan härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning samt den fordran för vilken räntan i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall får räntan beskattas i denna andra stat enligt dess egen interna lagstiftning.

 

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas les intérêts sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa propre législation interne.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är staten själv, en politisk eller administrativ underavdelning, lokal myndighet eller en person med hemvist i denna stat. Om den person som utbetalar räntan   antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej   i en avtalsslutande stat innehar fast driftställe för vilket upptagits det lån som räntan avser och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant ou l’établissement stable est situé.

 

7. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i förevarande artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall får överskjutande belopp beskattas enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Artikel 12 Royalty

Artikel 12

 

Article 12

 

Royalty

 

Redevances

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Les redevances provenants d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men om royaltyn uppbäres av den som har rätt till densamma, får skatten icke överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

 

2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av belopp, som betalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk, biograffilmer och inspelningar för radio- eller televisionsutsändningar däri inbegripna, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig fabrikationsmetod samt för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, varifrån royaltyn härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall får royaltyn beskattas i denna andra stat enligt dess egen interna lagtstiftning.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa propre législation interne.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är staten själv, en politisk eller administrativ underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som utbetalar royaltyn   antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej   i en avtalsslutande stat innehar fast driftställe, för vars räkning det avtal slutits, som ligger till grund för utbetalningen av royltyn, och denna bestrides av det fasta driftstället såsom sådant, skall royaltyn dock anses härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.

 

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où est situé l’établissement stable.

 

6. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade royaltybeloppet med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller de upplysningar, för vilka royaltyn erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall får överskjutande belopp beskattas enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Artikel 13

 

Article 13

 

Realisationsvinst

 

Gains en capital

 

1. Vinst genom överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

1. Les gains provenants de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

 

2. Vinst genom överlåtelse av lös egendom hänförlig till tillgångar nedlagda i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom överlåtelse av sådant fast driftställe i sin helhet (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

2. Les gains provenants de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat conctractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenants de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

 

3. Vinst genom överlåtelse av sådan lös egendom som avses i artikel 23 punkt 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där ifrågavarande tillgångar får beskattas enligt nämnda artikel. Dessa bestämmelser tillämpas även beträffande vinst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Les gains provenants de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 23 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question euxmêmes sont imposables en vertu dudit article. Ces dispositions s’appliquent aussi aux gains tirés par le groupement de navigation aérienne Scandinavian Airlines System (SAS), mais uniquement à la quotité des gains qui correspondent à la participation du groupement détenue par AB Aerotransport (ABA), le participant suédois du Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna 1, 2 och 3 angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

4. Les gains provenants de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

 

5. Bestämmelserna i punkt 4 berör icke en avtalsslutande stats rätt att enligt sin egen lagstiftning beskatta vinst som härrör från överlåtelse av andelar i ett bolag vars tillgångar huvudsakligen utgöres av fastighet belägen i denna avtalsslutande stat, om överlåtaren är fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten som:

 

5. Les dispositions du paragraphe 4 n’agissent pas sur le droit d’un Etat contractant d’imposer, selon sa propre législation, les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont les biens sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans cet Etat contractant, si le cédant est une personne physique résident de l’autre Etat contractant qui:

 

a. är medborgare i den förstnämnda avtalsslutande staten;

 

a. est un national du premier Etat contractant;

 

b. har haft hemvist i denna avtalsslutande stat under någon del av de senaste fem åren före överlåtelsen; och

 

b. a été un résident de cet Etat contractant pendant quelque partie d’une période de cinq ans immédiatement précédente l’aliénation;

 

c. vid överlåtelsetillfället utövade, ensam eller tillsammans med medlem av sin familj, ett dominerande inflytande på bolaget.

 

c. au moment de l’aliénation avait, seule ou avec une personne de la famille, une influence dominante sur la société.

 

Artikel 14 Fritt yrke

Artikel 14

 

Article 14

 

Fritt yrke

 

Professions indépendantes

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförbar självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, såvida han icke i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för utövande av verksamheten. Om han har en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i den andra staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till denna anordning.

 

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à la dite base fixe.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

 

2. L’expression «profession libérale» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Artikel 15

 

Article 15

 

Enskild tjänst

 

Professions dépendantes

 

1. Där icke bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 föranleder annat beskattas löner, arvoden och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär genom anställning, endast i denna stat, såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbäres för arbetet beskattas där.

 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utföres i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, under förutsättning att

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

 

a. inkomsttagaren vistas i denna andra stat under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret i fråga;

 

a. le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée; et

 

b. ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som ej har hemvist i denna andra stat; och

 

b. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat; et

 

c. ersättningen ej såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

c. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utföres ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

 

Artikel 16 Styrelsearvoden

Artikel 16

 

Article 16

 

Styrelsearvoden

 

Tantièmes

 

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

Artikel 17 Artister och idrottsmän

Artikel 17

 

Article 17

 

Artister och idrottsmän

 

Artistes et sportifs

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom den verksamhet de personligen utövar i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels que les artistes de théatre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personelles en cette qualité, sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.

 

2. I fall då inkomst som artist eller idrottsman i denna egenskap förvärvar genom personligt arbete tillfaller annan än artisten eller idrottsmannen själv, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet.

 

2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l’Etat contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.

 

Artikel 18 Pensioner och liknande ersättningar

Artikel 18

 

Article 18

 

Pensioner och liknande ersättningar

 

Pensions et autres paiements similaires

 

1. Där icke bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pensioner och andra liknande ersättningar som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.

 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres paiements similaires versés à un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, får pensioner och liknande ersättningar, som utbetalas enligt socialförsäkrings- lagstiftningen i en avtalsslutande stat samt belopp som utbetalas på grund av pensionsförsäkring meddelad i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Dessa bestämmelser tillämpas endast beträffande medborgare i den avtalsslutande stat varifrån ersättningarna betalas.

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres paiements similaires versés en exécution de la législation d’assurance sociale d’un Etat contractant ainsi que les montants versés en vertu d’une assurance de retraite conclue dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux nationaux de l’Etat contractant duquel les paiements sont versés.

 

Artikel 19 Allmän tjänst

Artikel 19

 

Article 19

 

Allmän tjänst

 

Fonctions publiques

 

1. a. Ersättning (med undantag av pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utföres i denna stats, dess underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

1. a. Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

 

b. Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utföres i denna andra stat och mottagaren är en person med hemvist i denna stat som

 

b. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet Etat qui:

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

i) possède la nationalité dudit Etat, ou

 

2) icke erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet.

 

ii) n’est pas devenu un résident dudit Etat à seules fins de rendre les services.

 

2. a. Pension, som betalas av   eller från fonder inrättade av   en avtalsslutande stat, dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

2. a. Les pensions versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

 

b. Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om mottagaren av pensionen är medborgare och har hemvist i denna stat.

 

b. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s’il en possède la nationalité.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrives av en avtalsslutande stat, dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par l’un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

 

Artikel 20 Professorer och lärare

Artikel 20

 

Article 20

 

Professorer och lärare

 

Professeurs

 

Ersättning, som professorer och andra lärare med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär vid tillfällig vistelse i den andra avtalsslutande staten för att där under en tidrymd understigande ett år bedriva undervisning eller vetenskaplig forskning vid universitet eller annan undervisningsanstalt eller institution för vetenskaplig forskning utan kommersiellt syfte, beskattas endast i den förstnämnda staten.

 

Les rémunérations de professeurs et des autres membres du corps enseignant, résident d’un Etat contractant, qui séjournent temporairement dans l’autre Etat contractant pour y enseigner ou s’y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période qui est inférieui à un an, dans une université ou dans une autre institution d’enseignement ou de recherche scientifique sans but lucratif, ne sont imposables que dans le premier Etat.

 

Artikel 21 Studerande

Artikel 21

 

Article 21

 

Studerande

 

Etudiants

 

1. Studerande eller praktikant, som har eller tidigare haft hemvist i en avtalsslutande stat och som vistas i den andra avtalsslutande staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas ej i denna andra stat för belopp, som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, om beloppen betalas till honom från källa utanför denna stat.

 

1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionelle, ne sont pas imposables dans cet autre Etat à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

 

2. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt eller praktikant i en avtalsslutande stat, som under tillfällig vistelse i den andra avtalsslutande staten innehar anställning i denna andra stat under en tidrymd av högst 100 dagar under ett och samma beskattningsår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna eller utbildningen, beskattas i sistnämnda avtalsslutande stat endast för den del av inkomsten av anställningen som överstiger 1 500 svenska kronor per kalendermånad eller motvärdet i italiensk valuta. Från beskattning enligt denna punkt undantages dock sammanlagt högst 4 500 svenska kronor eller motvärdet i italiensk valuta. Belopp som enligt denna punkt är undantagna från beskattning innefattar personliga avdrag för ifrågavarande beskattningsår.

 

2. Les étudiants d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement ou les stagiaires d’un Etat contractant qui, pendant un séjour temporaire dans l’autre Etat contractant, occupent un emploi dans cet autre Etat pour une période qui ne dépasse pas 100 jours au cours d’une année fiscale en vue d’obtenir une expérience pratique relative à leurs études ou formation professionelle sont imposables dans cet autre Etat uniquement pour la part du revenu de l’emploi qui dépasse 1.500 kronor suédoises par mois solaire ou un montant équivalent en devise italienne. Toutefois, l’exonération accordée selon ce paragraphe ne peut pas excéder un montant total de 4.500 kronor suédoises ou un montant équivalent en devise italienne. Les montants exonérés selon ce paragraphe comprennent les déductions personnelles pour l’année fiscale en question.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2. De behöriga myndigheterna kan även träffa överenskommelse om sådan ändring av där omnämnda belopp som finnes skäligt med hänsyn till förändring i penningvärde, ändrad lagstiftning i en avtalsslutande stat eller annan liknande omständighet.

 

3. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application des dispositions du paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent aussi convenir de telles modifications des montants mentionnés dans le même paragraphe qu’elles estiment raisonnables ayant égard aux changements de la valeur monétaire, modifications de la législation d’un Etat contractant ou d’autres circonstances similaires.

 

Artikel 22 Annan inkomst

Artikel 22

 

Article 22

 

Annan inkomst

 

Autres revenus

 

1. Inkomst, beträffande vilken det inte meddelats någon bestämmelse i föregående artiklar i avtalet och som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, dont il n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas icke, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar fritt yrke i denna stat från där belägen stadigvarande anordning samt den rättighet eller egendom för vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall äger denna andra avtalsslutande stat beskatta inkomsten enligt sin egen interna lagstiftning.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur du revenu s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu sont imposables dans cet autre Etat contractant selon sa propre législation interne.

 

Artikel 23 Förmögenhet

Artikel 23

 

Article 23

 

Förmögenhet

 

Fortune

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, est imposable dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som är hänförlig till tillgångar nedlagda i ett företags fasta driftställe, eller av lös egendom, som ingår i en stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.

 

2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

 

3. Fartyg och luftfartyg, som användes i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg och luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitations ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

 

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Artikel 24 Undvikande av dubbelbeskattning

Artikel 24

 

Article 24

 

Undvikande av dubbelbeskattning

 

Dispositions pour éviter la double imposition

 

1. Dubbelbeskattning undvikes enligt följande punkter i denna artikel.

 

1. Il est entendu que la double imposition sera évitée en conformité des paragraphes suivants du présent article.

 

2. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Italien, skall Sverige, såvida icke fall föreligger som avses i punkt 3,

 

2. Sans préjudice de l’application du paragraphe 3, lorsqu’un résident de la Suède reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’Italie, la Suède déduit:

 

a. från vederbörande persons svenska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Italien;

 

a. de l’impôt suédois sur les revenus de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’Italie;

 

b. från vederbörande persons svenska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Italien.

 

b. de l’impôt suédois sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans l’Italie.

 

Avräkningsbeloppet skall emellertid icke i något fall överstiga den del av den svenska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst respektive den förmögenhet som får beskattas i Italien.

 

Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt suédois sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables dans l’Italie.

 

3. Utdelning från bolag med hemvist i Italien till bolag med hemvist i Sverige skall vara undantagen från svensk skatt i den mån detta skulle ha varit fallet enligt svensk lagstiftning, om båda bolagen hade haft hemvist i Sverige. Sådan skattebefrielse medges dock endast, om den vinst av vilken utdelningen utbetalas i Italien underkastas sådan inkomstskatt som utgår vid tiden för undertecknandet av detta avtal, annan därmed likartad inkomstskatt eller inkomstskatt som utgår i stället för sådan inkomstskatt, eller om den huvudsakliga delen av det utbetalande bolagets inkomst direkt eller indirekt härrör från annan verksamhet än förvaltning av värdepapper och annan därmed likartad egendom samt verksamheten bedrives i Italien av det utdelande bolaget eller av bolag i vilket det äger minst 25 procent av kapitalet.

 

3. Les dividendes attribués par une société qui est un résident de l’Italie à une société qui est un résident de la Suède seront exemptés d’impôt suédois dans la mesure où lesdits dividendes seraient exempté selon la législation suédoise si les deux sociétés étaient résidentes de la Suède. Cette exemption ne s’appliquera que si les bénéfices générateurs des dividendes sont imposables à l’impôt italien sur le revenu en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou tout autre impôt sur le revenu y assimilé ou y substitué, ou si une partie substantielle des bénéfices de la société qui attribue les dividendes découle, directement ou indirectement, d’une activité autre que la gestion de titres et toute autre propriété similaire, lorsque lesdites activités sont exercées en Italie par la société qui attribue les dividendes ou par une société dont elle participe au moins en 25 pour cent du capital.

 

4. Om person med hemvist i Italien uppbär inkomst som får beskattas i Sverige, får Italien vid beräkningen av de inkomstskatter som angivits i artikel 2 i detta avtal i beskattningsunderlaget medräkna denna inkomst, såvida icke bestämmelserna i detta avtal föreskriver annat.

 

4. Lorsqu’un résident de l’Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables en Suède, l’Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l’article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne prévoient pas autrement.

 

I sådant fall skall Italien från den sålunda beräknade skatten avräkna den inkomstskatt som erlagts i Sverige men avräkningsbeloppet skall icke överstiga den kvotdel av den italienska inkomstskatten som inkomsten i fråga utgör av den totala inkomsten.

 

Dans ce cas, l’Italie doit déduire des impôts ainsi établis l’impôt sur les revenus payé en Suède, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d’impôt italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total.

 

Avräkning skall emellertid icke ske i det fall då inkomst på begäran av inkomsttagaren är underkastad beskattning med inkomstskatt i Italien enligt italiensk lagstiftning.

 

Toutefois, aucune déduction sera accordée dans le cas où l’élément de revenu soit assujetti en Italie à l’imposition par voie de revenu à titre d’impôt sur demande du bénéficiaire du revenu en conformité de la législation italienne.

 

5. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, får den förstnämnda staten inräkna inkomsten eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, som belöper på den inkomst som uppburits från den andra avtalsslutande staten eller den förmögenhet som innehas i denna avtalsslutande stat.

 

5. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, le premier Etat peut inclure ces revenus ou cette fortune dans la base imposable mais déduit de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune un montant égal à la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune correspondant, selon le cas, aux revenus reçus de l’autre Etat contractant ou à la fortune possédée dans cet Etat contractant.

 

6. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär sådan vinst som avses i artikel 13 punkt 5 eller uppbär sådan ersättning som avses i artikel 18 punkt 2, vilken får beskattas i den andra avtalsslutande staten, skall denna andra stat från denna persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den skatt på vinsten eller ersättningen, som erlagts i den förstnämnda avtalsslutande staten. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke i något fall överstiga den del av skatten i den andra avtalsslutande staten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den vinst eller ersättning som får beskattas i denna andra stat.

 

6. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des gains visés au paragraphe 5 de l’article 13 ou touche des paiements visés au paragraphe 2 de l’article 18 qui sont imposables dans l’autre Etat contractant, cet autre Etat déduit de l’impôt sur le revenu de ce résident un montant égal à l’impôt sur ces gains ou ces paiements payé dans le premier Etat contractant. Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt de l’autre Etat contractant sur les gains ou les paiements, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas, aux gains ou aux paiements imposables dans cet autre Etat.

 

7. I fall då på grund av lagstiftningen i en avtalsslutande stat skatt som omfattas av detta avtal under en begränsad tidrymd helt eller delvis icke uttagits, skall vid tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel anses som om skatten i fråga erlagts i sin helhet.

 

7. Lorsque, en vertu de la législation d’un des Etats contractants, les impôts auxquels la présente Convention s’appliquent ne sont pas entièrement ou partiellement prélevés pour une période limitée de temps on considère lesdits impôts comme entièrement payés en vue de l’application des paragraphes précédents de cet article.

 

Artikel 25 Förbud mot diskriminering

Artikel 25

 

Article 25

 

Förbud mot diskriminering

 

Non-discrimination

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, oavsett om de har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller därmed sammanhängande skattekrav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav som medborgarna i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

 

1. Les nationaux d’un Etat contractant, qu’ils soient ou non résidents de l’un des Etats contractants, ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

 

Särskilt skall beaktas, att medborgare i en avtalsslutande stat, som är skattskyldiga i den andra avtalsslutande staten, där skall åtnjuta de skattebefrielser, grundavdrag, avdrag samt skatte- och avgiftsnedsättningar som medges på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj.

 

En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables dans l’autre Etat contractant jouient des exmptions, abattements à la base, déductions et réductions des impôts ou des taxes accordés en fonctions de leur situation ou de leur charges de famille.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet.

 

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui excercent la même activité.

 

Denna bestämmelse anses icke medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges personer med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

 

3. Utom i de fall då artikel 9, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, skall ränta, royalty och annan utbetalning från ett företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten vara avdragsgilla vid beräkningen av beskattningsbar vinst för sådant företag på samma villkor som motsvarande utbetalningar till person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

3. Sauf en cas d’application des dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

 

På samma sätt skall skuld, som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vara avdragsgill vid beräkningen av företagets beskattningsbara förmögenhet som om skulden uppkommit i förhållande till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers les résidents de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

 

4. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

 

5. I denna artikel avses med uttrycket ”beskattning” skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

 

Artikel 26 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Artikel 26

 

Article 26

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

Procédure amiable

 

1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 25 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Sådan framställning skall göras inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot avtalet.

 

1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas devra être soumis dans les trois ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsfrister i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des Etats contractants.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller skingra tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av avtalet.

 

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommission bestående av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

 

Artikel 27 Utbyte av upplysningar

Artikel 27

 

Article 27

 

Utbyte av upplysningar

 

Échange de renseignements

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning beträffande skatter, som avses i avtalet, i den utsträckning beskattningen enligt denna lagstiftning icke strider mot avtalet, samt upplysningar för att förhindra skatteflykt. Utbytet av upplysningar begränsas icke av artikel 1. Upplysningar som erhållits av en avtalsslutande stat skall behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits genom tillämpning av denna stats interna lagstiftning och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inräknat domstolar och administrativa myndigheter) som handlägger taxering eller uppbörd av de skatter som avses i detta avtal eller som handlägger åtal eller avgör besvär rörande sådana skatter. De ovannämnda personerna eller myndigheterna får använda upplysningarna endast för de angivna ändamålen. Personerna eller myndigheterna får ta hänsyn till sådana upplysningar vid offentliga domstolsförhandlingar eller i rättsliga avgöranden.

 

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention, ainsi qu’à prévenir les evasions fiscales. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant seront tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne seront communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Les personnes ou autorités susmentionnées n’utiliseront ces renseignements qu’à ces fins. Ces personnes ou autorités pourront faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques ou dans des jugements.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall icke anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation:

 

a. att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

a. de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant;

 

b. att lämna upplysningar, som icke är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten; eller

 

b. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

 

c. att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

c. de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

 

Artikel 28 Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Artikel 28

 

Article 28

 

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

 

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

 

Detta avtal påverkar icke de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller föreskrifter i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

 

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

 

Artikel 29 Tillämpning av bestämmelserna om begränsning av källskatt

Artikel 29

 

Article 29

 

Tillämpning av bestämmelserna om begränsning av källskatt

 

Modalités d’application des limitations des impôts retenus à la source

 

1. I fall då rätten att uttaga källskatt är begränsad genom bestämmelserna i detta avtal, återbetalas sådan skatt på begäran av den skattskyldige eller av den stat där han har hemvist.

 

1. Les impôts prélevés dans un des Etats contractants par voie de retenue à la source seront remboursés sur demande de l’intéressé ou de l’Etat dont il est résident lorsque le droit de percevoir ces impôts soit limité par les dispositions de ladite Convention.

 

Svensk kupongskatt uttages dock vid utbetalningstillfället enligt de begränsade skattesatser som anges i artikel 10 i detta avtal. Om på grund av speciella omständigheter svensk kupongskatt likväl har tagits ut enligt den skattesats som anges i svensk skattelagstiftning, återbetalas överskjutande skattebelopp på begäran av den skattskyldige. Förfarandet och villkoren för att åtnjuta de i artikel 10 i detta avtal angivna begränsade skattesatserna bestämmes av de svenska myndigheterna.

 

Toutefois l’impôt suédois sur les dividendes d’actions est prélevé, au temps du paiement des dividendes, aux taux limités prévus à l’article 10 de la présente Convention. Lorsque, en raison des circonstances spéciales, l’impôt suédois sur les dividendes a été prélevé au taux prévu par la législation fiscale suédoise, l’impôt excédant est remboursé sur demande de l’intéressé. La procedure et les conditions pour bénéficier des limitations des taux prévus par l’article 10 de la présente Convention seront établis par les autorités suédoises.

 

2. Ansökan om återbetalning inges inom de frister som anges i lagstiftningen i den avtalsslutande stat som har att verkställa återbetalningen och skall vara åtföljd av ett officiellt intyg utfärdat av den avtalsslutande stat i vilken den skattskyldige har hemvist. I intyget skall anges att de villkor är uppfyllda som krävs för att erhålla de skattebefrielser eller skattenedsättningar som anges i detta avtal.

 

2. Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l’Etat contractant obligé à effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées par une attestation officielle de l’Etat contractant dont le contribuable est un résident dans laquelle doit être certifiée l’éxistence des conditions demandées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans cette Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa ömsesidig överenskommelse i enlighet med bestämmelserna i artikel 26 i detta avtal om sättet för genomförandet av bestämmelserna i denna artikel. De kan också genom ömsesidig överenskommelse komma överens om annat tillvägagångssätt för att genomföra de skattebegränsningar som anges i detta avtal.

 

3. Les autorités compétentes des Etats contractants régleront d’un accord amiable, en conformité des dispositions de l’article 26 de la présente Convention, les modalités du présent article. Ils peuvent aussi, d’un accord amiable, établir d’autres procédures pour l’application des limitations d’impôt prévues par la présente Convention.

 

Artikel 30 Ikraftträdande

Artikel 30

 

Article 30

 

Ikraftträdande

 

Entrée en vigueur

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna utväxlas i Stockholm snarast möjligt.

 

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Stockholm.

 

2. Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 

2. La présente Convention entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

 

a. I Sverige:

 

a. en Suède:

 

1) Beträffande inkomst, vilken förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då ratifikationshandlingarna utväxlades eller senare, och

 

i) à l’égard des revenus réalisés à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’échange des instruments de ratification; et

 

2) beträffande skatt på förmögenhet, vilken utgår på grund av taxering andra kalenderåret närmast efter det då ratifikationshandlingarna utväxlades eller senare.

 

ii) à l’égard de l’mpôt sur la fortune établi à partir de la deuxième année civile suivant celle de l’échange des instruments de ratification.

 

b. I Italien:

 

b. en Italie:

 

Beträffande inkomst som förvärvas under beskattningsperiod som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då ratifikationshandlingarna utväxlades eller senare.

 

à l’égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’échange des instruments de ratification.

 

3. Det mellan Sverige och Italien den 20 december 1956 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, vilket ändrats genom tilläggsavtal den 7 december 1965, upphävs. Dess bestämmelser upphör att gälla beträffande de skatter på vilka förevarande avtal tillämpas enligt punkt 2.

 

3. La Convention du 20 décembre 1956 entre la Suède et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les revenus et sur la fortune, tel que modifié par la Convention supplémentaire du 7 décembre 1965, est abrogée. Ses dispositions cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels la présente Convention s’applique conformément au paragraphe 2.

 

Artikel 31 Upphörande

Artikel 31

 

Article 31

 

Upphörande

 

Dénonciation

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att   senast den 30 juni under ett kalenderår som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år efter den dag då avtalet ratificerades   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinqième année à dater de celle de sa ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre Etat contractant. En cas d’une telle dénonciation la Convention cessera d’être applicable:

 

a. I Sverige:

 

a. en Suède:

 

1) Beträffande inkomst, vilken förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare, och

 

i) à l’égard des revenus réalisés à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’avis est donné; et

 

2) beträffande skatt på förmögenhet, vilken utgår på grund av taxering andra kalenderåret närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare.

 

ii) à l’égard de l’impôt sur la fortune établi à partir de la deuxième année civile suivant celle où l’avis est donné.

 

b. I Italien:

 

b. en Italie:

 

Beträffande inkomst som förvärvas under beskattningsperiod som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare.

 

à l’égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’avis de la dénonciation est donné.

 

Till bekräftelse härav har de båda staternas befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

 

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.

 

Som skedde i Rom den 6 mars 1980 i två exemplar, på svenska, italienska och franska språken, vilken sistnämnda text skall äga företräde vid tvist om tolkningen.

 

Fait à Rome le 6 mars 1980 en deux exemplaires en langue suédoise, italienne et française, cette dernière prévalente en cas de contestation.

 

Protokoll till avtalet mellan Sverige och Italien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och för att förhindra skatteflykt

Protokoll till avtalet mellan Sverige och Italien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och för att förhindra skatteflykt

 

PROTOCOLE à la Convention entre la Suède et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et à prévenir les évasions fiscales.

 

Vid undertecknandet av avtalet denna dag mellan Sverige och Italien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och för att förhindra skatteflykt har undertecknade befullmäktigade ombud kommit överens om att följande kompletterande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet.

 

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre la Suède et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et à prévenir les évasions fiscales, les soussignés plénipotentiaires sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

 

Det är överenskommet,

 

C’est entendu que

 

a. beträffande artikel 2, att, om förmögenhetsskatt i framtiden skulle införas i Italien, avtalet skall tillämpas på denna skatt;

 

a. pour ce qui concerne l’article 2, si un impôt sur la fortune devait dans le futur être introduit en Italie, la Convention s’appliquera à cet impôt;

 

b. att, om fysisk person enligt bestämmelserna i artikel 4 punkt 1 anses bosatt i Italien och enligt den s.k. treårsregeln i den svenska skattelagstiftningen anses bosatt i Sverige, de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall   utan hinder av bestämmelserna i artikel 4 punkt 2   lösa frågan om hans hemvist genom ömsesidig överenskommelse.

 

b. nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4, lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du même article, une personne physique est considerée comme un résident de l’Italie et aussi comme un résident de la Suède en vertu de la disposition dite «règle de trois ans», contenue dans la législation fiscale suédoise, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question de sa résidence d’un commun accord.

 

Bestämmelserna i första stycket av denna punkt tillämpas endast i fråga om svenska medborgare och är begränsade att gälla under de första tre åren räknat från dagen för utflyttningen från Sverige.

 

Les dispositions du premier alinéa de ce paragraphe ne s’appliquent qu’aux nationaux suédois et leur application est limitée aux premiers trois ans à compter du jour d’émigration de la Suède.

 

Dessa bestämmelser grundar sig på reglerna i 53 § i den svenska kommunalskattelagen, vilka införts i svensk skattelagstiftning för att förhindra skatteflykt;

 

Ces dispositions sont basées sur les règles du paragraphe 53 de la loi suédoise sur l’impôt communal sur le revenu qui sont introduites dans la législation fiscale suédoise en vue d’éviter les évasions fiscales;

 

c. beträffande artikel 7 punkt 3, att med ”kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning” avses kostnader hänförliga till det fasta driftställets verksamhet;

 

c. pour ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, pour «dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable» on entend les dépenses afférentes à l’activité de l’établissement stable;

 

d. att bestämmelserna i artikel 13 punkt 5 har intagits i avtalet i avsikt att förhindra skatteflykt. Tillämpningen av dessa bestämmelser förutsätter att samtliga villkor som anges i styckena a c i nämnda punkt är uppfyllda;

 

d. les dispositions du paragraphe 5 de l’article 13 sont introduites dans la Convention en vue d’éviter les évasions fiscales. L’application de ces dispositions présupposent que toutes les conditions contenues dans les alinéas a c du paragraphe sont satisfaites;

 

e. att vid tillämpningen av artikel 15 punkt 3 Scandinavian Airlines System (SAS) skall anses ha sin verkliga ledning i Sverige;

 

e. au sens du paragraphe 3 de l’article 15 le siège de la direction effective du groupement de navigation aérienne Scandinavian Airlines System (SAS) est considéré comme situé en Suède;

 

f. att, om förmögenhetsskatt skulle införas i Italien, svensk förmögenhetsskatt som tagits ut i enlighet med detta avtal skall avräknas från denna italienska förmögenhetsskatt på de villkor som anges i artikel 24 punkt 4;

 

f. dans le cas où un impôt sur la fortune devrait être introduit en Italie, l’impôt suédois sur la fortune, prélevé en conformité des dispositions de la Convention, sera porté en déduction dudit impôt italien sur la fortune aux conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 24;

 

g. att bestämmelserna i artikel 25 punkt 2 första stycket inte medför skattefrihet i en avtalsslutande stat för utdelning eller andra betalningar till bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Bestämmelserna hindrar inte heller en avtalsslutande stat att enligt sin interna lagstiftning beskatta inkomster som uppbäres av fast driftställe, vilket utgör del av ett bolag i den andra avtalsslutande staten. I sistnämnda fall får dock beskattningen icke vara mer tyngande än beskattningen av icke utdelad vinst hos bolag med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten;

 

g. les dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 25 n’impliquent pas dans un Etat contractant une exonération concernant des dividendes ou d’autres paiements, versés à une société qui est un résident de l’autre Etat contractant. Les mêmes dispositions n’empêchent pas non plus un Etat contractant d’imposer, selon la législation interne de cet Etat, les revenus touchés par un établissement stable, qui fait partie d’une société de l’autre Etat contractant. Cependant, dans ce dernier cas l’imposition ne peut pas excéder l’imposition applicable aux sociétés, qui sont des résidents du premier Etat contractant, concernant leurs bénéfices non- distribués;

 

h. att i fråga om artikel 26 punkt 1 uttrycket ”utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning” innebär, att inledandet av ett förfarande för att uppnå ömsesidig överenskommelse icke utgör ett alternativ till process enligt intern rättsordning, vilken under alla omständigheter först skall inledas i fall då tvisten avser uttagande av italiensk skatt i strid med avtalet.

 

h. par rapport au paragraphe 1 de l’article 26 l’expression «indépendamment des recours prévus par la législation nationale» signifie que le commencement de la procédure amiable n’est pas alternatif au regard de la procédure contentieuse nationale à laquelle, dans tout cas, on doit avoir recours au préalable, lorsque le conflit se réfère à une application des impôts italiens qui n’est pas conforme à la Convention.

 

Som skedde i Rom den 6 mars 1980 i två exemplar, på svenska, italienska och franska språken, vilken sistnämnda text skall äga företräde vid tvist om tolkningen.

 

Fait à Rome le 6 mars 1980 en deux exemplaires en langue suédoise, italienne et française, cette dernière prévalente en cas de contestation.

 

Convenzione tra la Svezia e l’Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

Il Governo del Regno di Svezia e il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema de prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a. per quanto concerne l’Italia:

1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) l’imposta locale sui redditi;

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);

b. per quanto concerne la Svezia:

1) l’imposta di Stato sul reddito (den statliga inkomstskatten) comprese l’imposta sui salari della gente di mare (sjömansskatten) e l’imposta sui dividendi di azioni (kupongskatten);

2) l’imposta sugli utili non distribuiti (ersättningsskatten);

3) l’imposta sulle distribuzioni (utskiftningsskatten);

4) la tassa sugli artisti e sportivi (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar);

5) l’imposta comunale sul reddito (kommunalskatten);

6) l’imposta di Stato sul patrimonio (den statliga förmögenhetsskatten);

(qui di seguito indicate quali «imposta svedese»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli, e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.

Articolo 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Svezia o l’Italia;

b. il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell’Italia ed in particolare il letto ed il sottosuolo del mare adiacente il territorio della penisola e delle isole italiane e situate al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;

c. il termine «Svezia» designa il Regno di Svezia e comprende le zone al di fuori del mare territoriale della Svezia sulle quali, secondo le leggi della Svezia e conformemente al diritto internazionale, la Svezia può esercitare i diritti di esplorazione e di sfruttamento sul letto del mare o nel suo sottosuolo;

d. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

f. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

g. per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;

h. il termine «nazionali» designa:

1) le persone fisiche che hano la nazionalità di uno Stato contraente;

2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i. l’espressione «autorità competente» designa:

1) in Italia:il Ministero delle Finanze;

2) in Svezia:il Ministro del Bilancio o il suo rappresentante debitamente autorizzato.

2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse posseggono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b. se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate, costituite ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.

Articolo 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in qui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività:

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a. una sede di direzione;

b. una succursale;

c. un ufficio;

d. una officina;

e. un laboratorio;

f. una miniera, una cava a altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g. un cantiere di costruzione o di montagio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

a. si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;

b. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

d. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;

e. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente   diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5   è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.

5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Articolo 6

Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L’espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l’usofrutto dei beni immobili e i diretti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Articolo 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto State, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di terminare gli utili imponibili secondo la riparzione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente della nave.

3. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal gruppo di navigazione aerea norvegese, danese e svedese «Scandinavian Airlines System» (SAS), si applicano le disposizioni del paragrafo 1 ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente alla partecipazione al gruppo detenuta dalla «AB Aerotransport» (ABA) partecipante svedese allo «Scandinavian Airlines System» (SAS).

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano parimenti agli utili di un’impresa di uno Stato cantraente che partecipa a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

Imprese associate

Allorchè

a. un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o

Articolo 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stati contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effetivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:

a. 10 % dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di persone) che dispone direttamente del 51 % del capitale della società che paga i dividendi;

b. 15 % dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui é residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l’effettivo beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraenti e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l’imposta così applicata non può eccedere il 15 % dell’ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a. il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b. gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

c. gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l’effettivo beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 % dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l’effettivo beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

Utili di capitale

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili di cui al paragrafo 3 dell’articolo 23 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni stessi sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo. Tali disposizioni si applicano anche agli utili realizzati dal gruppo di navigazione aerea «Scandinavian Airlines System» (SAS), ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente alla partecipazione al gruppo detenuta dalla «AB Aerotransport» (ABA), partecipante svedese alla «Scandinavian Airlines System» (SAS).

4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di imporre secondo la propria legislazione gli utili provenienti dalla alienazione di azioni di una società, i cui beni sono costituiti principalmente da beni immobili situati in detto Stato contraente, se il cedente è una persona fisica residente dell’altro Stato contraente che:

a. ha la nazionalità del primo Stato contraente:

b. è stato per qualche tempo residente di tale Stato contraente nel corso di un periodo di cinque anni immediatamente precedente l’alienazione; e

c. all’atto dell’alienazione esercitava solo o con una persona di famiglia una influenza dominante sulla società.

Articolo 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell’altro Stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e

b. le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e

c. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Articolo 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove detta prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14, e 15.

Articolo 18

Pensioni e altri pagamenti analoghi

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 le pensioni ed altri pagamenti analoghi pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altri pagamenti analoghi, corrisposti in virtù della legislazione di assicurazione sociale di uno Stato contraente, nonchè le somme corrisposte in dipendenza di una assicurazione di pensione conclusa in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. Tali disposizioni si applicano soltanto ai nazionali dello Stato contraente dal quale provengono i pagamenti.

Articolo 19

Funzioni pubbliche

1. a. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest’ultimo Stato che:

i) abbia la nazionalità di detto Stato, o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

Professori

Le remunerazioni dei professori e degli altri membri del personale insegnate, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell’altro Stato contraente per insegnarvi i effettuare ricerche scientifiche, per un periodo inferiore ad un anno, in una unversità o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

Articolo 21

Studenti

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d’istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

2. Gli studenti di una università o di un altro istituto di instruzione o gli apprendisti di uno Stato contraente che, durante un soggiorno temporaneo nell’altro Stato contraente, svolgono attività dipendente in questo altro Stato per un periodo non superiore a 100 giorni nel corso di un anno fiscale, in vista di ottenere una esperienza pratica relativa ai loro studi o formazione professionale, sono imponibili in detto altro Stato unicamente per la quota parte di reddito di lavoro dipendente che supera 1.500 corone svedesi per mese solare o un ammontare equivalente in valuta italiana. Tuttavia l’esenzione accordata ai sensi del presente paragrafo non può eccedere l’ammontare totale di 4.500 corone svedesi o un ammontare equivalente in valuta italiana. Le somme esentate in virtù del presente paragrafo sono comprensive delle deduzioni personali concesse per l’anno fiscale considerato.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità d’applicazione delle disposioni del paragrafo 2. Le autorità competenti possono altresì convenire di modificare adeguatamente gli ammontari stabiliti nel predetto paragrafo in relazione ai cambiamenti del valore della moneta, alle modifiche apportate alla legislazione di uno Stato contraente o ad altre circostanze analoghe.

Articolo 22

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articolo precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi, di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Articolo 23

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di un’impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l’esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonchè i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 24

Disposizioni per evitare le doppie imposizioni

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Fatta salva l’applicazione del paragrafo 3, se un residente della Svezia riceve un reddito o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svezia dedurrà:

a. dall’imposta svedese sui redditi di tale residente, un ammontare pari all’imposta sul reddito pagata in Italia;

b. dall’imposta svedese sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari all’imposta sul patrimonio pagata in Italia.

Tuttavia, la somma dedotta nell’uno o nell’altro caso, non può superare la quota dell’imposta svedese sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio imponibile in Italia.

3. I dividendi attribuiti da una società che è residente dell’Italia a una società che è residente della Svezia sono esentati dall’imposta svedese nella misura in cui i detti dividendi sarebbero esentati, secondo la legislazione svedese, qualora le due società fossero residenti della Svezia. Tale esenzione si applicherà soltanto se gli utili da cui derivano i dividendi sono assoggettati alla imposta italiana sul reddito in vigore alla data della firma della presente Convenzione o ad ogni altra imposta sul reddito ad essa assimilata o che ad essa si sia sostituita, o se una parte rilevante degli utili della società che attribuisce i dividendi deriva, direttamente o indirettamente da un’attività diversa da quella di gestione di titoli e di altri analoghi beni, qualora tale attività sia esercitata in Italia dalla società che attribuisce i dividendi o da una società in cui essa partecipa con almeno il 25 % del capitale.

4. Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svezia, l’Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Svezia, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

5. Se un residente di uno Stato contraente riceve redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente, il primo Stato può includere nella base imponibile detti redditi o detto patrimonio, ma deve dedurre dall’imposta sul reddito o sul patrimonio un ammontare pari alla quota dell’imposta sul reddito o sul patrimonio attribuibile, a seconda del caso, ai redditi provenienti dall’altro Stato contraente o al patrimonio posseduto in detto Stato contraente.

6. Se un residente di uno Stato contraente riceve utili, di cui al paragrafo 5 dell’articolo 13, o riceve pagamenti, di cui al paragrafo 2 dell’articolo 18, che sono imponibili nell’altro Stato contraente, questo altro Stato dedurrà dall’imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all’imposta pagata nel primo Stato contraente su tali utili o pagamenti. Tuttavia, tale deduzione, nell’uno o nell’altro caso, non potrà eccedere la quota dell’imposta sugli utili o sui pagamenti dell’altro Stato contraente, calcolata prima di effettuare la deduzione, attribuibile a seconda dei casi agli utili od ai pagamenti imponibili in detto altro Stato.

7. Se, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte cui si applica la presente Convenzione non sono prelevate in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo.

Articolo 25

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell’altro Statol contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati a nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell’altro Stato contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzione e riduzioni d’imposte o tasse concessi in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cuì sono o portranno essere assoggettate le alle imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere o denominazione.

Articolo 26

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 27

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interni degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (vi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dall’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l’obbligo:

a. di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;

b. di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell’altro Stato contraente;

c. di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Articolo 28

Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del dirritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 29

Modalità di applicazione delle riduzioni delle imposte prelevate alla fonte

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

Tuttavia, l’imposta svedese sui dividendi azionari è prelevata, al momento del pagamento dei dividendi, con le aliquote ridotte previste dall’articolo 10 della presente Convenzione. Se, a causa di circostanze particolari, l’imposta svedese sui dividendi è stata prelevata con l’aliquota prevista dalla legislazione fiscale svedese, l’imposta eccedente è rimborsata a richiesta dell’interessato. La procedura e le condizioni per beneficiare delle limitazioni delle aliquote previste dall’articolo 10 della presente Convenzione, saranno stabilite dalle autorità svedesi.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente, di cui il contribuente à residente, certificante che sussistono le condizioni richieste pere aver diritto all’applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo. Esse possono, inoltre, stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l’applicazione delle limitazioni di imposta previste dalla presente Convenzione.

Articolo 30

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Stoccolma appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a. in Svezia:

i) ai redditi realizzati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; e

ii) all’imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;

b. in Italia:

ai redditi realizzati nei periodi d’imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell, anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. La Convenzione del 20 dicembre 1956 tra la Svezia e l’Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, così come modificata dall’Accordo aggiuntivo del 7 dicembre 1965, è abrogata. Le sue disposizioni cesserranno d’avere effetto, relativamente alle imposte alle quali si applica la presente Convenzione, in conformità al paragrafo 2.

Articolo 31

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione all’altro Stato contraente, per iscritto e per via diplomatica, entro il 30 giugno incluso di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica. In tal caso la Convenzione cesserà d’essere applicabile:

a. in Svezia:

i) ai redditi realizzati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello della denuncia; e

ii) all’imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a quello della denuncia.

b. in Italia:

ai redditi realizzati nei periodi d’imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello della denuncia.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta a Roma il 6 marzo 1980 in due esemplari in lingua svedese, italiana e francese, quest’ultima prevalendo in caso di contestazione.

PROTOCOLLO alla Convenzione tra la Svezia e l’Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Svezia e l’Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

a. per quanto concerne l’articolo 2, se una imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà a detta imposta;

b. nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 4, quando, secondo le disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo, una persona fisica è considerata residente dell’Italia ed anche residente della Svezia in virtù della disposizione detta «regola dei tre anni», prevista dalla legislazione fiscale svedese, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono di commune accordo, la questione della sua residenza.

Le disposizioni del primo comma del presente paragrafo si applicano soltanto ai nazionali svedesi e la loro applicazione è limitata ai primi tre anni a decorrere dal giorno di emigrazione dalla Svezia.

Tali disposizioni si basano sulla normativa del paragrafo 53 della legge svedese sull’imposta comunale sul reddito, che è stata inserita nella legislazione fiscale svedese al fine di evitare le evasioni fiscali;

c. per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 3, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» si intendono le spese connesse con l’attività della stabile organizzazione;

d. le disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 13 sono state inserite nella Convenzione al fine di evitare le evasioni fiscali. L’applicazione di tali disposizioni presuppone che siano soddisfatte tutte le condizioni contenute nei punti da a.a.c. del paragrafo;

e. ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 15 la sede della direzione effettiva del gruppo di navigazione aerea «Scandinavian Airlines System» (SAS) si considera situata in Svezia;

f. nel caso in cui un’imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l’imposta svedese sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni della Convenzione, sarà dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio alle condizioni previste nel paragrafo 4 dell’articolo 24;

g. le disposizioni del primo comma del paragrafo 2 dell’articolo 25 non comportano in uno Stato contraente l’esenzione dei dividendi o di altri pagamenti versati ad una società residente dell’altro Stato contraente. Le stesse disposizioni, inoltre, non impediscono ad uno Stato contraente di imporre, secondo la legislazione interna di detto Stato, i redditi realizzati da una stabile organizzazione, che faccia parte di una società dell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’imposta non può eccedere quella applicabile alle società residenti del primo Stato contraente, in relazione ai loro utili non distribuiti;

h. con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 26, alla espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» si attribuisce il significato secondo cui l’attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un’applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane.

Fatto a Roma il 6 marzo 1980 in due esemplari in lingua svedese, italiana e francese, quest’ultima prevalendo in caso di contestazione.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:182

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1983:857.)

SFS 2011:1312

(Utkom d. 13 dec. 2011.)